Habarlar
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Daşary ýurt raýatlaryna «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» diýen hormatly ady dakmak hakynda

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, Bitarap Watanymyzy ähli ugurlar boýunça ösdürmekde öňde duran belent wezipeleri durmuşa geçirmek ugrunda ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda uly üstünlikler gazanylýar. Garaşsyz ýurdumyzda atçylygy we atçylyk sportuny ösdürmäge döwlet derejesinde aýratyn uly üns berilýär. Asyrlaryň dowamynda halk ...

  27.04.2019
 • Resmi habarlar

 • Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň öňünde durýan wezipeleri üstünlikli amala aşyrmak, ahalteke bedewleriniň şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak we atşynaslyk sungatyny ösdürmek, bu ugurda öňdebaryjy tejribeleri atçylyk pudagyna giňden ornaşdyrmak hem-de atşynaslaryň arasyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek maksady bilen, şeýle hem ...

  27.04.2019
 • Gül keşbiň ýaraşar güllere, bedew!

 • Geçen şenbe güni eziz Diýarymyzyň ähli ýerinde ýazky at çapyşyk möwsümine badalga berildi. Milli buýsanja we gymmatlyga öwrülen ahalteke bedewlerine biziň şu günlerimizde hem çäksiz sarpa goýulýandygyny, ýurdumyzda atçylyk sportuna ...

  26.04.2019
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Mejlise welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň ...

  26.04.2019
 • Döwlet Baştutany Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan foruma gatnaşyjylara Gutlag iberdi

 • Hormatly halkara sergi-ýarmarka hem-de ylmy maslahata gatnaşyjylar!
  Gadyrly myhmanlar!

  Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli sizi ýurdumyzda geçirilýän halkara sergi-ýarmarkanyň açylmagy hem-de «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly XI halkara ...

  26.04.2019
 • Türkmen-britan söwda-senagat geňeşiniň mejlisi

 • Şu gün paýtagtymyzyň «Ýyldyz» myhmanhanasynda Türkmen-britan söwda-senagat geňeşiniň ýedinji mejlisi geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin Beýik Britaniýanyň Parlamentiniň Lordlar Palatasynyň agzasy, ýurduň Premýer-ministriniň söwda wekili baronessa Emma Nikolsonyň ýolbaşçylygyndaky dostlukly döwletiň ...

  26.04.2019
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

 • Şu gün Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde, Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde hem-de ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Atda wepa-da bar, sapa-da» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş ...

  26.04.2019
 • Resmi habarlar

 • 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň söweşlerde görkezen deňsiz-taýsyz gahrymançylygyny hem-de uruş ýyllarynda tylda zähmet çeken ak saçly enelerimiziň görkezen nusgalyk edermenligini hormatlap, olaryň ýaş nesillerimizi watançylyk, gahrymançylyk ...

  26.04.2019
 • Watanymyzyň sebitlerinde täze desgalar ulanmaga berilýär

 • Asylly däbe görä, şanly seneleriň öň ýanynda ýurdumyzyň dürli sebitlerinde täze desgalar ulanylmaga berilýär. Ine, Türkmen bedewiniň öňde boljak milli baýramy mynasybetli birbada iki welaýatda — Daşoguz we Lebap welaýatlarynda ...

  25.04.2019
 • Türkmen bedewiniň şanyna: baýramçylyk dabaralaryna badalga berildi

 • Şu gün aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan dabaralaryň maksatnamasynyň çäklerinde paýtagtymyzyň günorta künjegindäki dag eteginden geçýän Köpetdag şaýolunyň ugry boýunça däp bolan uzak aralyga atly ...

  25.04.2019
 • Bedew — döwürleriň buýsanjy

 • Aslyny müňýyllyklardan alyp gaýdýan, at-owazasy dünýä ýaýran gamyşgulak, owadan, ýyndam, ynsan ýaly duýgur bedewlerimiziň sarpasy bagtyýarlyk döwrümizde hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen barha belende göterilýär. Halkymyzyň baý taryhy bilen döwürdeş bedewlerimiz ...

  24.04.2019
 • Dünýä bazarynda türkmen önümleriniň möçberi we görnüşleri artýar

 • Ministrler Kabinetiniň 19-njy aprelde bolan mejlisinde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan BMG-niň Ösüş maksatnamasy bilen bilelikde ýurdumyzyň söwda kuwwatyny artdyrmak boýunça taslama işlenip taýýarlanyldy ...

  24.04.2019
 • Türkmenistanda Oman Soltanlygynyň ilçisi işe başlady

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Oman Soltanlygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Kasym Mohamed Salim Al Salhiden ynanç hatyny kabul ...

  24.04.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ...

  23.04.2019
  <
  1
  2
  ...
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  ...
  130
  131
  >