Habarlar
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gutlag hatlary gelip gowuşdy

 • Onuň Alyhezreti,
  Türkmenistanyň Prezidenti
  jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

  Siziň Alyhezretiňiz,

  Awstraliýanyň Hökümetiniň, halkynyň adyndan hem-de hut öz adymdan Size we türkmen halkyna Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy beýan edýärin.

  Awstraliýa Türkmenistany gutlaýar hem-de Hazar deňziniň halkara-hukuk derejesiniň kesgitlenilmeginde onuň ...

  29.09.2018
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda geçirilen baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

 • Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 27 ýyllygyna bagyşlanyp at çapyşyklary geçirildi. Munuň özi ýurdumyzda bedewleriň gatnaşmagynda geçirilýän iň söýgüli ýaryşlaryň biri bolup durýar. At çapyşyklary milli senenamamyzda möhüm ...

  29.09.2018
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyzlygymyzyň 27 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabaralara gatnaşdy

 • Şu gün Türkmenistanda baş döwlet baýramy — Garaşsyzlyk güni uly we köpöwüşginli dabaralar bilen bellenildi. Bu baýramçylyk ildeşlerimiziň ählisi üçin eziz Watanymyzyň ykbalynda täze taryhy eýýamyň başlanýandygyny alamatlandyrýar. Bu eýýam ...

  28.09.2018
 • Türkmen wekiliýeti BMG-de saglygy goraýyş ulgamy boýunça iş maslahatyna gatnaşdy

 • Nýu-Ýorkda geçýän BMG-niň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisinde umumy ara alyp maslahatlaşmalaryň çäklerinde 26 — 27-nji sentýabrda inçekeseli ýok etmek we ýokanç däl keselleriň öňüni almak boýunça ýokary derejeli iş maslahaty ...

  28.09.2018
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 27 ýyllygy mynasybetli guralýan dabaraly baýramçylyk ýörişiniň öňüsyrasynda paýtagtymyzyň baş meýdanyndaky döwlet münberiniň binasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň gysga mejlisini geçirdi.

  Mejlisiň gün ...

  28.09.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli gutlaglary kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öz egindeşlerinden — Mejlisiň Başlygyndan, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryndan, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylaryndan, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlerinden ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 27 ýyllygy mynasybetli gutlaglary kabul etdi.

  Bu ýere ýygnananlar döwlet Baştutanymyzy ...

  28.09.2018
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

 • Şu gün türkmenistanlylar özüniň esasy milli baýramy bolan Watanymyzyň Garaşsyzlyk gününi belleýär. Säher bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ajaýyp ýadygärlik toplumynyň çäginde bina edilen, häzirki we geljekki nesilleriň hakydasynda hemişelik ...

  28.09.2018
 • Mert ogullar beýgeldýärler Watany

 • Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň dost-doganlyk serhedini goraýan merdana serhetçiler ähli halkymyz bilen golaýda taryhy we buýsançly wakanyň şaýady boldular.

  24-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhyýet köşgünde Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi ...

  27.09.2018
 • Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

 • Mähriban halkym!
  Eziz watandaşlar!

  Sizi Türkmenistanyň Milli baýramy — täze senenamamyza laýyklykda «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen 2018-nji ýylyň 27-nji sentýabrynda ilkinji gezek giňden bellenýän Garaşsyzlyk ...

  27.09.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti “Rönesans Holding” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi.

  Myhman wagt tapyp kabul edilendigi üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyzy Garaşsyzlygyň 27 ýyllyk şanly ...

  27.09.2018
 • Garaşsyzlyk güni mynasybetli baýramçylyk konserti

 • Şu gün paýtagtymyzdaky Mejlisler merkezinde ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 27 ýyllygyna bagyşlanyp, sungat ussatlarynyň döwlet konserti boldy.

  Bu baýram özygtyýarly türkmen döwletiniň dörändigini, pederlerimiziň erkinlik, garaşsyz Watan, mähriban topragymyzyň gülläp ösmegi we ...

  27.09.2018
 • Milli ýörelgeler — türkmen halkynyň ruhy binýady

 • Şu gün paýtagtymyzyň “Parahat - 7” ýaşaýyş toplumynda “Hezreti Omar” metjidiniň açylyş dabarasy boldy, oňa Türkmenistanyň müftüsi, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň ymamlary, şeýle hem hormatly ýaşulular, türkmen paýtagtynyň ýaşaýjylary we myhmanlary ...

  27.09.2018
 • Berdimuhamet Annaýewiň edermenligi bilen ýaşlarymyzyň watançylyk ruhy ýokarlanýar

 • Şu gün Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi Serkerdeler öýünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň atasy Berdimuhamet Annaýewiň mynasyp bolan “Edermenligi üçin” diýen medalyny Berdimuhamet Annaýew adyndaky ýöriteleşdirilen 1-nji harby mekdebe gowşurmak dabarasy boldy ...

  27.09.2018
 • Ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň ösüşine goşant üçin Watan sylaglary

 • Şu gün paýtagtymyzda halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň iň gowy işgärlerine, önümçiligiň öňdebaryjylaryna, özygtyýarly Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşine, ýurdumyzyň halkara abraýynyň belende galmagyna şahsy goşant goşan ministrlikleriň, pudaklaýyn edaralaryň, düzümleriniň we ...

  27.09.2018
  <
  1
  2
  ...
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  ...
  88
  89
  >