Habarlar
 • Ralli-reýde gatnaşyjylar “Altyn asyr” Türkmen kölüne geldiler

 • 13-nji sent­ýabr­da “Amul — Ha­zar 2018” aw­to­ral­li­si­ne gat­na­şy­jy­lar üçün­ji du­ral­ga — Ga­ra­gu­muň mer­ke­zin­de ýer­le­şen “Al­tyn asyr” Türk­men kö­lü­ne gel­di­ler. Ýa­ry­şa gat­na­şy­jy to­par­lar “Al­tyn asyr” Türk­men kö­li” dü­şel­ge­si­ne ta­rap ug­rap, alaň­lar ...

  14.09.2018
 • Türk­me­nis­tan­da Tai­land Pa­ty­şa­ly­gy­nyň il­çi­si işe baş­la­dy

 • Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tab­şy­ry­gy bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň Baş­ly­gy G.Mäm­me­do­wa Tai­land Pa­ty­şa­ly­gy­nyň Türk­me­nis­tan­da­ky Adat­dan da­şa­ry we Do­ly yg­ty­ýar­ly il­çi­si ha­nym Pan­ti­pa Iam­sud­ha Ýe­ka­ro­hit­den ynanç ha­ty­ny ka­bul et­di.

  Mil­li par­la­men­tiň ýol­baş­çy­sy döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň adyn­dan Tai­lan­dyň do­ly yg­ty­ýar­ly we­ki­li­ni jo­gap­kär­li dip­lo­ma­tik ...

  14.09.2018
 • Goldaşan el ýük göterer

 • Araly halas etmegiň meselelerine bagyşlanan Awaza sammitinden soňky oýlanmalar. 

  Suw häzir umumadamzat ösüşi üçin iň global – ýitiden wajyp meselä öwrüldi. Suw, ilkinji nobatda, azyk howpsuzlygyny üpjün edýän, has ...

  13.09.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň Diwanynyň başlygyny kabul etdi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň Diwanynyň başlygy we iş dolandyryjysy Mahmud Waezini kabul etdi.

  Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, Eýran ...

  13.09.2018
 • “Amul — Hazar 2018”: “Garagum ýalkymy” myhmanlary garşylaýar

 • 12-nji sentýabrda ir bilen “Amul — Hazar 2018” awtorallisine gatnaşyjylar öz ulaglarynda Lebap we Mary welaýatlarynyň dolandyryş çäginiň serhediniň golaýynda ýerleşýän “Mary” düşelgesinden çykyp, ýaryşyň ikinji tapgyrynyň badalga aljak ýerine ...

  13.09.2018
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň professor-mugallymlaryna, işgärlerine hem-de ähli diňleýjilerine

 • Hormatly professor-mugallymlar we diňleýjiler!

  Sizi Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň döredilmeginiň şanly 10 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

  Demokratik, hukuk we dünýewi döwlet gurluşynyň milli ýörelgelerinden ugur alýan Garaşsyz Watanymyzyň syýasy, ykdysady, medeni-durmuş ulgamlarynyň ýokary depginli ösüşi öz gözbaşyny ...

  12.09.2018
 • “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisi badalga aldy

 • Şu gün Lebap welaýatynda “Amul — Hazar 2018” awtorallisi badalga aldy.

  Mälim bolşy ýaly, Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça geçýän bu deňsiz-taýsyz awtomobil ýaryşyny geçirmek başlangyjy oňyn özgertmeleriň döwlet strategiýasyny ...

  11.09.2018
 • Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti “Amul — Ha­zar 2018” aw­to­ral­li ýa­ry­şy­nyň açy­lyş da­ba­ra­sy­na gatnaşdy

 • Şu gün Le­bap we­la­ýa­tyn­da iş sa­pa­ryn­da bol­ýan hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýer­de “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­niň ba­dal­ga al­ma­gy­na ba­gyş­la­nan da­ba­ra­la­ra gat­naş­dy.

  Türk­men Li­de­ri­niň baş­lan­gy­jy bi­len gu­ral­ýan bu ...

  10.09.2018
 • “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­niň hor­ma­ty­na

 • «Türk­me­nis­tan — Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ýü­re­gi» şy­ga­ry bi­len geç­ýän ýy­lyň şan­ly wa­ka­la­ry­nyň bi­ri «Amul — Ha­zar 2018» hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­ne ba­dal­ga be­ril­me­gi­niň öň ýa­nyn­da ýur­du­my­zyň Mer­ke­zi ban­ky her bi­ri­niň no­mi­na­ly 100 ...

  10.09.2018
 • Türkmen neşirleri halkara bäsleşigiň sylaglaryna mynasyp boldy

 • Türkmenistanyň Döwlet neşirýat gullugy tarapyndan 2017-nji ýylda çykarylan kitaplaryň dördüsi Russiýa Federasiýasynda 31-nji Moskwa Halkara kitap sergi-ýarmarkasynyň çäklerinde geçirilen GDA agza ýurtlarynyň arasynda “Kitap sungaty” atly 15-nji halkara bäsleşigiň abraýly ...

  10.09.2018
 • hormatly prezidentimiz gurbanguly berdimuhamedow sebitde iri bug-gaz elektrostansiýanyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Mary döwlet elektrik stansiýasynyň çäginde utgaşykly dolanyşykda işleýän ýurdumyzdaky ilkinji bug-gaz elektrik stansiýasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

  Energetika işgärleriniň ...

  08.09.2018
 • Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Energetika senagatynyň zähmetsöýer işgärlerine

 • Hormatly energetika senagatynyň işgärleri!

  Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda giňden bellenýän Energetika senagatynyň işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

  Energetika senagaty ykdysadyýetimiziň möhüm pudaklarynyň biridir. Pudakda alnyp barylýan işleriň ...

  08.09.2018
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 • Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi, onda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň sekiz aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça ...

  07.09.2018
 • Awtomobil ýaryşlarynyň dünýä derejesindäki ussatlary türkmenistana gelýärler

 • Şu gün paýtagtymyzyň howa menzilinde Pariž — Aşgabat ugry boýunça uly wekiliýet geldi. Olaryň düzüminde “Amul — Hazar 2018” awtorallini bilelikde guraýjy fransuz kompaniýasynyň wekilleri, hatarynda Beýik Britaniýadan, Çehiýa Respublikasyndan ...

  07.09.2018
  <
  1
  2
  ...
  85
  86
  87
  88
  89
  >