Sport
 • «Ahal» birinji orunda barýar

 • Futbol boýunça Türkmenistanyň milli çempionatynda 4-nji tapgyrda oýnalan 4 duşuşygyň 3-sinde ýer eýeleri 1–0 hasabynda ýeňiş gazandy. Sanawyň lideri «Ahal» öz meýdançasynda «Energetik» toparyndan 1–0 üstün çykdy. Duşuşykdaky ýeke-täk pökgini ...

  20.04.2019
 • Küşt, şaşka boýunça ýaryşlar geçirilýär

 • Şu günler Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ähli harby bölümlerinde sportuň küşt, şaşka oýunlary boýunça ýaryşlar geçirilýär. Şeýle ýaryşlaryň geçirilmegi harby gullukçylaryň ýatkeşliginiň, ugurtapyjylygynyň, akyl-paýhasynyň kämilleşmegine uly itergi berýär.

  Taryhymyzyň gatlarynda ...

  18.04.2019
 • Arzyly kubogyň eýesi

 • Fransiýanyň Liga kubogyny «Strasbur» topary eýelemegi başardy. Ol Lill şäherindäki Pier-Mauronyň adyny göterýän stadionda oýnalan finalda «Gengam» bilen güýç synanyşdy. 50 müňe golaý tomaşaçynyň syn eden oýnunda esasy hem-de goşmaça ...

  16.04.2019
 • Golf ussady

 • Golf boýunça ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynda zenanlaryň arasynda geçirilen 48-nji «ANA Inspiration» bäsleşiginde Günorta Koreýaly türgen Ko Žin-Ýon ýeňiş gazandy. Az ýalňyş goýberen Ko Žin-Ýon final tapgyrynda 278 utuk toplap, 1-nji ...

  15.04.2019
 • Kuraş

 • Kuraş özüne ýapon dzýudosynyň, rus sambosynyň we özbek kuraşynyň emellerini birleşdirýän köpugurly sport göreşidir. Sport göreşi hökmünde ol geçen asyryň 90-njy ýyllarynda esaslandyryldy. Ony meşhur özbek türgeni Komil Ýusupow esaslandyrdy ...

  14.04.2019
 • Türkmen sportunyň dabaralanmasy

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda ähli ugurlar bilen bir hatarda sport ulgamy hem uly ösüşlere eýe bolýar. Aziýanyň merjeni hasaplanylýan Aşgabat şäherimiz iri halkara ýaryşlarynyň ...

  11.04.2019
 • Serhetçi türgenler tebigatyň goýnunda türgenleşýärler

 • Bahar paslynyň gelmegi bilen tebigatymyzyň ajaýyp keşbi has-da gözelleşdi. Ynsan nirede bolsa-da, tebigatdan daşda bolup bilmeýär. Çünki ynsan tebigatyň bir bölegi bolup, onuň bilen sazlaşykly ýaşaýar.

  Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet serhet ...

  10.04.2019
 • Toparlaýyn üçünji orny eýelediler

 • Şu günler gyzgalaňly dowam edýän spartakiadanyň çäklerinde golaýda türkmen milli göreşi boýunça ýaryşlar geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň türgen harby gullukçylary hem gatnaşyp, toparlaýyn üçünji orny eýelemegi başardylar. Bu ...

  09.04.2019
 • «Spartakiadadan» hoş habar

 • Şu günki günlerde gyzgalaňly dowam edýän spartakiada serhetçi türgenleriň durmuşynda uly ähmiýete eýe bolýar.

  Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň «Serhetçi» ýygyndy toparynyň türgenleri özleriniň ukyp-başarnyklaryny öňdebaryjy orunlary eýelemek bilen äşgär edýärler ...

  08.04.2019
 • Sambo: Aşgabatda dünýä çempionaty geçiriler

 • Halkara sambo federasiýasynyň prezidentiniň Gahryman Arkadagymyzyň adyna ýazan gutlag hatynda aýdylyşy ýaly, 2020-nji ýyldaky sambo boýunça dünýä çempionaty Aşgabatda geçiriler. Halkara ýaryşlaryň ençemesini ýokary derejede geçiren Aşgabat ýene-de bir ýyldan ...

  05.04.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  18
  19
  >