Habarlar
 • Onuň Alyjenaby Bahreýn Patyşalygynyň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifanyň Türkmenistana döwlet sapary boýunça BILELIKDÄKI BEÝANNAMA

 • 1. Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çagyrmagy boýunça 2019-njy ýylyň 17 — 19-njy martynda Onuň Alyjenaby Bahreýn Patyşalygynyň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifa Türkmenistana döwlet saparyny amala aşyrdy. Onuň Alyjenaby Patyşanyň ýany bilen ministrlerden, ýokary wezipeli adamlardan we ...

  19.03.2019
 • Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifa türkmen paýtagtyna döwlet sapary bilen geldi

 • 18-nji martda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we şu gün ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifanyň arasynda gepleşikler geçiriler.

  Türkmenistanyň we Bahreýn Patyşalygynyň Döwlet ...

  18.03.2019
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna

 • Hormatly türkmen telekeçileri!

  Sizi Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň on bir ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn!

  “Türkmenistan — rowaçlygyň Watany” diýlip atlandyrylan ýylda bazar gatnaşyklaryny emele getirmek wezipelerinden ugur ...

  17.03.2019
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda hökümet agzalary bilen resminamalaryň taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem döwlet durmuşyna degişli birnäçe meselelere ...

  16.03.2019
 • Türkmenistan — BMG: nesilleriň abadançylygynyň bähbidine hyzmatdaşlyk

 • Şu gün paýtagtymyzdaky BMG-niň wekilhanasynyň binasynda Türkmenistanda 2018 — 2022-nji ýyllarda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tassyklan Hereketleriň milli meýilnamasynyň Ýol kartasyny işläp taýýarlamaga bagyşlanan maslahat ...

  16.03.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Täze Zelandiýanyň General-gubernatoryna gynanç bildirdi

 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Täze Zelandiýanyň General-gubernatory hanym Petsi Reddä ýurduň Kraýstçerç şäherinde bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren terrorçylyk zerarly, çuňňur gynanjyny ýollady.

  «Türkmenistan terrorçylygyň we ekstremizmiň islendik ýüze çykmalaryny juda aýgytly ýagdaýda ýazgarmak bilen ...

  16.03.2019
 • Türkmenistan dünýä bazarlarynda önümleriniň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrýar

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 7-nji martda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde milli ykdysadyýetimiz üçin obasenagat toplumyny ösdürmegiň ähmiýetini aýdyp, oba hojalygyna goldaw bermek işlerini yzygiderli kämilleşdirmegiň we giňeltmegiň, ekerançylygy ...

  15.03.2019
 • Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy

 • Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hazar deňzinde ylmy-barlaglary geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Hazarýaka döwletleriň Hökümetleriniň arasyndaky Ylalaşygyň taslamasyny ylalaşmak boýunça Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň Birinji mejlisi öz işine ...

  15.03.2019
 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýylýazgysy - 2018-nji ýyl: saglygy goraýyş ulgamy

 • Türkmenistanyň adamlaryň durmuş ulgamyna degişli bähbitlerini we zerurlyklaryny üpjün etmek meselelerini esasy ugur edinýän döwlet syýasatynda milli lukmançylyk ulgamyny ösdürmek möhüm görkezijileriň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz ...

  14.03.2019
 • Türkmenistan — Germaniýa: medeniýet ulgamynda hyzmatdaşlyk

 • Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Muzeý gymmatlyklary we medeni gatnaşyklar» mowzugy boýunça duşuşyk geçirildi. Ol ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi tarapyndan guralan hem-de Germaniýa Federatiw Respublikasynda geçirilýän «Margiana — Türkmenistanyň ...

  13.03.2019
 • Türkmenistanda Ispaniýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Ispaniýa Patyşalygynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Fernando Walderram Parehden ynanç hatyny kabul etdi.

  Milli parlamentiň ýolbaşçysy diplomaty döwlet Baştutanymyzyň adyndan jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlap ...

  13.03.2019
 • Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy

 • Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň «Hazar deňzinde gözleg-halas ediş işlerini geçirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda» Hazarýaka döwletleriň Hökümetleriniň arasyndaky Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak we ...

  12.03.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň, şeýle hem Mejlisiň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarynyň, käbir döwlet düzümleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny ...

  12.03.2019
 • Küştdepdi tansy — Hindistanda geçirilen halkara tans festiwalynda

 • Hindistanyň paýtagty Nýu-Deli şäherinde 7 — 10-njy mart aralygynda Aziýa — Ýuwaş Umman teleradiogepleşikler birleşiginiň (ABU) II Halkara tans festiwaly geçirildi. Onda Türkmenistanyň kenarýaka sebitinden «Dehistan» meşhur folklore-etnografiýa topary üstünlikli ...

  12.03.2019
  <
  1
  2
  ...
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  ...
  121
  122
  >