MAKALA

Abuna – 2019

Hormatly okyjylar!

 

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň «Serhet abat — Döwlet abat» žurnalynyň abuna ýazylyşygy 2019-njy ýylyň 2-nji ýarymy üçin yglan edilýär.

Žurnalyň sahypalarynda siz hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri         hem-de daşary syýasatlary, üstünlikli durmuşa geçirýän harby özgertmeleri, harby gullukçylar we olaryň maşgala agzalarynyň gulluk, ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak babatynda alyp barýan taryhy işleri dogrusynda makalalary okap bilersiňiz!

Şeýle-de dost-doganlyk serhedimizi goramakda serhetçileriň ýerine ýetirýän jogapkärli gullugyny, Watan mukaddesligini we serhet asudalygyny, şöhratly taryhymyzy, gahryman pederlerimiziň watansöýüjilige ýugrulan nusgalyk ýörelgelerini hem-de Gullugymyzyň durmuşyndaky beýleki möhüm çäreleri beýan edýän makalalar, şeýle-de gyzykly hekaýalar, oýlanmalar, rowaýatlar bilen hem tanşyp bilersiňiz!

Şular bilen birlikde, žuraldaky «Sport», «Serhet tebigatynyň täsinlikleri», «Halypalaryň hormatyna», «Adam häsiýetleri dogrusynda», «Şygryýet dünýäsine syýahat», «Esger kalby joşanda...», «Hünärim bar, hormatym bar», «Lukman maslahaty», «Döwür we tehnologiýa» atly bölümlerimiz siziň durmuşyň dürli ugurlaryndan bilimiňizi has-da artdyrar. «Körpeleriň hüýsegi», «Işdäňiz açyk bolsun!», «Hany, oýlanyp görüň!» atly bölümlerimiz bolsa siziň boş wagtyňyzy maşgalaňyz bilen has gyzykly geçirmäge ýardam eder.

Ýylyň her çäriýeginde çapdan çykýan žurnala «Türkmenpoçta» PAK-nyň we onuň ýerlerdäki şahamçalarynyň üsti bilen 6 aýlyk ýazylyp bilersiňiz!

«Serhet abat — Döwlet abat» žurnalyna ýazylmaga howlugyň!

 

«Serhet abat — Döwlet abat».

  • 260
  • 13.05.2019