Sport
 • Sport ömrüňi uzaldýar

 • Gollandiýaly alymlar ynsan ömrüniň ortaça uzaklygyny kesgitläpdirler. Bu barada Tilburg uniwersitetiniň saýtynda habar berilýär.

           Olar Gollandiýada 30 ýylyň dowamynda ýaşan we ýaşy 90-dan geçen adamlaryň 75 müňüsi bilen tejribe ...

  06.01.2019
 • Sport adalgasyna düşündiriş

 • Sowal. Sport sözüniň gelip çykyşy barada näme aýdyp bolar?

           Jogap. Rus ýazyjysy we ensiklopediýaçysy Alekseý Mihelson (1836-1898) tarapyndan taýýarlanylyp, 1865-nji ýylda çap edilen kitapda rus dilinde ulanylýan daşary ýurt ...

  05.01.2019
 • Meşhur türgenleriň durmuşyndan

 • Ikiniň agzy bir bolsa...

   

  Meşhur basketbol «ýyldyzy» Maýkl Jordan oýunlaryň biriniň dowamynda toparyna 69 utuk getirmegi başarypdyr. Onuň topardaşy  «Bulls» toparynyň goragçysy Steýsi King bolsa diňe bir utuk gazanmagy ...

  04.01.2019
 • Döredijilik işgärleri sport bilen meşgullanýarlar

 • Gahryman Arkadagymyzyň dana parasady bilen ýurdumyzda bedenterbiýe we sport köpçülikleýin häsiýete eýe bolýar. Garaşsyz ýurdumyzda dünýä derejeli saglyk merkezleri, sport desgalary, şypahana toplumlary halkymyzyň hyzmatynda. Şeýle sagdynlygy gazanmagyň giň şertleriniň ...

  03.01.2019
 • Sportuň täsin görnüşleri

 • Düýeleriň çapyşygy – Abu-Dabide guralýan bu örän täsin ýaryşa tomaşa etmek jahankeşdeleriň iň bir ýatdan çykmajak pursatlarynyň biridir. Düýeler daşyndan göräýmäge tagaşyksyz ýaly bolsa-da, olaryň tizligi biçak ýokarydyr. Bu bolsa ...

  02.01.2019
 • Türkmen sporty dünýä ýüzünde dabaralanýar

 • Hormatly Prezidentimiziň öňe süren başlangyçlary esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 72-nji maslahatynyň 82-nji mejlisinde 3-nji iýuny “Bütindünýä welosiped güni” diýlip yglan edildi. Munuň özi döwlet Baştutanymyzyň sporty we bedenterbiýäni ...

  30.12.2018
 • Sportuň täsin görnüşleri

 • Şahmaboks. Küşt bilen boksyň arasynda nähili meňzeşlik bolup biler? Dogry. Garşydaşyňdan üstün çykmaga synanyşmakdan başga bu iki sportuň hiç hili baglanyşygy ýok. Muňa garamazdan, 2003-nji ýylda bu iki görnüşi özünde ...

  24.12.2018
 • Rejepbaý Rejebow – altyn medalyň eýesi

 • 2018-nji ýylyň 19-23-nji dekabry aralygynda Katar döwletiniň 5-nji halkara kubogy ugrunda Doha şäherinde geçirilen Agyr atletika boýunça ýaryşyndan hoş habar gelip gowuşdy. Ýurdumyzyň milli ýygyndy toparynyň türgeni Rejepbaý Rejepow ýokary ...

  24.12.2018
 • Ýulduz Jumabaýewa — agyr atletika boýunça halkara ýaryşyň baýragyna eýe boldy

 • Agyr atletika boýunça Kataryň 5-nji halkara kubogy ugrunda Dohada geçirilýän ýaryşlarda türkmen topary ilkinji medaly gazandy.

  49 kilograma çenli agram derejesinde Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby Ýulduz Jumabaýewa ...

  22.12.2018
 • Belent maksatly serhetçi türgen

 •  

  Türkmen sportunyň abraýyny dünýä ýaýýan hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde ýurdumyzda sportuň dürli görnüşleri boýunça halkara we döwlet derejesindäki ýaryşlar yzygiderli geçirilýär. Berkarar Watanymyzda şeýle ýaryşlaryň dowamly geçirilmegi ...

  15.12.2018
 • Skaýranning boýunça Türkmenistanyň kuboguny almak ugrunda ýeňijiler belli boldy

 • Paýtagtymyzyň “Saglyk ýolunda” şu ýyl skaýranning boýunça Türkmenistanyň Kubogyny almak ugrunda ylgaw ýaryşlary tamamlandy. Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň howandarlygynda “Agama” alpinist topary ýaryşyň guramaçysy boldy.

  Bu ylgaw ýaryşynyň ýoly ...

  14.12.2018
 • Futzal boýunça Türkmenistanyň Bitaraplygynyň Kubogy «Talyp sporty» toparynda

 • Halkara Bitaraplyk gününiň baýram edilýän günlerinde Aşgabatda ministrlikleriň, pudak edaralarynyň we ýokary okuw mekdepleriniň arasynda 2018-nji ýylda futzal boýunça Bitaraplygyň Kubogynyň eýesi kesgitlendi. Bu toparlar bir hepdäniň dowamynda Olimpiýa şäherçesiniň ...

  14.12.2018
 • “Galkan” topary — hokkeý boýunça Türkmenistanyň Prezidentiniň Kubogynyň eýesi

 • Halkara Bitaraplyk gününe gabatlanyp geçirilen hokkeý boýunça ýaryşlar tamamlandy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Kubogy ugrundaky ýaryşlaryň finalynda “Galkan” we “Watançy” toparlary duşuşdylar. 

  Ýaryşlara ýurdumyzyň ministrliklerine we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna wekilçilik edýän ...

  14.12.2018
 • Türgen zenanyň toparlaýyn üstünligi

 •  

  Ýakynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi we Türkmenistanyň futbol federasiýasy tarapyndan Aşgabat şäherinde zenanlaryň arasynda sportuň futzal görnüşi boýunça Türkmenistanyň birinjiligini almak ugrunda ýaryş geçirildi. Şol ýaryşda Ahal ...

  07.12.2018
  <
  1
  2
  ...
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  ...
  22
  23
  >