Habarlar
 • Türkmenistanyň Prezidenti ekerançylaryň zähmet üstünligi hakynda hasabatlary kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal, Lebap, Mary we Daşoguz welaýatlarynyň häkimlerinden pagta taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamanyň üstünlikli ýerine ýetirilendigi hem-de Balkan welaýatynyň häkiminden miwe-gök önümlerini öndürmegiň bellenilen mukdarynyň ...

  10.11.2018
 • Sanjymlary geçirmek ilatyň saglygynyň goralmagyna gönükdirilendir

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow adamy döwletiň we jemgyýetiň iň ýokary baýlygy hökmünde yglan etmek bilen, ilatyň saglygyny goramak meselelerine ägirt uly üns berýär.

  Türkmenistan saglygy goraýyş ulgamynda ileri tutulýan maksatlara ...

  10.11.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti Halkara agyr atletika federasiýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara agyr atletika federasiýasynyň (IWF) ýolbaşçysy Tamaş Aýany kabul etdi.

  Döwlet Baştutanymyz Halkara agyr atletika federasiýasynyň ýolbaşçysy bilen mähirli salamlaşyp, oňa Ýer ýüzüniň iň güýçli türgenlerini ...

  09.11.2018
 • 2018-nji ýylyň dünýä birinjiliginiň täze baýrak eýeleri

 • Şu gün Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda ýaryşlaryň sekizinji güni tamamlandy, onda erkekleriň arasynda 102 kilograma çenli hem-de zenanlaryň arasynda 81 kilograma çenli agramlyk derejelerde ýeňijiler belli boldy.

  Ildeşimiz Aýsoltan ...

  09.11.2018
 • Türkmen döwletiniň Baştutanynyň döredijilik syýasaty döwürleýin neşirleriň sahypalarynda

 • «Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy» atly ylmy-amaly žurnalyň nobatdaky sany hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynda hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatynda eden çykyşlary bilen açylýar.

  Türkmenistanyň ...

  09.11.2018
 • Lebap welaýatynyň pagtaçylary şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri barada hasabat berdiler

 • Şu gün, Hasyl toýunyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň gündogar sebitiniň oba zähmetkeşleri pagta öndürmek baradaky şertnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendikleri barada hasabat berdiler. Olar taýýarlaýyş bölümlerine “ak altynyň” 300 müň tonnadan gowragyny tabşyrdylar ...

  09.11.2018
 • Türkiýede «Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ylmy maslahat we adybir kitap bilen tanyşdyryş geçirildi

 • Türkmenistanyň Türkiýedäki Ilçihanasy Türkiýe Respublikasynyň Kastamonu döwlet uniwersiteti bilen bilelikde 2018-nji ýylyň 6-njy noýabrynda “2018-nji ýylda Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilen Kastamonu şäherinde «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ...

  09.11.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti merkezleşdirilen kitaphana ulgamynyň ösüşi bilen tanyşdy

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Döwlet medeniýet merkezine bardy. Döwlet Baştutanymyz bu ýerde Türkmenistanyň baş usulyýet merkezi bolan Döwlet kitaphanasynyň işini ösdürmek hem-de ony giňeltmek bilen baglanyşykly meseleler ...

  08.11.2018
 • Ahal welaýaty pagta ýygnamak boýunça borçnamasyny ýerine ýetirdi

 • Ahalyň ekerançylary uly zähmet ýeňşini gazandylar, olar welaýatlaryň arasynda ýurdumyzda ilkinji bolup, pagta hasylyny ýygnamak boýunça döwlet tabşyrygyny üstünlikli ýerine ýetirendikleri barada hasabat berdiler, şunda Watan harmanyna 207 müň tonnadan ...

  08.11.2018
 • Dünýä çempionaty - 2018: Hytaý Halk Respublikasynyň ýygyndy topary bäsdeşlerinden öňe saýlanýar

 • Paýtagtymyzda agyr atletika boýunça dünýäde birinjiligi almak ugrundaky ýaryşlar dowam edýär. Erkekleriň arasynda 96 kilograma çenli agramlyk derejedäki bäsleşiklerde eýranly agyr atletikaçy Sohrab Moradi öňe saýlandy. Ol Rio-de Žaneýronyň çempiony ...

  08.11.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýäniň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygyny kabul etdi

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyogluny kabul etdi.

  Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip ...

  07.11.2018
 • Türkmengala etrabynyň pagtaçylarynyň zähmet üstünligi

 • Şu gün Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň pagtaçylary pagta taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri barada hoş habar berdiler. Olar ata Watanymyzyň harmanyna “ak altynyň” 32 müň 400 tonnadan gowragyny goşdular ...

  07.11.2018
 • Dünýä çempionaty — 2018: agram derejeleriniň ýene-de iki görnüşinde dünýä çempionlary kesgitlenildi

 • Şu gün Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda zenanlaryň arasynda 71 kilograma çenli agram derejesinde ýaryşlar geçirildi. “B” toparda çykyş edýän biziň türgenimiz Gülnabat Kadyrowa birden götermekde ikinji orny eýeläp, öňdäki ...

  07.11.2018
 • Türkmenistandaky diplomatik korpusyň wekilleriniň Ahal welaýatynda ýerleşýän düzediş edarasyna sapary

 • 2018-nji ýylyň 6-njy noýabrynda Germaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň, Beýik Britaniýanyň, Rumyniýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ilçihanalarynyň, Ýewropa Bileleşiginiň wekilhanasynyň, ÝHHG-nyň Merkeziniň, BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň we ÝUNISEF-iň wekilhanalarynyň baştutanlary, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin ...

  07.11.2018
  <
  1
  2
  ...
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  ...
  99
  100
  >