Harby durmuş
 • Watansöýüji nesilleri ýetişdirmegiň aladasynda

 • Halkymyzda işläniňde döredijilikli işläp, ýaşanyňda medeniýetli ýaşamalydygy hakynda aýtgylar bar. Munuň aňyrsynda kesp edinen käriňe yhlasly ýapyşyp, zähmetiňi gaýgyrman, ýagşy işlere baş goşup, oňat netijeleri görkezmek, soňundan onuň datly eşretini ...

  27.11.2018
 • Kitaplarda durmuş hakykaty

 • Biz ynsan köňüllerine ruhubelentlik çaýýan kitaplara «Durmuş» diýsegem bolýar. Çünki durmuşy wakalaryň çeper beýany kitaplarda jemlenen. Ähli ugurlarda bolşy ýaly, döredijilikde hem bize nusga bolýan hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň hem eserleriniň ...

  27.11.2018
 • Serhetçi harby talybyň üstünligi

 • Bilşimiz ýaly, hormatly Prezidentimiziň saýasynda bagtyýar döwrümizde durmuşa geçirilýän umumadamzat ähmiýetli işler özüniň oňyn miwelerini berýär. Şol işleriň çäklerinde ösüp gelýän ýaş nesilleriň ylymly, bilimli, sowatly, giň dünýägaraýyşly bolmaklary üçin ...

  18.11.2018
 • Kitaphanalar – hazynalar ummany

 • Kitap okamak, okan kitaplaryň manysyny tirmek ynsana laýyk häsiýetdir. Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragy «Kitap okan gullar magnydan dokdur» diýip, ýöne ýere aýtmandyr. Kitap ynsan köňlüne ruhubelentlik çaýyp, ýaşaýşa bolan belent ...

  17.11.2018
 • Kitap — ruhy baýlygyň gözbaşy

 • Dünýäniň dürdäne pikirlerini, täsinliklerini özünde jemleýän kitaplar adamzadyň ykbalynda mäkäm orun aldy. Ösen jemgyýet gurluşynda onsuz ýaşamak, işlemek, hereket etmek alsa mümkinem däl. Çünki ähli zatlaryň açylan hem açylmadyk syrlaryny ...

  08.11.2018
 • Mukaddes borja çagyryş

 • Her kimde bu ýagdaý başgaçarak bolup geçýän bolmagy-da ähtimal, ýöne meniň harby gulluga çagyrylyşym üýtgeşik, täsirli bolupdy. Deň-duşlarymyz bilen okan ýyllarymyzda öz degişli harby wekilligimize barmalydygymyz duýduryldy. Biz oglanlar bolup ...

  08.11.2018
 • Mukaddes borjy berjaý edip

 • Häzirki döwürde, döwlet ösüşiniň täze tapgyrynda Türkmenistan möhüm halkara meselelerini çözmäge hil taýdan täze çemeleşmeleri görkezip, özüni tutuş dünýäde parahatçylyk, abadançylyk we ählumumy howpsuzlyk nukdaýnazaryndan çykyş edýän döwlet hökmünde ykrar ...

  07.11.2018
 • Merdanalyk mekdebi

 • Harby gullugyny tamamlaýan esgeriň buýsançly seslenmesi

   

  Watan goragyna gelen ilkinji günlerim edil düýn ýaly. Hakydamda orun alan şol pursat meni we egin-­egne berip, bile duz-­emek bolup gulluk eden ýoldaşlarymy ...

  02.11.2018
 • Mert ýigitler goraýarlar serhedi

 •   Owaldan belli bolşy ýaly, her bir halkyň ruhunda watansöýüjilik, merdanalyk, gaýduwsyzlyk, mertlik, edermenlik ýaly duýgy-düşünjeleriň özboluşly şöhlelenmesi bolýar. Merdana halkymyzyň ruhuna siňen şeýle şöhlelenme Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Görogly ...

  02.11.2018
 • «Serhet abat — Döwlet abat» žurnalynyň täze sany çapdan çykdy

 • Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň dost-doganlyk serhedini goraýan serhetçileriň ýaşaýyş hem-de gulluk durmuşyny, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň kabul eden harby özgertmeleriniň çäklerinde Gullugymyzyň durmuşynda alnyp barylýan işleri giňden wagyz edýän ...

  19.10.2018
 • Deňiz serhedimiz mäkäm goragly

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň şu ajaýyp gününde ýurdumyzda Harby-Deňiz Güýçleriniň döredilen güni uly ruhubelentlik bilen bellenilýär.  

  Häzirki wagtda hor­mat­ly Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­my­zyň dur­mu­şa ...

  09.10.2018
 • Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary, harby atlar hem-de ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy

 • Mähriban halkymyza bagt getiren Garaşsyzlygymyza eýe bolmagymyza 27 ýyl doldy. Bu şanly senäni agzybir hem zähmetsöýer halkymyz ruhubelentlikde, jebislikde garşy aldylar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň baýramy mynasybetli ýurdumyzyň zähmetde tapawutlanan raýatlaryna döwlet ...

  28.09.2018
 • Mert ogullar beýgeldýärler Watany

 • Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň dost-doganlyk serhedini goraýan merdana serhetçilerähli halkymyz bilen golaýda taryhy we buýsançly wakanyň şaýady boldular.

  24-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhyýet ...

  27.09.2018
 • Serhetçi kinologlar bäsleşdiler

 • Serhetçi diýlende ilki bilen ýany hüşgär gulluk itli, dogumlydan eserdeň keşpli esger göz öňüňde janlanýar. Çünki çylşyrymly tebigy şertlerden geçýän, müňlerçe kilometre uzap gidýän serhediň goragy öz gulluk iti bilen ...

  24.09.2018
  <
  1
  2
  ...
  8
  9
  10
  11
  12
  >