Sport
 • Erkin göreş boýunça Türkmenistanyň kubogy

 • Halkara ýaryşlara taýýarlyk görmek, öz hünärlerine ussat türgenleri, geljekki çempionlary ýüze çykarmak maksady bilen ýurdumyzyň çäginde milli çempionatlar, ýaryşlar yzygiderli guralýar.

  Aşgabat şäheriniň «Galkynyş» bedenterbiýe-sagaldyş toplumynda erkin göreş boýunça erkekleriň arasynda ...

  25.12.2019
 • Türkmenistanly suwda ýüzüji milli rekordlary täzeledi

 •  2020-nji ýylda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlaryna we şol ýylyň dekabr aýynda Abu-Dabi şäherinde geçiriljek suwda ýüzmek boýunça dünýä çempionatyna taýýarlanmak maksady bilen, Russiýa Federasiýasynyň Kazan şäherinde «FINA ...

  24.12.2019
 • Kýokuşinkaý karate boýunça Aşgabat şäheriniň açyk birinjiligi tamamlandy

 • Sportuň kýokuşinkaý karate görnüşi boýunça 2004-2009-njy ýyllar aralygynda doglan türgenleriň arasynda geçirilen Aşgabat şäheriniň açyk birinjiliginiň ýeňijileri belli boldy diýip, Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi habar berýär ...

  21.12.2019
 • Türkmenistanyň agyr atletika ýygyndysy Russiýada we Ermenistanda ýygnanyşyklarda bolar

 • 2020-nji ýylyň gyş we ýaz pasyllarynda Türkmenistanyň agyr atletika boýunça milli ýygyndysy daşary ýurtlardaky okuw-türgenleşik ýygnanyşyklarynyň üçüsini geçirer. Bu barada «Neýtralnyý Turkmenistan» gazetine beren interwýusynda milli ýygyndymyzyň baş tälimçisi Artur ...

  19.12.2019
 • Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynyň bijeleri çekildi

 • Şweýsariýanyň Nýon şäherinde 2019-2020-nji ýylyň möwsümi üçin Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynda duşuşjak toparlaryň bijeleri çekildi.

  Bije çekilişiginiň netijelerine görä, Ýewropanyň iň ökde toparyny kesgitlejek ýaryşyň aýgytlaýjy tapgyrlarynyň birinde duşuşjak ...

  18.12.2019
 • Türkmenistanyň mekdeplerinde bedenterbiýe sapaklarynyň sany artdyrylar

 • Mähriban Arkadagymyz Türkmenistanda bedenterbiýäni we sporty ösdürmegi, onuň halkyň gündelik ýörelgesine öwrülmegini gazanmagy ýurt syýasatynyň ileri tutulýan wezipeleriniň hatarynda goýýar.

  Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde umumybilim berýän orta mekdeplerde ...

  18.12.2019
 • Türkmen türgeni taryhda ilkinji gezek ýetginjekleriň III gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşar

 • Türkmenistanly türgeniň Ýetginjekleriň III Gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjakdygy baradaky habar türkmen sportunda taryhy wakadyr. Bu abraýly ýaryş 2020-nji ýylyň 9-22 ýanwarynda Lozannada (Şweýsariýa) geçer. Şeýle ýaryşlara türkmen türgenleriniň ilkinji gezek ...

  18.12.2019
 • Türkmenistanly uşuçylar dünýä çempionatynda medallaryň 7-sini gazandylar

 • Ukrainanyň Harkow şäherinde geçirilen uşu (MMA) boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndysy üstünlikli çykyş edip, dürli görnüşli medallaryň 7-sine mynasyp boldular.

  Türkmenistanly türgenler dünýä çempionatynyň dowamynda 2 altyn, 1 kümüş, 4 ...

  16.12.2019
 • Çempionlyk guşagy Döwletjanda galdy

 • Biziň wagtymyz bilen 15-nji dekabrda ýarygije Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde garyşyk düzgünler boýunça ACA 103 söweş agşamy geçirildi. Agşamyň merkezi tutluşygynda ýarymagyr agramda häzirki çempion, türkmenistanly Döwletjan Ýagşymyradow ýerli türgen ...

  16.12.2019
 • Türkmenistanly erkin göreşçiler Eýranda ýetginjekleriň arasynda geçirilen halkara ýaryşda iki medal gazandylar

 • Aşgabadyň ýöriteleşdirilen 7-nji orta mekdebiniň okuwçysy Ysmaýyl Muhammedow Eýranyň Kazwin şäherinde ýetginjekleriň arasynda erkin göreş boýunça geçirilen halkara ýaryşda 41 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, kümüş medala mynasyp boldy ...

  14.12.2019
 • Türkmen türgenleri hormat münberine çykdylar

 • Horwatiýa Respublikasynyň Dubrawa şäherinde arbaletden we ýaý atyjylyk sporty boýunça aýlaw görnüşli jemleýji Dünýä kubogy ugrunda ýaryş geçirildi. Bäsleşikde Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň 7-nji sport mekdebiniň ...

  13.12.2019
 • 2020-nji ýylda tennis boýunça Dewisiň kubogynyň bir tapgyry Aşgabatda geçiriler

 • 2020-nji ýylda Türkmenistanda geçiriljek halkara ýaryşlaryň üstüne ýene-de biri goşuldy. Futzal boýunça Aziýa çempionatyndan, sambo boýunça dünýä çempionatyndan daşary indiki ýylyň 8 ― 14-nji iýuny aralygynda Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesinde tennis boýunça ...

  13.12.2019
 • Türkmen türgenleri guşakly göreş boýunça geçirilen dünýä çempionatynda üstünlikli çykyş etdiler

 • Gazagystanyň paýtagty Nur-Sultan şäherinde geçirilen guşakly göreş boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndysy altyn medallaryň üçüsine we iki sany bürünç medala mynasyp boldy. Dünýäniň 20-den gowrak döwletine wekilçilik edýän türgenleriň 200 ...

  13.12.2019
 • «Nesil» — kubogyň eýesi

 •  

  Düýn paýtagtymyzdaky Köpugurly sport toplumynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli hokkeý boýunça geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşyň jemleýji duşuşygy boldy. Ozal habar berlişi ýaly, şu ýylyň 1 — ...

  11.12.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  25
  26
  >