Harby durmuş
 • Zenan — zeminiň zynaty

 • Türkmenistan döwletimizde Halkara zenanlar güni ýokary ruhubelentlik bilen giňden  bellenilýär. Bu baýram mynasybetli geçirilýän dabaralar türkmen halkynyň zenanlara bolan hormatyny we mähirli gatnaşygyny özünde jemleýän milli ýörelgeler esasynda uly ähmiýete ...

  08.03.2019
 • Ýurt asudalygynyň goragynda

 • Taryhyň gatlaryna nazar aýlanyňda, döwlet gurmakda we ähli ugurlarda türkmen halky dünýä jemgyýetçiligini haýran galdyrýan üstünlikleri bilen bellidir. Bu kuwwatly ösüş türkmen halkyny Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň belentliklerine aýdyň ýol ...

  07.03.2019
 • Ýyllar ýyllardan zyýada

 • Özeneni «Rowaçlyk» diýen ajaýyp sözden alyp, özgertmelere baý boljak ýylymyzyň rowaçlyga beslenýän günlerinde ýyl bilen baglanyşykly çäreler, wagyz-nesihat duşuşyklary giň gerime eýe bolýar. Şeýle wagyz-nesihat çäresi Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ...

  06.03.2019
 • Ýetginjekleriň arasynda watançylyk nesihatlary

 • Şu günler Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby gullukçylary ýurdumyzyň dürli künjeklerinde orta mekdeplerini tamamlaýan ýetginjekler bilen wagyz-nesihat işlerini yzygiderli alyp barýarlar. Ýakynda Mary welaýatynyň Mary şäherindäki orta mekdepleri şu ýyl ...

  05.03.2019
 • Okuw türgenleşikleri geçirilýär

 • Şu günler Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby bölümlerinde el söweşi boýunça okuw türgenleşikleri giň gerime eýe boldy. Watanymyzyň dost-doganlyk serhediniň goragynyň berk üpjün edilmegi araçägimiziň goragçylarynyň el söweşinden hem kämil ...

  04.03.2019
 • Zenan diýmek — dünýedir

 • Ýaşaýyş üznüksizliginde zenana goýulýan sarpa asyrlar bilen arzylanyp, şu günleriň kämilliginden, geljegiň röwşenliklerine sary barýar. Zenan barlygyna sarpa bu adamzat ýaşaýşynyň ýüregine möhürlenen iň beýik hakykatydyr. «Aglasa enem aglar, galany ...

  01.03.2019
 • Deňizçi serhetçileriň gezelenji

 • Golaýda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň deňizçi serhetçileri Awaza milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Gämiler dünýäsi» müzeýinde gezelençde boldular. Gezelençde müzeýiň hünärmenleri serkerdelere, esgerlere müzeýde ýerleşýän dürli görnüşdäki gämileriň ýasalyşy, ol ýerdäki ...

  01.03.2019
 • Watansöýüjilige ýugrulan gezelençler

 • Hormatly Belent Serkerdebaşymyz 14-nji fewralda geçiren jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşygynda «Biz ata Watanymyzy beýgelden görnükli şahsyýetlerimize guwanýarys. Olaryň ýadygärligini ebedileşdirip, işlerini dowam etdirmäge, mähriban Diýarymyzy dünýäniň ...

  27.02.2019
 • Köpetdagyň kertlerini külterläp...

 •  ...Köpetdagyň kemerlerinden inip, çylşyrymly dag ýodalary bilen täsin tebigy gurşawyň içinden geçip, sansyz arçalary, täsin dag otlarynyň ysyny alyp, şäherde maýylgan howanyň bu ýerlerde birazjyk çigrekdigini duýduryp öwüsýän ýeller ...

  22.02.2019
 • Rowaçlygyň bady bilen

 • Şu günler ýurdumyzyň ähli ulgalmarynda bolşy ýaly, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň hem ähli harby bölümlerinde şu ýylyň 14-nji fewralynda hormatly Prezidentimiziň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň ...

  21.02.2019
 • Gyzykly gezelenç

 • Hemmämiziň bilşimiz ýaly, 2019-njy ýylyň 14-nji fewralynda paýtagtymyz Aşgabatda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň hem-de medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirdi. Bu taryhy duşuşygyň barşynda hormatly Belent ...

  20.02.2019
 • Serhetçi zenanyň üstünligi

 • Bagtyýar halkymyz zenanlary ýüzüniň tuwagy, ary-namysy, maşgala ojagynyň eýesi hasaplap, olara uly sarpa goýýar. Olar ýaşaýşyň, rowaçlygyň, kämilligiň şuglasy hökmünde görülýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen zenanlarynyň kalby Gahryman Arkadagymyzyň ...

  19.02.2019
 • Watansöýüjilige ýugrulan bäsleşikler

 • Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň bimöçber tagallalary netijesinde «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylyna gadam basylmagy bilen ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda täze-täze sepgitler nazarlanýar, uly-uly ösüşler giň gerime eýe bolýar. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň kabul ...

  18.02.2019
 • Rowaçly ýylyň rowaçly günleriniň duşuşyklary

 • Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda ýurdumyzda her bir günümiz rowaçlyga beslenýär. Golaýda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen ...

  17.02.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  >