Sport
 • Ýaýdan ok atmak boýunça Türkmenistanyň Kubogy

 • Golaýda Aşgabatda sportuň gyşky görnüşleriniň gyşky merkezinde ýaýdan ok atmak boýunça Türkmenistanyň kubogy ugrundaky ýaryş tamamlandy – diýlip, «Нейтральный Туркменистан» gazetinde habar berilýär.

  Türkmenistanyň ýaýdan ok atmak boýunça federasiýasy tarapyndan ...

  22.10.2019
 • Türkmen wekiliýeti ilkinji gezek Bütindünýä harby oýunlaryna gatnaşdy

 • 2019-njy ýylyň 18-nji oktýabrynda Hytaý Halk Respublikasynyň Uhan şäherinde VII tomusky Bütindünýä harby oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi. Oňa ilkinji gezek Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň sport wekiliýeti gatnaşdy.

  Bütindünýä harby oýunlar – ...

  22.10.2019
 • Ýurdumyzda geçiriljek çempionatlar

 • Sporty sungat derejesine ýetiren hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň sport ulgamy batly depgin bilen ösüşlere beslenýär. Sporta ýaşlary çekmek, olary milli we halkara ýaryşlaryna taýýarlamak maksat edinilip ýurdumyzyň ähli ...

  20.10.2019
 • XI Uniwersiada badalga aldy

 • 18-nji oktýabrda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda 2019 – 2020-nji okuw ýylynda geçirilýän «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI Uniwersiadanyň açylyş dabarasy boldy.

  Halkara nebit we gaz ...

  20.10.2019
 • Üstünligiň höwri köp bolsun!

 • Golaýda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň gurnamagynda sportuň hapbido görnüşi boýunça Türkmenistanyň kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi. Ýaryşa ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň, sport mekdepleriniň ...

  18.10.2019
 • Serhetçi türgenimiziň gazanan üstünligi

 • Ýakynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň guramagynda sportuň kiçi tennis görnüşi boýunça Türkmenistanyň kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň çagyryş boýunça harby gullukçysy ...

  17.10.2019
 • Türkmenistanyň Gyşky oýunlar sport merkezi ISU-nyň agzalygyna kabul edildi

 • Buzda typmagyň halkara birleşiginiň (ISU) Şweýsariýanyň Lozanna şäherinde guralan nobatdaky maslahatynda Türkmenistanyň gyşky oýunlar sport merkezi bu abraýly halkara sport guramasynyň agzalygyna kabul edildi.

  Türkmenistanda gyşky görnüşler bilen meşgullanmaga ähli ...

  16.10.2019
 • Gandbolçylar Türkmenistanyň kubogyna taýýarlanýarlar

 • Golaýda Aşgabat şäherinde Gandbol boýunça Türkmenistanyň kubogyny almak ugrunda ýaryş geçiriler diýip, Türkmenistanyň gandbol federasiýasy habar berýär.

  Türkmen paýtagtynda 14-nji oktýabrdan 18-nji oktýabra çenli erkekleriň arasynda geçiriljek ýaryşda Türkmenistanyň kubogynyň ...

  15.10.2019
 • Basketbol boýunça ýetginjekleriň arasynda Türkmenistanyň çempionaty geçirilýär

 • Şu gün basketbol boýunça 2005 ― 2006-njy ýylda doglan erkekleriň we gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň birinjiligine badalga berildi.

  Türkmenistanyň Basketbol federasiýasyndan berlen maglumata görä, erkekleriň arasyndaky ýaryşa ýedi topar gatnaşýar. Olar deslapky ...

  10.10.2019
 • Türkmenistanly samboçynyň bürünç medaly

 • Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň kubogy ugrundaky III halkara sambo ýaryşynda («A» derejeli) türkmenistanly pälwan Muhriddin Bahadyrow bürünç medal gazandy. Bu barada «www.sambo.ru» saýtynda habar berilýär.

  Russiýa Federasiýasynyň ...

  09.10.2019
 • Çempionlar ligasynyň final oýunlary

 • UEFA Çempionlar ligasynyň öňümizdäki 3 möwsüminiň final duşuşyklarynyň haýsy şäherlerde oýnaljakdygy mälim edildi. Şoňa görä, 2020–21 möwsüminiň finaly Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherindäki «Gazprom Arena»-da («Krestowski»), 2021–22 möwsüminiň finaly Germaniýanyň Münhen ...

  08.10.2019
 • Türkmenistanyň futbol ýygyndysy OTÝ üçin Dubaýa ugrady

 • Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Beýrut şäherindäki «Kamil Şamun Sports Siti» stadionynda Liwanyň ýygyndysy bilen duşuşar. 2022-nji ýylda Katarda geçiriljek dünýä çempionatynyň we Aziýa kubogy ― 2023-iň (Hytaý Halk Respublikasy) saýlama ...

  07.10.2019
 • UEFA Konferensiýa ligasyna 2021-nji ýylda badalga beriljekdigini resmi ýagdaýda yglan etdi

 • Ýewropanyň Futbol assosiasiýalarynyň birleşigi (UEFA) yklym boýunça üçünji derejeli klublaýyn ýaryşyň geçiriljekdigini resmi ýagdaýda yglan etdi. Ilkinjisi 2021-nji ýylda geçiriljek halkara ýaryş Konferensiýa ligasy diýlip atlandyrylar.

  Täze liga Ýewropa klublarynyň ...

  04.10.2019
 • Türkmen kikboksçylary Russiýada geçirilen Dünýä kubogynda 10 medal gazandylar

 • Russiýa Federasiýasynyň Anapa şäherinde «World Cup Diamon» ady bilen geçirilen dünýä kubogy ugrundaky X kikboksing ýaryşy tamamlandy. Ozal halkara ýaryşlarynyň synagyndan üstünlikli geçip ýören türkmenistanly kikboksçylar bu bäsleşikde hem Türkmenistanyň ...

  02.10.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  21
  22
  >