Sport
 • Türgenleşik — onuň ýakyn hemrasy

 • Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň durmuşa geçirýän harby özgertmeleriniň barşynda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň mümkinçilikleri barha ýokary göterilýär. Häzirki wagtda döwlet araçäklerimiziň asudalygyny, parahatlygyny üpjün etmekde, onuň sarsmaz goragyny, maddy üpjünçilik binýadyny ...

  11.12.2019
 • Türkmenistanyň futzal ýygyndysy halkara ýaryşyna gatnaşmak üçin Horwatiýa ugrady

 • Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň Aziýa çempionaty – 2020-niň saýlama tapgyryna taýýarlygynyň çäginde 16-21-nji dekabr aralygynda Horwatiýada geçiriljek «Futsal Week Winter Cup – Porec 2019» kubogynda çykyş eder. Şol halkara ýaryşyna gatnaşmak ...

  10.12.2019
 • Altymyrat Annadurdyýewiň goly AFK-nyň ses berlişiginde üçünji orny eýeledi

 • «Altyn asyryň» hüjümçisi Altymyrat Annadurdyýewe degişli gol AFK-nyň kubogy ― 2019-da iň owadan gollaryň ilkinji üçlügine girdi. Bu barada konfederasiýasynyň resmi saýty habar berýär.

  AFK tarapyndan yglan edilen ses berlişige hüjümçiniň ...

  10.12.2019
 • Türkmenistanly gyz pauerlifting boýunça Aziýanyň wise-çempiony boldy

 • Gazagystanyň Almaty şäherinde pauerliftingiň IPF görnüşi boýunça Aziýanyň çempionaty geçirildi.

  Yklym birinjiligine Döwletnazar Atanazarowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň milli ýygyndysy hem gatnaşdy.

  Milli ýygyndymyzyň wekili, 84 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eden ...

  09.12.2019
 • Bitaraplyk baýramyna bagyşlanan Basketbol birinjiligi

 • Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň «Olimp» orta sport mekdebiniň guramagynda basketbol boýunça açyk birinjilige badalga berildi .

  2003-2004-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda geçirilýän ýaryşa Aşgabat şäherinden ...

  07.12.2019
 • Woleýbol boýunça Türkmenistanyň milli çempionaty tamamlandy

 • Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň klub toparlarynyň arasynda milli woleýbol çempionatynyň I tapgyry tamamlandy.

  Bu çempionata toparlaryň 11-si gatnaşyp, olar iki toparçada özara bäsleşdiler.

  Gyzykly geçen oýunlaryň netijesinde, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ...

  07.12.2019
 • Şu gün Aziýanyň futzal çempionatyna gatnaşjak ýygyndylaryň bäsdeşleri belli ediler

 • Aşgabat şäherindäki «Olimpiýa» myhmanhanasynda 2019-njy ýylyň 6-njy dekabrynda Aziýanyň futzal çempionatynyň bije atyşlyk dabarasy geçirilip, bu futzal baýramyna gatnaşýan ýygyndylaryň bäsdeşleri belli ediler.

  Bije atylmazyndan öň Türkmenistan ýaryşyň guramaçysy hökmünde ...

  06.12.2019
 • Türkmenistanyň taekwondo (ITF) boýunça milli ýygyndysy Minskide geçirilen halkara ýaryşda toparlaýyn üçünji orna mynasyp boldy

 • Taekwondonyň ITF görnüşi boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysy Belarus Respublikasynyň paýtagty Minsk şäherinde geçirilen halkara ýaryşdan üstünlik bilen Watanymyza dolandylar. Türkmen taekwondoçylary 6-njy gezek geçirilýän Dünýä kubogyndan we GDA agza döwletleriň ...

  05.12.2019
 • Futbol, Türkmenistanyň kubogy ― 2019: «Altyn asyr» finala çykdy

 • Şu gün Aşgabatdaky «Nusaý» stadionynda futbol boýunça Türkmenistanyň kubogy ugrundaky ýaryşyň «Aşgabat» bilen «Altyn asyryň» arasyndaky ýarym finalynyň jogap duşuşygy geçirildi. Duşuşykda «Aşgabadyň» 2:1 hasabynda ýeňiş gazanandygyna garamazdan, iki ...

  04.12.2019
 • Aşgabatda Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanyp sport ýaryşlar geçirildi

 • 2019-njy ýylyň 30-njy noýabrynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Aşgabat şäherinde ýerleşýän daşary ýurtlaryň diplomatik missiýalarynyň we halkara guramalaryň wekilhanalarynyň, şeýle-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleriniň arasynda küşt we badminton boýunça ...

  03.12.2019
 • Türkmenistanlylaryň Türkiýedäki raýdaşlyk jemgyýeti futbol ýaryşyny geçirdi

 • Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanlylaryň Türkiýedäki raýdaşlyk jemgyýeti tarapyndan futbol ýaryşy geçirildi. Türkiýede işleýän we okaýan ildeşlerimiziň arasynda geçirilen ýaryşa 16 topar gatnaşdy.

  «Atavatan-Turkmenistan» saýtynyň berýän habaryna görä, gatnaşyjy toparlar ...

  03.12.2019
 • Türkmen kikboksingçileri dünýä çempionatynda bir kümüş, bir bürünç medal gazandylar

 • Türkmenistanyň kikboksing boýunça milli ýygyndysynyň wekilleri Pygy Sylabow bilen Azat Annaýew Türkiýäniň Antalýa şäherinde geçirilen dünýä çempionatyny medal bilen tamamladylar. Dünýäniň iň güýçli kikboksingçileriniň gatnaşan ýaryşynda bu türgenleriň birinjisi kümüş ...

  03.12.2019
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň kubogy ugrunda ýaryşyň açylyş dabarasy boldy

 • 2019-njy ýylyň 30-njy noýabrynda Aşgabat şäherindäki Köpugurly sport toplumynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli hokkeý boýunça Türkmenistanyň Prezidentiniň kubogy ugrundaky ýaryşyň açylyş dabarasy geçirildi.

  Açylyş dabarasynyň başynda Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlandy ...

  02.12.2019
 • Garaşylýan duşuşyk 18-nji aprelde geçiriler

 • UFC-niň prezidenti Dan Waýt russiýaly Habib Nurmagomedow bilen amerikaly Toni Fergusonyň tutluşyk geçirmek babatda ylalaşyk gazanandygyny habar berdi. Şeýlelikde, garyşyk söweş sungatynyň iki ägirdi 2020-nji ýylyň 18-nji aprelinde özara güýç ...

  02.12.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ...
  25
  26
  >