Habarlar
 • Ýurdumyzyň ykdysady gazananlarynyň sergisi öz işine başlady

 • Paý­tag­ty­myz­da ýur­du­my­zyň Ga­raş­syz­ly­gy­nyň 27 ýyl­ly­gy­na ba­gyş­la­nan Türk­me­nis­ta­nyň yk­dy­sa­dy ga­za­nan­la­ry­nyň ser­gi­si açyl­dy. Däp bo­ýun­ça Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy ta­ra­pyn­dan Wa­ta­ny­my­zyň baş baý­ra­my­nyň öň ýa­nyn­da gu­ral­ýan no­bat­da­ky yk­dy­sa­dy göz­den ge­çi­ri­liş öz ösü­şi­niň esa­sy ýo­lu­na ...

  20.09.2018
 • Aşgabatda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXI maslahaty boldy

 • Paý­tag­ty­myz­da Dün­ýä türk­men­le­ri­niň yn­san­per­wer bir­le­şi­gi­niň XXI mas­la­ha­ty geç­irildi. Däp bol­şy ýa­ly, Türk­me­nis­ta­nyň Ga­raş­syz­lyk gü­nü­ne — äh­lu­mu­my baý­ra­ma ba­gyş­la­nyp ge­çi­ril­ýän mas­la­ha­tyň işi­ne da­şa­ry ýurt­lar­da­ky türk­men kow­çum­la­ryn­dan hem-de Wa­ta­ny­my­zyň äh­li kün­je­gin­den ge­len ...

  20.09.2018
 • Türkmenistanyň wekiliýeti IV Hazar media forumyna gatnaşýar

 • Şu gün­ler Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň As­t­ra­han ob­las­ty­nyň do­lan­dy­ryş mer­ke­zin­de IV Ha­zar me­diafo­ru­my geç­ýär. Oňa Türk­me­nis­ta­nyň, Azer­baý­jan Res­pub­li­ka­sy­nyň, Eý­ran Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň, Ga­za­gys­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň, Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň we il­kin­ji ge­zek Öz­be­gis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň we­ki­li­ýet­le­ri gat­naş­ýar­lar.

  Soň­ky ýyl­lar­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da hal­ka­ra, şol san­da ...

  20.09.2018
 • Gündogarda täze jaýlar ulanylmaga berildi

 • Le­bap we­la­ýa­ty­nyň do­lan­dy­ryş mer­ke­zi­niň ýa­şaý­jy­la­ry şan­ly baý­ram­çy­ly­ga — ata Wa­ta­ny­my­zyň Ga­raş­syz­lyk gü­nü­ne aja­ýyp sow­gat al­dy­lar. Şu gün bu ýer­de tä­ze ýa­şa­ýyş top­lu­my da­ba­ra­ly ýag­daý­da ulan­ma­ga be­ril­di. Ol 4 gat­ly jaý­la­ryň ...

  20.09.2018
 • Balkan welaýatynyň merkezinde birbada iki desga ulanmaga berildi

 • Bal­kan we­la­ýa­ty­nyň do­lan­dy­ryş mer­ke­zin­de tä­ze des­ga­la­ryň bir­ba­da iki­si — aş önüm­le­ri­ni ön­dür­ýän za­wod hem-de ýy­la­dyş­ha­na top­lu­my da­ba­ra­ly ýag­daý­da ulan­ma­ga be­ril­di. Olar da­şa­ry ýurt­lar­dan ge­ti­ril­ýän ha­ryt­la­ryň or­nu­ny tut­ýan önüm­le­ri ön­dür­mek bo­ýun­ça ...

  20.09.2018
 • Baýramçylygyň öň ýanyndaky binagärlik açylyşlary

 • Paý­tag­ty­my­zyň gü­nor­ta bö­le­gin­dä­ki Pa­ra­hat — 7/3 ýa­şa­ýyş top­lu­myn­da gurlan tä­ze köp gat­ly jaý­la­ryň iki­si umu­my­mil­li baý­ram­çy­ly­gyň — ata Wa­ta­ny­my­zyň Ga­raş­syz­lyk gü­nü­niň öň ýa­nyn­da aş­ga­bat­ly­la­ra aja­ýyp sow­gat bol­dy. Şä­her hä­kim­li­gi­niň ...

  20.09.2018
 • «Altyn asyr» AFK kubogynyň interzolak final duşuşygynda deňme-deň oýnady

 • Azi­ýa Fut­bol Kon­fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Ku­bo­gy­nyň in­ter­zo­lak fi­na­ly­nyň du­şu­şyk­la­ry baş­lan­dy. Ola­ryň bar­şyn­da şu gün Aş­ga­ba­dyň “Al­tyn asyr” to­pa­ry Ko­re­ýa Halk De­mok­ra­tik Res­pub­li­ka­sy­nyň “Ap­ril 25” to­pa­ry bi­len du­şuş­dy. Oýun türk­men to­pa­ry üçin bäh­bit­li ...

