Sport
 • Türkmenistanyň woleýbol ýygyndysy Aziýa çempionatynyň merkezi zolagyna ýeňiş bilen başlady

 • Ozal hem habar berşimiz ýaly, şu günler Türkmenistanyň woleýbol boýunça milli ýygyndysy Nepalyň Katmandu şäherinde geçirilýän Aziýa çempionatynyň Merkezi zolagynyň ýaryşyna gatnaşýar. Geçen ýyl hem bu zolagyň çempiony bolan türkmen ...

  21.08.2019
 • «Altyn Asyryň» AFK-nyň Kubogynyň interzolagynyň birinji duşuşygyna günorta koreýaly eminler topary eminlik ederler

 • FIFA-nyň emini Kim Daýangyň ýolbaşçylygyndaky günorta koreýaly eminler topary ýurdumyzyň çempiony «Altyn Asyryň» AFK-nyň Kubogy 2019-yň sebitleýin ýarym finalyndaky birinji duşuşygynda eminlik ederler.

  Futbolçylarymyzyň myhmançylykda Wýetnamyň «Hanoý» topary bilen geçirjek ...

  20.08.2019
 • Milli ýygyndy toparlarymyzyň hasabynda iki altyn medal

 • 17-nji awgustda Daşkentde ýeňil atletika boýunça Özbegistanyň kubogyny almak ugrunda açyk halkara ýaryşy badalga aldy.

  Ýygyndy toparymyzyň wekili, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby Şakirjan Durdyýew garşydaşlaryna hiç hili ...

  19.08.2019
 • «Türkmenistan» topary baş baýragyň eýesi

 • Şu aýyň 7 — 11-i aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Astrahan şäherinde Hazarýaka döwletlerinden on iki ýaşly çagalaryň gatnaşmaklarynda futbol boýunça «Kaspi kubogyny» almak ugrunda ýaryş geçirildi.

  Giň meýdançada geçirilen ýaryşa Azerbaýjan ...

  18.08.2019
 • «Liwerpul» UEFA-nyň Superkubogyny gazanmagy başardy

 • UEFA-nyň resmi saýdynyň habar bermegine görä, UEFA-nyň Superkubogy ugrundaky bäsdeşlikde oýnuň jemleýji tapgyrynda, ýagny 11 metr aralykdan penalty urgusynda   «Liwerpul» «Çelsini» ýeňmegi başardy.

  Duşuşyk Stambuldaky täze «Bodafon Arena» diýen ýerde ...

  16.08.2019
 • Türkmenistanyň Kubogynyň çärýekfinalynyň birinji duşuşygy geçirildi

 • Paýtagtymyzyň «Nusaý» stadionynda ýurdumyzyň Kubok bäsleşiginiň çärýekfinalynyň birinji duşuşygy geçirildi.

  Bu duşuşykda paýtagtymyzyň «Altyn Asyr» topary Balkanabadyň «Nebitçisini» kabul etdi. Aglaba ýagdaýda ýer eýeleriniň hüjümlerinde geçen duşuşyk 1:0 hasabynda ...

  15.08.2019
 • Guşakly göreş boýunça dünýä çempionatynda ildeşlerimiz 3 medal eýelediler

 • Özbegistan döwletiniň Almalyk şäherinde guşakly göreş boýunça ýaşlaryň arasynda geçirilýän dünýä çempionatynda ýurdumuzyň türgenleri üstünlikli çykyş edýärler. Ildeşlerimiziň 3-si bil bagly göreşi, ýagny Özbek göreşi boýunça üstünlikli çykyş edip, öňdäki ...

  12.08.2019
 • Ýaş türkmen boksçylary Aziýa çempionatynda bürünç medallaryň ikisine mynasyp boldular

 • Boks boýunça Türkmenistanyň ýygyndy topary 1-nji awgustdan 9-njy awgust aralygynda Kuweýtde geçirilýän ýetginjekleriň arasynda Aziýa çempionatyna gatnaşýar. Wekilçilikli ýaryşa dünýä döwletleriniň 21-sinden türgenleriň 150-si geldi.

  Şu güne çenli türkmen türgenleri ...

  10.08.2019
 • Türkmenistanyň dzýudo boýunça milli ýygyndysy dünýä çempionatyna gatnaşar

 • Türkmenistanyň dzýudo boýunça milli ýygyndysy şu ýylyň 25-nji awgusty – 1-nji sentýabry aralygynda Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçiriljek dünýä çempionatyna gatnaşar.

  Dzýudo boýunça halkara fererasiýanyň resmi saýtynyň ýazmagyna görä, dünýä ...

  09.08.2019
 • Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Ýokary ligasynda üçünji aýlawa badalga berildi

 • Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 3-nji aýlawyna badalga berildi. Paýtagtymyzda geçirilen duşuşykda ýaryş tertibiniň öňbaşçysy «Altyn Asyr» topary Balkanabadyň «Nebitçisini» kabul etdi. Bu duşuşykda hüjümde dürs oýnan paýtagtymyzyň topary Begenç Akmämmedowyň hem-de ...

  08.08.2019
 • Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysy CAFA-niň 19 ýaşa çenli ýaşlaryň arasynda çempionatyna gatnaşar

 • 19 ýaşa çenli ýaşlaryň arasyndaky Aziýa çempionatynyň noýabr aýynda bolup geçjek saýlama tapgyryna çenli Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysyna ýene bir möhüm ýaryş - CAFA-nyň çempiony, başgaça aýtsak, «CAFA U-19 championship-2019» halkara ýaryşy ...

  07.08.2019
 • «Altyn asyr» bassyr bäşinji gezek Türkmenistanyň Naýbaşy kubogyna mynasyp boldy

 • Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Altyn Asyr» topary Ýurdumyzyň Naýbaşy Kubogy ugrundaky duşuşykda ýeňiş gazandy – diýip, TFF-niň resmi saýty habar berýär.

  Ýurdumyzyň çempiony bu abraýa şu gün ...

  06.08.2019
 • Türkmenistanyň kubogy - 2019: «Merw» çärýek finalda!

 •  

  «Merw» toparynyň futbolçylary hiç bir gypynçsyz Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky bäsleşigiň çärýek finalyna çykmagy başardy diýip, TFF-niň resmi saýty ýazýar.

  Birinji duşuşykda «Merw» garşydaşyny 5:0 hasabynda ýeňlişe sezewar edipdi ...

  03.08.2019
 • Türkmenistanyň ýetginjekler futbol ýygyndysy CAFA - 2019-daky ilkinji ýeňşini gazandy

 • Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysy (U16) Merkezi-Aziýanyň Futbol Assosiasiýasynyň (CAFA) çempionatynda birinji ýeňşini gazanmagy başardy diýip, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýty habar berýär.

  Dördünji tapgyryň çäginde Gyrgyzystanly deň-duşlary bilen duşuşan Batyr Şyhyýewiň ...

  02.08.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  18
  19
  >