Harby durmuş
 • Ylmy-amaly maslahat – ösüşleriň kepili

 • Golaýda Türkmenistanyň Serhet institutynyň Mejlisler zalynda «Toýun toýlaýarys goşa baýramyň, Baş kanunyň hem-de ýaşyl Baýdagyň» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Oňa ýurdumyzyň dürli ýokary okuw jaýlarynyň professor-mugallymlary, aspirantlary, doktorantlary, hünärmenleri we ...

  16.05.2019
 • Abuna – 2020

 • Gadyrly web-saýtymyzyň okyjylary

  2020-nji ýylyň 1-nji ýarymy üçin Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň «Serhet abat — Döwlet abat» žurnalynyň abuna ýazylyşygy yglan edilýär.

  Žurnalyň sahypalarynda siz hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri ...

  13.05.2019
 • Mawy deňziň ýüreginde

 • Biz ýene-de mukaddes serhedimiziň goja Hazaryň goýnundaky bir gününe şaýat bolmak üçin döredijilik toparymyz bilen tylla şapagyň eginleri ýygnanyberende, paýtagtymyzdan mawy Hazaryň kenaryna tarap ýola düşdük. Säher bilen bizi otly ...

  11.05.2019
 • Watan gerçekleri unudylmaýar

 • 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygyna

   

  Bahar gelip, ýaz şemaly ýüzüňi ýelpände, tebigatyň ynsana berýän peşgeşiniň çäksizdigini, ony her ädimde, her demiňde duýmagyň, lezzetini ...

  10.05.2019
 • Gahrymanlar — görelde mekdebi

 • Serhetçiler Beýik Ýeňşiň 74 ýyllygy mynasybetli dabaraly çäreleri geçirdiler

   

  Adamzadyň ykbalynda ýatdan çykmajak yz galdyran 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňişden bäri 74 ýyl geçipdir. Är ömrüne basalyk ...

  09.05.2019
 • Serhetçi talybyň üstünligi

 • Ýakynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde Beýik Ýeňşiň 74 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýigitleriniň arasynda yglan eden «Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri» atly döredijilik ...

  08.05.2019
 • Ýurt goragy — nesle dowam

 • Golaýda maňa serhet birikmede iş saparynda bolmak miýesser etdi. 2018-nji ýylyň fewral aýynda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ak pata bermeginde açylyp, ulanylmaga berlen bu döwrebap serhet birikmesi indi bir ýyldan gowrak ...

  06.05.2019
 • Nesillere buýsanç hem-de görelde ömürler

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň gadymyýetden gözbaş alýan watansöýüjilik ýörelgeleri ýaş nesliň terbiýesinde nusga bolup durýar. «Iň gowy asylly ýörelgeler Watanyň beýgelmeginiň hatyrasyna amal edilýändir. Watanyň goragy bolsa mukaddesligiň goragydyr ...

  04.05.2019
 • Çagyryş möwsümi dowam edýär

 • Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakyndaky» Permany ...

  03.05.2019
 • Watançy nesilleriň bäsleşigi

 • Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda bedenterbiýäni we sport köpçülikleýin ösdürmek, ýurdumyzda zehinli, başarjaň, watansöýüji ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek maksady bilen netijeli işler alnyp barylýar. Bu işlere Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynda ...

  02.05.2019
 • Serhetçileriň arasyndaky dabara

 • Golaýda Türkmenistanyň Serhet institutynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Atda wepa-da bar, sapa-da» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

  Türkmen bedewiniň milli baýramynyň öňüsyrasynda elimize gelip gowşan bu täze kitap agzybir ...

  28.04.2019
 • Türkmeniň milli bedew baýramy – serhetçileriň durmuşynda

 • Şu günler ýurdumyzyň ähli künjeklerinde türkmen Bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilýän çäreler giň gerime eýe bolýar. Olarda waspy arşa ýetirilen behişdi bedewlerimiziň halkymyzyň ykbalyndaky orny, özboluşly owadanlygy, duýgurlygy, ajaýyp häsiýetleri ...

  27.04.2019
 • Ahalteke atlary — behişdi bedewler

 • Bedew bady bilen barha öňe barýan ýurdumyzda ahalteke atlaryny ýetişdirmekde, idetmekde, olary seýislemekde toplumlaýyn işler amala aşyrylýar. Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde dünýä ülňülerine laýyk gelýän atçylyk toplumlary yzygiderli gurlup ulanmaga berlip ...

  26.04.2019
 • Watansöýüjilige ýugrulan duşuşyklar

 • Şöhratly taryhymyzyň biziň günlerimize gelip ýeten ýazgylaryndan hem mälim bolşy ýaly, merdana halkymyz nesil terbiýesine aýratyn üns beripdir. Terbiýe meselesinde ýigitleri watansöýüji, gylyç oýnadyp, at çapyp bilýän, halkyň, Watanyň keşgini ...

  24.04.2019
  <
  1
  2
  ...
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  >