MAKALA

Türkmen türgenleri GDA-nyň ilkinji oýunlaryna gatnaşýarlar

GDA döwletleriniň agzalarynyň ilkinji oýunlarynyň boljak ýeri we wagty belli boldy. TASS (Russiýanyň döwlet maglumat gullugynyň) habar bermegine görä, bu maglumaty Tatarystanyň Sport ministrligi ýaýbaňlandyrdy.

Bu ýaryş Tatarystanyň paýtagty bolan Kazanda 2020-nji ýylyň 20-27-nji awgust aralygynda geçiriler. Oňa GDA döwletleriniň – Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarussiýanyň, Gazagystanyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Moldawanyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň we Ukrainanyň türgenleri gatnaşarlar. Guramaçylyk edarasy başga-da ýurtlary ýaryşa gatnaşmaga çagyryp biler. Kazanyň 2000 sany türgeni we 600 sany resmi raýatlary kabul etmegine garaşylýar.

Türgenler ýaryşyň dzýudo, sambo, plýaž woleýboly, plýaž gandiboly, mini-futbol, boks, taý-boksy, küşt, tans sporty, gylyçlaşma, karate, sport daşyny götermek, el söweşi (armestling), taýajyklary daňma (mas-restling), sport göreşi, guşakly göreş, ýeňil atletika we basketbol görnüşleri boýunça bäsleşerler. Şeýle hem oýnuň barşynda «GDA – sportuň meýdany» forumynyň geçirilmegine garaşylýar.

Türkmen türgenleri üçin Kazanyň şowly şäherligini bellemek zerurdyr. Esasan hem 2013-nji ýylda Kazanda geçirilen Uniwersiada-da türkmen türgenlerine köp ýeňişler ýaran bolupdy. Eger hasaplasak, bu türkmen türgenleriniň Uniwersiada-da ilkinji çykyşy bolup, Kazandaky ozalky alty ýyllykdaky şol ýaryşy ýokary üstünlikli diýip hasaplasa bolar. Aýratyn hem türkmen göreşçileri guşakly göreşde we samboda ähli derejedäki medallary almak bilen tapawutlandylar.

Sport üstünligi ýene-de olary Kazana çagyrýar.

  • 55
  • 06.07.2019