Harby durmuş
 • Taryhy forum serhetçileriň arasynda wagyz edilýär

 •  «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň awgust aýynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen birinji Hazar ykdysady forumy dünýä ýaň saldy. Bu iri göwrümli halkara çäresi, diňe bir Hazarýaka döwletleriniň däl-de, eýsem ...

  15.08.2019
 • Asudalygyň kenary

 •  

  Gözel Awazadan ir säher şaýlanyp ugranymyzda, Gündogardan Günüň tylla şuglalary dünýäniň ykbalyna ellenmedik täze bir güni peşgeş berip, Göge göterilip barýardy. Bu ýerden onçakly uzakda bolmadyk serhet galasynyň ajaýyp ...

  10.08.2019
 • Esgerleriň dynç alyş güni gyzykly geçýär

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynda esgerleriň dynç alyş günleri manyly, gyzykly geçirilýär. «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda harby gullukçylar bilen muzeýlere, teatrlara, paýtagtymyzyň gözel ýerlerine gezelençleriň ýygy-ýygydan ...

  10.08.2019
 • Muzeýdäki gezelenç

 • 2019-njy ýylyň 14-nji fewralynda paýtagtymyz Aşgabatda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň hem-de medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi. Bu taryhy duşuşygyň barşynda hormatly Belent ...

  08.08.2019
 • Täsirli çäre geçirildi

 • Ýakynda ýurdumyzyň suwüsti serhediniň goragyny üpjün edýän deňizçi serhetçileriň arasynda türkmen sportuny dünýä ýaýýan ajaýyp kitaplar boýunça çeper okaýyş agşamy geçirildi. Agşamda deňizçi serhetçilere hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň bimöçber tagallalary bilen ...

  07.08.2019
 • Foruma bagyşlanan maslahat

 • «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylymyzda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanyp, golaýda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby bölüminde maslahat geçirildi. Maslahata Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň kafedra müdiri, professor Atajan ...

  31.07.2019
 • Ýaş esgerlere harby tälimler öwredilýär

 • Mukaddes Watan öňündäki borjuňy berjaý etmek ýaly jogapkärli zat ýok. Çünki ata-babalardan ganymyza siňen watansöýüjiligiň belent nusgasy bizi ýurt goragynda hüşgärlige, saklyga, merdi-merdanalyga ruhlandyrýar. Şeýle ýörelgeleri özlerine ugur görkeziji çelgi ...

  27.07.2019
 • Serhetçileriň çagalary dynç alyş möwsüminiň III tapgyrynda

 • Tomus paslynyň gelmegi bilen Gökderäniň gujagy dynç almaga gelýän çagalar üçin giňden açyldy. Bu ýerdäki döwrebap dynç alyş we sagaldyş merkezleriň möwsümleýin hereket etmegi, çagalaryň tomusky dynç alyşyny ýerlikli geçirmeklerine ...

  23.07.2019
 • Ynsan saglygy hakyndaky aladalar

 • «Sagdyn durmuş ynsan bezegidir, bahasyz gymmatlykdyr» diýýän hormatly Prezidentimiziň ak patasy bilen ýurdumyzda ençeme täze sagaldyş merkezleri, hassahanalar, şypahanalar, ylmy-kliniki merkezleri gurlup ulanmaga berilýär. Şeýle hassahanalaryň biri-de, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ...

  21.07.2019
 • Saglyk — iň gymmatly baýlyk

 • «Il saglygy — ýurt baýlygy» atly ganatly şygaryň astynda erkana durmuşyň eşretini görýän halkymyzyň saglygyny goramak döwletimiz tarapyndan ileri tutulýan ugurlaryň biridir. Gahryman Arkadagymyzyň bimöçber tagallalary, çäksiz başlangyçlary bilen saglygy ...

  18.07.2019
 • Ykbalyň ajaýyp pursady

 • Harby kasam kabul ediliş dabarasy watansöýüjilik duýgusynyň kalbyň törüne has-da ornaşýan güni. Çünki bu gün sen «esger» bolýarsyň we «kasam» diýen düşünjäniň öz ykbalyňa çaýýan şuglasyny duýýarsyň. Bu bolsa, ynsan ...

  09.07.2019
 • Žurnalyň täze sany çapdan çykdy

 • «Serhet abat — Döwlet abat» atly harby-watançylyk, jemgyýetçilik-syýasy we edebi-çeper žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy.

  Žurnalyň başky sahaplaryny hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň taýýarlyk we söweşjeň ukybyny duýdansyz barlamak ...

  06.07.2019
 • Täze desga bagyşlanan maslahat

 • Ýakynda Türkmenistanyň Serhet institutynda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ak pata bermeginde ýurdumyzda açylan dünýäde ilkinji tebigy gazdan awtomabil benzinini öndürýän zawodyň açylmagyna we bu zawodyň ähmiýetine bagyşlanan maslahat geçirildi. Oňa institutyň ...

  04.07.2019
 • Mawy deňziň serhedinde

 • Biz ýene-de mawy deňziň nurana säherleriniň birini Hazaryň kenaryna tarap uzalan ak ýollarda garşyladyk. Gyzaryp dogup gelýän Gün dünýäniň ähli ýagşylyklary bilen bir hatarda biziň hem döredijilik saparymyza ak pata ...

  29.06.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ...
  10
  11
  >