Habarlar
 • Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrini kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilowy kabul etdi.

  Myhman duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň milli Liderimize aýdan ...

  14.11.2018
 • Garabogaz: Himiýa senagatynyň kuwwaty

 • Kartadan seredeniňde, Hazar deňziniň gündogarynda ýerleşýän Garabogazköl türkmen aýlagy deňiz bilen ýalpak bogaz arkaly birleşýär. Diýarymyzyň bu künjegi köp ýyllardan bäri çig mallaryň iň köp jemlenen ýeri hökmünde bütin dünýäde ...

  14.11.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, Aşgabat şäheriniň häkiminiň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onuň ...

  13.11.2018
 • «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergä we ylmy maslahata gatnaşyjylara

 • Halkara sergä we ylmy maslahata gatnaşýan gadyrly myhmanlar! 
  Hormatly adamlar!

  Sizi «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara serginiň we ylmy maslahatyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn ...

  13.11.2018
 • Edermen daýhanlarymyzyň zähmetiniň şanyna dabaralar

 • Şu gün ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Hasyl toýy mynasybetli dabaralar geçirildi, bu baýramçylyk däp bolşy ýaly, oba hojalyk ýylynyň, daýhanlaryň zähmetiniň netijelerini jemläp, türkmen topragynyň hasyllylygyny, saçaklarymyzyň berekedini alamatlandyrýar. Onda türkmen ...

  12.11.2018
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

 • Hasyl toýy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak we hormatly atlary dakmak hakynda

  Türkmenistanyň garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmakda, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmakda, oba we suw hojalyk pudagyny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, öňdebaryjy tejribäni önümçilige ornaşdyrmakda, ekerançylykda, pagtaçylykda we meliorasiýada ...

  12.11.2018
 • Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň edermen oba zähmetkeşlerine, hasyl ussatlaryna we ähli halkyna

 • Eziz watandaşlar!
  Edermen babadaýhanlar!

  Sizi ösüşleriň täze belentliklerine tarap bedew bady bilen ynamly öňe barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda her ýylyň noýabr aýynda giňden bellenýän Hasyl toýy bilen tüýs ýürekden ...

  11.11.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti Sloweniýa Respublikasynyň Prezidentine gutlag hatyny iberdi

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkymyzyň, Hökümetiň adyndan hem-de hut öz adyndan Türkmenistan bilen Sloweniýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli Sloweniýa Respublikasynyň Prezidenti Borut Pahora hem-de dostlukly slowen halkyna tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi ...

  11.11.2018
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlise Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem çagyryldy. Onda şu ýylyň on aýynda milli ykdysadyýetimiziň ...

  10.11.2018
 • Kitaphanalaryň sanlaşdyrylmagy — bilimler jemgyýetiniň ösüşiniň kepili

 • Ministrler Kabinetiniň 9-njy noýabrda geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda kitaphana işini ösdürmek boýunça möhüm wezipeleri kesgitledi we bu ulgamda sanlaşdyrmak işi bilen ýakynda geçiren tanyşlygyny umumylaşdyryp, ýurdumyzyň ähli ...

  10.11.2018
 • 2018-nji ýylyň dünýä birinjiligi: agyr agramlarda dünýä çempionlary belli boldy

 • Erkekleriň arasynda 109 kilograma çenli agramlyk derejede Ermenistandan gelen agyr atletikaçy Simon Martirosýan çykyşlaryň jemi boýunça dünýä çempiony boldy. Ol jemi 435 kilogram agramy göterip, täze dünýä rekordyny goýdy. Ermenistanly ...

  10.11.2018
 • Hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer ýörelgesi

 • Ata-babalarymyzyň beýik ynsanperwerlik däplerine hem-de Türkmenistan bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň arasyndaky dost-doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna esaslanyp, Türkmenistanyň bu goňşy ýurda parahatçylygyň, durnuklylygyň we howpsuzlygyň gazanylmagy üçin berýän goldawyny mundan beýläk-de dowam etmek hem-de doganlyk owgan halkyna ynsanperwer kömegini bermek ...

  10.11.2018
 • Hyzmatdaşlyk ösdürilýär

 • Türkmenistan bilen Müsür Arap Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-müsür toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

  10.11.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministrini kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogluny kabul etdi.

  Myhman wagt tapyp, kabul edilendigi üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallygyny bildirip, Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti ...

  10.11.2018
  <
  1
  2
  ...
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  ...
  99
  100
  >