Sport
 • Sportuň täsin görnüşleri

 • Düýeleriň çapyşygy – Abu-Dabide guralýan bu örän täsin ýaryşa tomaşa etmek jahankeşdeleriň iň bir ýatdan çykmajak pursatlarynyň biridir. Düýeler daşyndan göräýmäge tagaşyksyz ýaly bolsa-da, olaryň tizligi biçak ýokarydyr. Bu bolsa ...

  02.01.2019
 • Türkmen sporty dünýä ýüzünde dabaralanýar

 • Hormatly Prezidentimiziň öňe süren başlangyçlary esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 72-nji maslahatynyň 82-nji mejlisinde 3-nji iýuny “Bütindünýä welosiped güni” diýlip yglan edildi. Munuň özi döwlet Baştutanymyzyň sporty we bedenterbiýäni ...

  30.12.2018
 • Sportuň täsin görnüşleri

 • Şahmaboks. Küşt bilen boksyň arasynda nähili meňzeşlik bolup biler? Dogry. Garşydaşyňdan üstün çykmaga synanyşmakdan başga bu iki sportuň hiç hili baglanyşygy ýok. Muňa garamazdan, 2003-nji ýylda bu iki görnüşi özünde ...

  24.12.2018
 • Rejepbaý Rejebow – altyn medalyň eýesi

 • 2018-nji ýylyň 19-23-nji dekabry aralygynda Katar döwletiniň 5-nji halkara kubogy ugrunda Doha şäherinde geçirilen Agyr atletika boýunça ýaryşyndan hoş habar gelip gowuşdy. Ýurdumyzyň milli ýygyndy toparynyň türgeni Rejepbaý Rejepow ýokary ...

  24.12.2018
 • Ýulduz Jumabaýewa — agyr atletika boýunça halkara ýaryşyň baýragyna eýe boldy

 • Agyr atletika boýunça Kataryň 5-nji halkara kubogy ugrunda Dohada geçirilýän ýaryşlarda türkmen topary ilkinji medaly gazandy.

  49 kilograma çenli agram derejesinde Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby Ýulduz Jumabaýewa ...

  22.12.2018
 • Belent maksatly serhetçi türgen

 •  

  Türkmen sportunyň abraýyny dünýä ýaýýan hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde ýurdumyzda sportuň dürli görnüşleri boýunça halkara we döwlet derejesindäki ýaryşlar yzygiderli geçirilýär. Berkarar Watanymyzda şeýle ýaryşlaryň dowamly geçirilmegi ...

  15.12.2018
 • Skaýranning boýunça Türkmenistanyň kuboguny almak ugrunda ýeňijiler belli boldy

 • Paýtagtymyzyň “Saglyk ýolunda” şu ýyl skaýranning boýunça Türkmenistanyň Kubogyny almak ugrunda ylgaw ýaryşlary tamamlandy. Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň howandarlygynda “Agama” alpinist topary ýaryşyň guramaçysy boldy.

  Bu ylgaw ýaryşynyň ýoly ...

  14.12.2018
 • Futzal boýunça Türkmenistanyň Bitaraplygynyň Kubogy «Talyp sporty» toparynda

 • Halkara Bitaraplyk gününiň baýram edilýän günlerinde Aşgabatda ministrlikleriň, pudak edaralarynyň we ýokary okuw mekdepleriniň arasynda 2018-nji ýylda futzal boýunça Bitaraplygyň Kubogynyň eýesi kesgitlendi. Bu toparlar bir hepdäniň dowamynda Olimpiýa şäherçesiniň ...

  14.12.2018
 • “Galkan” topary — hokkeý boýunça Türkmenistanyň Prezidentiniň Kubogynyň eýesi

 • Halkara Bitaraplyk gününe gabatlanyp geçirilen hokkeý boýunça ýaryşlar tamamlandy. Türkmenistanyň Prezidentiniň Kubogy ugrundaky ýaryşlaryň finalynda “Galkan” we “Watançy” toparlary duşuşdylar. 

  Ýaryşlara ýurdumyzyň ministrliklerine we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna wekilçilik edýän ...

  14.12.2018
 • Türgen zenanyň toparlaýyn üstünligi

 •  

  Ýakynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi we Türkmenistanyň futbol federasiýasy tarapyndan Aşgabat şäherinde zenanlaryň arasynda sportuň futzal görnüşi boýunça Türkmenistanyň birinjiligini almak ugrunda ýaryş geçirildi. Şol ýaryşda Ahal ...

  07.12.2018
 • Serhetçi türgenleriň arasynda ýaryşlar geçirildi

 • Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby bölümleriniň arasynda sportuň küşt, şaşka, tennis we stoluň üstünde oýnalýan tennis görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirildi. Oňa gullugymyzyň türgen harby we raýat gullukçylary gatnaşdylar. Ýaryş ...

  02.12.2018
 • Ýeňişleri ýar edinen serhetçi türgen

 • Hormatly Prezidentimiziň taýsyz aladalary bilen ýurdumyzda sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar yzygiderli geçirilýär. Şeýle ýaryşlaryň geçirilmegi sport özüne ýaran edinen türgenleriň ukyp-başarnygynyň artmagyna we sagdyn ruhly, berk bedenli bolmaklaryna itergi ...

  27.11.2018
 • Küşt boýunça ýurdumyzyň ýaşlar ýygyndy topary Daşkentde geçirilen halkara ýaryşda üstünlikli çykyş etdi

 • Türkmenistanyň ýygyndy topary 16-23-nji noýabr aralygynda ýetginjekleriň arasynda Daşkentde geçirilen Günbatar Aziýa çempionatynda şowly çykyş etdi. Ýurtlaryň 11-sinden 300-e golaý ýaş küştçiler ýaşy 6-a, 8-e, 10-a, 12-ä, 14-e, 16-a, 18-e ...

  25.11.2018
 • Ýeňiş Tuguny parladan

 • Bagtdan paýly Watanymyzda sagdyn durmuş ýörelgesi halkymyz tarapyndan giň goldawa eýe bolýar. Bu döwürde sportda gazanylýan üstünlikler bizi diýseň buýsandyrýar. Halkymyza täze sport desgalarynyň yzygiderli gurlup ulanylmaga berilmegi, olarda türgenleşik ...

  14.11.2018
  <
  1
  2
  ...
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  >