Habarlar
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy, birnäçe resminamalar kabul edildi.

  Milli Liderimiz gün tertibine geçmezden öňürti ...

  23.02.2019
 • Resmi habarlar

 • Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde bazar gatnaşyklarynyň ösdürilmegini dowam etmek, baha (tarif) emele getirmegi mundan beýläk-de kämilleşdirmek we sarp edijileri durmuş taýdan goramak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, önümçilik-tehniki maksatly we durmuş taýdan ähmiýetli harytlaryň, önümleriň, işleriň hem-de hyzmatlaryň ...

  23.02.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň BILELIKDÄKI BEÝANNAMASY

 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çagyrmagy boýunça 2019-njy ýylyň 21-nji fewralynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň Türkmenistana resmi sapary boldy.

  Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn gepleşikleriň dowamynda türkmen-owgan gatnaşyklarynyň ýagdaýy we ...

  22.02.2019
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Prezident Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda gepleşikler

 • Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we ýurdumyza resmi sapar bilen gelen Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda gepleşikler geçirildi.

  Irden owgan Lideriniň awtoulag kerweni motosikletçileriň hormatly ...

  22.02.2019
 • Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani Aşgabada resmi sapar bilen geldi

 • Şu gün agşam Owgan Yslam Respublikasynyň Prezidenti türkmen paýtagtyna resmi sapar bilen geldi. 21-nji fewralda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda gepleşikler ...

  21.02.2019
 • Watanymyzyň welaýatlarynda binagärlik açylyşlary

 • Şu gün ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň dolandyryş merkezinde köp öýli ýaşaýyş jaýlarynyň ikisi dabaraly ýagdaýda ulanmaga berildi. Şolarda maşgalalaryň kyrkysy jaý toýlaryny tutdular.

  Dört gatly täze jaýlar Şagadam köçesiniň ugrunda bina ...

  21.02.2019
 • Resmi habar

 • Türkmenistanyň Prezidenti Buýruklara gol çekdi, resminamalara laýyklykda, degişli ugurlarda iň gowy dünýä tejribesini öwrenmek maksady bilen, aşakda görkezilen ýokary okuw mekdepleriň professor-mugallymlar düzüminiň wekilleri iş saparlaryna iberilýär:

  Döwlet energetika instituty - Koreýa Respublikasyna;

  Döwlet çeperçilik akademiýasy, Jemagat hojalygy instituty, Oguz han ...

  21.02.2019
 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy — 2018-nji ýyl: senagat

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňde goýan möhüm wezipelerini durmuşa geçirmek bilen baglanyşykda, ýurdumyzda senagat önümleriniň öndürilişiniň möçberi artdyrylýar. Ýokary tehnologiýaly kärhanalar işe girizilýär, mähriban Watanymyzyň mundan beýläk-de rowaçlanmagy ugrunda düýpli ...

  20.02.2019
 • Saýlawlara milli synçylary hasaba almak işi başlandy

 • Şu gün Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeş agzalarynyň möheltinden öň çykyp gidenleriniň ýerine saýlawlar boýunça dowam edýän jemgyýetçilik-syýasy çäresine indiden beýläk okruglaryň ählisinde saýlawlara taýýarlyga monitoring geçirjek milli synçylar ...

  20.02.2019
 • Resmi habarlar

 • Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugy bilen, “Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň rektoryna “Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty bilen Buharestiň raýat gurluşygy tehniki uniwersitetiniň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnamany ýerine ýetirmek boýunça 2019 — 2023-nji ýyllar üçin çäreleriň ...

  20.02.2019
 • Türkmen diplomatiýasy: halkara meselelerini çözmegiň hyzmatynda

 • Şu gün Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe gabatlanyp, «Türkmen diplomatiýasy: halkara meselelerini çözmegiň hyzmatynda» atly dabaraly maslahat geçirildi.

  Maslahatyň işine Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň we ...

  19.02.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine obasenagat toplumynda ...

  19.02.2019
 • Sportuň gylyçlaşmak görnüşi boýunça Merkezi Aziýanyň altyn baýragynyň eýeleriniň hatarynda

 • 17-nji fewralda Özbegistanyň Daşkent şäherinde tamamlanan ýetginjekleriň we kadetleriň arasyndaky Merkezi Aziýanyň gylyçlaşmak Konfederasiýasynyň açyk çempionatynda ildeşimiz Jumanazar Döwletnazarow altyn medal gazandy.

  Ýaryşa 150 türgen, şol sanda Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Owganystanyň ...

  19.02.2019
 • Garly-buzly ýollarda ýaryşmak boýunça dünýä Kubogynyň birinji tapgyrynyň hormat münberini eýelediler

 • «Nissan Patrol» kysymyndaky awtoulaglaryň T2 görnüşiniň sürüjileriniň türkmen topary Kareliýada (Russiýa Federasiýasy) 14 — 17-nji fewralda geçen «Russiýa-Demirgazyk tokaýy — 2019» atly garly-buzly ýollar boýunça dünýä Kubogy ugrundaky ýaryşyň birinji ...

  19.02.2019
  <
  1
  2
  ...
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  ...
  121
  122
  >