Habarlar
 • Ýurdumyzda birinji Hazar ykdysady forumy geçiriler

 • «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylymyzda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda birinji Hazar ykdysady forumy geçiriler. Oňa hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylary, kenarýaka sebitleriň we ýerine ýetiriji edaralaryň baştutanlary, bank ...

  24.06.2019
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna iş sapary

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna iş saparyny amala aşyryp, ol ýerde bu sebitiň Baştutany Rustam Minnihanow bilen gepleşlikleri geçirdi hem-de «Sabantuý» milli baýramçylyk mynasybetli dabaralara ...

  24.06.2019
 • Balkan welaýatynda Medeniýet hepdeligi — 2019 çäresi badalga aldy

 • Şu gün Magtymguly etrabynyň dolandyryş merkezinde Medeniýet hepdeligi — 2019 çäresiniň açylyş dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen ýurdumyzyň dürli welaýatlarynda geçirilýän giň gerimli döredijilik forumy halkymyzyň ruhy ...

  24.06.2019
 • Däne oragy möwsüminiň öňdebaryjylarynyň sany artýar

 • Görogly etrabynyň daýhanlary ýurdumyzyň demirgazyk sebitinde ilkinji bolup, däne taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirmegiň üstünlik bilen hötdesinden geldiler. Şu ýylyň hasyly üçin bu ýerde 16 müň gektar ýer bölünip ...

  24.06.2019
 • Birža täzelikleri

 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 87-si hasaba alyndy.

  Daşary ýurt puluna ABŞ-dan, Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Singapurdan, Gonkongdan, Owganystandan, Gazagystandan we beýleki ...

  24.06.2019
 • Aşgabatda «Saglyk-2019» atly halkara sergisi we ylmy maslahat geçiriler

 • 20-22-nji iýulda geçirilmegi meýilleşdirilýän «Saglyk-2019» atly Halkara sergisine we ylmy-amaly maslahatyna häzirki wagtdan ýokary derejede taýýarlyk görülýär. Oňa dünýäniň dürli ýurtlaryndan saglygy goraýyş we medisina ulgamy bilen iş salyşýan hünärmenler ...

  23.06.2019
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň RF-niň Tatarystan Respublikasyna sapary başlandy

 • 2019-njy ýylyň 23-nji iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň çakylygy boýunça iş sapary bilen Kazan şäherine gitdi.

  Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň we Tatarystanyň Baştutanlarynyň arasynda ...

  23.06.2019
 • 2020-nji ýylyň 22 — 27-nji iýuny aralygynda Daşoguz welaýatynda Medeniýet hepdeligi geçiriler

 • Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde medeniýeti, aýdym-saz, teatr, kino hem-de şekillendiriş sungatyny, telewideniýä ...

  23.06.2019
 • 2019 — 2020-nji okuw ýylynda 1-nji synpa okuwa kabul edilýän okuwçylara öwrediji kompýuterler sowgat berler

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Prezidentiniň bilim syýasatyny durmuşa geçirmek, ý ...

  23.06.2019
 • Ýurdumyz «KAMAZ» kysymly täze awtoulaglary satyn alar

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek hem-de olaryň maddy-enjamlaýyn üpjünçiligini has-da gowulandyrmak, şeýle hem önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň ...

  23.06.2019
 • Balkan welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara

 • Hormatly Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylar!
  Eziz watandaşlar!

  Sizi Balkan welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň dabaraly açylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, döredijilikli işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin ...

  22.06.2019
 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine, şeýle hem käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

  Döwlet Baştutanymyz irden «Oguzhan» köşkler ...

  22.06.2019
 • Resmi habarlar

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Prezidentiniň bilim syýasatyny durmuşa geçirmek, ýaş nesillerimiziň döwrebap bilim-terbiýe almagy üçin amatly şertleri döretmek we kompýuter sowatlylygyny ýokarlandyrmak, şeýle hem ýurdumyzyň umumy orta bilim berýän ...

  22.06.2019
 • Gallaçylaryň yhlasly zähmeti bilen orak möwsüminiň depgini artýar

 • Şu gün Watan harmanyna bugdaýyň 89 müň 133 tonnadan gowragyny tabşyran Ak bugdaý etrabynyň ekerançylary däne tabşyrmak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendikleri barada hasabat berdiler.

  Etrapda bugdaý ekilen ýeriň ...

  22.06.2019
  <
  1
  2
  ...
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  ...
  151
  152
  >