  20.09.2018
 • Dün­ýä türk­men­le­ri­niň yn­san­per­wer bir­le­şi­gi­niň XXI mas­la­ha­ty­na gat­na­şy­jy­la­ra

 • Dün­ýä türk­men­le­ri­niň yn­san­per­wer bir­le­şi­gi­niň hor­mat­ly ag­za­la­ry!

  Si­zi Dün­ýä türk­men­le­ri­niň yn­san­per­wer bir­le­şi­gi­niň XXI mas­la­ha­ty­nyň öz işi­ne baş­la­ma­gy bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­ýa­ryn. Be­lent mak­sat­la­ra ruh­lan­dyr­ýan Mil­li baý­ra­my­myz bo­lan Türk­me­nis­ta­nyň Ga­raş­syz­lyk gü­nü­niň 27 ýyl­ly­gy­nyň öň ýa­nyn­da ge­çi­ril­ýän bu mas­la­ha­tyň dün­ýä türk­men­le­ri­ni je­bis­leş­dir­mek, yk­dy­sa­dy ...

  19.09.2018
 • Hormatly Prezidentimiziň sergä gatnaşyjylara gutlagy

 • Türk­me­nis­ta­nyň yk­dy­sa­dy üs­tün­lik­le­ri­niň Türk­me­nis­ta­nyň Ga­raş­syz­lyk gü­nü­niň 27 ýyl­lyk baý­ra­my­na ba­gyş­la­nan ser­gä gat­na­şy­jy­la­ra

   

  Hor­mat­ly da­ba­ra gat­na­şy­jy­lar!
  Eziz il­deş­ler!

  Si­zi Türk­me­nis­ta­nyň yk­dy­sa­dy üs­tün­lik­le­ri­niň Türk­me­nis­ta­nyň Ga­raş­syz­lyk gü­nü­niň 27 ýyl­lyk baý­ra­my­na ba­gyş­la­nan ser­gi­si­niň açyl­ma­gy bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­ýa­ryn! Türk­men döw­le­ti­niň baş baý­ra­my bo­lan ...

  19.09.2018
 • Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz möhüm da­ba­ra gat­naş­dy

 • Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow ge­çen hep­de­de ýur­du­myz­da ge­çi­ri­len hem-de ägirt uly üs­tün­li­ge bes­le­nen “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­ne gat­na­şan türk­men tür­gen­le­ri­ne – baý­rak­ly orun­la­ra my­na­syp bo­lan hem-de ýa­ry­şa gat­na­şan ...

  19.09.2018
 • Türk­men-ger­man hyz­mat­daş­ly­gy: sag­ly­gy go­raý­şa in­no­wa­si­ýa­lar or­naş­dy­ryl­ýar

 • Aş­ga­ba­da ne­mes luk­man-pro­fes­sor­la­ry­nyň no­bat­da­ky to­pa­ry gel­di. Ola­ryň ýur­du­my­za ýy­gy-ýy­gy­dan gel­me­gi hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lan­gy­jy bi­len sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­myn­da türk­men-ger­man hyz­mat­daş­ly­gy­nyň iş­jeň ös­dü­ril­ýän­di­gi­niň aý­dyň su­but­na­ma­sy bo­lup dur­ýar.

  Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy go­ra­ýyş ...

  19.09.2018
 • Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň PER­MA­NY

 • Ça­gy­ryş bo­ýun­ça har­by gul­lu­gy geç­ýän har­by gul­luk­çy­la­ry Türk­me­nis­ta­nyň Ýa­rag­ly Güýç­le­rin­den, beý­le­ki go­şun­la­ryn­dan we har­by eda­ra­la­ryn­dan har­by gul­luk­dan bo­şat­mak we Türk­me­nis­ta­nyň ra­ýat­la­ry­nyň har­by gul­lu­ga no­bat­da­ky ça­gy­ry­ly­şy ha­kyn­da

  Türk­me­nis­ta­nyň Kons­ti­tu­si­ýa­sy­na hem-de «Har­by borç­lu­lyk we har­by gul­luk ha­kyn­da­ky» Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­na la­ýyk­lyk­da, ka­rar ed­ýä­rin ...

  19.09.2018
 • Res­mi ha­bar­lar

 • Türk­me­nis­tan­da 2018-nji ýy­lyň 9 — 15-nji sent­ýab­ry ara­ly­gyn­da ge­çi­ri­len “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li ýa­ry­şyn­da ýe­ňi­ji bo­lan türk­me­nis­tan­ly gat­na­şy­jy­la­ry aw­tou­lag se­riş­de­le­ri bi­len sy­lag­la­mak mak­sa­dy bi­len, Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Per­ma­na gol çek­di. Res­mi­na­ma la­ýyk­lyk­da, Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň adyn­dan:

  — ýe­ňil aw­tou­lag­la­ryň ara­syn­da ...

  19.09.2018
 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitde iri karbamid toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda iri senagat desgasynyň — “Garabogazkarbamid” zawodynyň açylyş dabarasy boldy, bu desga ýurdumyzyň himiýa senagatynyň önümçilik düzümleriniň üstüni ýetirdi.

  Karbamid dökünleriniň önümçiligi boýunça iň ...

  17.09.2018
  <
  1
  2
  ...
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  >