MAKALA

Wagtyň gymmaty

Bir sekundyň gadryny 100 metr ylgan türgenden soraň;

Bir minudyň gadryny uçardan gijä galan ýolagçydan soraň;

Ýarym sagadyň gadryny duşuşyga gijä galyp barýan oglandan soraň;

Bir sagadyň gadryny otlydan gijä galan ýolagçydan soraň;

Bir aýyň gadryny dynç-alyş rugsadyna çykan işgärden soraň;

Alty aýyň gadryny synag tabşyryp öýüne barýan talypdan soraň;

Bir ýylyň gadryny orta mekdepde synpdan-synpa geçip bilmedik okuwçydan soraň;

Altmyş ýaşan adam ömrüniň 20 ýylyny işde, 20 ýylyny dynç alyp, 20 ýylyny bolsa ukuda geçirýär. Bu ägirt uly wagtyň gymmatyny bilmek üçin altmyş ýaşan adamdan soraň;

 

Internet maglumatlary esasynda taýýarlanyldy.

  • 82
  • 21.05.2019