Sport
 • Sagdynlygyň saýasynda

 • Hormatly Prezidentimiz ýaş nesilleriň sagdyn durmuş ýörelgesine eýermegine aýratyn üns berýär. Munuň şeýledigine Diýarymyzda gurlup ulanylmaga berilýän orta we ýokary okuw mekdepleri bilen bir hatarda sport mekdepleriniň we sport toplumlarynyň ...

  13.05.2019
 • Finalda «Liwerpul» bilen «Tottenhem»

 • Ýewropanyň futbol boýunça abraýly ýaryşy bolan Çempionlar ligasynyň ýarym final oýunlarynyň jogap duşuşyklary garaşylmadyk netijeler bilen tamamlandy. Bir hepde mundan ozal Ispaniýanyň «Barselona» topary ýaryşyň birinji duşuşygynda Angliýanyň «Liwerpul» toparyny ...

  11.05.2019
 • Ronaldonyň 600-nji goly

 • Italiýanyň çempionaty «Serie A-da» çempionlygyny yglan eden «Ýuwentus» topary «Italiýa» derbisinde myhmançylykda «Inter» bilen duşuşdy. Oýun 1–1 deňlikde tamamlanyp, turinlileri ýeňlişden halas eden goly super ýyldyz Kristiano Ronaldo öz adyna ...

  10.05.2019
 • Asylly ýörelgä eýerip

 • Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, welosiped sporty ýurdumyzda hasda giň meşhurlyga eýe bolýar. Türkmenistanda halkara ýaryşlaryny geçirmek, ussat türgenleri taýýarlamak, şol sanda ähli ölçegler boýunça dünýä ülňülerine laýyk gelýän köpugurly ...

  09.05.2019
 • Iki medalyň eýesi

 • Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyz indi iri sport ýaryşlaryň geçirilýän mekanyna öwrüldi. Bu bolsa ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmekde alnyp barylýan işleriň aýdyň miwesidir.

  Ýakynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi ...

  08.05.2019
 • Ýeňişleriň höwri köp bolsun!

 • Ýakynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi we Türkmenistanyň Milli Kýokuşinkaý karate merkezi tarapyndan Aşgabat şäheriniň sport toplumynda  Kýokuşinkaý karate görnüşi boýunça erkekleriň arasynda «Türkmenistanyň kubogyny» almak ugrunda ýaryş geçirildi ...

  06.05.2019
 • Gyzykly geçen duşuşyklar

 • Hepdäniň sişenbe we çarşenbe günlerinde Ýewropada esasy futbol bäsleşikleriniň biri bolan Çempionlar ligasynyň ýarym final oýunlary oýnaldy. Ilkinji oýun Angliýada geçirilip, onda ýer eýeleri «Tottenhem» Çempionlar ligasynda garaşylmadyk netijeleri görkezýän ...

  04.05.2019
 • X Spartakiadanyň jemi jemlendi

 • Ýakynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň ...

  03.05.2019
 • Aziýa çempionatynda gazanylan täze rekordlar

 •  

  «Sport — dostlugyň ilçisi» diýýän hormatly Belent Serkerdebaşymyz ýurdumyzda sport ulgamyny ösdürmekde bimöçber işleri durmuşa geçirýär. Türkmen türgenlerimiziň daşary ýurtlarda geçirilýän çempionatlarda gazanýan üstünlikleri munuň aýdyň subutnamasydyr. Ýakynda türgenlerimiz ...

  02.05.2019
 • Jahanda meşhur basketbol

 • Amerikanyň uniwersitetleriniň basketbol ligasynda (NCAA) «Wirjiniýa Kawaliers» topary çempion boldy. Olar Minneapolis şäherinde oýnalan final duşuşygynda «Tehas Tek Red Reýders» toparyny goşmaça wagtda 85:77 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. Oýnuň ...

  30.04.2019
 • Açyk çempionatda serhetçi türgenleriň ýeňşi

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyz iri sport ýaryşlarynyň geçirilýän merkezine öwrüldi. Ýurdumyzda Dünýä çempionatlarynyň we Aziýa ýaryşlarynyň yzygiderli geçirilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr. Geçirilýän şeýle ýaryşlara Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň türgenleri ...

  29.04.2019
 • «Altyn asyr» 2 minutda bir utuk gazandy

 • 17-nji aprelde paýtagtymyzdaky «Köpetdag» stadionynda Aziýanyň Futbol konfederasiýasynyň (AFK) kubogy ugrundaky halkara ýaryşyň Merkezi zolagynyň («D» toparça) duşuşygy geçirildi. Toparçalaýyn bölegiň ikinji tapgyrynyň çägindäki duşuşykda ýurdumyzyň çempiony «Altyn asyr» Täjigistanyň ...

  26.04.2019
 • Iň ýyndam bedew

 • Dünýäniň öňdebaryjy at çapyşygy hasaplanýan «Randox Grand National» bäsleşiginde bu ýyl ýeňiji üýtgemedi. Angliýanyň Liwerpul şäherinde 178-nji gezek geçirilen ýaryşda irlandiýaly çapyksuwar Deýwi Rassel «Tiger Roll» atly dokuz ýaşar aty ...

  24.04.2019
 • Welosportuň gadamlary

 • Welosport boýunça geçirilýän «Monuments» nusgawy ýol ýaryşlarynyň 2-nji tapgyry bolan «Tour de Flanders» bäsleşiginde italiýaly Alberto Bettiol ýeňiş gazandy. «EF Education First Pro Cycling» toparynyň sürüjisi Belgiýanyň Antwerpen bilen Audenarde ...

  23.04.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  15
  16
  >