Sport
 • Çempionat barada

 • Merkezi Aziýanyň merjeni hasaplanýan Aşgabat ak mermer şäheri hökmünde tanalýar. Aşgabat şäheriniň köp gelşikli atlary bar. Merjen şäher Aşgabat, Ak mermer şäher Aşgabat, Aşyklaryň şäheri Aşgabat we ş.m.  ...

  27.10.2018
 • Türgenleşik zallary

 • Türgenleşik zaly 3 sany aýratyn uly arenadan ybarat bolan döwrebap desgadyr. Ol 2018-nji ýyldaky Agyr atletika boýunça Dünýä çempionatynyň geçirilýän desganyň örän golaýynda ýerleşýär. Merkezi arena türgenleşik üçin ýörite bellenilendir ...

  27.10.2018
 • Türgenler şäherçesi

 • Ýaryşa gatnaşýan döwletleriň Milli ýygyndy toparlarynda gelýän türgenler Aşgabadyň Olimpiýa şäherjiginiň türgenler myhmanhanalarynda bolarlar.

  Bu myhmanhanalar jemi 1 000-e golaý orunlyk bolan 12 gatly 2 binadan ybaratdyr.

  Türgenler şäherçesinde türgenler ...

  27.10.2018
 • “SPORT” myhmanhanasy

 • “Sport” myhmanhanasynda 398 sany ýokary hilli myhman otaglary bolup, ýokary derejeli myhmanlaryň, Halkara federasiýalaryň wekilleriniň, halkara media işgärleriniň  800-e golaýyny kabul eder. Şeýle hem bu myhmanhanada Halkara Agyr atletika federasiýasynyň ...

  27.10.2018
 • Başa-baş söweş sungaty sport toplumy

 • Adyndan belli bolşy ýaly bu desgada esasan sportuň sambo, dzýudo, jiu-jitsu, guşakly we milli göreş, sport göreşi, boks, kikboksing ýaly söweş sungaty görnüşleri boýunça ýaryşlary geçirmek üçin doly mümkinçilikler bar ...

  27.10.2018
 • Türkmenistanyň Agyr Atletika Federasiýasyň (TAAF) maksady agyr atletikany esasy sport ugry hökmünde ösdürmekden hem-de ony goldamakdan ybaratdyr.

 • Türkmenistanyň Agyr atletika federasiýasy (Iňlisçe: Turkmenistan Weightlifting Federation) Türkmenistanda agyr atletika boýunça dolandyryjy edaradyr. Bu edara Agyr atletika hereketini dolandyrýar we onuň ýurduň içinde giňden ýaýramagy ugrunda ençeme işleri alyp ...

  27.10.2018
 • Dünýä çempionatynyň petegi satuwda

 • «Wagta salym ýok» diýlişi ýaly, bellenen gün «hä» diýmän geläýýär. Ýap-ýaňy hem geçirilmeli ýeri paýtagtymyz Aşgabat şäheri diýlip bellenen Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty barha golaýlaýar. Ýurdumyzyň sport muşdaklaryny begendiren ...

  25.10.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň täze gurulýan desgalarynda işleriň barşy bilen tanyşdy

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň taslamalary, şeýle hem iri desgalaryň birnäçesinde işleriň ýagdaýy we şäheri abadanlaşdyrmak, onuň düzümini toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak boýunça maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi bilen ...

  25.10.2018
 • Uly ýeňişlere uly arzuwlar bilen

 • Taryhdan mälim bolşy ýaly, agyr atletika gadymy Afinynyň tomaşa meýdanlarynda götermek üçin goýlan agyr daşlar arkaly, bu ugruň ägirtlerini saýlap ugrapdyr. Ezber türgenimiz, halkymyzyň söwer ogly Altymyradyň eginlerinde bu ugruň ...

  21.10.2018
 • Ýeňiş ýükli gerdenler

 • Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen üstünliklere beslenen «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň 1-10-njy noýabry aralygynda ýurdumyzda geçiriljek Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň sport abraýyny ...

  20.10.2018
 • Halkara sport ýaryşy

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe her bir güni şanly wakalara beslenýän eziz Watanymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda gazanylýan üstünlikler barmak basyp sanardan kän. Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda sport ulgamynda ...

  15.10.2018
 • Türkmenistanyň prezidenti agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna taýýarlyk işleriniň barşy bilen tanyşdy

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Olimpiýa şäherjigine baryp gördi. Milli Liderimiz bu ýerde agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna taýýarlyk işleriniň barşy, hususan-da, sport desgalarynyň bezelişi hem-de olaryň ulanylyşy bilen ...

  11.10.2018
 • Türkmenistan — Aziýa paralimpiýa oýunlarynyň baýrak eýeleriniň hatarynda

 • Indoneziýanyň paýtagtynda geçýän Aziýa paralimpiýa oýunlarynda türkmenistanly türgen Sergeý Meladze şu gün pauerlifting boýunça ýaryşlarda bürünç medaly eýeledi.

  S.Meladze halkara ýaryşlarynyň ençeme gezek baýrak eýesi bolmak bilen, 72 kilograma çenli agram derejesinde ilkinji üç synanyşygyň çäklerinde agramy kesgitledi. Ol ...

  10.10.2018
 • Paýtagtymyzyň “Sport” myhmanhanasynda brifing geçirildi

 • 2018-nji ýylyň 3-nji oktýabrynda paýtagtymyzyň “Sport” myhmanhanasynda Türkmenistanyň sport syýasatyna hem-de 2018-nji ýylyň 28-nji oktýabry – 10-njy noýabry aralygynda geçiriljek Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna bagyşlanan brifing geçirildi.

  Brifinge Türkmenistanyň ...

  04.10.2018
  <
  1
  2
  ...
  13
  14
  15
  16
  17
  >