Sport
 • Türkmenistanyň Agyr Atletika Federasiýasyň (TAAF) maksady agyr atletikany esasy sport ugry hökmünde ösdürmekden hem-de ony goldamakdan ybaratdyr.

 • Türkmenistanyň Agyr atletika federasiýasy (Iňlisçe: Turkmenistan Weightlifting Federation) Türkmenistanda agyr atletika boýunça dolandyryjy edaradyr. Bu edara Agyr atletika hereketini dolandyrýar we onuň ýurduň içinde giňden ýaýramagy ugrunda ençeme işleri alyp ...

  27.10.2018
 • Dünýä çempionatynyň petegi satuwda

 • «Wagta salym ýok» diýlişi ýaly, bellenen gün «hä» diýmän geläýýär. Ýap-ýaňy hem geçirilmeli ýeri paýtagtymyz Aşgabat şäheri diýlip bellenen Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty barha golaýlaýar. Ýurdumyzyň sport muşdaklaryny begendiren ...

  25.10.2018
 • Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň täze gurulýan desgalarynda işleriň barşy bilen tanyşdy

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň taslamalary, şeýle hem iri desgalaryň birnäçesinde işleriň ýagdaýy we şäheri abadanlaşdyrmak, onuň düzümini toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak boýunça maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi bilen ...

  25.10.2018
 • Uly ýeňişlere uly arzuwlar bilen

 • Taryhdan mälim bolşy ýaly, agyr atletika gadymy Afinynyň tomaşa meýdanlarynda götermek üçin goýlan agyr daşlar arkaly, bu ugruň ägirtlerini saýlap ugrapdyr. Ezber türgenimiz, halkymyzyň söwer ogly Altymyradyň eginlerinde bu ugruň ...

  21.10.2018
 • Ýeňiş ýükli gerdenler

 • Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen üstünliklere beslenen «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň 1-10-njy noýabry aralygynda ýurdumyzda geçiriljek Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň sport abraýyny ...

  20.10.2018
 • Halkara sport ýaryşy

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe her bir güni şanly wakalara beslenýän eziz Watanymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda gazanylýan üstünlikler barmak basyp sanardan kän. Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda sport ulgamynda ...

  15.10.2018
 • Türkmenistanyň prezidenti agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna taýýarlyk işleriniň barşy bilen tanyşdy

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Olimpiýa şäherjigine baryp gördi. Milli Liderimiz bu ýerde agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna taýýarlyk işleriniň barşy, hususan-da, sport desgalarynyň bezelişi hem-de olaryň ulanylyşy bilen ...

  11.10.2018
 • Türkmenistan — Aziýa paralimpiýa oýunlarynyň baýrak eýeleriniň hatarynda

 • Indoneziýanyň paýtagtynda geçýän Aziýa paralimpiýa oýunlarynda türkmenistanly türgen Sergeý Meladze şu gün pauerlifting boýunça ýaryşlarda bürünç medaly eýeledi.

  S.Meladze halkara ýaryşlarynyň ençeme gezek baýrak eýesi bolmak bilen, 72 kilograma çenli agram derejesinde ilkinji üç synanyşygyň çäklerinde agramy kesgitledi. Ol ...

  10.10.2018
 • Paýtagtymyzyň “Sport” myhmanhanasynda brifing geçirildi

 • 2018-nji ýylyň 3-nji oktýabrynda paýtagtymyzyň “Sport” myhmanhanasynda Türkmenistanyň sport syýasatyna hem-de 2018-nji ýylyň 28-nji oktýabry – 10-njy noýabry aralygynda geçiriljek Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna bagyşlanan brifing geçirildi.

  Brifinge Türkmenistanyň ...

  04.10.2018
 • “Altyn asyr” ilkinji gezek AFK-nyň kubogynyň finalynda oýnar

 • Aşgabadyň “Altyn asyr” toparynyň futbolçylary Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň “April 25” toparyny geçirilen iki duşuşygyň netijeleri boýunça ýeňip, ilkinji gezek AFK — 2018-iň kubogy ugrundaky ýaryşyň finalyna çykdy. Iki hepde ...

  04.10.2018
 • «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda medeni-sport festiwaly açyldy

 • Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Hazarýaka döwletleriniň mekdep medeni-sport festiwalynyň açylyş dabarasy boldy.

  Bu çäre sportuň 6 görnüşi — guşakly göreş, kiçi futbol, woleýbol, 3x3 basketbol, stoluň üstünde oýnalýan ...

  04.10.2018
 • Serhetçi türgenleriň üstünligi

 • Sagdynlygyň gözbaşy bolan sport bu günki gün ýurdumyzyň serhetçileriniň ýakyn hemrasyna öwrüldi. Häzirki wagtda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynda gurlup, ulanylmaga berilýän täze binalarda ...

  01.10.2018
 • “Amul - Hazar” – Türkmenistanyň täze sport nyşany

 • Türkmenistanyň sährasynda geçirilen awtomobil ýaryşy uly gyzyklanma döretdi. Şu günler iri metbugat we halkara mediýa neşirlerinde “Amul — Hazar 2018” awtorallisiniň jemleri hem-de netijeleri hakynda giňişleýin maglumatlar berýärler.

  Ähli köpçülikleýin ...

  21.09.2018
 • «Altyn asyr» afk kubogynyň interzolak final duşuşygynda deňme-deň oýnady

 • Azi­ýa Fut­bol Kon­fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Ku­bo­gy­nyň in­ter­zo­lak fi­na­ly­nyň du­şu­şyk­la­ry baş­lan­dy. Ola­ryň bar­şyn­da şu gün Aş­ga­ba­dyň “Al­tyn asyr” to­pa­ry Ko­re­ýa Halk De­mok­ra­tik Res­pub­li­ka­sy­nyň “Ap­ril 25” to­pa­ry bi­len du­şuş­dy. Oýun türk­men to­pa­ry üçin bäh­bit­li ...

  20.09.2018
  <
  1
  2
  ...
  15
  16
  17
  18
  19
  >