Harby durmuş
 • Erem baga öwrülipdir, Diýarym!

 • Bereketli türkmen topragyna Bahar paslynyň gelmegi bilen tebigatymyz ýaşyl bossana, läle-reýhan güllere bürenip, şatlyk-şowhuna beslenýär. Ýurdumyzda «Türkmenistanyň Milli tokaý maksatnamasynyň», «Tebigaty goramak hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň hereket etmegi-de, berkarar döwletimizde tebigatyň ...

  20.03.2019
 • Kalplary şirin owazly serhetçiler

 • «Serhet owazlary – 2019» atly aýdym-saz bäsleşiginiň jemi jemlendi

   

  Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ýaşlar baradaky aladalary türkmen ýaşlarynyň dürli ugurlarda özleriniň ukyp-başarnyklaryny ýüze çykarmagyna, şol bir wagtyň özünde harby gullukçylaryň ...

  18.03.2019
 • Watansöýüjilik ähmiýetli gezelençler

 • Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby bölümlerinde gulluk-söweşjeň işlerinde, okuw sapaklarynda tapawutlanan harby gullukçylar bilen muzeýlere, mirashanalara ýygy-ýygydan gezelençler guralýar. Bu bolsa esgerleriň gullukdan boş wagtlaryny manyly geçirmeklerine, has-da ruhubelent gulluk ...

  14.03.2019
 • Türkmen serhetçisi — Watan goragynyň kepili

 • Türkmeniň ýürek örki diňe öz Watanynda. Ol hatda behişdi hem başga ýerden gözlänok, onuň hut öz ülkesindedigine ýüregi bilen ynanýar. Bagtyň yzynda ýat ülkelerde sergezdan gezmegiň, gaýta, hakyky bagtdan uzaklaşmakdygyna ...

  11.03.2019
 • Hywaabat hekaýaty

 • («Bu ýerden Watan başlanýar» makalalar toplumyndan)

  Her daban ýerinde müňläp hakykatyň hekaýata öwrülen Hywaabat deresini nazarlap, ýene-de döredijilik sapary üçin ýola çykanymyzda, mukaddes serhet hakyndaky pikirlerimiz säheriň nuranalygyna birigip, ýüregimizde ...

  09.03.2019
 • Zenan — zeminiň zynaty

 • Türkmenistan döwletimizde Halkara zenanlar güni ýokary ruhubelentlik bilen giňden  bellenilýär. Bu baýram mynasybetli geçirilýän dabaralar türkmen halkynyň zenanlara bolan hormatyny we mähirli gatnaşygyny özünde jemleýän milli ýörelgeler esasynda uly ähmiýete ...

  08.03.2019
 • Ýurt asudalygynyň goragynda

 • Taryhyň gatlaryna nazar aýlanyňda, döwlet gurmakda we ähli ugurlarda türkmen halky dünýä jemgyýetçiligini haýran galdyrýan üstünlikleri bilen bellidir. Bu kuwwatly ösüş türkmen halkyny Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň belentliklerine aýdyň ýol ...

  07.03.2019
 • Ýyllar ýyllardan zyýada

 • Özeneni «Rowaçlyk» diýen ajaýyp sözden alyp, özgertmelere baý boljak ýylymyzyň rowaçlyga beslenýän günlerinde ýyl bilen baglanyşykly çäreler, wagyz-nesihat duşuşyklary giň gerime eýe bolýar. Şeýle wagyz-nesihat çäresi Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ...

  06.03.2019
 • Ýetginjekleriň arasynda watançylyk nesihatlary

 • Şu günler Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby gullukçylary ýurdumyzyň dürli künjeklerinde orta mekdeplerini tamamlaýan ýetginjekler bilen wagyz-nesihat işlerini yzygiderli alyp barýarlar. Ýakynda Mary welaýatynyň Mary şäherindäki orta mekdepleri şu ýyl ...

  05.03.2019
 • Okuw türgenleşikleri geçirilýär

 • Şu günler Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby bölümlerinde el söweşi boýunça okuw türgenleşikleri giň gerime eýe boldy. Watanymyzyň dost-doganlyk serhediniň goragynyň berk üpjün edilmegi araçägimiziň goragçylarynyň el söweşinden hem kämil ...

  04.03.2019
 • Zenan diýmek — dünýedir

 • Ýaşaýyş üznüksizliginde zenana goýulýan sarpa asyrlar bilen arzylanyp, şu günleriň kämilliginden, geljegiň röwşenliklerine sary barýar. Zenan barlygyna sarpa bu adamzat ýaşaýşynyň ýüregine möhürlenen iň beýik hakykatydyr. «Aglasa enem aglar, galany ...

  01.03.2019
 • Deňizçi serhetçileriň gezelenji

 • Golaýda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň deňizçi serhetçileri Awaza milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Gämiler dünýäsi» müzeýinde gezelençde boldular. Gezelençde müzeýiň hünärmenleri serkerdelere, esgerlere müzeýde ýerleşýän dürli görnüşdäki gämileriň ýasalyşy, ol ýerdäki ...

  01.03.2019
 • Watansöýüjilige ýugrulan gezelençler

 • Hormatly Belent Serkerdebaşymyz 14-nji fewralda geçiren jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşygynda «Biz ata Watanymyzy beýgelden görnükli şahsyýetlerimize guwanýarys. Olaryň ýadygärligini ebedileşdirip, işlerini dowam etdirmäge, mähriban Diýarymyzy dünýäniň ...

  27.02.2019
 • Köpetdagyň kertlerini külterläp...

 •  ...Köpetdagyň kemerlerinden inip, çylşyrymly dag ýodalary bilen täsin tebigy gurşawyň içinden geçip, sansyz arçalary, täsin dag otlarynyň ysyny alyp, şäherde maýylgan howanyň bu ýerlerde birazjyk çigrekdigini duýduryp öwüsýän ýeller ...

  22.02.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  >