Harby durmuş
 • Watan mukaddesdir ony goramagam mukaddes işdir

 • Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň başda durmagynda geçen 2018-nji «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda, şol sanda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynda hem uly üstünlikler gazanyldy. Taryhy wakalara beslenen ...

  28.01.2019
 • Mertebämiz Watandyr

 • Adamzat dünýä gelip, ene gujagynyň we hüwdüsiniň üsti bilen ata Watanynyň mukaddesligine düşünýär. Asyrlaryň arzuwynda arzylanyp, şu günlere ýetirilen Watan söýgüsi ynsanlyga goýlan ölçeg, bakylyga edilýän tagzymdyr. Onuň hyzmatynda ebedi ...

  27.01.2019
 • Watan goragçylarynyň güni mynasybetli dabaralar

 • Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda giňden bellenilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Merkezi edarasynda hem-de ähli harby bölümlerinde dabaraly çäre geçirildi. Onda mukaddes serhedimizi goramakda köpýyllaryň dowamynda gulluk ...

  26.01.2019
 • Baýramçylyk dabaralary ýaýbaňlanýar

 • Şu günler ýurdumyzda uly ruhubelentlikde garşylanylýan Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 27 ýyllygy hem-de Watan goragçylarynyň güni bilen bagly baýramçylyk dabaralary giň gerime eýe bolýar. «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň başynda ...

  25.01.2019
 • Terbiýeçilik işine bagyşlanan okuwlar

 • Hormatly Prezidentimiziň çäksiz tagallalary bilen ösüşleriň aýdyň ýoluna düşen ata Watanymyzda durmuşyň ähli ugurlarynda gazanylýan üstünlikleri islendik pudakda bolşy ýaly, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň durmuşynda hem görmek bolýar. Döwletimiziň polat ...

  24.01.2019
 • Beýik halypanyň görelde mekdebi

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde ylmy-bilimi ösdürmeklige uly ähmiýet berilýär. Ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesliň ýokary hilli bilim almagy üçin dünýä tejribesiniň öňdebaryjy usullary giňden peýdalanylýar ...

  23.01.2019
 • Kasamdan başlanýar Watan goragy

 • Işdeş ýoldaşlaryň harby gullukçylar, iş salyşýanlaryň esger ýigitler bolsa, senem  harbylaşyberýän ekeniň. Her gezek ýurt goragçylary Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimize, hormatly Belent Serkerdebaşymyza wepadarlyk barada harby kasam edenlerinde içimden ...

  19.01.2019
 • Söweşjeň ukyply galkynýan goşun, goraýar mukaddes Watanyň daşyn

 • Hormatly Belent Serkerdebaşymyz: «Söweşjeň ukyplylyk, öz hünäriňe ussatlyk, mertlik serhetçileriň mukaddes gulluklarynda üstünligiň girewidir» diýip belledi. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň bu ganatly jümlesi Watanymyzyň dost-doganlyk araçäginiň goragçylarynyň gulluklaryna jogapkärçiligini has-da artdyrdy ...

  15.01.2019
 • Gije-gündiz sak durup biz gullukda, Täze ýyly garşylalyň saglykda!

 • Täze ýyl adatça hiç bir ynsanyň deňinden biparh geçip bilmeýän maşgala baýramçylygy hasaplansa-da, ony dürli kärlerde zähmet çekýän millionlarça adamlar bilen bir hatarda, jogapkärli wezipe hem gulluk borçlaryna laýyklykda ...

  30.12.2018
 • «Hünär ýokarlandyryş» okuwlary dowam edýär

 • Şu günler Türkmenistanyň Serhet intitutynda «Hünär ýokarlandyryş» okuw-sapaklary gyzgalaňly dowam edýär. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň durmuşa geçirýän harby özgertmeleriniň barşynda biziň Serhet gullugymyzyň hem aýratyn orun eýelemeginiň özi her bir serhetçini ...

  22.12.2018
 • Serhetçiler üçin düşümli ýyl

 • Günler aýlara, aýlar ýyllara seplenip, wagt diýeniň salmyny bermän geçip dur. Ol geçdigiçe-de, döwürler özgerýär, ähli zadyň ümzügi kämillige sary.

  Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumzda geçen döwrüň içinde hormatly Prezidentimiziň parasatly ...

  14.12.2018
 • Ykballara berlen paý

 • «Ykbal baglap kesp etdigmiz merdanalyk mekdebidir,

  Munda eziz Watanmyza halal gulluk etmelidir»

    

  Şahyr müň kerem mamla. Ýurt goramak bagtyna eýe bolandygyňa ýürekden buýsanyp kasam etmek, iňňän uly mertebe. Kasam ...

  07.12.2018
 • Edermenligiň we watançylygyň mekdebi

 • Islendik ýurduň geljegi sazlaşykly ösen, sagdyn we watansöýüji ýaş nesil bolup durýar. Ýaragly Güýçlerde harby gulluk ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemek işinde aýratyn orun eýeleýär. “Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda” ...

  30.11.2018
 • «Serhet abat — Döwlet abat» 15 ýaşady

 • Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň üç aýda bir gezek çap edilýän «Serhet abat — Döwlet abat» atly harby-watançylyk, jemgyýetçilik-syýasy we edebi-çeper žurnalynyň döredilenine 15 ýyl boldy. Şu gysga döwrüň içinde çeperçilik ...

  28.11.2018
  <
  1
  2
  ...
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  >