Sport
 • Türkmenistanly erkin göreşçiler Eýranda ýetginjekleriň arasynda geçirilen halkara ýaryşda iki medal gazandylar

 • Aşgabadyň ýöriteleşdirilen 7-nji orta mekdebiniň okuwçysy Ysmaýyl Muhammedow Eýranyň Kazwin şäherinde ýetginjekleriň arasynda erkin göreş boýunça geçirilen halkara ýaryşda 41 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, kümüş medala mynasyp boldy ...

  14.12.2019
 • Türkmen türgenleri hormat münberine çykdylar

 • Horwatiýa Respublikasynyň Dubrawa şäherinde arbaletden we ýaý atyjylyk sporty boýunça aýlaw görnüşli jemleýji Dünýä kubogy ugrunda ýaryş geçirildi. Bäsleşikde Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň 7-nji sport mekdebiniň ...

  13.12.2019
 • 2020-nji ýylda tennis boýunça Dewisiň kubogynyň bir tapgyry Aşgabatda geçiriler

 • 2020-nji ýylda Türkmenistanda geçiriljek halkara ýaryşlaryň üstüne ýene-de biri goşuldy. Futzal boýunça Aziýa çempionatyndan, sambo boýunça dünýä çempionatyndan daşary indiki ýylyň 8 ― 14-nji iýuny aralygynda Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesinde tennis boýunça ...

  13.12.2019
 • Türkmen türgenleri guşakly göreş boýunça geçirilen dünýä çempionatynda üstünlikli çykyş etdiler

 • Gazagystanyň paýtagty Nur-Sultan şäherinde geçirilen guşakly göreş boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndysy altyn medallaryň üçüsine we iki sany bürünç medala mynasyp boldy. Dünýäniň 20-den gowrak döwletine wekilçilik edýän türgenleriň 200 ...

  13.12.2019
 • «Nesil» — kubogyň eýesi

 •  

  Düýn paýtagtymyzdaky Köpugurly sport toplumynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli hokkeý boýunça geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşyň jemleýji duşuşygy boldy. Ozal habar berlişi ýaly, şu ýylyň 1 — ...

  11.12.2019
 • Türgenleşik — onuň ýakyn hemrasy

 • Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň durmuşa geçirýän harby özgertmeleriniň barşynda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň mümkinçilikleri barha ýokary göterilýär. Häzirki wagtda döwlet araçäklerimiziň asudalygyny, parahatlygyny üpjün etmekde, onuň sarsmaz goragyny, maddy üpjünçilik binýadyny ...

  11.12.2019
 • Türkmenistanyň futzal ýygyndysy halkara ýaryşyna gatnaşmak üçin Horwatiýa ugrady

 • Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň Aziýa çempionaty – 2020-niň saýlama tapgyryna taýýarlygynyň çäginde 16-21-nji dekabr aralygynda Horwatiýada geçiriljek «Futsal Week Winter Cup – Porec 2019» kubogynda çykyş eder. Şol halkara ýaryşyna gatnaşmak ...

  10.12.2019
 • Altymyrat Annadurdyýewiň goly AFK-nyň ses berlişiginde üçünji orny eýeledi

 • «Altyn asyryň» hüjümçisi Altymyrat Annadurdyýewe degişli gol AFK-nyň kubogy ― 2019-da iň owadan gollaryň ilkinji üçlügine girdi. Bu barada konfederasiýasynyň resmi saýty habar berýär.

  AFK tarapyndan yglan edilen ses berlişige hüjümçiniň ...

  10.12.2019
 • Türkmenistanly gyz pauerlifting boýunça Aziýanyň wise-çempiony boldy

 • Gazagystanyň Almaty şäherinde pauerliftingiň IPF görnüşi boýunça Aziýanyň çempionaty geçirildi.

  Yklym birinjiligine Döwletnazar Atanazarowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň milli ýygyndysy hem gatnaşdy.

  Milli ýygyndymyzyň wekili, 84 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eden ...

  09.12.2019
 • Bitaraplyk baýramyna bagyşlanan Basketbol birinjiligi

 • Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Olimp» orta sport mekdebiniň guramagynda basketbol boýunça açyk birinjilige badalga berildi .

  2003-2004-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda geçirilýän ýaryşa Aşgabat şäherinden ...

  07.12.2019
 • Woleýbol boýunça Türkmenistanyň milli çempionaty tamamlandy

 • Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň klub toparlarynyň arasynda milli woleýbol çempionatynyň I tapgyry tamamlandy.

  Bu çempionata toparlaryň 11-si gatnaşyp, olar iki toparçada özara bäsleşdiler.

  Gyzykly geçen oýunlaryň netijesinde, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ...

  07.12.2019
 • Şu gün Aziýanyň futzal çempionatyna gatnaşjak ýygyndylaryň bäsdeşleri belli ediler

 • Aşgabat şäherindäki «Olimpiýa» myhmanhanasynda 2019-njy ýylyň 6-njy dekabrynda Aziýanyň futzal çempionatynyň bije atyşlyk dabarasy geçirilip, bu futzal baýramyna gatnaşýan ýygyndylaryň bäsdeşleri belli ediler.

  Bije atylmazyndan öň Türkmenistan ýaryşyň guramaçysy hökmünde ...

  06.12.2019
 • Türkmenistanyň taekwondo (ITF) boýunça milli ýygyndysy Minskide geçirilen halkara ýaryşda toparlaýyn üçünji orna mynasyp boldy

 • Taekwondonyň ITF görnüşi boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysy Belarus Respublikasynyň paýtagty Minsk şäherinde geçirilen halkara ýaryşdan üstünlik bilen Watanymyza dolandylar. Türkmen taekwondoçylary 6-njy gezek geçirilýän Dünýä kubogyndan we GDA agza döwletleriň ...

  05.12.2019
 • Futbol, Türkmenistanyň kubogy ― 2019: «Altyn asyr» finala çykdy

 • Şu gün Aşgabatdaky «Nusaý» stadionynda futbol boýunça Türkmenistanyň kubogy ugrundaky ýaryşyň «Aşgabat» bilen «Altyn asyryň» arasyndaky ýarym finalynyň jogap duşuşygy geçirildi. Duşuşykda «Aşgabadyň» 2:1 hasabynda ýeňiş gazanandygyna garamazdan, iki ...

  04.12.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  24
  25
  >