Sport
 • Ýaryşyň jemi jemlenildi

 • Golaýda woleýbol boýunça Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň birinjiligini almak ugrunda yglan edilen sebitleýin ýaryşyň jemi jemlendi. Her ýylda geçirilmegi kada öwrülen ýaryşa serhetçi türgenler öňkülerinden has taýýarlykly gelendiklerini ýaryşyň dowamynda ...

  01.08.2019
 • Türkmenistanyň halkara sport giňişliginde abraýy artýar

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýokary netijeli sporty ösdürmek boýunça başlangyçlarynyň üstünliklere beslenýändigi hem-de giň halkara goldawyna eýe bolmagy netijesinde, häzirki wagtda ak mermerli Aşgabadymyz 2020-nji ýylda sambo boýunça we 2021-nji ...

  01.08.2019
 • «Altyn asyr» «Rabotniçki» bilen geçiren ýoldaşlyk duşuşygynda deňme-deň oýnady

 • Ozal hem habar berşimiz ýaly, Aşgabadyň «Altyn asyr» futbol topary Türkmenistanyň çempionatynyň ikinji ýarymyna we AFK-nyň kubogynyň Interzolagynyň ýarym finalyna taýýarlygyň çäginde Bolgariýada okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirýär. Ýygnanyşygyň çägindäki ýoldaşlyk duşuşyklarynda ...

  31.07.2019
 • Türkmen dzýudoçysy — Aziýa çempionatynyň bürünç medalynyň eýesi

 • Şu günler Taýbeý şäherinde (Hytaý) ýetginjekleriň arasynda Aziýanyň we Okeaniýanyň çempionaty geçirilýär, oňa dünýäniň 19 ýurdundan 176 türgen gatnaşýar. Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysynyň düzüminde 7 türgen çykyş edýär.

  Aşgabadyň ýaş olimpiýaçylary ...

  30.07.2019
 • Olimpiýa oýunlaryna 1 ýyl galdy

 • Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynda XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň başlanmagyna bir ýylyň galmagy mynasybetli dabara geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty, Daşary işler ministrlikleriniň, Milli Olimpiýa we Paralimpiýa komitetleriniň hem-de ýerli ...

  29.07.2019
 • Türkmen woleýbolçylary halkara ýaryşa gatnaşar

 • Türkmenistanyň woleýbol boýunça milli ýygyndysy şu ýylyň 19–24-nji awgusty aralygynda Nepalyň Katmandu şäherinde geçirilýän Aziýa çempionatynyň Merkezi zolagynyň ýaryşyna gatnaşar. Türkmen woleýbolçylarynyň bu ýaryşyň geçen ýylky çempionydygyny buýsanç bilen habar ...

  27.07.2019
 • Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysy (U16) CAFA-nyň çempionatyna gatnaşýar

 • Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysy (U16) Merkezi-Aziýanyň Futbol Assosiasiýasynyň (CAFA) çempionatyna gatnaşmak üçin Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherine ugur aldy diýip, TFF-niň resmi saýty habar berýär.

  CAFA-nyň çempionatynyň Türkmenistanyň, Täjigistanyň, Eýranyň, Özbegistanyň, Gyrgyz ...

  27.07.2019
 • Aziýa çempionaty — 2020-niň saýlama oýunlary boýunça türkmen futzalçylarynyň bäsdeşleri kesgitlenildi

 • Şu gün Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň Malaýziýanyň paýtagtyndaky edara binasynda futzal boýunça Aziýanyň çempionatynyň saýlama oýunlarynyň bije atyşlygynyň jemleri boýunça Eýranyň we Gyrgyzystanyň ýygyndy toparlary Türkmenistanyň toparynyň bäsdeşleri bolar.

  Saýlama oýunlarynda ...

  26.07.2019
 • Türkmenistanly hünärmenler AFK-nyň komitetleriniň agzalygyna saýlanyldy

 • Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýtynyň habar bermegine görä, Aziýanyň Futbol Konfederasiýasy (AFK) 2019-2023-nji ýyllaryň aralygynda iş alyp barjak AFK-nyň hemişelik agzalaryny saýlady. Olaryň arasynda türkmen futbolunyň wekilleriniň bardygyny aýratyn bellemek ...

  25.07.2019
 • «Altyn asyr» Bolgariýadaky ýygnanyşygynda Makedoniýanyň toparyndan üstün çykdy

 • Bolgariýadaky okuw-türgenleşik ýygnanyşygynyň çäginde Demirgazyk Makedoniýanyň «Struga» topary bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçiren Aşgabadyň «Altyn asyr» futbol topary garşydaşyny 2:1 hasabynda ýeňdi. Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Ýazguly Hojageldiýewiň şägirtleriniň bu ...

  25.07.2019
 • Agyr atletika boýunça Dünýä çempionatyna Türkmenistandan 13 türgen gatnaşar

 • Şu günler Türkmenistanyň agyr atletika boýunça milli ýygyndysy sentýabr aýynda Tailandyň paýtagty Pattaýada geçiriljek 85-nji Dünýä çempionatyna taýýarlanýar. Ozal hem habar berşimiz ýaly, bu çempionat ýeňijileriň we agram derejelerinde ilkinji sekiz ...

  24.07.2019
 • Türkmenistanly futzalçy gyzlar Bolgariýanyň milli sport akademiýasynyň ýygyndysyny ýeňdiler

 • Bolgariýada okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirýän futbol boýunça Türkmenistanyň zenanlar ýygyndysy ýerli “National Sports Academy” futbol kluby bilen duşuşdy. Bolgariýanyň paýtagty Sofiýa şäherinde geçirilen  duşuşygyň aglaba bölegini hüjümde oýnan milli ýygyndymyz 4 ...

  23.07.2019
 • «Türkmenistan Sport» teleýaýlymy «Setanta sports» bilen üç ýyllyk şertnama baglaşdy

 • Birnäçe ýyllaryň dowamynda «Türkmenistan Sport» teleýaýlymy bilen işleşip, türkmenistanly sport janköýerlerine dünýäniň öňdebaryjy ligalaryndan gyzykly duşuşyklary elýeter eden Irlandiýanyň «Setanta Sports» teleýaýlymy bu hyzmatdaşlygy ýene-de üç ýyllap dowam eder. Has ...

  23.07.2019
 • Türkmen karateçileri Türkiýede geçiriljek halkara ýaryşa gatnaşar

 • Türkmenistanly karateçiler şu ýylyň 23–25-nji awgusty aralygynda Rize şäherinde Garadeňiz we Hazar deňzi sebitlerinde ýaşaýan döwletleriň arasynda geçiriljek halkara ýaryşa gatnaşar. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä, halkara ýaryş çagalaryň ...

  21.07.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  18
  19
  >