Sport
 • Sagdyn bedende — sagdyn ruh

 • «Il saglygy — ýurt baýlygy» atly ganatly şygaryň astynda erkana durmuşyň eşretini görýän halkymyzyň saglygyny goramak döwletimiz tarapyndan ileri tutulýan ugurlaryň biridir. Gahryman Arkadagymyzyň bimöçber tagallalary we başlangyçlary bilen saglygy ...

  05.04.2020
 • Türkmen futzaly rowaçly ýollarda

 • Laçyn guşuny ýatladyp, al-asmana galan uçar içindäki adamlary arzuwlaryna sary alyp barýan ýalydy. Bu wagt ähli ýolagçylar uçuşyň şowly, öňlerinde goýan maksat-myratlarynyň oňly bolmagyny arzuwlaýardylar. Olaryň arasynda uly maksatlar bilen ...

  02.04.2020
 • Türkmen milli oýunlary — terbiýe mekdebi

 • Halkymyz dünýä siwilizasiýasynyň taryhynda uly yz galdyrypdyr. Ata-babalarymyz ýaşaýyş-durmuş şertlerine görä, milli ýörelgeleri, däp-dessurlary, edim-gylymlary bilen birlikde dürli oýunlary-da döredip, soňky nesillere miras goýupdyrlar. Türkmeniň milli oýunlary ýaşlarda we çagalarda ...

  01.04.2020
 • Türkmen goragçysy braziliýaly hüjümçiden öňe geçdi

 • Daşkendiň «Pahtakor» toparynyň resmi saýty (www.pakhtakor.uz) toparda iň köp gol salan legionerleriň sanawyny yglan etdi. Daşary ýurtly futbolçylaryň 23-sinden ybarat bolan sanawda ildeşimiz Goçguly Goçgulyýew 3-nji orny eýeledi ...

  30.03.2020
 • Serhetçi türgenlerimiziň gazanan üstünlikleri

 • Ýakynda paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherinde geçirilen futzal boýunça zenanlaryň arasyndaky Türkmenistanyň çempionatynda «Aşgabat» topary ýeňiji boldy. Ýeňijisi bir aýlawda kesgitlenen çempionatyň soňky, 7-nji tapgyrynda «Aşgabat» «Talyp sport» topary bilen duşuşdy. Bu ...

  25.03.2020
 • Kenarýaka woleýbol oýnunyň taryhyndan

 • Kenarda oýnalýan woleýbol sportuň iň bir meşhur görnüşleriniň biridir. Sportuň bu görnüşiniň watany Kaliforniýa (ABŞ) hasaplanýar. Bu oýun 1910 — 1920-nji ýyllarda ýüze çykdy. 1910-njy ýylda Gawaýda ýerli surfing ...

  24.03.2020
 • «Serhetçiniň» üstünligi

 • Häzirki wagtda gyzgalaňly  dowam edýän «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI spartakiada özüniň ýeňijilerini saýlaýar. Bu spartakiada Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň serhetçi türgenleri hem gatnaşyp, mynasyp orun eýeleýärler ...

  21.03.2020
 • Serhetçi türgenleriň başarnyklary

 • Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby gullukçylary harby we hukuk goraýjy edaralaryň arasynda geçirilen «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI spartakiadanyň çäklerinde türkmen milli göreşi boýunça oňat netijeleri ...

  20.03.2020
 • Ussatlyk höwesden başlanýar

 • Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen türkmen sportunyň ýeňişleri gün-günden artýar. Türgenlerimiz döredilýän giň mümkinçiliklerden degerli peýdalanyp, ýurdumyzyň at-abraýyny şöhratly ýeňişleri bilen dünýä ýaýýarlar. Şeýle türgenleriň hatarynda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport ...

  18.03.2020
 • Türkmenistanyň futbol çempionaty

 • Ýakynda Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 28-nji möwsümine badalga berildi. Geçen ýylda bolşy ýaly, bu ýylda hem çempionlyk göreşine 8 topar gatnaşýar. Olar «Altyn asyr», «Ahal», «Şagadam», «Köpetdag», «Energetik», «Aşgabat», «Nebitçi» hem-de ...

  16.03.2020
 • Ertirki maşklar — beden taýýarlygynyň kepili

 • «Sport — sagdynlygyň girewi» hasaplanylýan jan Watanymyz Türkmenistanda beden taýýarlygy, ruhy sagdynlygy bolan kämil ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek esasy orunda durýar. Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň sport ulgamynda gazanylýan ...

  12.03.2020
 • Sport hyzmatdaşlygynyň batly gadamlary

 • Garaşsyz ýurdumyz öz daşary syýasatynda parahatçylyk döredijilik we oňyn Bitaraplyk ýörelgelerini berkitmek bilen, şeýle garaýyşlaryň esasynda ynsanperwer gatnaşyklary, şol sanda sport ulgamynda hyzmatdaşlygy has-da öňe ilerledýär. Munuň özi bolsa, «Sport ...

  11.03.2020
 • Dünýä futbol äleminde täze çempionat dörediljek

 • 2013-nji ýyldan bäri dowam edip gelýän Halkara çempionlaryñ kubogy bilen birlikde “Tomusky çempionlar ligasy” hem dörediler diýip “Daily Mail” saýty habar berýär. Futbol bileleşigiñ ýolbaşçylary bu ýaryşa resmi at goýmak ...

  07.03.2020
 • Grek-rim göreşi boýunça Türkmenistanyň çempionaty tamamlandy

 • 2020-nji ýylyň 1-3-nji mart aralygynda Grek-rim göreşi boýunça 2005-2006-njy ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda Mary welaýatynyň Mary şäheriniň 8-nji sport mekdebinde Türkmenistanyň çempionaty geçirildi.

  Çempionata ýurdumyzyň paýtagtyndan we welaýatlaryndan 8 topar ...

  06.03.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  28
  29
  >