Harby durmuş
 • Garaşsyzlyk baýramynda Milli Goşunymyzyň kuwwaty dabaralandy

 • Şu gün ata Watanymyz Türkmenistanda uly toý, uly baýram. Ýurdumyzyň ähli künjeginde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk toýy giňden bellenilip geçilýär. Ak şäherimiz Aşgabatda geçirilen baýramçylyk dabarasy hem halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň ...

  27.09.2019
 • Döwrebap tehnikalar — dabaraly ýörişiň bezegi

 • Şu günler şanly Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk baýramy mynasybetli geçirilýän dabaraly çäreler giň gerime eýe bolýar. Baýramçylyk mynasybetli paýtagtymyzyň Baş meýdançasynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzümleriniň gatnaşmagynda dabaraly ...

  27.09.2019
 • Baş meýdançada dabaraly ýöriş geçirildi

 • Şu gün — 27-nji sentýabrda şanly Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk baýramy mynasybetli paýtagtymyzdaky Baş meýdançada geçirilen dabaraly harby ýörişden ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzümleri geçdiler. Bu dabaraly ýörişe ...

  27.09.2019
 • Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli serhetçileriň arasynda geçirilen dabaralar

 • Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ähli harby bölümlerinde we serhet galalarynda aýdym-sazly baýramçylyk çärelerine, döredijilik duşuşyklaryna, bäsleşiklere giň gerim berildi.

  Şanly baýramymyz mynasybetli dost-doganlyk serhedimiziň ...

  26.09.2019
 • Döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlendi

 • Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, «Esger» hem-de «Nesil» gazetleriniň redaksiýalarynyň bilelikde «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň başyna yglan eden «Esger kalbynyň joşguny» atly ...

  24.09.2019
 • Baş baýramymyza bagyşlandy

 • Ýakynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk baýramy mynasybetli yglan edilen «Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň iň ökde aşpezi, çörek bişirijisi» atly bäsleşiginiň jemleýji tapgyry boldy. Bäsleşigiň jemleýji tapgyrynda oňa gatnaşýan hünärmen esgerler ...

  23.09.2019
 • «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy»

 • Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda bolşy ýaly, şu günler Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň hem ähli harby bölümlerinde «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk mynasybetli wagyz-nesihat duşuşyklary yzygiderli ...

  19.09.2019
 • «Türkmen alabaýy» atly täze kitabyň tanyşdyrylyşy dowam edýär

 • Şu gün Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Merkezi edarasynyň mejlisler zalynda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Türkmen alabaýy» atly täze kitabynyň aýdym-sazly tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

  Oňa serhetçi serkerdeler, harby talyplar we esgerler gatnaşdylar ...

  18.09.2019
 • «Türkmen alabaýy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy

 • Şu günler hormatly Prezidentimiziň golaýda halkymyza peşgeş beren «Türkmen alabaýy» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ähli harby düzümlerinde gyzgalaňly dowam edýär. Şu gün Gullugymyzyň harby bölüminde ...

  17.09.2019
 • Täze esere bagyşlanan täsirli dabara

 • Şu  gün Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde hormatly Prezidentimiziň halkymyza sowgat beren «Türkmen alabaýy» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Oňa ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary, şahsy ...

  14.09.2019
 • Okuwçylar bilen duşuşyk

 • Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň serkerdeleriniň gatnaşmagynda ýokary synp mekdep okuwçylarynyň arasynda geljekde watançylyga ýugrulan mowzuklar boýunça wagyz-nesihat duşuşyk guraldy. Bu duşuşyk terbiýeçilik ähmiýetine eýe bolup, öz içine hormatly Belent ...

  13.09.2019
 • Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýynyň şanyna

 • Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ähli harby bölümlerinde bolşy ýaly, şu gün ýurdumyzyň Serhet institutynda hem Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýyna bagyşlanyp maslahat geçirildi. Oňa institutyň professor-mugallymlary, serkerdeleri we ...

  12.09.2019
 • «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlarynyň ussatlygy

 • Şu gün gün ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlarynyň bilelikdäki görkezme okuw türgenleşigi geçirildi. Onda Watanymyzyň goragçylary bolan «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlary şöhratly pederlerimize ...

  06.09.2019
 • «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlary dikuçarlarda başarjaňlyklaryny görkezdiler

 • Düýn ýurdumyzda «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlaryň harby okuw türgenleşigi geçirildi. Harby okuw türgenleşigine ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň binýadyndaky dikuçarlar hem gatnaşdyryldy we türgenleşigiň barşynda dikuçarlaryň häsiýetli aýratynlyklary görkezildi.

  Harby okuw ...

  06.09.2019
  <
  1
  2
  ...
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  ...
  15
  16
  >