Sport
 • Dünýä rekordynyň eýesi Aşgabada gelýär.

 • Aşgabat şäherinde geçiriljek Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna gatnaşjak türgenleriň atlary belli edildi. Olaryň arasynda Oimpiýa oýunlarynyň we dünýä birinjilikleriniň baýrakly orunlarynyň eýeleri, şeýle-de öz yklymlarynyň çempionlary bar. Olaryň biri ...

  27.10.2018
 • Londondan Aşgabada çenli

 • Dünýä şäherleriniň sanawynda London, Milan, Pariž, Stokgolm, Mýunhen, Moskwa, Afiny Ýewropanyň iň meşhur megapolisleri hasaplanýar.  Tähran, Tokio, Mehiko, Lima, Melburn, Stambul, Annahaým ýaly şäherleriň hem dünýäniň medeni we syýasy-jemgyýetçilik ...

  27.10.2018
 • Meýletinçiler žurnalistler bilen duşuşdylar

 • Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi tarapyndan tassyklanan meýilnama laýyklykda, «Bedenterbiýe we sport» žurnalynyň redaksiýasynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde žurnalistika dersinden sapak berýän  mugallymlar bilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň ...

  27.10.2018
 • Dokma senagatynyň kärhanalary agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna lybaslaryň 1300-e golaýy toplumyny taýýarladylar

 • Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary Aşgabatda geçiriljek agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna gatnaşjak türgenler we ýaryşyň myhmanlary üçin ýedi müňe golaý lybas we esbap taýýarladylar. Dünýä birinjiligine gatnaşýanlaryň lybaslar toplumy ...

  27.10.2018
 • Dünýä çempionatynda ýeňiji bolmak her bir agyr atletikaçynyň arzuwy

 • Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna badalga berilmegine az wagt galdy. Eýýämden myhmanlar garşylanyp başlandy. Türkmen topragyna ilkinjileriň hatarynda aýak basan hünärmenleriň biri hem Halkara agyr atletika federasiýasynyň iş dolandyryjysy Anjelike ...

  27.10.2018
 • Çempionat barada

 • Merkezi Aziýanyň merjeni hasaplanýan Aşgabat ak mermer şäheri hökmünde tanalýar. Aşgabat şäheriniň köp gelşikli atlary bar. Merjen şäher Aşgabat, Ak mermer şäher Aşgabat, Aşyklaryň şäheri Aşgabat we ş.m.  ...

  27.10.2018
 • Türgenleşik zallary

 • Türgenleşik zaly 3 sany aýratyn uly arenadan ybarat bolan döwrebap desgadyr. Ol 2018-nji ýyldaky Agyr atletika boýunça Dünýä çempionatynyň geçirilýän desganyň örän golaýynda ýerleşýär. Merkezi arena türgenleşik üçin ýörite bellenilendir ...

  27.10.2018
 • Türgenler şäherçesi

 • Ýaryşa gatnaşýan döwletleriň Milli ýygyndy toparlarynda gelýän türgenler Aşgabadyň Olimpiýa şäherjiginiň türgenler myhmanhanalarynda bolarlar.

  Bu myhmanhanalar jemi 1 000-e golaý orunlyk bolan 12 gatly 2 binadan ybaratdyr.

  Türgenler şäherçesinde türgenler ...

  27.10.2018
 • “SPORT” myhmanhanasy

 • “Sport” myhmanhanasynda 398 sany ýokary hilli myhman otaglary bolup, ýokary derejeli myhmanlaryň, Halkara federasiýalaryň wekilleriniň, halkara media işgärleriniň  800-e golaýyny kabul eder. Şeýle hem bu myhmanhanada Halkara Agyr atletika federasiýasynyň ...

  27.10.2018
 • Başa-baş söweş sungaty sport toplumy

 • Adyndan belli bolşy ýaly bu desgada esasan sportuň sambo, dzýudo, jiu-jitsu, guşakly we milli göreş, sport göreşi, boks, kikboksing ýaly söweş sungaty görnüşleri boýunça ýaryşlary geçirmek üçin doly mümkinçilikler bar ...

  27.10.2018
 • Türkmenistanyň Agyr Atletika Federasiýasyň (TAAF) maksady agyr atletikany esasy sport ugry hökmünde ösdürmekden hem-de ony goldamakdan ybaratdyr.

 • Türkmenistanyň Agyr atletika federasiýasy (Iňlisçe: Turkmenistan Weightlifting Federation) Türkmenistanda agyr atletika boýunça dolandyryjy edaradyr. Bu edara Agyr atletika hereketini dolandyrýar we onuň ýurduň içinde giňden ýaýramagy ugrunda ençeme işleri alyp ...

  27.10.2018
 • Dünýä çempionatynyň petegi satuwda

 • «Wagta salym ýok» diýlişi ýaly, bellenen gün «hä» diýmän geläýýär. Ýap-ýaňy hem geçirilmeli ýeri paýtagtymyz Aşgabat şäheri diýlip bellenen Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty barha golaýlaýar. Ýurdumyzyň sport muşdaklaryny begendiren ...

  25.10.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň täze gurulýan desgalarynda işleriň barşy bilen tanyşdy

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň taslamalary, şeýle hem iri desgalaryň birnäçesinde işleriň ýagdaýy we şäheri abadanlaşdyrmak, onuň düzümini toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak boýunça maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi bilen ...

  25.10.2018
 • Uly ýeňişlere uly arzuwlar bilen

 • Taryhdan mälim bolşy ýaly, agyr atletika gadymy Afinynyň tomaşa meýdanlarynda götermek üçin goýlan agyr daşlar arkaly, bu ugruň ägirtlerini saýlap ugrapdyr. Ezber türgenimiz, halkymyzyň söwer ogly Altymyradyň eginlerinde bu ugruň ...

  21.10.2018
  <
  1
  2
  ...
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  >