Sport
 • Meşhur türgenleriň aýdanlaryndan

 • Sport hemişe täze mümkinçilikleri açýar.

  Aleksandr Powetkin

  Ýatan adama görýän düýşünden başga zat nesip etmez.

  Serena Uilýams

  Meýdança çykanymda meniň üçin garşymda kimiň durandygynyň parhy ýok. Men diňe öz oýnumy ...

  17.01.2019
 • Şeýle bolsa, ylga!

 • Gadymy greklerde şeýle söz bar: «Eger güýçli bolasyň gelse — ylga, owadan bolasyň gelse — ylga, akylly bolasyň gelse — ylga». Bu aýtgyny isledigiňçe uzaltmak boljak: sagdyn bolasyň gelýärmi ...

  16.01.2019
 • Dakar rallisine badalga berildi

 • Dünýäniň iň esasy awtoralli ýaryşy hasaplanýan Dakar rallisine badalga berildi. 41-nji gezek geçirilýän bu ýaryş Peru döwletiniň çäklerinde guraldy. 7-nji ýanwarda başlan ralli 17-nji ýanwarda tamamlanar. Ozalkylardan üýtgeşiklikde, bu gezek ...

  15.01.2019
 • Sport daşy barada

 • Häzirki zaman sport daşlary XVIII asyrda döräpdir. Şol döwürlerde rus topçulary oky topa öz elleri bilen salypdyrlar, onuň üçin bolsa güýç-kuwwat hem-de taýýarlyk gerek bolupdyr. Netijede ajaýyp pikir teklip ...

  14.01.2019
 • Tennisiň ussatlary

 • Tennis boýunça erkekleriň arasynda Awstraliýanyň Brisben şäherinde geçirilen «Brisbane» halkara ýaryşynda ýaponiýaly Kei Nişikori ýeňiş gazandy. Ol finalda Daniil Medwedewden 2:1 (6:4, 3:6, 6:2) hasabynda üstün ...

  13.01.2019
 • Ezber boksçy

 • Ukrainaly boksçy Aleksandr Usik WBA tarapyndan 2018-nji ýylyň iň ökde boksçusy diýlip yglan edildi. Bu barada WBA-nyň resmi saýty habar berýär. 31 ýaşyndaky boksçy geçen ýyl ilkinji agyr agram derejesinde ...

  12.01.2019
 • Täze rekord

 • Kolin O’Bredi atly amerikaly türgen Antarktidany lyžada ýeke özi geçmegi başardy. 33 ýaşly O’Bredi muny başaran ilkinji ynsan hökmünde taryha girdi. 1500 kilometri lyžada geçmegi üçin oňa 54 gün gerek ...

  11.01.2019
 • Golf ruhubelentligiň we saglygyň çeşmesi

 • Däp bolşy ýaly, golf barjamlylaryň oýny hasaplansa-da, hakykatda ol ähli raýatlaryň hem oýnudyr. Sebäbi ol özünde sport türgenleşiklerini, ýeňşi, rahatlygy saklaýar. Elbetde, ilkinji nobatda onuň oýun enjamlaryny edinmek biraz ...

  10.01.2019
 • Sportuň görnüşlerine görä surat almak

 • Sportuň köp görnüşleri togtamaýan hereketden durýar. Şonuň üçin sport ýaryşlaryny surata düşürmekde ussatlyk gerek.

  Alan suratyňyzyň oňat bolmagy üçin oňaýly ýer saýlamak derwaýys. Özüňiz pikir edip görüň, nirede ýaryşyň has ...

  09.01.2019
 • Aziýada ýewropaly tälimçiler

 • Gatnaşýan 24 ýygyndynyň 4-sine (Türkmenistan, Awstraliýa, Ýaponiýa, D. Koreýa) ýerli tälimçiler tälim berýär. Galan 20 toparyň tälimçisi başga ýurtlardan bolup, olaryň arasynda Italiýadan, Portugaliýadan, Belgiýadan hem-de Ispaniýadan 2 tälimçi bar ...

  08.01.2019
 • Iň köp tomaşa edilen çempionat

 • Halkara assosiasiýalaryň futbol federasiýasy (FIFA) geçen ýyl Russiýada geçirilen Dünýä Kubogyna ýaýlymlar arkaly tomaşa edenleriň hasabatyny mälim etdi. Çempionatyň ähli oýunlaryna tomaşa edenleriň sany 3,572 milliard bolup, bu görkeziji ...

  07.01.2019
 • Sport ömrüňi uzaldýar

 • Gollandiýaly alymlar ynsan ömrüniň ortaça uzaklygyny kesgitläpdirler. Bu barada Tilburg uniwersitetiniň saýtynda habar berilýär.

           Olar Gollandiýada 30 ýylyň dowamynda ýaşan we ýaşy 90-dan geçen adamlaryň 75 müňüsi bilen tejribe ...

  06.01.2019
 • Sport adalgasyna düşündiriş

 • Sowal. Sport sözüniň gelip çykyşy barada näme aýdyp bolar?

           Jogap. Rus ýazyjysy we ensiklopediýaçysy Alekseý Mihelson (1836-1898) tarapyndan taýýarlanylyp, 1865-nji ýylda çap edilen kitapda rus dilinde ulanylýan daşary ýurt ...

  05.01.2019
 • Meşhur türgenleriň durmuşyndan

 • Ikiniň agzy bir bolsa...

   

  Meşhur basketbol «ýyldyzy» Maýkl Jordan oýunlaryň biriniň dowamynda toparyna 69 utuk getirmegi başarypdyr. Onuň topardaşy  «Bulls» toparynyň goragçysy Steýsi King bolsa diňe bir utuk gazanmagy ...

  04.01.2019
  <
  1
  2
  ...
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  ...
  23
  24
  >