Harby durmuş
 • Serhetçi esgeriň üstünligi

 • Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 27 ýyllyk toýuna bagyşlanan baýramçylyk dabaralaryna ýurdumyzyň ähli ýerlerinde giň gerim berildi. Häzirki wagtda baýramçylyk mynasybetli ýurt möçberinde çäreleri, bäsleşikleri geçirmek dowam edýär. Berkarar ýurdumyzda her ýyl ...

  06.09.2018
 • Taryhy ýerlere gezelençler

 • Merdana halkymyzyň baý taryhynda milli däp-dessurlarymyz, Watan goragy, edep-ekram, maşgala abatlygy, perzent terbiýesi, söze ygrarlylyk, halallyk, myhmansöýerlik, harby sungatdan baş çykarmak, garaz, haýsy ugry alanyňda-da ata-babalarymyz nusgalyk ýörelgäni kemala getiripdirler we ol ýörelgeler ýyllardan- ýyllara ...

  06.09.2018
 • Watana gulluk tamamlanmaýar

 • «Harby gulluk tamamlansa-da, Watana gulluk tamamlanmaýar». Gör, nähili jaýdar aýdylan jümle. Adam ýaşan ömrüniň manysyny halkyň, Watanyň öňünde bitiren hyzmatlarynda görýär. «Sen Watanyňy söý, Watan seni ezizlär». Bu jümläniň aňyrsynda ...

  06.09.2018
 • Dünýäniň syry kitap bilen açylýar

 • Ýurdumyzda kitaphanalar we kitaphana ulgamy babatynda uly işler durmuşa geçirilýär. Welaýat merkezleriniň ählisinde gurlup ulanylmaga berlen kitaphanalar döwrüň ösen talaplaryna doly laýyk gelýär. Olar häzirki wagtda işjeň hereket edip, okyjylar ...

  06.09.2018
  <
  1
  2
  ...
  8
  9
  10
  11
  >