Harby durmuş
 • Söweşjeň ukyply galkynýan goşun, goraýar mukaddes Watanyň daşyn

 • Hormatly Belent Serkerdebaşymyz: «Söweşjeň ukyplylyk, öz hünäriňe ussatlyk, mertlik serhetçileriň mukaddes gulluklarynda üstünligiň girewidir» diýip belledi. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň bu ganatly jümlesi Watanymyzyň dost-doganlyk araçäginiň goragçylarynyň gulluklaryna jogapkärçiligini has-da artdyrdy ...

  15.01.2019
 • Gije-gündiz sak durup biz gullukda, Täze ýyly garşylalyň saglykda!

 • Täze ýyl adatça hiç bir ynsanyň deňinden biparh geçip bilmeýän maşgala baýramçylygy hasaplansa-da, ony dürli kärlerde zähmet çekýän millionlarça adamlar bilen bir hatarda, jogapkärli wezipe hem gulluk borçlaryna laýyklykda ...

  30.12.2018
 • «Hünär ýokarlandyryş» okuwlary dowam edýär

 • Şu günler Türkmenistanyň Serhet intitutynda «Hünär ýokarlandyryş» okuw-sapaklary gyzgalaňly dowam edýär. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň durmuşa geçirýän harby özgertmeleriniň barşynda biziň Serhet gullugymyzyň hem aýratyn orun eýelemeginiň özi her bir serhetçini ...

  22.12.2018
 • Serhetçiler üçin düşümli ýyl

 • Günler aýlara, aýlar ýyllara seplenip, wagt diýeniň salmyny bermän geçip dur. Ol geçdigiçe-de, döwürler özgerýär, ähli zadyň ümzügi kämillige sary.

  Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumzda geçen döwrüň içinde hormatly Prezidentimiziň parasatly ...

  14.12.2018
 • Ykballara berlen paý

 • «Ykbal baglap kesp etdigmiz merdanalyk mekdebidir,

  Munda eziz Watanmyza halal gulluk etmelidir»

    

  Şahyr müň kerem mamla. Ýurt goramak bagtyna eýe bolandygyňa ýürekden buýsanyp kasam etmek, iňňän uly mertebe. Kasam ...

  07.12.2018
 • Edermenligiň we watançylygyň mekdebi

 • Islendik ýurduň geljegi sazlaşykly ösen, sagdyn we watansöýüji ýaş nesil bolup durýar. Ýaragly Güýçlerde harby gulluk ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemek işinde aýratyn orun eýeleýär. “Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda” ...

  30.11.2018
 • «Serhet abat — Döwlet abat» 15 ýaşady

 • Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň üç aýda bir gezek çap edilýän «Serhet abat — Döwlet abat» atly harby-watançylyk, jemgyýetçilik-syýasy we edebi-çeper žurnalynyň döredilenine 15 ýyl boldy. Şu gysga döwrüň içinde çeperçilik ...

  28.11.2018
 • Watansöýüji nesilleri ýetişdirmegiň aladasynda

 • Halkymyzda işläniňde döredijilikli işläp, ýaşanyňda medeniýetli ýaşamalydygy hakynda aýtgylar bar. Munuň aňyrsynda kesp edinen käriňe yhlasly ýapyşyp, zähmetiňi gaýgyrman, ýagşy işlere baş goşup, oňat netijeleri görkezmek, soňundan onuň datly eşretini ...

  27.11.2018
 • Kitaplarda durmuş hakykaty

 • Biz ynsan köňüllerine ruhubelentlik çaýýan kitaplara «Durmuş» diýsegem bolýar. Çünki durmuşy wakalaryň çeper beýany kitaplarda jemlenen. Ähli ugurlarda bolşy ýaly, döredijilikde hem bize nusga bolýan hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň hem eserleriniň ...

  27.11.2018
 • Serhetçi harby talybyň üstünligi

 • Bilşimiz ýaly, hormatly Prezidentimiziň saýasynda bagtyýar döwrümizde durmuşa geçirilýän umumadamzat ähmiýetli işler özüniň oňyn miwelerini berýär. Şol işleriň çäklerinde ösüp gelýän ýaş nesilleriň ylymly, bilimli, sowatly, giň dünýägaraýyşly bolmaklary üçin ...

  18.11.2018
 • Kitaphanalar – hazynalar ummany

 • Kitap okamak, okan kitaplaryň manysyny tirmek ynsana laýyk häsiýetdir. Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragy «Kitap okan gullar magnydan dokdur» diýip, ýöne ýere aýtmandyr. Kitap ynsan köňlüne ruhubelentlik çaýyp, ýaşaýşa bolan belent ...

  17.11.2018
 • Kitap — ruhy baýlygyň gözbaşy

 • Dünýäniň dürdäne pikirlerini, täsinliklerini özünde jemleýän kitaplar adamzadyň ykbalynda mäkäm orun aldy. Ösen jemgyýet gurluşynda onsuz ýaşamak, işlemek, hereket etmek alsa mümkinem däl. Çünki ähli zatlaryň açylan hem açylmadyk syrlaryny ...

  08.11.2018
 • Mukaddes borja çagyryş

 • Her kimde bu ýagdaý başgaçarak bolup geçýän bolmagy-da ähtimal, ýöne meniň harby gulluga çagyrylyşym üýtgeşik, täsirli bolupdy. Deň-duşlarymyz bilen okan ýyllarymyzda öz degişli harby wekilligimize barmalydygymyz duýduryldy. Biz oglanlar bolup ...

  08.11.2018
 • Mukaddes borjy berjaý edip

 • Häzirki döwürde, döwlet ösüşiniň täze tapgyrynda Türkmenistan möhüm halkara meselelerini çözmäge hil taýdan täze çemeleşmeleri görkezip, özüni tutuş dünýäde parahatçylyk, abadançylyk we ählumumy howpsuzlyk nukdaýnazaryndan çykyş edýän döwlet hökmünde ykrar ...

  07.11.2018
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  >