Harby durmuş
 • Watansöýüjilige ýugrulan duşuşyklar

 • Şöhratly taryhymyzyň biziň günlerimize gelip ýeten ýazgylaryndan hem mälim bolşy ýaly, merdana halkymyz nesil terbiýesine aýratyn üns beripdir. Terbiýe meselesinde ýigitleri watansöýüji, gylyç oýnadyp, at çapyp bilýän, halkyň, Watanyň keşgini ...

  24.04.2019
 • Serhetçi kinologlaryň bäsleşigi

 • Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýöredýän ynsanperwer syýasatynyň netijesinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň araçäkleri dostlugyň hem-de hoşniýetli goňşuçylygyň serhedine öwrüldi. Bu günki gün türkmen serhetçileri hemişelik Bitaraplyk ýörelgämize ygrarly bolup, dost-doganlyk serhedimizi ...

  23.04.2019
 • «Daglaryň aňyrsy serhet...»

 • Çagalyk döwrümde «Derýanyň aňyrsy serhet» atly filmi görenem bolsam, ir säherden beýik dag gerişlerinde goralýan mukaddes serhedimizdäki görülmedik ýerleriň eşidilmedik kyssasy üçin ýola düşenimizde, makalamyzyň sözbaşysynyň hut şol filmden çözlenip ...

  20.04.2019
 • Harby durmuşda «Zenanlar geňeşiniň» orny

 • Aýdyşlaryça gadymy dünýäniň haýsydyr bir eýýamynda zenan Allaha bu ýaradylyşdan ejizdigi, özünden gözel edip dünýäni, batyrgaý edip erkegi ýaradandygy üçin nägilelik bilen ah tartanmyş diýýärler. Şonda Gudraty Güýçli zenana «Men ...

  18.04.2019
 • «Serhet abat — Döwlet abat» žurnalynyň täze sany çapdan çykdy

 • Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň alyp barýan döwlet syýasatyny, durmuşa geçirýän harby özgertmelerini giňden wagyz edýän «Serhet abat — Döwlet abat» žurnalynyň nobatdaky neşiri täze san bilen çapdan çykdy. Okyjylarynyň geriminiň giňelmegi ...

  09.04.2019
 • Ezberler el söweşinde

 • Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby bölüminiň binýadynda Gullugyň harby bölümleriniň toparlarynyň arasynda «El söweşiniň emeller toplumy» boýunça ýaryş geçirildi. Ýaryşda bije esasynda her topardan iki türgene çykyş etdirildi. Ýöne ...

  01.04.2019
 • Täsirli gezelenç

 • Şu günler Gullugymyzyň harby bölümlerinde Watan goragçylary bilen ýurdumyzyň çägindäki taryhy ýerlere, ýadygärliklere, muzeýlere we beýleki medeni ojaklara gezelençleri guramak giň gerime eýe bolýar. Çünki bu çäreler harby gullukçylaryň şöhratly ...

  29.03.2019
 • Watansöýüjilige ýugrulan çäreler

 • Ýaşlarymyzyň watançylyk duýgusyny has-da artdyrmak üçin harby gulluga gadam basmaly ýigitler bilen harby bölümlerde tanyşlyk gezelençleri ýygy-ýygydan guralýar.

  Ýakynda harby bölümimiziň ýerleşýän etrabyna degişli mekdepleriň ýokary synpda okaýan ýetginjekleri bilen ...

  26.03.2019
 • «Gelse nowruz äleme...»

 • Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň meşhur şygrynda:

  Gelse nowruz äleme, reň kylar jahan peýda,

  Ebrler owaz urup, dag kylar duman peýda - diýilýär. Şeýle setirler bilen waspy ýetirilýän bu baýramçylygyň ady pars ...

  21.03.2019
 • Erem baga öwrülipdir, Diýarym!

 • Bereketli türkmen topragyna Bahar paslynyň gelmegi bilen tebigatymyz ýaşyl bossana, läle-reýhan güllere bürenip, şatlyk-şowhuna beslenýär. Ýurdumyzda «Türkmenistanyň Milli tokaý maksatnamasynyň», «Tebigaty goramak hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň hereket etmegi-de, berkarar döwletimizde tebigatyň ...

  20.03.2019
 • Kalplary şirin owazly serhetçiler

 • «Serhet owazlary – 2019» atly aýdym-saz bäsleşiginiň jemi jemlendi

   

  Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýaşlar baradaky aladalary türkmen ýaşlarynyň dürli ugurlarda özleriniň ukyp-başarnyklaryny ýüze çykarmagyna, şol bir wagtyň özünde harby gullukçylaryň ...

  18.03.2019
 • Watansöýüjilik ähmiýetli gezelençler

 • Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby bölümlerinde gulluk-söweşjeň işlerinde, okuw sapaklarynda tapawutlanan harby gullukçylar bilen muzeýlere, mirashanalara ýygy-ýygydan gezelençler guralýar. Bu bolsa esgerleriň gullukdan boş wagtlaryny manyly geçirmeklerine, has-da ruhubelent gulluk ...

  14.03.2019
 • Türkmen serhetçisi — Watan goragynyň kepili

 • Türkmeniň ýürek örki diňe öz Watanynda. Ol hatda behişdi hem başga ýerden gözlänok, onuň hut öz ülkesindedigine ýüregi bilen ynanýar. Bagtyň yzynda ýat ülkelerde sergezdan gezmegiň, gaýta, hakyky bagtdan uzaklaşmakdygyna ...

  11.03.2019
 • Hywaabat hekaýaty

 • («Bu ýerden Watan başlanýar» makalalar toplumyndan)

  Her daban ýerinde müňläp hakykatyň hekaýata öwrülen Hywaabat deresini nazarlap, ýene-de döredijilik sapary üçin ýola çykanymyzda, mukaddes serhet hakyndaky pikirlerimiz säheriň nuranalygyna birigip, ýüregimizde ...

  09.03.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  >