Harby durmuş
 • Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlandy

 • Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň deňizçi serhetçileriniň arasynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda baýramçylyk çäresi we wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa serhetçileriň we jemgyýetçilik guramalarynyň ...

  11.12.2019
 • Şowlulyklar basym-basym, Nesip etsin, esger saňa!

 • Makalamyň sözbaşysy «Esger» gazetinde çap bolan «Esger saňa!» atly goşgymdan alnan. Men bu goşgymda dost-doganlyk araçäklerimizde tutanýerli gulluk alyp barýan we gije-gündizki tabşyryklara ruhubelent ýagdaýda gatnaýan serhetçi esgerleriň tarypyny ...

  03.12.2019
 • Esger kasamy

 • Her ge­zek es­ger­le­riň ka­sam ka­bul edişlik dabarasy hakynda gürrüň gozgalsa, jigimiň kasam kabul edişlik toýuna alys menzilleri külterläp, maşgalamyz bolup paýtagta gelşimiz ýadyma düşýär. Şonda birmeňzeş geýnen, syrdam boýly ýigitleriň ...

  21.11.2019
 • Serhetçi zenanyň üstünligi

 • Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan hormatly Prezidentimiziň alyp barýan adyl syýasatyny, durmuşa geçirýän beýik özgertmelerini ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat etmekde, şeýle ...

  16.11.2019
 • Deňiz serhediniň türgenleri

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň baştutanlygynda dost-doganlyk serhedimiziň goragynyň hilini ýokarlandyrmak, goşunyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek we serhetçileriň hünär derejelerini ýokarlandyrmak babatynda uly işler alnyp barylýar. Munuň şeýledigine deňiz ...

  15.11.2019
 • Hünär hem-de söweşjeň taýýarlyk kämilleşdirilýär

 • Häzirki wagtda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparynyň harby gullukçylarynyň söweşjeň we hünär taýýarlyklary yzygiderli kämilleşdirilýär. Şu günler bu bölümiň degişli harby gullukçylary bilen geçirilýän «Tälimçiler üçin ...

  14.11.2019
 • Ätiýaçlyga ugradylyş dabaralary

 • Şu günler Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ähli harby bölümlerinde Watan öňündäki iki ýyl harby gulluk möhleti tamamlanan çagyryş boýunça harby gullukçylary harby gullukdan boşatmak çäreleri dabaraly ýagdaýda dowam edýär.

  Golaýda ...

  06.11.2019
 • Taryhy ýerlere gezelençler

 • Ýurt goragçylarynyň watançylyk duýgusyny ösdürmekde olar bilen taryhy ýerlere, medeni ojaklara, muzeýlere gezelençleriň guralmagynyň ähmiýeti uludyr. Şonuň üçin hem eziz Watanymyzyň dost-doganlyk serhediniň goragçylary bilen muzeýlere, taryhy we medeni-dynç alyş ...

  05.11.2019
 • Harby gulluga kabul ediliş çäreleri

 • Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakyndaky» Permany ...

  31.10.2019
 • Žurnalymyzyň täze sany

 • «Serhet abat — Döwlet abat» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Giň okyjylar köpçüligine hödürlenýän bu žurnalyň içinde döwürleýin neşirler bilen gyzyklanýan islendik adam üçin täsirli, çeper we ylmy makalalara duşmak ...

  24.10.2019
 • Halk hakydasynda galan ýyllar

 • Her gezek «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumyna baranyňda seni buý­sançly duýgular tolgunmaga mejbur edýär. Sen bu ýerde geçmişiň şu gün bilen serhetleşýändiginiň şaýady bolýarsyň. Seni bu ýerde ata­-babalaryň belent ruhy ...

  05.10.2019
 • Nusgalyk görelde

 • Adamzat jemgyýeti iň gowy ýörelgeleriň miras galmagy bilen dowam edýär. Şunuň özi nesilleriň arasyndaky baglanyşygy has­-da pugtalandyrýar. Hormatly Prezidentimiziň atasy, mugallym, esger, ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewiň ýokary nusgalyk göreldesi ...

  05.10.2019
 • Ynamly gollarda Watan goragy

 • Watan mukaddeslikleriň iň beýigi. Adamzat üçin durmuşda ençeme ezizlikler bolýar. Şolaryň ählisi-de Watanyň gujagynda jemlenen. Şonuň üçin-de özüne durmuşda iň ýakyn bolan mähribanlyklary goýnunda jemlän Watany, onuň gysym topragyny türkmen ...

  27.09.2019
 • Asman giňişliginiň laçynlary

 • Garaşsyzlyk baýramymyzyň 28 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyzda geçirilen harby ýörişde ýurt goragyna asman giňişliginden gözgeçilik edýän uçarlarymyz, dikuçarlarymyz dabaranyň aýratyn bezegi boldy. Asman giňişliginde dürli öwrümleri, çylşyrymly uçuşlary ussatlyk bilen amala ...

  27.09.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  10
  11
  >