Habarlar
 • Kaka etrabynda döwrebap ýyladyşhana toplumy açyldy

 • Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Şükür bagşy adyndaky daýhan birleşiginiň çäginde häzirki zaman ölçeglerine kybap derejede gurlup, ulanmaga berlen ýyladyşhana toplumynyň açylyş dabarasy boldy.

  Dabara ýurdumyzyň Mejlisiniň deputaty, Ahal welaýatynyň häkiminiň ...

  11.02.2019
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýanwar aýynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi hem-de resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi ...

  09.02.2019
 • Türkmenistan - Malaýziýa: nebitgaz pudagynda hyzmatdaşlyk

 • Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň dolandyryş binasynda Malaýziýanyň «Petronas» halkara kompaniýasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Wekiliýete kompaniýanyň wise-prezidenti we baş ýerine ýetiriji direktory Datuk Mohd Anuar Bin Taib ýolbaşçylyk edýär ...

  09.02.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti: Kanunçylygyň döwrebaplaşdyrylmagy adalatlylyk, deňlik we ynsanperwerlik kadalaryna daýanmalydyr

 • Şu gün Türkmenistanyň Mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň deputatlar düzümi bilen duşuşygy geçirildi. Onda milli parlamentiň öňünde durýan wezipeler anyklaşdyryldy hem-de ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy bilen baglylykda ...

  08.02.2019
 • Türkmenistan Demirgazyk Afrika ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýär

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen Tunis Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy geňeşmeleri geçirmek hem-de iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin, 2019-njy ...

  08.02.2019
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen duşuşygynda eden çykyşy

 • Hormatly deputatlar!
  Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary!

  Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen her ýyl duşuşmak bizde indi däbe öwrüldi. Ine, şu gün hem siziň bilen häzirki döwürde ata Watanymyzy ösdürmegiň örän möhüm taraplaryny göz öňünde tutýan bilelikde ýerine ýetirmeli işlerimiziň ugurlaryny kesgitlemek ...

  08.02.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrini kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrowy kabul etdi.

  Myhman duşuşmaga wagt tapandygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet ...

  07.02.2019
 • «Açyk gapylar» we oňyn bitaraplyk syýasaty

 • Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň dünýäde giňden ykrar edilen, ösüşlere beslenen täzeçillik syýasaty netijesinde «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýen şygar astynda geçen 2018-nji ýylda Türkmenistan halkara abraýyny has-da artdyryp ...

  07.02.2019
 • Saýlaw toparlarynyň işgärleri üçin okuw seminarlary gurnaldy

 • Türkmenistanda 31-nji martda geçiriljek Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeş agzalarynyň möheltinden öň çykyp gidenleriniň ýerine saýlawlara işjeň taýýarlyk görülýär.

  Saýlawlara taýýarlyk we olary geçirmek boýunça çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda 4-nji ...

  06.02.2019
 • Birinji Hazar ykdysady forumy - žurnalistleriň üns merkezinde

 • Şu gün Söwda-senagat edarasynda Daşary işler ministrliginiň guramagynda halkara mediaforum geçirildi. Ol şu ýylyň 12-nji awgustynda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda boljak birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlandy.

  Duşuşyga Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň ...

  06.02.2019
 • Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna baýrak gowşuryldy

 • Şu gün Esenguly etrabynyň merkezinde baýramçylyk öwüşginli dabara boldy. Bu ýerde 2018-nji ýylda ýurdumyzyň etraplarynyň arasynda guralan bäsleşikde ýeňiji diýip yglan edilen etraba ABŞ-nyň 1 million dollary möçberindäki mynasyp bolan ...

  06.02.2019
 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy - 2018 ýyl: maliýe-ykdysady ulgam

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmegi netijesinde Türkmenistan häzirki döwürde dünýä hojalyk ulgamyna işjeň goşulyşýan ykdysady taýdan kuwwatly döwlete öwrüldi. Eziz Watanymyzyň durnukly ösmegini üpjün etmek şol ...

  06.02.2019
 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy — 2018-nji ýyl

 • Türkmenistan öz ösüşiniň nobatdaky tapgyryna gadam basdy. Ýurdumyz hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen 2018-nji ýylyň noýabr aýynyň ahyrynda tassyklanan 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmäge ...

  05.02.2019
 • Resmi habarlar

 • Türkmenistanyň sport we ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilişini, ýurdumyzda ýaşlar üçin döredilýän şertleri we mümkinçilikleri, bu ugurlarda ýetilen sepgitleri hem-de türkmen türgenleriniň ýurdumyzda we halkara derejede geçirilýän sport ýaryşlarynda gazanýan üstünliklerini dünýä ýaýmak we giňden mahabatlandyrmak, ýaş nesliň ...

  05.02.2019
  <
  1
  2
  ...
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  ...
  107
  108
  >