Harby durmuş
 • Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary, harby atlar hem-de ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy

 • Mähriban halkymyza bagt getiren Garaşsyzlygymyza eýe bolmagymyza 27 ýyl doldy. Bu şanly senäni agzybir hem zähmetsöýer halkymyz ruhubelentlikde, jebislikde garşy aldylar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň baýramy mynasybetli ýurdumyzyň zähmetde tapawutlanan raýatlaryna döwlet ...

  28.09.2018
 • Mert ogullar beýgeldýärler Watany

 • Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň dost-doganlyk serhedini goraýan merdana serhetçilerähli halkymyz bilen golaýda taryhy we buýsançly wakanyň şaýady boldular.

  24-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhyýet ...

  27.09.2018
 • Serhetçi kinologlar bäsleşdiler

 • Serhetçi diýlende ilki bilen ýany hüşgär gulluk itli, dogumlydan eserdeň keşpli esger göz öňüňde janlanýar. Çünki çylşyrymly tebigy şertlerden geçýän, müňlerçe kilometre uzap gidýän serhediň goragy öz gulluk iti bilen ...

  24.09.2018
 • «Serhet owazlary» Şa serpaýynyň eýesi

 • Häzirki döwürde ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny dünýä derejesindäki ösüşlere beslemekde, türkmen medeniýetini, sungatyny, edebiýatyny has-da kämilleşdirmekde hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda uly işler alnyp barylýar. Agzybir halkymyzyň abadan durmuşyny, ýurdumyzyň gülläp ösüşini ...

  21.09.2018
 • Datly tagamlar desterhanda

 • Ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 27 ýyllyk toýuna ähli watandaşlarymyz bilen bir hatarda, serhetçiler hem gullukda gazanýan üstünlikleri bilen sowgatly barýarlar. Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň hatarynda gulluk edýän esgerleriň arasynda «Serhet ...

  21.09.2018
 • Bäsleşigiň jemi jemlendi

 • Eziz Watanymyzyň dost-doganlyk serhedini goraýan serhetçi esgerleriň ruhubelentligini, watançylyk, borja jogapkärçilik duýgularyny has-da artdyrmak, olaryň arasyndan zehinlilerini ýüze çykarmak maksady bilen Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynda dürli bäsleşikler yzygiderli geçirilýär.

  «Türkmenistan ...

  12.09.2018
 • Serhetçi esgeriň üstünligi

 • Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 27 ýyllyk toýuna bagyşlanan baýramçylyk dabaralaryna ýurdumyzyň ähli ýerlerinde giň gerim berildi. Häzirki wagtda baýramçylyk mynasybetli ýurt möçberinde çäreleri, bäsleşikleri geçirmek dowam edýär. Berkarar ýurdumyzda her ýyl ...

  06.09.2018
 • Taryhy ýerlere gezelençler

 • Merdana halkymyzyň baý taryhynda milli däp-dessurlarymyz, Watan goragy, edep-ekram, maşgala abatlygy, perzent terbiýesi, söze ygrarlylyk, halallyk, myhmansöýerlik, harby sungatdan baş çykarmak, garaz, haýsy ugry alanyňda-da ata-babalarymyz nusgalyk ýörelgäni kemala getiripdirler we ol ýörelgeler ýyllardan- ýyllara ...

  06.09.2018
 • Watana gulluk tamamlanmaýar

 • «Harby gulluk tamamlansa-da, Watana gulluk tamamlanmaýar». Gör, nähili jaýdar aýdylan jümle. Adam ýaşan ömrüniň manysyny halkyň, Watanyň öňünde bitiren hyzmatlarynda görýär. «Sen Watanyňy söý, Watan seni ezizlär». Bu jümläniň aňyrsynda ...

  06.09.2018
 • Dünýäniň syry kitap bilen açylýar

 • Ýurdumyzda kitaphanalar we kitaphana ulgamy babatynda uly işler durmuşa geçirilýär. Welaýat merkezleriniň ählisinde gurlup ulanylmaga berlen kitaphanalar döwrüň ösen talaplaryna doly laýyk gelýär. Olar häzirki wagtda işjeň hereket edip, okyjylar ...

  06.09.2018
  <
  1
  2
  ...
  5
  6
  7
  8
  >