Harby durmuş
 • «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanan maslahat

 • Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ähli harby bölümlerinde bolşy ýaly, golaýda Merkezi edarasynyň medeniýet öýünde hem 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli maslahat geçirildi. Maslahata Halkara nebit we ...

  05.01.2020
 • Serhetçileriň çagalary üçin Täze ýyl baýramçylygy

 • Golaýda Türkmenistanyň döwlet Gurjak teatrynda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby gullukçylarynyň maşgala agzalary üçin Täze ýyl baýramçylygy dabaraly ýagdaýda geçirildi. Oňa ýurdumyzyň sungat ussatlary, bagşy-sazandalary we baýramçylygyň esasy gahrymanlary bolan ...

  30.12.2019
 • Žurnalyň täze sany

 • «Serhet abat — Döwlet abat» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

  Döwlet syýasatymyzy, milli Liderimiziň durmuşa geçirýän harby özgertmelerini giňden wagyz edýän «Serhet abat — Döwlet abat» žurnalynyň täze neşiriniň başky ...

  29.12.2019
 • Gullugymyzyň gök-bakja önümleri Täze ýyl saçaklarymyzy bezeýär

 • Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň kömekçi hojalygynda ýetişdirilýän gök we bakja önümleri harby gullukçylarymyzyň Täze ýyl saçagynyň bezegine öwrüldi.

  Azyk bolçulygynydöretmek, jemgyýet üçin dürli görnüşli gök-bakja we miwe önümlerini ýetişdirmek hemişe ...

  28.12.2019
 • Deňizçi serhetçileriň arasynda Täze ýyl baýramçylygy

 • Ýakynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň şäher geňeşi bilen bilelikde Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby bölüminde «Berkarar zamananyň bagty Täze ýyl!» atly baýramçylyk çäresi geçirildi. Oňa merdana serhetçiler, deňizçi ...

  26.12.2019
 • Täze ýyl dabaralary

 •  Her Täze ýyly Watan araçäginde ilkinji bolup garşylaýan merdana serhetçilerimiz golaýda agzybirlikde bir saçagyň başyna jemlendiler. Watany goramak bilen birlikde, ýurdumyzda giňden bellenilýän baýramçylyklara ýokary ruhubelentlikde gatnaşýan merdana serhetçilerimiz, Täze ...

  19.12.2019
 • Türkmenistanyň «Türkmen edermen» medalyny döretmek hakynda

 • 1-nji madda. Türkmenistanyň «Türkmen edermen» medalyny döretmeli.

  2-nji madda. Türkmenistanyň «Türkmen edermen» medalynyň Düzgünnamasyny tassyklamaly (goşulýar).

  3-nji madda. Türkmenistanyň «Türkmen edermen» medalynyň Ýazgysyny we plankasynyň Ýazgysyny tassyklamaly (goşulýar).

  Türkmenistanyň Prezidenti ...

  14.12.2019
 • Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlandy

 • Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň deňizçi serhetçileriniň arasynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda baýramçylyk çäresi we wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa serhetçileriň we jemgyýetçilik guramalarynyň ...

  11.12.2019
 • Şowlulyklar basym-basym, Nesip etsin, esger saňa!

 • Makalamyň sözbaşysy «Esger» gazetinde çap bolan «Esger saňa!» atly goşgymdan alnan. Men bu goşgymda dost-doganlyk araçäklerimizde tutanýerli gulluk alyp barýan we gije-gündizki tabşyryklara ruhubelent ýagdaýda gatnaýan serhetçi esgerleriň tarypyny ...

  03.12.2019
 • Esger kasamy

 • Her ge­zek es­ger­le­riň ka­sam ka­bul edişlik dabarasy hakynda gürrüň gozgalsa, jigimiň kasam kabul edişlik toýuna alys menzilleri külterläp, maşgalamyz bolup paýtagta gelşimiz ýadyma düşýär. Şonda birmeňzeş geýnen, syrdam boýly ýigitleriň ...

  21.11.2019
 • Serhetçi zenanyň üstünligi

 • Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan hormatly Prezidentimiziň alyp barýan adyl syýasatyny, durmuşa geçirýän beýik özgertmelerini ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat etmekde, şeýle ...

  16.11.2019
 • Deňiz serhediniň türgenleri

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň baştutanlygynda dost-doganlyk serhedimiziň goragynyň hilini ýokarlandyrmak, goşunyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek we serhetçileriň hünär derejelerini ýokarlandyrmak babatynda uly işler alnyp barylýar. Munuň şeýledigine deňiz ...

  15.11.2019
 • Hünär hem-de söweşjeň taýýarlyk kämilleşdirilýär

 • Häzirki wagtda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparynyň harby gullukçylarynyň söweşjeň we hünär taýýarlyklary yzygiderli kämilleşdirilýär. Şu günler bu bölümiň degişli harby gullukçylary bilen geçirilýän «Tälimçiler üçin ...

  14.11.2019
 • Ätiýaçlyga ugradylyş dabaralary

 • Şu günler Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ähli harby bölümlerinde Watan öňündäki iki ýyl harby gulluk möhleti tamamlanan çagyryş boýunça harby gullukçylary harby gullukdan boşatmak çäreleri dabaraly ýagdaýda dowam edýär.

  Golaýda ...

  06.11.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  11
  12
  >