Habarlar
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gutlag haty gelip gowuşdy

 • Onuň Alyhezreti, 
  Türkmenistanyň Prezidenti
  jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

  Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!
  Meniň gadyrly doganym!

  Men Size köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ösdürilmegine goşan aýratyn goşandyňyz üçin Aziýa — Ýuwaş umman teleradiogepleşikler birleşiginiň ýokary sylagynyň gowşurylandygy baradaky habary uly şatlyk bilen kabul ...

  09.10.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

  Söhbetdeşler biri-biri bilen mähirli salamlaşyp, özara hormat, netijeli we strategik hyzmatdaşlyk esasynda guralýan türkmen-russiýa gatnaşyklarynyň üýtgewsiz dostlukly häsiýetini kanagatlanma bilen bellediler.

  Döwlet Baştutanymyz pursatdan peýdalanyp ...

  09.10.2018
 • Halkara pul gaznasy Türkmenistanyň durnukly ykdysady ösüşini ykrar etdi

 • 2018-nji ýylyň 1 — 5-nji oktýabr aralygynda Aşgabatda hanym Natalýa Tamirisanyň ýolbaşçylygyndaky Halkara pul gaznasynyň (HPG) işçi topary saparda boldy. Saparyň maksady ýurdumyzda makroykdysady we maliýe ýagdaýyna baha bermek, Türkmenistanyň ...

  08.10.2018
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hatyra güni mynasybetli çärelere gatnaşdy

 • Şu gün Türkmenistanda ähli uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat bolanlaryň hem-de 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesinde şehit bolanlary ýatlap, Hatyra güni bellenilýär.

  Şu gussaly sene mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Döwlet baýdaklary aşak ...

  08.10.2018
 • ABU-nyň işleri ileri

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda geçirilen Aziýa–Ýuwaş umman teleradiogepleşikler birleşiginiň Baş Assambleýasynyň 55-nji mejlisiniň çäklerinde ýöriteleşdirilen sergi we beýleki çäreleriň birnäçesi geçirildi. ABU-nyň nobatdaky 55-nji mejlisine gatnaşmak ...

  06.10.2018
 • Paýtagtymyzda taryhy mejlis geçirildi

 • Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz halkara derejeli maslahatlaryň geçirilýän mesgenine öwrüldi. Aziýa-Ýuwaş umman teleradiogepleşikler birleşiginiň Baş Assambleýasynyň 55-nji mejlisiniň hem ak mermerli paýtagtymyz Aşgabatda geçirilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr. Bilşimiz ýaly ...

  06.10.2018
 • DIM-de Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyçlaryna bagyşlanan duşuşyk geçirildi

 • Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatynda beýan eden başlangyçlarynyň durmuşa geçirilmegine bagyşlanan duşuşyk geçirildi.

  Duşuşyga DIM-iň wekilleri, ýurdumyzyň ýokary ...

  06.10.2018
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda Prezident maksatnamalarynyň hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine seredildi, şeýle hem döwletimiziň ...

  06.10.2018
 • Maliýe gözegçiligi gullugy döredildi

 • “Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunyndan we halkara şertnamalaryndan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanynda Maliýe ...

  06.10.2018
 • 2019-njy ýylyň hasylyndan başlap, bugdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş bahalary ýokarlandyrylar

 • Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň birinji mejlisinde oba hojalyk pudagynda geçirilýän özgertmeleri has-da kämilleşdirmek boýunça kabul edilen çözgütleri durmuşa geçirmek, ýurdumyzda bugdaýyň we gowaçanyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek hem-de bugdaý we pagta öndürijileri ykdysady taýdan höweslendirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol ...

  06.10.2018
 • Milli Liderimize ABU-nyň Güwanamasy, baýragy we ýadygärlik nyşany gowşuryldy

 • Duşuşyk tamamlanandan soň, Mejlisiň Başlygynyň, hökümet agzalarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa sebitde köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ösdürilmegine goşan uly goşandy üçin Güwänamany, baýragy ...

  05.10.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti Aziýa-Ýuwaş ummany teleradiogepleşikler birleşiginiň ýolbaşçylaryny kabul etdi

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aziýa — Ýuwaş ummany teleradiogepleşikler birleşiginiň (ABU) baş sekretary Jawad Mottagini, ABU-nyň prezidenti, Hindistanyň Doordarşan döwlet teleýaýlymynyň baş direktory hanym Supriýa Sahuny hem-de ABU-nyň wise-prezidenti, Ýaponiýanyň ...

  05.10.2018
 • Türkmenistanda Aziýa-Ýuwaş umman teleradiogepleşikler birleşiginiň Baş assambleýasynyň mejlisi geçirilýär

 • Şu gün türkmen paýtagtynda Aziýa-Ýuwaş umman teleradiogepleşikler birleşiginiň (ABU) Baş Assambleýasynyň 55-nji mejlisi dabaraly ýagdaýda açyldy.

  Aşgabatda şeýle wekilçilikli halkara forumynyň geçirilmegi halkara gatnaşyklary meselelerinde işjeň orny eýeleýän hem-de sebit ...

  05.10.2018
 • Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 2018-nji ýylyň dokuz ...

  04.10.2018
  <
  1
  2
  ...
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  ...
  88
  89
  >