Sport
 • Atçylyk sporty boýunça Podmoskowýede Ýewraziýa çempionaty başlandy

 • Şu günler Moskwa welaýatynyň Dmitr etrabynyň Gorki Suharewskiý obasynda ýerleşýän MAXIMA PARK atçylyk toplumynda konkur boýunça Ýewraziýa çempionatynyň sebitleýin ýaryşy geçirilýär. 17-21-nji iýul aralygynda geçirilýän ýaryşa Türkmenistanyň milli ýygyndysy hem ...

  20.07.2019
 • Türkmenistanyň futbol boýunça zenanlar ýygyndysy Bolgariýada türgenleşýär

 • Futbol boýunça Türkmenistanyň zenanlar ýygyndysy Bolgariýanyň Bansko şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirýär. Okuw-türgenleşik ýygnanyşygy 24-nji iýula çenli dowam eder diýip, Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň resmi saýty habar berýär.

  Ýygyndy toparymyzyň tälimçiler düzümi ...

  18.07.2019
 • «Altyn asyr» Bolgariýadaky türgenleşikleriň çäginde Ukrainanyň topary bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer

 • AFK-nyň kubogynda Interzolagyň ýarym finalyna çykyp, Türkmenistanyň çempionatynyň iki aýlawyny birinji orunda tamamlan «Altyn asyr» futbol topary 13-nji iýul, 1-nji awgust aralygynda Bolgariýa Respublikasynda okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirer. Mälim bolşy ýaly ...

  17.07.2019
 • Ýetginjekleriň arasynda Aziýa çempionatynda türkmen türgenleriniň iki medaly

 • Tailand Patyşalygynda ýetginjekleriň arasynda grek-rim göreşi boýunça Aziýanyň çempionaty tamamlandy. Ol 9-14-nji iýul aralygynda Çonburi şäherinde geçirildi. Ýaryşa dünýäniň 14 ýurdundan 130 türgen gatnaşdy. Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň düzümine 4 türgen ...

  15.07.2019
 • Türkmen ýeňil atletikaçysy kümüş medal gazandy

 • Almata şäherinde geçirilen «Gusman Kosanowyň memorialy» atly XXIX halkara ýeňil atletika ýaryşy tamamlandy diýip, gazak metbugaty habar berýär.

  Beýikligine bökmek boýunça ýaryşda biziň ildeşimiz Şirgeldi Utamyşow 2,08 metrlik netije ...

  13.07.2019
 • Türkmen türgenleri okuw-türgenleşik ýygnanyşyklaryny Ýaponiýada geçýärler

 • Ýaponiýanyň Tendo şäheri türkmen ýeňil atletikaçylaryny we dzýudoçylaryny okuw-türgenleşik ýygnanşygyna kabul etdi. Bu ýerde türkmenistanly türgenlere gündogar ýurdunyň tebigatyna uýgunlaşmak we Tokiýoda 2020-nji ýylda geçiriljek XXXII tomusky Olimpiýada oýunlaryna ýokary ...

  11.07.2019
 • Türkmen küştçileri ilkinji üçlükde

 • Okuwçylaryň arasynda geçirilen merkezi Aziýanyň çempionatynyň soňky günlerinde türkmen küştçileri ýedi sany medaly gazanmagy başardylar.

  Aziýanyň çempiony bolmak bilen «Blis» dissiplinasyndan altyn sylaga ýurdumyzdan 13 ýaşly Läle Şöhradowa mynasyp boldy ...

  09.07.2019
 • Türkmen pälwanlarynyň iki medaly

 • Madridde 5 — 8-nji iýulda Ispaniýanyň «Gran-pri» halkara ýaryşy geçirildi. Oňa dünýäniň 47 ýurdundan güýçli türgenleriň iki ýüzden gowragy gatnaşdy.

  Bu ýaryşda Türkmenistana dürli agram derejelerinde çykyş edýän türgenleriň üçüsi ...

  09.07.2019
 • Ýokary hünärli professional tälimçileri we türgenleri taýýarlamak üns merkezinde

 • 5-nji iýunda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň rektory A.Saparowa sportuň dürli görnüşleri boýunça tälimçileri we türgenleri taýýarlamak meselelerine ylmy ...

  08.07.2019
 • Ýeňil atletikaçylarymyzyň halkara üstünligi

 • Düýn türgenlerimiz Gazagystanyň Almaty şäherinde «Gusman Kosanowyň ýagty ýadygärligine» ady bilen geçirilen ýeňil atletika boýunça XXIX halkara ýaryşdan 3 medal bilen dolanyp geldiler. Gazagystandan, Azerbaýjandan, Gruziýadan, Eýrandan, Hindistandan, Kuweýtden, Gyrgyzystandan ...

  08.07.2019
 • Türkmen türgenleri GDA-nyň ilkinji oýunlaryna gatnaşýarlar

 • GDA döwletleriniň agzalarynyň ilkinji oýunlarynyň boljak ýeri we wagty belli boldy. TASS (Russiýanyň döwlet maglumat gullugynyň) habar bermegine görä, bu maglumaty Tatarystanyň Sport ministrligi ýaýbaňlandyrdy.

  Bu ýaryş Tatarystanyň paýtagty bolan ...

  06.07.2019
 • Bütindünýä uniwersiadanyň açylyşy

 • Italiýanyň Neapol şäheriniň «San-Paolo» stadionynda 3-nji iýulda XXX Bütindünýä tomusky uniwersiadanyň açylyş dabarasy boldy.

  Stadiondan dünýäniň 127 ýurdundan türgenler, şol sanda Türkmenistanyň ýygyndy topary dabaraly ýöriş bilen geçdiler.

  Italiýa Respublikasynyň ...

  05.07.2019
 • Türkmen türgenleri Bütindünýä uniwersiada gatnaşmaga taýýar

 • Italiýanyň Neapol şäherine dzýudo boýunça Türkmenistanyň ýygyndy toparyna wekilçilik edýän türgenleriň ilkinji topary geldi. Olar bäş ýetginjekden hem-de bäş gyzdan ybarat toparlar, bu türgenler ХХХ Bütindünýä tomusky uniwersiadada Watanymyzyň sport ...

  04.07.2019
 • Serhetçi zenanyň sport üstünligi

 • Sportuň gülleýän ýurdy bolan Türkmenistan döwletimizde ezber türgenleriň kemala gelmegine, olaryň ýaryşlara yzygiderli gatnaşmaklaryna giň mümkinçilikler döredilýär.

  Häzirki wagtda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň bimöçber tagallalary bilen Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby ...

  03.07.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ...
  18
  19
  >