MAKALA

Türkmenbaşy portunda Hazar innowasion tehnologiýalar sergisi açyldy

Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz portunda Hazar sergisi, ýagny innowasion tehnologiýalaryň möhüm wakasy başlandy.

Serginiň barşynda «Türkmen sährasy-2019» awtomobil gurluşygynyň ýeten üstünlikleriniň ekspozisiýasynyň açylyşy boldy.

Açylyş dabarasyna ertir geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumynyň wekilleri, ýurduň ministrlikleriniň we döwlet edaralarynyň ýolbaşçylary, daşary ýurtly myhmanlar, daşary ýurt we ýerli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri geldiler.

«Eşiden deň bolmaz gören göz bilen» diýlşi ýaly, sergi pawilýonynda ýerleşdirilen ähli eksponatlary öz gözüň bilen görüp, elläp «geljegiň tehnologiýasynyň» nähili işleýändigini bilip bolýar.

Ekspozisiýa iki gün dowam eder. Şol bir wagta gurnaýjylar bäş müň adamyň geljegine garaşýarlar.

 

  • 97
  • 11.08.2019