Harby durmuş
 • Kanuny özgertmelerimiz wagyz edildi

 • Demokratik hukuk we dünýewi döwletimiziň berk binýady bolan Konstitusiýamyz bagtyýar ýaşaýşymyzyň kepilidir. Bilşimiz ýaly, kämil kanun islendik döwletiň ösüşlerini we röwşen geljegini kesgitleýän esasy güýç bolup durýar. Garaşsyz, hemişelik Bitarap ...

  24.05.2020
 • Harby gullukdan ätiýaçlyga

 • Şu günler hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakynda» gol çeken ...

  24.05.2020
 • Milletimiziň döreden baýlygy sen, alabaýym!

 • Sagdynlygyň, edermenligiň, pälwanlygyň hem wepadarlygyň nyşany bolan gymmatlygymyz baradaky hakykat dünýä dolýar

  Pälwansyň sen, alabaýym,

  Edermensiň sen, alabaýym.

  Gerek bolsa gerçeksiň sen, alabaýym,

  Türkmen milletiniň buýsanjysyň sen,

  alabaýym!

  Bu setirler ...

  22.05.2020
 • Aýdym-sazly maslahat — Beýik Ynsanyň hormatyna bagyşlandy

 • Şu gün Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň mähriban atasy watançy esger, ussat mugallym, ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewiň gulluk resminamalarynyň, 206-njy atyjylyk diwiziýasynyň 748-nji atyjylyk polkunyň söweşjeň ...

  16.05.2020
 • Nusgalyk Ynsanyň hormatyna gül desseleri goýuldy

 • Şu gün Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby gullukçylarynyň gatnaşmaklarynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebindäki hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň mähriban atasy Berdimuhamet Annaýewiň ýadygärlik heýkeline gül goýmak ...

  16.05.2020
 • Sazlaşykly pursatlarda – ykbalyň arzyly günleri

 • Türkmenistanyň Konstitusiýasyna hem-de «Harby borçlulyk we harby gulluk hakyndaky» Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň degişli Permany bilen ýylda iki gezek – ýaz we güýz möwsüminde çagyryş boýunça harby gullugyny ...

  15.05.2020
 • Ýadygärlik gymmatlyklaryna bagyşlanan ylmy-maslahatlar

 • Şu gün Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň degişli harby bölümlerinde we Serhet institutynda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebine watançy esger, ilhalar ynsan, ussat ...

  14.05.2020
 • Merdanalyk ýoly

 • Taryhy ösüşli döwrümizde ösüp gelýän ýaş nesilleriň mynasyp terbiýe almaklary, jemgyýete mynasyp agza hökmünde goşulyşmaklary üçin ähli mümkinçilikler ýola goýulýar. Halkymyzyň müňýyllyklardan gelýän milli we medeni mirasyna goýýan hormatynyň, aýratyn-da ...

  13.05.2020
 • Döwrüniň söweşjeň ulaglary we harby tehnikalary

 • Bu günki Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabaraly harby ýörişe şol döwrüň söweşjeň ulaglaryny we harby tehnikalaryny ýatladýan tehinkalaryň we ulaglaryň kerweni gatnaşdy. Taryhy ähmiýeti bolan harby ulaglaryň we ...

  09.05.2020
 • Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygyna baýramçylyk feýerwerki

 • Şu gün — 9-njy maýda guralan daraly harby ýörişiň ahyryny Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk feýerwerki bezedi. Asmanymyzyň asudalygyny, zeminimiziň parahatlygyny alamatlandyrýan feýerwerk bu ýere ýygnananlaryň ýüzüne ruhubelentlik nuruny ...

  09.05.2020
 • «Baky polk» — hakyda ebediligi

 • Şu günki dabaraly harby ýörişden hormatly Prezidentimiziň atasy mugallym, watançy esger, ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewiň suraty we Beýik Watançylyk urşunda egin-egne berip söweşen gahrymanlarymyzyň, halkymyzyň gaýduwsyz ogullarynyň suratlary geçirildi. Bu ...

  09.05.2020
 • Goragyň mertebe — söweşjeň baýdak

 • Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabaraly harby ýörişe Russiýa Federasiýasynyň Goranmak ministriniň orunbasary general-polkownik A.W.Fomin gatnaşyp, söz sözledi. Onuň çykyşyndan soňra, darabaly harby ýörişiň geçýän meýdançasyna Russiýa ...

  09.05.2020
 • Atly polk — dabara meýdançasynda

 • Bedew atlaryny jany-teni bilen söýýän halkymyz Beýik Watançylyk urşunda hem öz ýegre syrdaşyndan aýrylmandyr. Taryhdan belli bolşy ýaly, bu uruşda ahalteke atly polkunyň döredilmegi, olaryň iň bir aldym-berdimli frontlarda ýeňiş ...

  09.05.2020
 • Taryhy harby lybasly gerçekler

 • Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli dabaraly harby ýörişe ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň pyýada düzümi hem-de 1941—1945-njy ýyllary janlandyrýan harby lybasly şahsy düzümi gatnaşdy. Sazlaşykly ädimleriň utgaşygynda iki döwrüň ruhy arabaglanşygyny emele ...

  09.05.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  15
  16
  >