Sport
 • Göreş boýunça geçirilen dünýä çempionatynda türkmen türgeni altyn medala mynasyp boldy

 • «Sowet sporty» neşiriniň habar bermegine görä, göreş boýunça Tatarystan Respublikasynda (Russiýa Federasiýasy) geçirilen dünýä çempionatynda türkmenistanly türgen altyn medaly almagy başardy.

  Ýaryşlara gatnaşmaga dünýäniň 42 döwletinden 230 sany türgen kabul ...

  29.06.2019
 • AFK — 2019-yň kubogy: toparlaýyn tapgyr tamamlandy, öňde täze oýunlar

 • 2019-njy ýylda Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň Kubogyny almak ugrundaky toparlaýyn tapgyr tamamlandy.

  Ýurdumyzyň hereket edýän çempiony — Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Altyn asyr» topary D toparynda geçirilen oýunlaryň ...

  28.06.2019
 • Türkmen türgenleri dört medal gazanmagy başardylar

 • Türkmen türgenleri sportuň jiu-jitsu görnüşi boýunça «Grand Prix Nur-Sultan 2019» atly Gazagystanyň paýtagtynda geçen halkara ýaryşynda üstünlikli çykyş edip, ýene-de bir altyn, iki kümüş we bir bürünç medallary gazanmagy başardylar ...

  25.06.2019
 • AFK-nyň kubogy - 2019: «Istiklol» - «Altyn asyr» duşuşygyna BAE-li hünärmenler eminlik eder

 • AFK 26-njy iýunda «Istiklol» bilen «Altyn asyryň» arasynda boljak duşuşygyň eminlerini kesgitledi. Duşenbe şäherindäki Merkezi Respublikan stadionynda geçiriljek duşuşygyň baş emini FIFA derejeli BAE-li hünärmen Sultan Abdulrazzak Al-Marzuki bolar. Oňa ...

  24.06.2019
 • Minskde 2-nji Ýewropa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi

 • 21-nji iýunda 2-nji Ýewropa oýunlarynyň açylyş dabarasy Minsk şäheriniň «Dinamo» Milli Olimpiýa stadionynda geçirildi. Stadionyň merkezinde uly multimedia ekranly süýşýän sahna ýerleşdirilipdir.

  Dabara Belarussiýa Respublikasynyň prezidenti Aleksandr Lukaşenko, Ýewropanyň Olimpiýa ...

  22.06.2019
 • Kikboksing

 • Geçen asyryň 60-njy ýyllarynda dörän kikboksing sportuň iň ýaş görnüşleriniň biridir. ABŞ-da dörän bu sport görnüşi ilkibaşda «full-kontakt karate» diýlip atlandyrylýar. Ýöne Halkara adaty karate federasiýasynyň ýolbaşçylarynyň närazylyk bildirmegi netijesinde ...

  21.06.2019
 • 2020-nji ýylda ýurdumyzda Sambo boýunça dünýä çempionaty geçiriler

 • Halklaryň arasyndaky dost-doganlygy, hoşniýetli goňşuçylygy has-da pugtalandyrmak hem-de bedenterbiýäni we sporty wagyz etmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini işjeň ornaşdyrmak, ösüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek, şeýle hem ...

  19.06.2019
 • 2021-nji ýylda ýurdumyzda Welotrek boýunça dünýä çempionaty geçiriler

 • Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylda Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, şu çempionaty geçirmek baradaky Guramaçylyk topary döredildi ...

  19.06.2019
 • Welosipedçiler näme üçin dege-dege gidýär?

 • Welosiped ýaryşyna gatnaşýan türgenleriň welosipedlerini bir-birine örän ýakyn sürýändikleri ünsüňizi çekendir. Elbetde, ýaryşyň esasy maksady pellehana birinji gelmek. Eýsem, munuň başga sebäbi ýokmuka?!

  Uzak ýol welosipedçileri ýadadýar. Şol sebäpli türgenler ...

  13.06.2019
 • Pençak-silat

 • Psihologlar, eger-de, tötänlikden garşydaşa duş geläýseňiz ruhdan düşmezligi maslahat berýärler. Gorkyny ýeňmegiň ygtybarly usuly ynamdyr. Siz ýeňjegiňize ynanyň we bir gezek uludan dem alyňda: «Men hökman ýeňerin», «Men başararyn» sözlerini ...

  11.06.2019
 • Futzal

 • Futzal sportuň ýaş görnüşleriniň biridir. Ol sportuň görnüşi hökmünde geçen asyryň 30-njy ýyllarynyň başynda Montewideo şäherinde (Urugwaý) kemala geldi. Sözüň doly manysynda, ol adaty futboldan döredi. Kiçi meýdançada top oýnamak ...

  08.06.2019
 • Türkmen türgenleriniň başa-baş söweşiň garyşyk görnüşinde gazanan ynamly ýeňişleri

 • Şu ýylyň 28-nji maýyndan 6-njy iýun aralygynda Ukrainanyň Belgorod-Dnestrowskiý şäherinde başa-baş söweşiň garyşyk görnüşleri ( Iňlisçede "Miхed martial arts", gysgaça MMA atlandyrylýan sport görnüşi) boýunça dünýä kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi ...

  06.06.2019
 • Ikinji ornuň eýesi

 • Ýakynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň guramagynda sportuň söweş sambo ugry boýunça Türkmenistanyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşlar geçirildi. Bu ýaryşlar zehinli türgenleri ýüze çykarmaga, olary höweslendirmäge we goldamaga uly ...

  05.06.2019
 • Ýurdumyzda ýene bir täze dünýä rekordy goýuldy

 • 3-nji iýunda Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda bellenilip geçilen «Bütindünýä welosiped güni» taryhy wakalara baý boldy. Ak şäherimiz Aşgabatda Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanyp guralan dabaraly çäräniň dowamynda öz gezeginde çykyş eden ...

  04.06.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  ...
  18
  19
  >