MAKALA

Baýguş görnüşindäki sürüjisiz uçýan enjam

Hatda ilkinji uçarlar hem guşlaryň nähili uçýanlygyny öwrenmegiň netijesinde döräpdi. Ynha, Russiýadaky baýguşyň görnüşinde ýasalan sürüjisiz aňtaw dronlary hakykyta ýakyn boldy.

Hemmeleri haýran galdyryjy ullakan polýar baýguşynyň görnüşinde ýasalan bu enjam «Goşun-2019» forumynda görkezildi. Bu dron barlag hereketleri üçin ýasalyp, onuň agramy 5 kg barabar we awtanom ýagdaýy 40 minutdyr.

Bu enjamyň ýerine ýetirmeli wezipesi nyşany görkezmek, ony ýagtylandyrmak we gizlin barlag, şeýle-de orientologiýada hem ulanyp bolar diýip, Russiýanyň Ýaragly Güýçleriniň wekilleri gürrüň berýär.

Dron-baýguş uzaklygy ölçeýän lazer bilen enjamlaşdyrylyp, onuň nyşananyň ýerleşýän ýerini kesgitlemäge we aýdyňlaşdyrmaga mümkinçiligi bardyr. Bu baradaky maglumaty bolsa, eýýäm ýerine ýetiriji işçiler (operatorlar) görüp aýan etdiler.

Muny ýasan adamlar bu ýetilen dereje bilen çäklenmeýändiklerini we baýguşyň golaýynda olar bürgüdiň dronyny hem gizläp biljekdiklerini gürrüň berdiler.

 

Internet maglumatlary esasynda terjime edilip taýýarlanyldy.

  • 93
  • 06.07.2019