Sport
 • Dünýä çempionaty dabaraly ýagdaýda açyldy

 • Durmuşda ajaýyp günlere, taryhy senelere garaşyp gezmegiň aýratyn lezzeti bar. Ýöne garaşylýan şol arzyly güne ýetmegiň täsiri bolsa, has hem ýakymlydyr, guwançlydyr.

  Her bir güni täze üstünliklere beslenýän «Türkmenistan — ...

  01.11.2018
 • Dünýä çempionaty badalga aldy

 • 1-nji noýabr. Bu gün köp wagt bäri sabyrsyzlyk bilen garaşylan Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty badalga aldy.

  Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda şeýle iri halkara çempionatynyň şu gün açylyş dabarasy bolar. Bu ...

  01.11.2018
 • Türkmenistanyň Milli ýygyndy topary

 • Tälimçiler

   

  SÄHETMYRADOW MERETGULY

   

  SARYÝEW AHMET

   

  JAFER TOPÇU

   

  Türgenler

   

  HANDURDYÝEW OMARGULY

  Agramy:61 kg.
   

  MEREDOW MAKSAT

  Agramy: 73 kg.
   

  AŞYROW DAÝANÇ

  Agramy: 81 kg ...

  01.11.2018
 • Aşgabatda IWF-niň kongresi geçirildi

 • Şu gün paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesindäki “Sport” myhmanhanasynda Halkara agyr atletika federasiýasynyň (IWF) kongresi geçirildi. Onda sportuň bu görnüşini has-da ösdürmegiň esasy meseleleri we şu ýyl Türkmenistanda geçirilýän dünýä ýaryşynyň ähmiýeti ...

  01.11.2018
 • Arem Nathaniel Alexander: «Türkmenistan – halkara sport bäsleşikleriniň yzygiderli geçirilýän ýurdy»

 • Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan Aşgabada gelen žurnalist Arem Nathaniel Alexander «Türkmenistan» gazetiniň habarçysy bilen söhbetdeşlikde: «Türkmenistan – halkara sport bäsleşikleriniň yzygiderli geçirilýän ýurdy. Sentýabr aýynda geçirilen «Amul – Hazar 2018» halkara ...

  30.10.2018
 • Aşgabatda Olimpiýa ýollanmalary ugrunda göreşerler

 • Halkara agyr atletika federasiýasy erkekleriň we zenanlaryň arasyndaky bäsleşikleriň her biri üçin täze agramlaryň 10-syny girizdi. 

  Täze agramlar ylmy we statistki maglumatlar esasynda ýörite topar tarapyndan işlenip düzülipdir.

  Halkara ...

  30.10.2018
 • «Altyn asyr» futbol topary — AFK kubogynyň kümüş baýragynyň eýesi

 • Aşgabadyň “Altyn asyr” topary türkmen futbolynyň taryhynda ilkinji gezek AFK-nyň Kubogynyň finalynda çykyş edip, täze sahypa açdy. Aziýanyň ikinji derejeli kubogy ugrunda aýgytlaýjy duşuşyk soňky dört ýylda Türkmenistanyň çempiony “Altyn ...

  30.10.2018
 • Ýaryşlaryň gündelik rejesi

 • Ýaryşlaryň gündelik rejesi

   

  Ýekşenbe, 28 Oktýabr

   

  Wagty                                 Çäre                                              Topar                                  Desga

  10:00                   IWF Executive Board Meeting                                                       Sport myhmanhanasy

   

  Duşenbe, 29 Oktýabr

   

  Wagty                                 ...

  29.10.2018
 • Türkmenistanyň pälwanlary dünýä çempionatynda 14 medal gazandylar

 • Russiýa Federasiýasynyň Kazan şäherinde erkekleriň we zenanlaryň arasynda nusgawy hem-de erkin görnüşlerde guşakly göreş boýunça dünýä çempionaty ýurdumyzyň ýygyndy topary üçin üstünlige beslendi. Ýaryşlara 38 ýurtdan 200-e golaý türgen gatnaşdy ...

  29.10.2018
 • Aşgabatda iri sport ýaryşynyň komitetleriniň mejlisleri geçirilýär

 • Şu gün paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň “Sport” myhmanhanasynda 1-nji noýabrda badalga beriljek Agyr atletika boýunça 2018-nji ýylyň dünýä çempionatynyň lukmançylyk, tehniki, tälimçiler we ýerine ýetiriji komitetleriniň ilkinji mejlisleri geçirildi.

  Agyr atletika ...

  29.10.2018
 • Paýtagtymyzda köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi

 • Şu gün paýtagtymyzda köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi. Bu çäre türkmenistanlylaryň sagdyn durmuş ýörelgesine, ýurdumyzda işjeň ösdürilýän, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlyk edýän bedenterbiýe-sport hereketine ygrarlydygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

  Ýakynda, 24-nji ...

  28.10.2018
 • Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna toplumlaýyn taýýarlyk tamamlandy

 • Aşgabatda şu ýylyň 28-nji oktýabry — 10-njy noýabry aralygynda Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty geçiriler.  Dünýä derejeli agyr atletikaçylaryň bu bäsleşigine Afrikadan, Ýewropadan, Aziýadan, Amerikadan we Okeaniýadan 100-e golaý ...

  27.10.2018
 • Aniko NEMET-MORA: « Türkmenistanda sporta uly üns berilýändigine türkmen türgenleriniň halkara ýaryşlarynda görkezýän netijeleri şaýatlyk edýär»

 • Golaýda Aşgabada gelen Halkara agyr atletika federasiýasynyň direktory Aniko Nemet-Mora (Wengriýa): «Türkmenistanda sporta uly üns berilýändigine türkmen türgenleriniň halkara ýaryşlarynda görkezýän netijeleri şaýatlyk edýär. Olaryň Aşgabatda geçiriljek Agyr atletika boýunça ...

  27.10.2018
 • Dünýä rekordynyň eýesi Aşgabada gelýär.

 • Aşgabat şäherinde geçiriljek Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna gatnaşjak türgenleriň atlary belli edildi. Olaryň arasynda Oimpiýa oýunlarynyň we dünýä birinjilikleriniň baýrakly orunlarynyň eýeleri, şeýle-de öz yklymlarynyň çempionlary bar. Olaryň biri ...

  27.10.2018
  <
  1
  2
  ...
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  >