Harby durmuş
 • Halk hakydasynda galan ýyllar

 • Her gezek «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumyna baranyňda seni buý­sançly duýgular tolgunmaga mejbur edýär. Sen bu ýerde geçmişiň şu gün bilen serhetleşýändiginiň şaýady bolýarsyň. Seni bu ýerde ata­-babalaryň belent ruhy ...

  05.10.2019
 • Nusgalyk görelde

 • Adamzat jemgyýeti iň gowy ýörelgeleriň miras galmagy bilen dowam edýär. Şunuň özi nesilleriň arasyndaky baglanyşygy has­-da pugtalandyrýar. Hormatly Prezidentimiziň atasy, mugallym, esger, ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewiň ýokary nusgalyk göreldesi ...

  05.10.2019
 • Ynamly gollarda Watan goragy

 • Watan mukaddeslikleriň iň beýigi. Adamzat üçin durmuşda ençeme ezizlikler bolýar. Şolaryň ählisi-de Watanyň gujagynda jemlenen. Şonuň üçin-de özüne durmuşda iň ýakyn bolan mähribanlyklary goýnunda jemlän Watany, onuň gysym topragyny türkmen ...

  27.09.2019
 • Asman giňişliginiň laçynlary

 • Garaşsyzlyk baýramymyzyň 28 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyzda geçirilen harby ýörişde ýurt goragyna asman giňişliginden gözgeçilik edýän uçarlarymyz, dikuçarlarymyz dabaranyň aýratyn bezegi boldy. Asman giňişliginde dürli öwrümleri, çylşyrymly uçuşlary ussatlyk bilen amala ...

  27.09.2019
 • Baýramçylyk mynasybetli geçirilen dabara

 • Şu gün — 27-nji sentýabrda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ähli harby bölümlerinde Garaşsyzlygymyzyň şanly 28 ýyllyk baýramy mynasybetli aýdym-sazly çäreler, harby gullukda, söweşjeň taýýarlykda we okuw sapaklarynda tapawutlanan harby gullukçylary ...

  27.09.2019
 • Bedew atlar Baş meýdançada

 • Gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk baýramy mynasybetli Baş meýdançada geçirilen dabaraly harby ýörişe gatnaşan bedew atly harby gullukçylaryň toparynyň dabara özboluşy öwüşgin çaýdy.

  «At — ýigidiň myrady». Bedew ...

  27.09.2019
 • Garaşsyzlyk baýramynda Milli Goşunymyzyň kuwwaty dabaralandy

 • Şu gün ata Watanymyz Türkmenistanda uly toý, uly baýram. Ýurdumyzyň ähli künjeginde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk toýy giňden bellenilip geçilýär. Ak şäherimiz Aşgabatda geçirilen baýramçylyk dabarasy hem halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň ...

  27.09.2019
 • Döwrebap tehnikalar — dabaraly ýörişiň bezegi

 • Şu günler şanly Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk baýramy mynasybetli geçirilýän dabaraly çäreler giň gerime eýe bolýar. Baýramçylyk mynasybetli paýtagtymyzyň Baş meýdançasynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzümleriniň gatnaşmagynda dabaraly ...

  27.09.2019
 • Baş meýdançada dabaraly ýöriş geçirildi

 • Şu gün — 27-nji sentýabrda şanly Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk baýramy mynasybetli paýtagtymyzdaky Baş meýdançada geçirilen dabaraly harby ýörişden ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzümleri geçdiler. Bu dabaraly ýörişe ...

  27.09.2019
 • Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli serhetçileriň arasynda geçirilen dabaralar

 • Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ähli harby bölümlerinde we serhet galalarynda aýdym-sazly baýramçylyk çärelerine, döredijilik duşuşyklaryna, bäsleşiklere giň gerim berildi.

  Şanly baýramymyz mynasybetli dost-doganlyk serhedimiziň ...

  26.09.2019
 • Döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlendi

 • Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, «Esger» hem-de «Nesil» gazetleriniň redaksiýalarynyň bilelikde «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň başyna yglan eden «Esger kalbynyň joşguny» atly ...

  24.09.2019
 • Baş baýramymyza bagyşlandy

 • Ýakynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk baýramy mynasybetli yglan edilen «Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň iň ökde aşpezi, çörek bişirijisi» atly bäsleşiginiň jemleýji tapgyry boldy. Bäsleşigiň jemleýji tapgyrynda oňa gatnaşýan hünärmen esgerler ...

  23.09.2019
 • «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy»

 • Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda bolşy ýaly, şu günler Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň hem ähli harby bölümlerinde «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk mynasybetli wagyz-nesihat duşuşyklary yzygiderli ...

  19.09.2019
 • «Türkmen alabaýy» atly täze kitabyň tanyşdyrylyşy dowam edýär

 • Şu gün Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Merkezi edarasynyň mejlisler zalynda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Türkmen alabaýy» atly täze kitabynyň aýdym-sazly tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

  Oňa serhetçi serkerdeler, harby talyplar we esgerler gatnaşdylar ...

  18.09.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  10
  11
  >