Habarlar
 • Türk­men-awst­ri­ýa işe­wür­ler fo­ru­my — işe­wür Ýew­ro­pa bi­len gep­le­şik­ler üçin oňaý­ly meý­dan­ça

 • Awst­ri­ýa­nyň paý­tag­tyn­da, “Savoyen Vien­na” myh­man­ha­na­syn­da Türk­men-awst­ri­ýa işe­wür­ler fo­ru­my ge­çi­ril­di. Oňa ýur­du­my­zyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň uly we­ki­li­ýe­ti, Awst­ri­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň döw­let dü­züm­le­ri­niň hem-de işe­wür to­par­la­ry­nyň, beý­le­ki Ýew­ro­pa döw­let­le­ri­niň iri kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň en­çe­me­si­niň ýo­ka­ry we­zi­pe­li we­kil­le­ri gat­naş­dy­lar. Je­mi türk­men we da­şa­ry ýurt kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň ...

  06.09.2018
 • ÇAR­WA­DAR­LA­RYŇ OÝUN­LA­RYN­DA ÝIG­RI­MI ÜÇÜN­JI ME­DAL

 • Çar­wa­dar­la­ryň III Bü­tin­dün­ýä oýun­la­ryn­da aba gö­re­şi bo­ýun­ça ýa­ryş­lar ge­çi­ril­di, on­da türk­men tür­gen­le­ri no­bat­da­ky kü­müş me­da­la my­na­syp bol­du­lar. Bu ge­zek 80 ki­log­ra­ma çen­li ag­ram de­re­je­de çy­kyş eden il­de­şi­miz Işan­my­rat Ata­ýew ta­pa­wut­lan­dy.

  Spor­tuň bu gör­nü­şi bo­ýun­ça bäs­le­şik­le­re 18 ýurt­dan kyrk­dan gow­rak tür­gen ...

  06.09.2018
 • Baýramçylygyň öň ýanyndaky çäreleri utgaşdyrmak boýunça wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy

 • Aş­ga­bat şä­her hä­kim­li­gi­niň bi­na­syn­da Türk­me­nis­ta­nyň Ga­raş­syz­ly­gy­nyň 27 ýyl­lyk baý­ram­çy­ly­gy­na, da­ba­ra­ly çä­re­le­ri gu­ra­ma­ga, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe sü­ren de­giş­li we­zi­pe­le­ri­ni çöz­mä­ge ba­gyş­la­nan mas­la­hat ge­çi­ril­di. Oňa Hö­kü­met ag­za­la­ry, dür­li pu­dak­la­ryň, me­de­ni­ýet, köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri ul­gam­la­ry­nyň, şä­her gul­luk­la­ry­nyň we do­lan­dy­ryş eda­ra­la­ry­nyň ...

  06.09.2018
 • KO­RE­ÝA RES­PUB­LI­KA­SY­NYŇ TÜRK­ME­NIS­TAN­DA­KY HEP­DE­LI­GI

 • Türk­me­nis­ta­nyň Me­de­ni­ýet mi­nistr­li­gi we Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň il­çi­ha­na­sy bi­len bi­le­lik­de gu­ra­lan Ko­re­ýa­nyň türk­men paý­tag­tyn­da ge­çi­ril­ýän hep­de­li­gi­niň çäk­le­rin­de Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky mil­li saz­ly-dra­ma teat­ryn­da ko­reý halk tans to­pa­ry­nyň çy­ky­şy bol­dy.

  Ko­reý me­de­ni­ýe­ti­niň tans ...

  06.09.2018
 • Aş­ga­bat­da hal­ka­ra pu­dak­la­ýyn ser­gi öz işi­ne baş­la­dy

 • Söw­da-se­na­gat eda­ra­syn­da iri pu­dak­la­ýyn fo­rum öz işi­ne baş­la­dy. Bu ýer­de “Türk­me­nis­ta­nyň ener­ge­ti­ka se­na­ga­ty­nyň ösü­şi­niň esa­sy ugur­la­ry” ady bi­len hal­ka­ra ser­gi we mas­la­hat ge­çi­ril­ýär.

  Ener­ge­ti­ka se­na­ga­ty­nyň iş­gär­le­ri­niň hü­när baý­ram­çy­ly­gy­nyň öňü­sy­ra­syn­da hor­mat­ly ...

  06.09.2018
 • 5-nji sentýabrda Türkmenistanda pagta ýygymy başlandy

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen bu möhüm oba hojalyk möwsümi Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda badalga aldy. Toprak-howa şertlerine görä, Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna 16-njy sentýabrda girişiler ...

  05.09.2018
 • Zehinli çagalaryň “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň jemleýji tapgyry

 • Şu gün Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 27 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” aýdym-saz bäsleşigi ajaýyp gala-konsert bilen tamamlandy. Bilim ministrligi, Medeniýet ministrligi hem-de Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet ...

  05.09.2018
  <
  1
  2
  ...
  78
  79
  80
  81
  >