Habarlar
 • Dusti şäherçesinde ýaşaýan türkmenler ýurdumyzyň döredijilik wekilýetini mähirli kabul etdiler

 • Türkmenistanyň Täjigistanda geçirilýän Medeniýet günlerine gatnaşmak üçin gelen ýurdumyzyň wekilýetiniň agzalary Hatlon oblastynyň Jaýhun raýonynyň dolandyryş merkezi bolan Dusti şäherçesine baryp gördüler.

  Dustide türkmenleriň uly diasporasy ýaşaýar, olaryň wekilleri ýurdumyzyň ...

  17.10.2018
 • Olimpiýa köçesinde söwda merkezi açyldy

 • Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň awgust aýynda paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň meýdanynda gurlan jaýlardaky öýleri şäher ilatyna bermek barada karar kabul etdi, şeýle hem söwda merkezini döretmek ...

  16.10.2018
 • Milli we sebitleýin howpsuzlygy üpjün etmäge bagyşlanan okuwy öz işine başlady

 • 2018-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen hyzmatdaşlyk etmeginde BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkezi tarapyndan gurnalan «Terrorçylyk bilen göreşmek boýunça milli ...

  16.10.2018
 • Türkmenistanda ählumumy howplara garşy göreşmek boýunça sebit derejesindäki maslahat geçirilýär

 • Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde “Terrorçylyga garşy göreşmek boýunça milli we sebit mümkinçiliklerini berkitmek maksady bilen, serhetleri goramak we dolandyrmak babatda öňdebaryjy tejribe” atly sebit derejesindäki maslahat öz işine ...

  16.10.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

  Iki ýurduň Liderleri mähirli salamlaşyp, döwletara gatnaşyklarynyň okgunly depginini kanagatlanma bilen bellediler. Bu ...

  16.10.2018
 • Pagta ýygymy möwsüminiň depgini: Ahal welaýaty

 • Ýurdumyzyň gowaça meýdanlarynda pagta ýygymy gyzgalaňly dowam edýär. Babadaýhanlar “ak altynyň” bereketli hasylyny ösdürip ýetişdirdiler. Indi esasy wezipe ýetişdirilen hasyly soňky übtügine çenli ýygnamakdan hem-de Watan harmanyna ýitgisiz tabşyrmakdan ybaratdyr ...

  16.10.2018
 • Halkara sport ýaryşy

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe her bir güni şanly wakalara beslenýän eziz Watanymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda gazanylýan üstünlikler barmak basyp sanardan kän. Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda sport ulgamynda ...

  15.10.2018
 • Türkmenistanyň döredijilik wekiliýeti Täjigistana geldi

 • Aşgabat, 13-nji oktýabr. Paýtagtymyzyň demir ýol menzilinde türkmen wekiliýetini ýurdumyzyň Medeniýet günlerine gatnaşmak üçin Täjigistan Respublikasyna ugratmak dabarasy boldy. Medeniýet günleri iki halkyň arasynda dostluk gatnaşyklarynyň berkidilmegine, dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy ...

  15.10.2018
 • Birža täzelikleri

 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.

  Daşary ýurt puluna Russiýanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň işewür toparlarynyň wekilleri polietilen we polipropilen satyn aldylar. BAE-den we Owganystandan gelen işewürler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen dizel ...

  15.10.2018
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetiň pudaklarynda şu ýylyň dokuz aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ...

  13.10.2018
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY Türkmenistanyň Döwlet balyk hojalygy komitetini üýtgedip guramak hakynda

 • Ýurdumyzda bazar gatnaşyklaryny ösdürmek, ykdysadyýetiň döwlete degişli däl böleginiň iş görnüşlerini giňeltmek we içerki bazaryň balyk önümleri bilen üpjünçiligini has-da gowulandyrmak maksady bilen, karar edýärin:

  1. Türkmenistanyň Döwlet balyk hojalygy komitetini Türkmenistanyň Senagat ministrligine birleşdirmeli.

  2. Türkmenistanyň Senagat ministrligini üýtgedilip ...

  13.10.2018
 • Durnukly ösüşiň maksatlarynyň taslamalaryna maýa goýumlary boýunça okuw maslahaty

 • Şu gün paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Durnukly ösüşiň maksatlaryny maýa goýumlary bilen maliýeleşdirmegiň täsiri” atly okuw maslahaty geçirildi. Ony Durnukly ösüşiň maksatlarynyň biraýlygynyň çäginde Beýik Britaniýanyň ilçihanasynyň goldamagynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ...

  13.10.2018
 • Türkmenistanyň we Owganystanyň pudaklaýyn ministrlikleriniň arasynda ylalaşyga gol çekildi

 • Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Energetika ministrligi bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Energetika we suw serişdeleri ministrliginiň arasynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan (TOP) elektrik geçirijisiniň taslamasy boýunça ylalaşyga gol çekildi.

  Iki goňşy ýurduň ...

  12.10.2018
 • Resmi habar

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek we onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da berkitmek, ilata ýöriteleşdirilen estetiki bejeriş hyzmatlaryny etmek we Aşgabat şäherinde awtoulaglary saklamak boýunça üpjünçilik ulgamyny dünýä derejesinde ösdürmek, şeýle hem dünýä ölçeglerine laýyk gelýän ...

  12.10.2018
  <
  1
  2
  ...
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  ...
  88
  89
  >