Harby durmuş
 • Terbiýeçilik ähmiýetli bäsleşik

 • Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby bölümleriniň okuw merkezlerinde çagyryş boýunça harby gullukçylaryň arasynda terbiýeçilik ähmiýetli dürli bäsleşikler ýygy-ýygydan geçirilýär. Geçirilen «Düzgün-nyzam kanuny berjaý etmekden başlanýar» atly bäsleşik hem munuň aýdyň ...

  21.02.2020
 • Ak garyň gunduz dony

 • Bu günki ak garyň gunduz ýaly begresi türkmen tebigatyna nur çaýdy. «Ak zat — alnyňa ýagşy» diýlişi ýaly, gözýetimiň ap-ak bolmagy, daş-töwerekdäki baglaryň burjumlamagy ruhuňy göterýär, göwnüňi heýjana getirýär. Çarçuwalaryň ...

  12.02.2020
 • Iň gowulary belli boldy

 • Ýurdumyzda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe harby gullukçylaryň watançylyk terbiýesini, bilim derejelerini we aň-düşünjelerini, syýasy-ynsanperwerlik taýýarlyklaryny ösdürmekde, medeniýetli dynç almaklaryny üpjün etmekde uly ähmiýete eýe bolan ...

  07.02.2020
 • Watan waspynyň ýeňşi

 • Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Milli goşun» žurnalynyň redaksiýasy hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan yglan edilen “Gaýratyňyz egsilmesin, mertebäňiz beýgelsin!” atly döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlendi. Esasy ...

  04.02.2020
 • Şäher tapgyrynyň ýeňijisi

 • Golaýda Aşgabat myhmanhanasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan ýurdumyzyň zenanlarynyň arasynda yglan edilen «Ýylyň zenany» atly bäsleşigiň Aşgabat şäher tapgyry geçirildi. Gahryman Arkadagymyzyň zenanlara goýýan sarpasyndan ruhlanyp, zenanlaryň hünär ...

  03.02.2020
 • Kämil söweşjeň taýýarlyk — üstünlik

 • Söweşjeň taýýarlygy ýokary bolan goşun öz öňünde goýlan wezipeleri hemişe üstünlikli berjaý etmäge ukyplydyr. Şonuň üçin hem Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň asudalygyny goraýan ýurt goragçylarynyň söweşjeň taýýarlygyny kämilleşdirmek babatynda zerur ...

  31.01.2020
 • Maslahat kanunçylygyň kämilleşdirilmegine bagyşlandy

 • Şu gün Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Merkezi edarasynyň Medeniýet öýünde Türkmenistanyň Prezidentiniň Konstitusion toparynyň agzalary bilen geçiren nobatdaky mejlisine bagyşlanyp maslahat geçirildi. Oňa serhetçi serkerdeler we Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Seýilow ...

  30.01.2020
 • «Türkmen alabaý» merkezine gezelenç guraldy

 • Şu gün harby gullukçylar bilen Gullugymyzyň golaýda gurlup ulanylmaga berlen «Türkmen alabaý» tohumly itleri köpeldiş we kämilleşdiriş merkezine gezelenç guraldy. Bu gezelenje serhetçi serkerdeler, esgerler gatnaşyp, «Türkmen alabaý» merkeziniň täze ...

  29.01.2020
 • Harby özgertmeleriň ajaýyp miweleri

 • Ýurdumyzda giňden bellenilýän Watan goragçylarynyň gününi mynasyp garşy alýan günlerimizde hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugyna alyp beren döwrebap harby tehnikalarynyň ilkinji tapgyry gelip gowuşdy. Döwrebap harby tehnikalarynyň yzygiderli ...

  27.01.2020
 • Türkmen alabaýlarynyň şan-şöhraty dabaralanýar

 • Bu günki gün türkmen alabaýy gadymy halkymyzyň mukaddes öý-ojagynyň ýa-da sürüsiniň wepaly goragçysy hökmünde ulanylman, eýsem ýurdumyzyň dost-doganlyk serhediniň goragynda hem olaryň kömeginde giňden peýdalanylýar. Serhetçiler bilen gije-gündiz serhet ...

  27.01.2020
 • Döwlet serhediniň goragyna gönükdirilen täze binalar açyldy

 • Şu gün Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň düzüminde dost-doganlyk serhedimiziň ygtybarly goragyny üpjün etmäge gönükdirilen täze binalaryň nobatdakylarynyň açylyş dabaralary boldy.

  «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda bellenilýän Watan goragçylarynyň gününiň öňüsyrasynda ...

  26.01.2020
 • Täze ýaşaýyş jaýy serhetçilere baýramçylyk sowgady boldy

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde harby gullukçylar we olaryň maşgala agzalary hakyndaky aladalar barha dabaralanýar. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli baýramçylygyň ...

  25.01.2020
 • Harby atlar we sylaglar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy

 • Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Merkezi edarasynyň Medeniýet öýünde Watan goragçylarynyň güni mynasybetli gulluk-söweşjeň işlerinde tapawutlanan harby gullukçylara harby atlary, gymmat bahaly sowgatlary, döşe dakylýan nyşanlary hem-de hormat hatlary gowşurmak ...

  25.01.2020
 • Ruhumyza ruh goşýar

 • «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzyň ähli künjeginde Watan goragçylarynyň güni giňden dabaralanýar. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň parasatly baştutanlygynda, sarpasy belent tutulýan ýurt goragçylarymyzyň baýramy bolan Watan goragçylarynyň güni mynasybetli geçirilen ...

  25.01.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  12
  13
  >