Habarlar
 • “Türkmentel-2018” XI halkara sergisi we ylmy maslahat

 • Şu gün paýtagtymyzda nobatdaky Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleýaýradyş enjamlarynyň “Türkmentel — 2018” atly ХI halkara sergisi we maslahaty açyldy, ony ýurdumyzyň Aragatnaşyk ministrligi we Söwda-senagat edarasy guradylar ...

  11.10.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna taýýarlyk işleriniň barşy bilen tanyşdy

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Olimpiýa şäherjigine baryp gördi. Milli Liderimiz bu ýerde agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna taýýarlyk işleriniň barşy, hususan-da, sport desgalarynyň bezelişi hem-de olaryň ulanylyşy bilen ...

  11.10.2018
 • Hormatly Prezidentimiziň «Türkmentel — 2018» atly XI halkara sergisine hem-de ylmy maslahata gatnaşyjylara gutlagy

 • Gadyrly myhmanlar! 
  Hormatly aragatnaşyk pudagynyň işgärleri!

  Sizi Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2018» atly XI halkara sergisiniň hem-de ylmy maslahatyň öz işine başlamagy bilen ...

  10.10.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasaryny kabul etdi

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary — Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň diwanynyň ýolbaşçysy Konstantin Çuýçenkony hem-de “Gazprom” açyk paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Alekseý Milleri kabul etdi.

  Myhmanlar ...

  10.10.2018
 • Intellektual eýeçilik ulgamynda halkara okuw maslahaty

 • Şu gün “Arçabil” myhmanhanasynda “Uniwersitetlerde we ylmy-barlag institutlarynda intellektual eýeçilik syýasaty” atly halkara okuw maslahaty öz işine başlady. Maslahat Bütindünýä intellektual eýeçilik guramasy (BIEG) tarapyndan Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ...

  10.10.2018
 • Aşgabatda aragatnaşyk we maglumatlar babatda bilermenleriň mejlisi geçirilýär

 • Şu gün paýtagtymyzyň “Arçabil” myhmanhanasynda Aragatnaşyk boýunça Sebit Arkalaşygynyň (ASA) administrasiýalarynyň ýolbaşçylar geňeşiniň 53-nji bilelikdäki mejlisi hem-de Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň ASA-nyň ýanyndaky maglumat boýunça utgaşdyryjy geňeşiniň 24-nji mejlisi ...

  10.10.2018
 • Daşary işler ministrliginde ýaş diplomatlar üçin okuw maslahaty geçirildi

 • Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ýurdumyzyň ýaş diplomatlary üçin okuw maslahaty geçirildi. Onda esasy lektor hökmünde Awstriýa Respublikasynyň Wena Diplomatiýa akademiýasynyň professory Markus Kornprobst çykyş etdi.

  Okuw maslahatynyň başynda ...

  10.10.2018
 • Türkmenistan — Aziýa paralimpiýa oýunlarynyň baýrak eýeleriniň hatarynda

 • Indoneziýanyň paýtagtynda geçýän Aziýa paralimpiýa oýunlarynda türkmenistanly türgen Sergeý Meladze şu gün pauerlifting boýunça ýaryşlarda bürünç medaly eýeledi.

  S.Meladze halkara ýaryşlarynyň ençeme gezek baýrak eýesi bolmak bilen, 72 kilograma çenli agram derejesinde ilkinji üç synanyşygyň çäklerinde agramy kesgitledi. Ol ...

  10.10.2018
 • Awazada halkara pudaklaýyn forum

 • Şu gün “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda “Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara syýahatçylyk sergisi açyldy. Onuň çäklerinde bu ulgamda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri boýunça maslahat geçirilýär.

  Türkmenistana bu foruma gatnaşmak üçin 26 ...

  10.10.2018
 • Türkmenistanda transkontinental ykdysady gatnaşyklaryň strategiýasy ara alnyp maslahatlaşylýar

 • Şu gün paýtagtymyzda Merkezi Aziýa Sebit Ykdysady Hyzmatdaşlygyň (MASYH) milli utgaşdyryjylary bilen geňeş maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan guralan maslahata MASYH-nyň milli utgaşdyryjylary hem-de köptaraply hyzmatdaş guramalaryň ...

  10.10.2018
 • Deňiz serhedimiz mäkäm goragly

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň şu ajaýyp gününde ýurdumyzda Harby-Deňiz Güýçleriniň döredilen güni uly ruhubelentlik bilen bellenilýär.  

  Häzirki wagtda hor­mat­ly Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­my­zyň dur­mu­şa ...

  09.10.2018
 • «Syýahatçylyk we gezelenç» atly halkara syýahatçylyk sergisine we maslahatyna gatnaşyjylara

 • Hormatly sergä we maslahata gatnaşyjylar!
  Gadyrly jahankeşdeler!

  Sizi «Türkmenistan — Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilýän «Syýahatçylyk we gezelenç» atly halkara syýahatçylyk sergisiniň we maslahatynyň öz ...

  09.10.2018
 • Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň Harby-deňiz güýçleriniň serkerdelerine, deňizçi esgerlerine, harby talyplaryna we harby okuwçylaryna

 • Hormatly harby deňizçiler!

  Sizi ýurdumyzda uly dabara bilen bellenýän Türkmenistanyň Harby-Deňiz Güýçleriniň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! Goý, bu baýram ýurdumyzyň deňiz çäkleriniň bitewüligini üpjün edýän, eziz Watanymyzyň parahatçylygynyň, mähriban halkymyzyň abadançylygynyň, döredijilikli zähmetiniň ygtybarly goragynda duran deňizçileriň mertebesini has-da ...

  09.10.2018
 • Täze döwrebap obalar hem-de kärhanalar bilen ýurdumyzyň geljegi kemala gelýär

 • Gökdepe etrabynyň Köpetdag we Owadandepe geňeşlikleriniň çäklerinde täze döwrebap obalaryň hem-de Bäherden etrabynda çeper halyçylyk kärhanasynyň düýbüni tutmak dabaralary boldy.

  Şeýle taslamalaryň amala aşyrylmagy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz ...

  09.10.2018
  <
  1
  2
  ...
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  ...
  88
  89
  >