Sport
 • Türkmenistan taryhda ilkinji gezek Ýetginjekleriň Gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýar

 • Şweýsariýanyň Lozanna şäherinde Ýetginjekleriň üçünji Gyşky Olimpiýa oýunlaryna badalga berildi. Oňa taryhda ilkinji gezek türkmen türgeni hem gatnaşýar. Has takygy, 15 ýaşly hokkeýçi Nowruz Baýhanow Olimpiýa oýunlarynda biziň ýurdumyza wekilçilik ...

  17.01.2020
 • Pälwanlar öňe saýlandylar

 • Aşgabat şäherinde grek-rim göreşi boýunça Türkmenistanyň kubogyny almak ugrynda ýaryş geçirildi. Ýaryşa ýurdumyzyň bäş welaýatyndan we Aşgabat şäherinden ýüzden gowrak saýlama türgen gatnaşdy.

  Mary welaýatynyň pälwanlary öz başarnyklaryny görkezdiler. Aýbegşazada ...

  15.01.2020
 • II orun serhetçi türgeniň paýyna düşdi

 • Ýakynda serhetçi türgen Sünnet Annaseýidow sportuň boks görnüşi boýunça geçirilen Türkmenistanyň çempionatynda baýrakly II orna mynasyp boldy. Ol öň hem ýurdumyzda boks boýunça geçirilýän çempionatlarda çykyş edip, 3 ýola I ...

  11.01.2020
 • Türkmenistanly karateçiler Türkiýede geçirilen Bosfor kubogynda 14 medal gazandylar

 • Türkiýede karate boýunça däbe öwrülen halkara ýaryş ― Bosfor kubogy tamamlandy. Onda türkmen türgenleri dürli agram we ýaş derejeleri boýunça medallaryň 14-sine mynasyp boldular.

  Türkmen karateçileriniň altyn medallaryny Wadim Rudskiý (kata ...

  10.01.2020
 • Ýewropanyň iň gymmat futbolçylary

 • Halkara sport seljermeleri merkezi (CIES Football Observatory) Ýewropanyň esasy 5 futbol ligasynyň iň gymmat futbolçylarynyň sanawyny taýýarlady. Bu sanaw merkeziň resmi internet sahypasynda ýerleşdirildi.

  Şol sanawda Ýewropanyň iň gymmat futbolçysy ...

  10.01.2020
 • Futzal boýunça Aziýa çempionaty 2020-niň akredetasiýasy başlandy

 • Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri! AFK-nyň resmi saýtynda 26-njy fewral bilen 8-nji mart aralygynda futzal boýunça Aşgabatda geçiriljek Aziýa çempionatynyň akredetasiýasyna badalga berildi. Akredetasiýa bolmak işi şahsy ýagdaýda amala aşyrylýar ...

  09.01.2020
 • Ýeňil atletika boýunça Aşgabat şäheriniň gyşky çempionaty

 • 2020-nji ýylyň 9-10-njy ýanwarynda ýeňil atletika boýunça Aşgabat şäheriniň gyşky çempionaty geçiriler. Çempionat «Aşgabat» köpugurly stadionynyň ylgaw ýollarynda we manežinde zenanlaryň we erkekleriň arasynda guralar.

  Ýaryşa Aşgabat şäheriniň ähli sport toplumlarynyň türgenlerine gatnaşmaga mümkinçilik ...

  08.01.2020
 • Türkmenistanly hünärmen Aziýa çempionatynda gözegçi eminiň wezipesini ýerine ýetirer

 • Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň eminler bölüminiň başlygy Wadim Baratow Kuala-Lumpurda geçiriljek naýbaşy eminleriň maslahatyna gatnaşmaga çakylyk aldy. Mundan başga-da türkmen hünärmeni futzal boýunça Aşgabatda geçiriljek Aziýa çempionatynda gözegçi eminiň wezipesini ýerine ...

  07.01.2020
 • Aşgabatda geçiriljek Sambo boýunça Dünýä çempionaty Halkara federasiýanyň sanawynda mynasyp orun aldy

 • Sambo boýunça halkara federasiýasy (ç) täze ýylyň bosagasynda resmi saýtynda 2020-nji ýylda geçiriljek halkara ýaryşlaryň sanawyny ýerleşdirdi.

  Ýaryşlaryň arasynda Türkmenistanda geçiriljek sambo we söweş sambosy boýunça dünýä çempionaty hem bar ...

  05.01.2020
 • Türkmenistanly talyplar Belarusda geçirilen boks uniwersiadasynda altyn medala mynasyp boldular

 • Belarus döwlet uniwersitetiniň türkmenistanly talyplary boks boýunça Respublikan uniwersiadada altyn medala mynasyp boldular. Bu barada uniwersitetiň resmi saýty habar berýär.

  Geçen güýzde biziň ildeşlerimiz bu ýaryşyň saýlama tapgyryndan üstünlikli geçdiler ...

  05.01.2020
 • «Arzuwym Aziýa çempionatynyň altyn medaly»

 • Ýaşanyňa juda degýän bu dünýäde kalbyň pikirleriniň endigine öwrülen ynam bilen ýaşamak düşünjesi ynsany hiç bir pursatda hem ýeke goýmaýar. Esasy zat özüňe ynamly bolmak. Öz oý-hyýallaryň çyrpynyp duran ...

  02.01.2020
 • Ýurdumyzyň sport abraýy

 • Hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer syýasaty esasynda ýurdumyz sagdynlygyň, ruhubelentligiň, bagtyýarlygyň Diýaryna öwrüldi. Ýurdumyzda bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş-medeni çäreleri yzygiderli geçirilýär. Köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketi we sportuň ösdürilmegi Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ...

  28.12.2019
 • 2020-nji ýylda geçiriljek sport ýaryşlary

 • 2020-nji ýylyň 3-11-nji ýanwary aralygynda 64 öýjükli şaşka boýunça 14 we 18 ýaşa çenli oglan-gyzlaryň arasynda Aşgabat şäheriniň birinjiligi geçiriler. Aşgabat şäheriniň Ýöriteleşdirlen küşt we şaşka mekdebinde geçiriljek bu ýaryşa ...

  27.12.2019
 • Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky hokkeý boýunça täze Ylalaşyga gol çekildi

 • Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Hokkeý federasiýalarynyň arasynda hyzmatdaşlyk boýunça özara Ylalaşyga gol çekildi. Bu resminama hyzmatdaşlygyň birnäçe ugruny öz içine alýar. Türkmen hokkeýçiler 2020-nji ýylda Lýuksemburgda geçiriljek dünýä çempionatynyň üçünji ...

  26.12.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  25
  26
  >