Harby durmuş
 • Serhetde taryhy gün

 • Öz gulluk alyp barýan serhet birikmelerine hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň gelmegi, bu ýerde gulluk edýän serhetçiler bilen bir hatarda, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ähli şahsy düzümi üçin ýatda galyjy taryhy pursatlara ...

  30.05.2019
 • Watanyň merdana ogullary

 • Maňa welaýat harby wekilliginde harby gulluga gitmeli ýaş ýigitler bilen geçiriljek duşuşyga gatnaşmalydygymy we ol ýerde çykyş etmelidigimi aýdanlarynda kalbyma biraz tolgunma aralaşman hem durmady. Meniň ýadyma bada-bat özümiň gulluga ...

  28.05.2019
 • Watan goragy mertlere ynanylýar

 • Watan, watançylyk, mertlik, dostluk hakynda halkymyzyň köp asyrlyk taryhynda, halk döredijiliginde, edebiýatymyzda beýik-beýik şahsyýetler, döwlet işgärleri, akyldarlar, serkerdeler, şahyrlar tarapyndan köp aýdylypdyr. Olaryň her biri bu düşünjelere öz döwrüniň garaýşyna ...

  23.05.2019
 • «Ýyllar beýik taryh bolar, gadamlarňy garşylar-da...»

 • Ýakynda hormatly Belent Serkerdebaşymyz serhetçiler bilen duşuşdy we olara ýaňy bolan alabaý köpejikleriniň ýedisini sowgat berdi. Bu bolsa, halkymyzyň ýedilik belginiň mukaddesdigi, rowaçlygy getirýändigi hakyndaky milli ýörelgeleriniň nobatdaky görelde mekdebi boldy ...

  20.05.2019
 • Terbiýeçilik ähmiýetli bäsleşik

 • Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby bölümleriniň terbiýeçi serkerdeleriniň hem-de Türkmenistanyň Serhet institutynyň 4-nji ýyl talyplarynyň arasynda «Terbiýe düzgün-nyzamyň gözbaşydyr» atly yglan edilen bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi.

  Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ...

  17.05.2019
 • Ylmy-amaly maslahat – ösüşleriň kepili

 • Golaýda Türkmenistanyň Serhet institutynyň Mejlisler zalynda «Toýun toýlaýarys goşa baýramyň, Baş kanunyň hem-de ýaşyl Baýdagyň» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Oňa ýurdumyzyň dürli ýokary okuw jaýlarynyň professor-mugallymlary, aspirantlary, doktorantlary, hünärmenleri we ...

  16.05.2019
 • Abuna – 2019

 • Hormatly okyjylar!

   

  Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň «Serhet abat — Döwlet abat» žurnalynyň abuna ýazylyşygy 2019-njy ýylyň 2-nji ýarymy üçin yglan edilýär.

  Žurnalyň sahypalarynda siz hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri ...

  13.05.2019
 • Mawy deňziň ýüreginde

 • Biz ýene-de mukaddes serhedimiziň goja Hazaryň goýnundaky bir gününe şaýat bolmak üçin döredijilik toparymyz bilen tylla şapagyň eginleri ýygnanyberende, paýtagtymyzdan mawy Hazaryň kenaryna tarap ýola düşdük. Säher bilen bizi otly ...

  11.05.2019
 • Watan gerçekleri unudylmaýar

 • 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygyna

   

  Bahar gelip, ýaz şemaly ýüzüňi ýelpände, tebigatyň ynsana berýän peşgeşiniň çäksizdigini, ony her ädimde, her demiňde duýmagyň, lezzetini ...

  10.05.2019
 • Gahrymanlar — görelde mekdebi

 • Serhetçiler Beýik Ýeňşiň 74 ýyllygy mynasybetli dabaraly çäreleri geçirdiler

   

  Adamzadyň ykbalynda ýatdan çykmajak yz galdyran 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňişden bäri 74 ýyl geçipdir. Är ömrüne basalyk ...

  09.05.2019
 • Serhetçi talybyň üstünligi

 • Ýakynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde Beýik Ýeňşiň 74 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýigitleriniň arasynda yglan eden «Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri» atly döredijilik ...

  08.05.2019
 • Ýurt goragy — nesle dowam

 • Golaýda maňa serhet birikmede iş saparynda bolmak miýesser etdi. 2018-nji ýylyň fewral aýynda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ak pata bermeginde açylyp, ulanylmaga berlen bu döwrebap serhet birikmesi indi bir ýyldan gowrak ...

  06.05.2019
 • Nesillere buýsanç hem-de görelde ömürler

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň gadymyýetden gözbaş alýan watansöýüjilik ýörelgeleri ýaş nesliň terbiýesinde nusga bolup durýar. «Iň gowy asylly ýörelgeler Watanyň beýgelmeginiň hatyrasyna amal edilýändir. Watanyň goragy bolsa mukaddesligiň goragydyr ...

  04.05.2019
 • Çagyryş möwsümi dowam edýär

 • Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakyndaky» Permany ...

  03.05.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ...
  8
  9
  >