Habarlar
 • «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň XII halkara kitap sergi-ýarmarkasyna we ylmy maslahata gatnaşyjylara

 • Gadyrly myhmanlar!
  Hormatly ildeşler!

  Sizi Aziýanyň merjen şäheri bolan Aşgabatda geçirilýän «Kitap — hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly» atly neşir önümleriniň XII halkara kitap sergi-ýarmarkasynyň we ylmy maslahatynyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

  Halkara sergi-ýarmarkasy we ylmy maslahaty bu ...

  02.10.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» Işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktoryny kabul etdi

 • BMG-niň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatyna gatnaşmak üçin ABŞ-da iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistan — ABŞ” işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty kabul etdi.

  Işewür duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, milli ...

  01.10.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Oxbow» kompaniýasynyň baştutanyny kabul etdi

 • Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatynyň işine gatnaşýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün öz kabulhanasynda “Oxbow” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Uilýam Koh bilen duşuşdy.

  Amerikan işewüri duşuşmaga wagt tapandygy üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy BMG-niň Baş Assambleýasynyň ...

  01.10.2018
 • Türkmenistanyň DIM-niň halkara gatnaşyklary institutynda “Durnukly ösüş maksatlarynyň günleriniň” açylyş dabarasy geçirildi

 • 2018-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanda “Durnukly ösüş maksatlarynyň günleriniň” açylyş dabarasy geçirildi.

  Dabara Türkmenistanda ýerleşýän halkara guramalarynyň ýolbaşçylary we işgärleri, Türkmenistanyň Daşary işler ...

  01.10.2018
 • Türkmenistanda Durnukly Ösüş Maksatlarynyň günleri başlandy

 • Şu gün ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda (HGI) Türkmenistanda Durnukly ösüş maksatlarynyň günleriniň açylyş dabarasy boldy.

  1 — 31-nji oktýabr aralygynda geçirilmegi meýilleşdirilýän, türkmen jemgyýetinde maksatlaryň ähmiýeti barada ...

  01.10.2018
 • Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ýaşuly nesillerine hem-de halkyna

 • Hormatly ýaşulular!
  Eziz watandaşlar!

  Sizi dünýä bileleşigi bilen birlikde Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde hem giňden bellenilýän Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip ...

  01.10.2018
 • Türkmen wekiliýeti BMG-de suwdan peýdalanmak boýunça iş maslahatyna gatnaşdy

 • Birleşen Milletler Guramasynyň edara binasynda, BMG-niň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatynyň çäklerinde “Ählumumy bähbitler ugrunda suwdan peýdalanmak: ýapyk deňizler babatda Durnukly ösüş maksatlaryna esaslanyp, halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegi” diýen iş maslahaty geçirildi ...

  01.10.2018
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «John Deere» kompaniýasynyň wekilini kabul etdi

 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “John Deere” amerikan kompaniýasynyň ýolbaşçysyny — Ýewropada, GDA we Aziýa ýurtlarynda we Afrikada oba hojalyk we bag-seýilgäh tehnikalary bölüminiň prezidenti Mark fon Pentsy kabul etdi.

  Duşuşmaga wagt tapandygy üçin hoşallyk bildirip, jenap Mark fon Pents döwlet ...

  01.10.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Boeing» kompaniýasynyň wekilini kabul etdi

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ABŞ-da bolmagynyň çäklerinde şu gün “Boeing” kompaniýasynyň halkara satyşlar boýunça direktory Braýan Loppy kabul etdi.

  Duşuşmaga wagt tapandygy üçin türkmen Liderine tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, iri amerikan kompaniýasynyň wekili pursatdan peýdalanyp, Türkmenistanyň Baştutanyny BMG-niň Baş Assambleýasynyň ...

  01.10.2018
 • Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärlerine

 • Hormatly Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri!

  Sizi Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk edaralarynyň işgärleriniň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn!

  Siz mukaddes borjy berjaý etmek — Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň milli howpsuzlygyny üpjün etmek, jemgyýetimiziň asudalygyny, jebisligini goramak bilen, jogapkärli hem-de hemişe hüşgärligi talap ...

  01.10.2018
 • Aşgabatda Aziýa — Ýuwaş umman teleradiogepleşikler birleşiginiň Baş Assambleýasynyň nobatdaky mejlisiniň çäginde geçirilýän çäreler badalga aldy

 • Şu gün paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda Aziýa — Ýuwaş umman teleradiogepleşikler birleşiginiň Baş Assambleýasynyň (Asia-Pacific Broadcasting Union-ABU) 55-nji mejlisiniň çäklerinde geçýän ýöriteleşdirilen serginiň we birnäçe beýleki çäreleriň açylyşy boldy.

  Aziýa — ...

  01.10.2018
 • Aşgabatda ABU-nyň Baş Assambleýasynyň 55-nji mejlisi geçirilýär

 • 2018-nji ýylyň 30-njy sentýabry – 5-nji oktýabry aralygynda Türkmenistanda Aziýa-Ýuwaş Ummany teleradiogepleşikler birleşiginiň (ABU) Baş Assambleýasynyň 55-nji Mejlisi we onuň çäklerinde geçirilýän çäreler öz işine başlady.

  Bu foruma bagyşlanyp “Ýyldyz” ...

  30.09.2018
 • Ženewada “Medeni ýakynlyk: meňzeşlik köp dürlülikdendir” atly bilelikdäki serginiň açylyş dabarasy geçirildi

 • 2018-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda Ženewa şäherinde Intellektual Eýeçiliginiň Bütindünýä Guramasynyň (WIPO) Assambleýasynyň 58-nji mejlisiniň çäklerinde Türkmenistanyň girýän Merkezi Aziýa, GDA we Kawkaz ýurtlarynyň sebitleýin toparynyň (CACEEC) agzalarynyň gatnaşmaklarynda “Medeni ýakynlyk ...

  30.09.2018
 • Hormatly Prezidentimiziň Nýu-Ýorka BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisine iş sapary başlanýar

 • 29-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisiniň işine gatnaşmak üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherine iş sapary bilen ugraýar.

  BMG bilen köpugurly hyzmatdaşlyk Türkmenistanyň ...

  29.09.2018
  <
  1
  2
  ...
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  ...
  88
  89
  >