Habarlar
 • Birža täzelikleri

 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 39-sy hasaba alyndy.

  Daşary ýurt puluna Russiýadan, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, polipropileni, suwuklandyrylan gazy ...

  05.05.2019
 • Sanly ykdysadyýet we noosfera ösüşi: Türkmenistanyň gülläp ösmeginiň bähbidine täze ugurlar

 • 2-nji maýda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli ykdysadyýetimizi ösdürmek boýunça möhüm wezipeleri öňde goýdy. Hususan-da, döwlet Baştutanymyz şu ýylyň ilkinji dört aýynyň görkezijileriniň ...

  04.05.2019
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde ykdysadyýetimiziň pudaklarynda dört aýyň dowamynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň döwlet maksatnamalaryny ...

  03.05.2019
 • Resmi habarlar

 •  

  Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky (Pariž şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Şöhrat Durdykulyýewiç Jumaýew Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) ýanyndaky ...

  03.05.2019
 • Öňde boljak Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresi — täze görnüşdäki ýubileý

 • Şu ýylyň birinji çärýeginiň netijeleri jemlenen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň nebitgaz toplumynda işleriň gerimini giňeltmek boýunça wezipeleri öňde goýdy. Şolaryň hatarynda uglewodorodlary düýpli gaýtadan işlemegiň täze tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmak, maýa goýumlaryny çekmek, türkmen energiýa serişdeleriniň ...

  02.05.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Ukrainanyň saýlanan Prezidentini gutlady

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ukrainanyň Prezidenti wezipesine saýlanylmagy mynasybetli, jenap Wladimir Aleksandrowiç Zelenskä tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny iberdi.

  Döwlet Baştutanymyz gutlagynda ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň hem-de özara düşünişmegiň ýokary derejesiniň halklarymyzyň ...

  02.05.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Imperatoryny gutlady

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Onuň Alyjenaby Naruhitony Ýaponiýanyň Imperatory hökmünde tagta geçmegi mynasybetli, oňa tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny we iň ...

  02.05.2019
 • Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2019-njy ýylyň geçen dört aýynda ...

  01.05.2019
 • Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti doganym Gurbanguly Berdimuhamedowa

 • Siziň Alyhezretiňiziň biziň ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň arasyndaky 
  gatnaşyklary berkitmek ugrundaky tagallalaryňyza ýokary baha bermek bilen, Size iň gowy arzuwlarymy ýollaýaryn hem-de Beýik Allatagaladan Siziň 
  Alyhezretiňize üstünlik we rowaçlyk dileýärin.

  Şeýle-de, Bahreýn Patyşalygynda geçirilen «MARA'EE — 2019» atly festiwalyna Türkmenistandan at ...

  01.05.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyna, welaýatlary mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ...

  30.04.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilýän dabaralara gatnaşdy

 • Ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy giň gerim bilen geçirilip, oňa köp sanly dabaraly çäreler bagyşlandy. Behişdi ahalteke bedewi olaryň baş gahrymany boldy. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda ...

  29.04.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli gutlaglary kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip atlandyrylan ýylda giňden we dabaraly bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Milli parlamentiň ýolbaşçysyndan, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryndan, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryndan, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimlerinden ...

  29.04.2019
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň duşuşygy

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşan Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow, «KamAZ» paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Sergeý Kogogin, «Tatneft» paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy ...

  29.04.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň tebigaty goramak, suw we oba hojalyk ministrini kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli çärelere gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Saud Arabystany Patyşalygynyň tebigaty goramak, suw we oba hojalyk ministri Abdulrahman Abdulmohsen Al Fadleýi ...

  29.04.2019
  <
  1
  2
  ...
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  ...
  138
  139
  >