Habarlar
 • “Türkmenpoçta” ilat üçin hyzmatlaryň görnüşlerini giňeldýär

 • Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça aragatnaşyk ulgamyny ösdürmek üçin görülýän anyk we netijeli çäreler häzirki zaman ulag-üstaşyr logistik düzümi çalt kemala getirmek bilen baglanyşyklylykda milli ykdysadyýetimiziň ösüşine güýçli ...

  19.10.2018
 • Pagta ýygymy möwsüminiň depgini: Daşoguz welaýaty

 • Şu ýyl Daşoguz welaýatynda gowaça ekilen 140 müň gektar ýerden 230 müň tonna pagta hasylyny almak göz öňünde tutulýar. Ýöriteleşdirilen ýokary öndürijilikli tehnikalaryň, şol sanda pagta ýygyjy kombaýnlaryň giňden işe ...

  19.10.2018
 • Hökümetara türkmen-saud toparynyň mejlisi

 • Şu gün ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-saud hökümetara toparynyň altynjy mejlisi geçirildi, onda ikitaraplaýyn işewürlik hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmagyň wezipelerine garaldy.

  Duşuşyga döwlet düzümleriniň, şol sanda iki ýurduň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar. Toparyň işine gatnaşmak üçin Saud Arabystany Patyşalygynyň söwda we maýa goýumlar ministri Majid bin Abdulla Al Kasabiniň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli topar Aşgabada geldi.

  Iki tarapdan toparlaryň başlyklary hyzmatdaşlygyň netijeli we okgunly häsiýetini kanagatlanmak bilen belläp, Türkmenistan bilen Saud Arabystany Patyşalygynyň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmekde hökümetara toparyň ornuny nygtadylar. Mähirli kabul edilendikleri üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hem-de Türkmenistanyň Hökümetine tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, dostlukly ýurduň wekiliýetiniň ýolbaşçysy nobatdaky mejlisiň özara hormat goýmak hem-de deňhukuklylyk esasynda guralýan döwletara hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de giňeldilmegine ýardam etjekdigine ynam bildirdi.

  Toparyň agzalary ozal gazanylan ylalaşyklary iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça ýerine ýetirilen ...

  19.10.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň söwda we maýa goýumlar ministrini kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-saud toparynyň altynjy mejlisiniň işine gatnaşmak üçin öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, türkmen paýtagtyna gelen Saud Arabystany Patyşalygynyň söwda we ...

  19.10.2018
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze polimer zawodynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

 • Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow düýn ir bilen Gyýanly şäherçesinde sebitde iri polimer zawodynyň — polietilen we polipropilen önümçiligi boýunça iri gazhimiýa toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy ...

  18.10.2018
 • Pagta ýygymy möwsüminiň depgini: Mary welaýaty

 • Möhüm oba hojalyk möwsümi bolan pagta ýygymynyň depgini barha güýçlenýär, “ak altynyň” müňlerçe tonnasy her gün ýurdumyzyň kabul ediş bölümlerine gelip gowuşýar. Ýer eýeleri yhlasly, agzybir zähmeti bilen hormatly Prezidentimiz ...

  18.10.2018
 • Hormatly Prezidentimiz Balkan welaýatyna ugrady

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz iş sapary bilen Balkan welaýatyna ugrady. Döwlet Baştutanymyz Türkmenbaşy etrabynda täze gazhimiýa önümçilik toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşar.

  Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ...

  17.10.2018
 • Pagta ýygymy möwsüminiň depgini: Lebap welaýaty

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 12-nji oktýabrynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýetişdirilen bol pagta hasylyny iň soňky hanasyna çenli ýitgisiz we ýokary hilli ýygnap almak barada pagtaçylaryň öňünde ...

  17.10.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti “LG International Corporation” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň “LG International Corporation” kompaniýasynyň prezidenti, baş ýerine ýetiriji direktory Song Çi Hony kabul etdi.

  Işewür wagt tapyp kabul edendigi üçin döwlet Baştutanymyza ...

  17.10.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti “Hyundai Engineering CO., LTD” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň “Hyundai Engineering Co., Ltd” kompaniýasynyň prezidenti we baş ýerine ýetiriji direktory Sung Sang-Roky kabul etdi.

  Myhman ýüzbe-ýüz duşuşyp, hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara ...

  17.10.2018
 • Gyýanly Polimer zawody senagatymyzyň ösmegine itergi berer

 • Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynda Gyýanly Polimer zawodynyň gurulmagy Türkmenistanyň senagat taýdan ösen döwlet hökmünde kemala gelmegine tarap ýene bir ädim bolar.

  Iň täze tehnologiýalar bilen üpjün edilip, ýylda 386 müň ...

  17.10.2018
 • Türkmenistanyň wekilýetiniň Parlamentara Bileleşigiň 139-njy Assambleýasynyň işine gatnaşmagy

 • 2018-nji ýylyň 14–15-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygynyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti şu günler Ženewa şäherinde geçýän Parlamentara Bileleşigiň 139-njy Assambleýasynyň işine gatnaşdy. 14-nji oktýabrda Mejlisiň başlygy Parlamentara Bileleşigiň Assambleýasynyň çäginde Zenan ...

  17.10.2018
 • Duşenbede Türkmenistanyň Täjigistan Respublikasyndaky medeniýet günleri başlandy

 • 2018-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda Duşenbe şäheriniň Milli kitaphanasynda Türkmenistanyň Täjigistan Respublikasyndaky Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy.

  Açylyş dabarasyna iki ýurduň Medeniýet ministrleri, Duşenbe şäheriniň häkimliginiň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, Türkmenistanyň Täjigistan ...

  17.10.2018
 • Duşanbeliler türkmen medeniýeti bilen tanyşýarlar

 • Türkmenistanyň Täjigistan Respublikasyndaky Medeniýet günleriniň maksatnamasy nesilden nesle geçip gelýän we aýawly saklanylýan medeni däpler, şeýle hem häzirki döwürde olaryň ösüşi barada giň düşünje almaga mümükinçilik berýär.

  Dostlukly ýurtda halkymyzyň ...

  17.10.2018
  <
  1
  2
  ...
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  ...
  88
  89
  >