Habarlar
 • Resmi habar

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ykdysadyýetinde gazanylýan üstünlikleri dünýä ýaýmak, daşary ýurtlar bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary has-da ösdürmek, daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek hem-de ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň eksport edilýän möçberlerini artdyrmak ...

  13.05.2019
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

  Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibini ...

  11.05.2019
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gutlag hatlary gelip gowuşdy

 • Onuň Alyhezreti, 
  Türkmenistanyň Prezidenti 
  jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

  Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

  Sizi Beýik Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen gutlaýaryn. Biziň umumy taryhymyzyň gahrymançylykly sahypalary hakyndaky röwşen ýatlamalaryň ynsanlaryň kalplarynda hemişelik saklanyp ...

  11.05.2019
 • Beýik Ýeňşiň hormatyna dabaralar: weteranlara hormat! Gahrymanlara baky şöhrat!

 • Şu gün ýurdumyzda şanly sene — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy dabaraly ýagdaýda bellenildi.

  Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde entek baýramçylyga çenli XX asyryň ýowuz urşunyň ...

  10.05.2019
 • Türkmenistanyň Prezidentini daşary ýurtly kärdeşleri Oraza aýynyň gelmegi bilen gutlaýarlar

 • Onuň Alyhezreti, 
  Türkmenistanyň Prezidenti 
  jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

  Beýik Biribaryň rehmetine we ýalkawyna beslenen Oraza aýynyň başlanmagy mynasybetli Siziň Alyhezretiňizi we Türkmenistanyň halkyny tüýs ýürekden gutlaýaryn.

  Beýik Allatagalanyň mähribanlyk we rehmet eçilýän bu aýynda doganlygy berkitmegiň ýolunda täze üstünlikleri gazanyp ...

  10.05.2019
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Ýeňiş baýramy mynasybetli gutlaglar gelip gowuşdy

 • Onuň Alyhezreti, 
  Türkmenistanyň Prezidenti 
  jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

  Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç,

  Sizi hem-de Türkmenistanyň ähli raýatlaryny Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygynyň bellenilmegi bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

  Bu şanly günde biz atalarymyzyň we babalarymyzyň — urşa gatnaşanlaryň we tylda ...

  10.05.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlarymyzy Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen gutlady

 • Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

  Eziz halkym!
  Hormatly uruş weteranlary!

  Sizi 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ýeňiş baýramy adamzadyň parahatçylyk ...

  09.05.2019
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Altyn asyr» Türkmen kölüniň çäginde täze obanyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz «Altyn asyr» Türkmen kölüniň çäginde täze, döwrebap obanyň, giň gerimli durmuş-önümçilik toplumynyň gurluşygynyň düýbüni tutmak dabarasyna ...

  09.05.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasaryny kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary — RF-iň Hökümetiniň Diwanynyň ýolbaşçysy Konstantin Çuýçenkony ...

  08.05.2019
 • Döwlet Baştutanynyň adyna gutlag hatlary gelip gowuşýar

 • Onuň Alyhezreti,

  Türkmenistanyň Prezidenti

  jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

  Mukaddes Oraza aýynyň gelmegi mynasybetli Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk we bagtyýarlyk arzuw edýärin.

  Çuňňur hormatlamak bilen,

  MOHAMMED VI,

  Marokkonyň Patyşasy.

  ***

  Onuň Alyhezreti ...

  08.05.2019
 • Türkmenistan — Russiýa: özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ýoly bilen

 • Şu gün paýtagtymyzda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa iki ýurduň käbir döwlet düzümleriniň, şol sanda esasy pudaklaýyn ministrlikleriň we dolandyryş edaralarynyň, şeýle hem işewür toparlaryň ...

  08.05.2019
 • Birinji Hazar ykdysady forumynyň esasy ugurlary: Ulag pudagy

 • Şu ýyl Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça birinji Hazar ykdysady forumy geçiriler. Munuň özi Hazarýaka döwletleriň bäşisiniň Prezidentleriniň gol çeken Hazar deňziniň hukuk statusy hakyndaky Konwensiýasynyň degişli ylalaşyklary ...

  07.05.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Moskwa şäheriniň Şeremetýewo howa menzilinde «Aeroflot» awiakompaniýasynyň ýolagçy uçarynyň heläkçilikli ýagdaýda gonmagy hem-de bu betbagtçylygyň köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getirmegi zerarly gynanç hatyny iberdi.

  Döwlet Baştutanymyz şu agyr ...

  07.05.2019
 • Weteranlaryň sarpalanmagy

 • Paýtagtymyzyň «Mekan» köşgünde ýakynlaşyp gelýän 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy mynasybetli uruş weteranlaryny, tylyň zähmetkeşlerini we wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlaryny hatyralamak dabarasy boldy. Hormatly ...

  05.05.2019
  <
  1
  2
  ...
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  ...
  138
  139
  >