Habarlar
 • Türkmenistanyň Prezidenti Katar Döwletiniň Emiriniň maşgala agzasyny kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Katar Döwletiniň Emiriniň dogany Şeýh Tani Bin Hamad Bin Halifa Al Tanini kabul etdi ...

  29.04.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Bahreýn Patyşalygynyň at ýaryşlary federasiýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bahreýn Patyşalygynyň Daşky gurşaw boýunça Ýokary geňeşiniň başlygynyň orunbasary, Patyşalyk atçylyk we at ýaryşlary federasiýasynyň prezidenti Şeýh Faýsal Ben Raşid Ben Isa Al-Halifany kabul ...

  29.04.2019
 • Birža täzelikleri

 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 143-si hasaba alyndy.

  Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Şweýsariýadan, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda ...

  29.04.2019
 • Atçylyk ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň ösüşi

 • Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen atçylyk pudagy boýunça dünýäniň ösen döwletlerinde geçirilýän at çapyşyklaryna, at üstündäki oýunlary ýerine ýetirmek boýunça guralýan halkara festiwallara ussat atşynaslaryň, seýisleriň, çapyksuwarlaryň we türgenleriň işjeň gatnaşmagy ...

  28.04.2019
 • Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň atşynaslaryna, bedew janköýerlerine we mähriban halkyma

 • Eziz watandaşlar! 
  Hormatly atşynaslar!

  Sizi «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda behişdi bedewlerimiziň şanyna giňden we uly dabara bilen bellenýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli tüýs ýürekden ...

  28.04.2019
 • Hekaýa synanyşyk

 • Ahalteke bedewi hakda onuň waspyna laýyk geläýjek bir hekaýa ýazmak arzuwy mende owaldan bardy. Bir zady kän arzuwlasaň, soň ol parza öwrülýär. Parza öwrüldigiçe-de, müşgili artýar.

  Eli galam tutýanlaryň ählisine ...

  27.04.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň IX mejlisine gatnaşdy

 • Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň IX mejlisi geçirildi.

  Her ýylda geçirilýän bu çäre ähmiýetli waka bolmak bilen, ol ady rowaýata öwrülen we türkmen ...

  27.04.2019
 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň IX mejlisinde eden çykyşy

 • Hormatly Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalary! 
  Hanymlar we jenaplar! Gadyrly myhmanlar!

  Şu gün biz Türkmenistanyň gözel paýtagty Aşgabat şäherinde Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň nobatdaky IX mejlisini geçirýäris. Myhmansöýer, güneşli türkmen topragyna — şöhraty äleme dolan ajaýyp ahalteke bedewleriniň watanyna ...

  27.04.2019
 • Aşgabatda halkara sergi-ýarmarka we ylmy maslahat açyldy

 • Şu gün paýtagtymyzda ýurdumyzda giňden bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna gabatlanylyp, halkara sergi-ýarmarka hem-de «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly XI halkara ylmy maslahat öz işine başlady.

  Ajaýyp sene ...

  27.04.2019
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» diýen hormatly ady dakmak hakynda

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyz ösüşleriň ak ýoly bilen ynamly öňe barýar. Ýurdumyzda atçylyk pudagyny we atçylyk sportunyň dürli görnüşlerini ösdürmek, türkmen halkynyň genji-hazynasyna öwrülen behişdi bedewlerimiziň dünýädäki şan-şöhratyny has-da belende götermek, gadymy nesil ugurlaryny dikeltmek, tohumçylygyny ...

  27.04.2019
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Daşary ýurt raýatlaryna «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» diýen hormatly ady dakmak hakynda

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, Bitarap Watanymyzy ähli ugurlar boýunça ösdürmekde öňde duran belent wezipeleri durmuşa geçirmek ugrunda ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda uly üstünlikler gazanylýar. Garaşsyz ýurdumyzda atçylygy we atçylyk sportuny ösdürmäge döwlet derejesinde aýratyn uly üns berilýär. Asyrlaryň dowamynda halk ...

  27.04.2019
 • Resmi habarlar

 • Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň öňünde durýan wezipeleri üstünlikli amala aşyrmak, ahalteke bedewleriniň şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak we atşynaslyk sungatyny ösdürmek, bu ugurda öňdebaryjy tejribeleri atçylyk pudagyna giňden ornaşdyrmak hem-de atşynaslaryň arasyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek maksady bilen, şeýle hem ...

  27.04.2019
 • Gül keşbiň ýaraşar güllere, bedew!

 • Geçen şenbe güni eziz Diýarymyzyň ähli ýerinde ýazky at çapyşyk möwsümine badalga berildi. Milli buýsanja we gymmatlyga öwrülen ahalteke bedewlerine biziň şu günlerimizde hem çäksiz sarpa goýulýandygyny, ýurdumyzda atçylyk sportuna ...

  26.04.2019
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Mejlise welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň ...

  26.04.2019
  <
  1
  2
  ...
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  ...
  138
  139
  >