Harby durmuş
 • Tomusky dynç alyş möwsüminiň II tapgyry başlandy

 • Tomusky dynç alyş möwsümi gyzgalaňly dowam edýär. Köpetdagy etekläp oturan Gökdere jülgesinde ýerleşýän sagaldyş-dynç alyş merkezleri çagajyklarymyza gujak açyp, olara şatlyk paýlaýar. Şolaryň biri hem «Altyn ýyldyz» sagaldyş-dynç alyş merkezidir ...

  26.06.2019
 • Medeniýet hepdeligi — serhetçileriň durmuşynda

 • Şu günler ýurdumyzda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli dabaraly çäreler giň gerime eýe bolýar. Şeýle dabaralar Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby bölümlerinde hem ýaýbaňlandyrylýar. Ýakynda ...

  25.06.2019
 • Watan öňündäki mukaddes borç

 • Watany goramak, oňa gulluk etmek adamzadyň ykbalynda esasy borç bolup durýar. Çünki her bir ynsan doglandan tä ömrüniň ahyryna çenli Watana gulluk edýär. Şol sebäpli «Watana gulluk tamamlanmaýar» diýen jümläniň ...

  22.06.2019
 • Wysala gowşan arzuwlar

 • Her bir ynsanyň ýüreginde besleýän arzuwlary bolýar. Şol ganatly arzuwlarynyň amala aşmagy üçin bolsa ynsan köp yhlas çekýär. Ynha, yhlas bilen öz maksatlaryna ýeten, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary ...

  21.06.2019
 • Maşgala begenji

 • Bu gün biziň maşgalamyzda ýene-de bir ýatdan çykmajak begençli gün. Oglumyz Batyr Nobatow ýurdumyzyň iň döwrebap ýokary harby okuw mekdebi bolan Serhet institutyny tamamlady. Muňa ata-ene hökmünde biziň buýsanjymyzyň çägi ...

  15.06.2019
 • Ýurt goragy ynamly gollarda

 • 13-nji iýunda geçirilen harby okuw türgenleşigi ýurt goragymyzyň mizemezligini ýene bir ýola subut etdi. Okuw maksatly geçirilen bu harby türgenleşikdäki çykyşlar edermenligiň aýdyň subutnamasyna öwrüldi. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň gatnaşmagynda ýokary ...

  14.06.2019
 • «Garşydaş garaşmaýar»

 • 13-nji iýun. Bu gün geçirilen harby okuw türgenleşigi ýene bir zady, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň düzümindäki mergenleriň hem hünär taýýarlagynyň ýokarydygyny görkezmäge mümkinçilik berdi. Harby okuw türgenleşikde mergen ...

  14.06.2019
 • «Türkmen edermen»-leriniň edermenlikleri

 • 13-nji iýunynda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň gatnaşmagynda geçirilen merdana ýurt goragçylarynyň harby okuw türgenleşik çykyşlary giň gerime eýe boldy. Bu harby okuw türgenleşik çykyşlaryna ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň «Türkmen ...

  14.06.2019
 • Döwrebap tehnikalar — gulluk üstünlikleriniň kepili

 • 13-nji iýunda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň gatnaşmagynda geçirilen harby okuw türgenleşiginde Milli Goşunymyzyň binýadyndaky döwrebap, kämil harby tehnikalaryň mümkinçilikleri we aýratynlyklary görkezildi. Harby okuw türgenleşigiň dowamynda dünýäniň iň kämil enjamlary bolan ...

  14.06.2019
 • Asmandan ýurt asudalygyna gözegçilik

 • Düýn Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaragly Güýçleriň taýýarlyk we söweşjeň ukybyny duýdansyz barlamak maksady bilen, gije ýarymdan agansoň, degişli düzümleri dessin söweşjeň taýýarlyk ...

  14.06.2019
 • Geljegiň şuglasy eziz perzentler

 • «Çaga», «perzent» sözleri ýakymly sözler. Çünki çaga eziz hem mähriban. Çaganyň ýörjen-ýörjen bolup, dil açan pursatyny göreniňde, özüň täzeden dünýä inen ýaly bolýarsyň. Şol bagtly günleriň şaýady bolup ýaşaýan her ...

  13.06.2019
 • Pendi ýaýlasyna seýran edip

 •  

  Uzak ýollardan, depelerden aşyp, Pendi ýaýlasyna ýakynlaşdyrýan otly biziň barmaly ýerimizde saklandy. Ir säher bilen otly menzilinde bizi garşylan tejribeli serkerde: «Pendi ýaýlasynyň gül-güläleklerini, bu ýaýylyp ýatan gözellikleri näçe ...

  05.06.2019
 • «Altyn ýyldyz» çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezi çagalara gujak açýar

 • Şu günler ýurdumyzda tomusky dynç alyş möwsüminiň başlanmagy bilen çagalar Diýarymyzyň gözel ýerlerinde ýerleşýän çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezlerine dabaraly ýagdaýda ugradylýar. Köpetdagy etekläp oturan Gökdere jülgesinde ýerleşýän Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň ...

  03.06.2019
 • Biz bagtyýar döwrüň bagtly perzendi!

 • Bu günki gün hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň serhet galalarynda gulluk etmek, ýaşamak we işlemek bilen bagly ähli oňaýly şertler döredilýär. Her serhet galada çagalaryň wagtlaryny hoş geçirmekleri üçin ...

  01.06.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  ...
  10
  11
  >