Habarlar
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany «Türkmenawtoýollary» döwlet konsernini üýtgedip guramak hakynda

 • Ýurdumyzda gurluşyk pudagyny dolandyrmagy has-da kämilleşdirmek maksady bilen, karar edýärin:

  1. «Türkmenawtoýollary» döwlet konsernini Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligine birleşdirmeli.

  2. Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligini ministrlige birleşen «Türkmenawtoýollary» döwlet konserniniň hukuk oruntutary diýip kesgitlemeli.

  3. Degişli çäklerde awtomobil ýollaryny ...

  30.01.2019
 • Resmi habarlar

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň oba hojalygyny düýpli özgertmek we toplumlaýyn ösdürmek, pudagyň dolandyryş düzümini kämilleşdirmek hem-de daşky gurşawy goramak we ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek, şeýle hem Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň işini talabalaýyk ýola goýmak maksady ...

  30.01.2019
 • Goý, ýaňlansyn rowaçlyk, parahatlyk aýdymy!

 • Rowaçlyk, parahatçylyk, abadan durmuş hakynda gürrüň açylanda, aslyny juda alyslardan alyp gaýdýan, parahatçylyksöýüji, ynsanperwer, merdana türkmen halkymyz göz öňüne gelýär. Köpasyrlyk şöhratly taryhymyza ser salanyňda, türkmen özüni parahatçylyksöýüjilikli, ynsanperwer halk ...

  29.01.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyzy ...

  29.01.2019
 • Türkmenistan — GDA: ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk ösdürilýär

 • Şu gün Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça döwletara gaznasynyň wekiliýetiniň paýtagtymyza bolan iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň birnäçe ministrliklerinde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda duşuşyklar hem-de gepleşikler geçirildi.

  Wekiliýetiň düzüminde Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça döwletara gaznasynyň müdirliginiň başlygy, Azerbaýjanyň we ...

  29.01.2019
 • Döwletiň ykdysady kuwwaty — jemgyýetiň we her bir adamyň rowaçlygyna

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça işlenip taýýarlanylan hem-de 2025-nji ýyla çenli döwür üçin niýetlenen we Türkmenistanda durmuşa geçirilip başlanan sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy ähli pudaklary tehnologik taýdan özgertmegiň we olaryň döwlet tarapyndan dolandyrmagyň, ýurdumyzyň ägirt uly serişdeler we önümçilik ...

  29.01.2019
 • Resmi habarlar

 • Ýurdumyzyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, Ylymlar akademiýasynyň we ýokary okuw mekdepleriniň garamagyndaky ylmy-barlag, bilim institutlarynyň direktorlaryny wezipä bellemegiň tertibini kämilleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Prezidenti Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýokarda agzalan ylmy-barlag, bilim institutlarynyň direktorlaryny wezipä bellemegiň tertibi kesgitlenildi.

  ***

  Türkmenistanyň Prezidentiniň ...

  29.01.2019
 • Türkmenistanda merdana Watan goragçylary sarpalanylýar

 • Şu gün ýurdumyzda şanly sene bolan Watan goragçylarynyň güni we Milli goşunyň döredilmeginiň 27 ýyllygy giňden dabaralandyryldy.

  Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow serkerdelere, esgerlere ...

  27.01.2019
 • Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerine — 27 ýyl

 • 2019-njy ýylyň 27-nji ýanwarynda Türkmenistan Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 27 ýyllygyny belleýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan geçirilýän düýpli we ...

  27.01.2019
 • Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň serkerdelerine, esgerlerine, gullukçylaryna we harby talyplaryna

 • Hormatly Watan goragçylary!

  Sizi «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen ýylyň ilkinji günlerinde bellenýän Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 27 ýyllygy we Watan goragçylarynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

  Bu ...

  27.01.2019
 • Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2018-nji ýylda ýerine ýetiren ...

  26.01.2019
 • Resmi habarlar

 • Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmaga, goranmak ukybyny berkitmäge, howpsuzlygy, hukuk tertibini we kanunçylygy üpjün etmäge goşan uly şahsy goşantlary üçin hem-de berkarar Watanymyza, merdana halkymyza köp ýyllaryň dowamynda birkemsiz gulluk edendiklerini, döwletimiziň we halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlaryny ...

  26.01.2019
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Polkownik Ş.A.Durdyýewe general-maýor harby adyny dakmak hakynda

 • Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda, karar edýärin:

  Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň başlygy — Serhet goşunlarynyň serkerdebaşysy, polkownik Şadurdy Amanmuhammedowiç Durdyýewe general-maýor harby adyny dakmaly.

  Türkmenistanyň Prezidenti, 
  Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy 
  Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW

  26.01.2019
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Polkownik A.A.Osmanowa general-maýor harby adyny dakmak hakynda

 • Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda, karar edýärin:

  Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy, polkownik Atadurdy Ataberdiýewiç Osmanowa general-maýor harby adyny dakmaly.

  Türkmenistanyň Prezidenti, 
  Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy 
  Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW

  26.01.2019
  <
  1
  2
  ...
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  ...
  121
  122
  >