MAKALA

Gök aýy: kiçijek dronlar

2019-njy yýlyň mart aýynda Angliýada uçarmansyz uçýan enjamlary işläp çykarýan Blue Bear şereketi, gizlin ýagdaýda maglumatlary toplar ýaly tehnologiýalar bilen üpjün etmek maksady esasynda Goranmak Ministrligi bilen 2,5 million funt sterling bolan şertnama baglaşdy.

Kiçijik dronlar, uçarmanly dolandyrylýan dikuçarlar bilen deňeşdireniňde, adamyň ömri üçin howply däl we az harajatly bolup, howa barlagyny, şeýle-de aňtaw işlerini alyp barmaga ukyply hem amatlydyr.

  • 62
  • 07.10.2019