Sport
 • Aziýanyň çempionatynda Merdan Ataýew kümüş medala mynasyp boldy

 • Golaýda sportuň suwda ýüzmek boýunça 10-njy Aziýanyň çempionatynda Türkmenistan döwletimizden 24 ýaşly Merdan Ataýew kümüş medala eýe boldy. Ýaryşlar Aziýanyň ýüzmek boýunça Federasiýasynyň hemaýat bermeginde Hindistanyň Bengalor şäherinde geçirildi. Ýaryşa ...

  01.10.2019
 • Stambulda geçirilen ýoldaşlyk duşuşygynda Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy (U-19) «Sultanbeýli Sporuň» ýaşlaryny ýeňdi

 • Häzirki wagtda Türkiýäniň Stambul şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirýän Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy (U19) birinji ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi. Aziz Kambarowyň tälim berýänleri ýerli «Sultanbeyli Spor» (U19) toparyny 3:1 hasabynda ýeňlişe sezewar ...

  26.09.2019
 • Türkmenistanyň we Belarussiýanyň Hokkeý federasiýalarynyň arasyndaky ylalaşyga gol çekildi

 • Belarussiýa Respublikasynyň Hokkeý federasiýasynyň resmi saýtynyň (hockey.by) ýazmagyna görä, 21-nji sentýabrda Türkmenistanyň Hokkeý federasiýasynyň ýolbaşçysy Jora Hudaýberdiýew bilen ýerli federasiýanyň ýolbaşçysy Gennadiý Sawilow hyzmatdaşlyk hakyndaky Ylalaşyga gol çekdiler.

  Resminama ...

  23.09.2019
 • Türkmenistanyň ýaşlar (U19) ýygyndysy okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirmek üçin Stambul şäherine geldi

 • Aziz Kambarowyň tälim berýän Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy (U19) daşary döwletlerdäki ikinji okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirmek üçin Türkiýäniň Stambul şäherine geldi.

  Ýaşlar ýygyndymyzyň Stambul şäherindäki türgenleşik ýygnanyşygy 20-nji sentýabr bilen 2-nji oktýabr ...

  21.09.2019
 • UEFA Çempionlar ligasynyň täze möwsümi başlaýar

 • Futbol muşdaklarynyň iň söýgüli ýaryşy bolan UEFA Çempionlar ligasynyň täze möwsümine 17-nji sentýabrda badalga berler. Şol gün UEFA Çempionlar ligasynyň 28-nji, umumylykda ýaryşyň 65-nji möwsüminiň toparçalardaky ilkinji duşuşyklary oýnalar. 32 ...

  20.09.2019
 • Türkmen türgenleri 8 aýda halkara ýaryşlarda 186 medal gazandylar

 • Şu ýylyň 8 aýynyň dowamynda Türkmenistanda köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty hem-de olimpiýa hereketini, ýokary netijeli sporty ösdürmek, bu ulgamda halkara hyzmatdaşlygy berkitmek boýunça netijeli işler alnyp baryldy.

  Ýurdumyzyň milli ýygyndy ...

  18.09.2019
 • Türkmenistanyň futzal ýygyndysy Horwatiýada geçiriljek halkara ýaryşa gatnaşar

 • Geljek ýylyň fewral ― mart aýlarynyň sepgidinde Aşgabatda geçiriljek Aziýa çempionatyna taýýarlygyň çäginde Türkmenistanyň futzal boýunça milli ýygyndysy Horwatiýada geçiriljek halkara ýaryşa gatnaşar. «Futzal week autumn Cup Porec ― 2019» diýlip atlandyrylýan ...

  17.09.2019
 • Jiu-jitsu boýunça ýaş ussatlarymyzyň üstünlikleri

 • Rumyniýanyň Buharest şäherinde 13-15-nji sentýabr aralygynda ýaşlaryň we ýetginjekleriň arasynda “Ju Jitsu Balkan Open World Cup-2019” jiu-jitsu boýunça dünýä kubogy ugrunda ýaryşlar geçirildi. Oňa Türkmenistan bilen birlikde 27 ýurtdan türgenleriň ...

  16.09.2019
 • Türkmenleriň tennis boýunça ýygyndy topary Kubok ugrundaky saýlaýjy ýaryşda

 • 9-15-nji sentýabr aralygynda Iordaniýanyň Amman şäherinde «Davis Cup» (Dewisiň kubogy) dünýä çempionatynyň kubogy ugrundaky saýlap alyjy uly tennis ýaryşyna Türkmenistanyň ýygyndy topary hem gatnaşýar.

  Türkmenistanyň ýygyndy toparyna toparyň kapitany Miraly ...

  13.09.2019
 • Türkmen pälwanlary Koreýa Respublikasyndan 25 medal bilen gaýdyp geldiler

 • Koreýa Respublikasynyň Çungju şäherinde dünýäniň 100 ýurdundan türgenleriň 4 müňe golaýynyň gatnaşan söweş sungaty boýunça Bütindünýä oýunlarynda Türkmenistanyň milli ýygyndy topary sambo we söweş sambosy boýunça bäsleşiklerde ýene dokuz medal ...

  11.09.2019
 • Görkezme çykyşlary boldy

 • 5-nji sentýabrda Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda paýtagtymyzda dowam edýän koreý hepdeliginiň meýilnamasynyň çäklerinde koreýaly taekwondoçylaryň görkezme çykyşlary boldy.

  Koreýanyň ýurdumyzdaky ilçihanasynyň wekilleriniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň ...

  10.09.2019
 • Aşgabatda dzýudo boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçiriler

 • 28–29-njy sentýabr aralygynda Türkmenistanyň dzýudo boýunça çempionaty geçiriler. Bu ýaryş Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň şu aýdaky meýilnamasyna goşuldy. Onuň Aşgabat şäherinde geçirilmegine garaşylýar.

  Geçiriljek milli birinjiligiň netijesinde Türkmenistanyň ýygyndy ...

  06.09.2019
 • Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysy saýlama oýunlarynyň öňüsyrasy Türkiýede okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirer

 • Aziýa çempionaty – 2020-niň saýlama tapgyryna taýýarlygynyň çäginde Türkmenistanyň ýetginjekler (U-16) ýygyndysy Türkiýede 10 günlük okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirer.

  Batyr Şyhyýewiň (U-16) tälim bermegindäki okuw-türgenleşigi 6-16-njy sentýabr aralygynda Stambul şäherinde dowam ...

  05.09.2019
 • Bir ýaryşdan iki medal

 • Ýakynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň we Türkmenistanyň grek-rim milli ýygyndy toparynyň guramagynda sportuň grek-rim göreşi boýunça ýaşlaryň arasynda Türkmenistanyň birinjiligini almak ugrunda ýaryş geçirildi. Ýaryşa ýurdumyzyň welaýatlaryndan, paýtagtymyzdan ...

  04.09.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  21
  22
  >