Sport
 • Guşakly göreş boýunça dünýä çempionatynda ildeşlerimiz 3 medal eýelediler

 • Özbegistan döwletiniň Almalyk şäherinde guşakly göreş boýunça ýaşlaryň arasynda geçirilýän dünýä çempionatynda ýurdumuzyň türgenleri üstünlikli çykyş edýärler. Ildeşlerimiziň 3-si bil bagly göreşi, ýagny Özbek göreşi boýunça üstünlikli çykyş edip, öňdäki ...

  12.08.2019
 • Ýaş türkmen boksçylary Aziýa çempionatynda bürünç medallaryň ikisine mynasyp boldular

 • Boks boýunça Türkmenistanyň ýygyndy topary 1-nji awgustdan 9-njy awgust aralygynda Kuweýtde geçirilýän ýetginjekleriň arasynda Aziýa çempionatyna gatnaşýar. Wekilçilikli ýaryşa dünýä döwletleriniň 21-sinden türgenleriň 150-si geldi.

  Şu güne çenli türkmen türgenleri ...

  10.08.2019
 • Türkmenistanyň dzýudo boýunça milli ýygyndysy dünýä çempionatyna gatnaşar

 • Türkmenistanyň dzýudo boýunça milli ýygyndysy şu ýylyň 25-nji awgusty – 1-nji sentýabry aralygynda Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçiriljek dünýä çempionatyna gatnaşar.

  Dzýudo boýunça halkara fererasiýanyň resmi saýtynyň ýazmagyna görä, dünýä ...

  09.08.2019
 • Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Ýokary ligasynda üçünji aýlawa badalga berildi

 • Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 3-nji aýlawyna badalga berildi. Paýtagtymyzda geçirilen duşuşykda ýaryş tertibiniň öňbaşçysy «Altyn Asyr» topary Balkanabadyň «Nebitçisini» kabul etdi. Bu duşuşykda hüjümde dürs oýnan paýtagtymyzyň topary Begenç Akmämmedowyň hem-de ...

  08.08.2019
 • Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysy CAFA-niň 19 ýaşa çenli ýaşlaryň arasynda çempionatyna gatnaşar

 • 19 ýaşa çenli ýaşlaryň arasyndaky Aziýa çempionatynyň noýabr aýynda bolup geçjek saýlama tapgyryna çenli Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysyna ýene bir möhüm ýaryş - CAFA-nyň çempiony, başgaça aýtsak, «CAFA U-19 championship-2019» halkara ýaryşy ...

  07.08.2019
 • «Altyn asyr» bassyr bäşinji gezek Türkmenistanyň Naýbaşy kubogyna mynasyp boldy

 • Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Altyn Asyr» topary Ýurdumyzyň Naýbaşy Kubogy ugrundaky duşuşykda ýeňiş gazandy – diýip, TFF-niň resmi saýty habar berýär.

  Ýurdumyzyň çempiony bu abraýa şu gün ...

  06.08.2019
 • Türkmenistanyň kubogy - 2019: «Merw» çärýek finalda!

 •  

  «Merw» toparynyň futbolçylary hiç bir gypynçsyz Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky bäsleşigiň çärýek finalyna çykmagy başardy diýip, TFF-niň resmi saýty ýazýar.

  Birinji duşuşykda «Merw» garşydaşyny 5:0 hasabynda ýeňlişe sezewar edipdi ...

  03.08.2019
 • Türkmenistanyň ýetginjekler futbol ýygyndysy CAFA - 2019-daky ilkinji ýeňşini gazandy

 • Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysy (U16) Merkezi-Aziýanyň Futbol Assosiasiýasynyň (CAFA) çempionatynda birinji ýeňşini gazanmagy başardy diýip, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýty habar berýär.

  Dördünji tapgyryň çäginde Gyrgyzystanly deň-duşlary bilen duşuşan Batyr Şyhyýewiň ...

  02.08.2019
 • Ýaryşyň jemi jemlenildi

 • Golaýda woleýbol boýunça Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň birinjiligini almak ugrunda yglan edilen sebitleýin ýaryşyň jemi jemlendi. Her ýylda geçirilmegi kada öwrülen ýaryşa serhetçi türgenler öňkülerinden has taýýarlykly gelendiklerini ýaryşyň dowamynda ...

  01.08.2019
 • Türkmenistanyň halkara sport giňişliginde abraýy artýar

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýokary netijeli sporty ösdürmek boýunça başlangyçlarynyň üstünliklere beslenýändigi hem-de giň halkara goldawyna eýe bolmagy netijesinde, häzirki wagtda ak mermerli Aşgabadymyz 2020-nji ýylda sambo boýunça we 2021-nji ...

  01.08.2019
 • «Altyn asyr» «Rabotniçki» bilen geçiren ýoldaşlyk duşuşygynda deňme-deň oýnady

 • Ozal hem habar berşimiz ýaly, Aşgabadyň «Altyn asyr» futbol topary Türkmenistanyň çempionatynyň ikinji ýarymyna we AFK-nyň kubogynyň Interzolagynyň ýarym finalyna taýýarlygyň çäginde Bolgariýada okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirýär. Ýygnanyşygyň çägindäki ýoldaşlyk duşuşyklarynda ...

  31.07.2019
 • Türkmen dzýudoçysy — Aziýa çempionatynyň bürünç medalynyň eýesi

 • Şu günler Taýbeý şäherinde (Hytaý) ýetginjekleriň arasynda Aziýanyň we Okeaniýanyň çempionaty geçirilýär, oňa dünýäniň 19 ýurdundan 176 türgen gatnaşýar. Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysynyň düzüminde 7 türgen çykyş edýär.

  Aşgabadyň ýaş olimpiýaçylary ...

  30.07.2019
 • Olimpiýa oýunlaryna 1 ýyl galdy

 • Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynda XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň başlanmagyna bir ýylyň galmagy mynasybetli dabara geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty, Daşary işler ministrlikleriniň, Milli Olimpiýa we Paralimpiýa komitetleriniň hem-de ýerli ...

  29.07.2019
 • Türkmen woleýbolçylary halkara ýaryşa gatnaşar

 • Türkmenistanyň woleýbol boýunça milli ýygyndysy şu ýylyň 19–24-nji awgusty aralygynda Nepalyň Katmandu şäherinde geçirilýän Aziýa çempionatynyň Merkezi zolagynyň ýaryşyna gatnaşar. Türkmen woleýbolçylarynyň bu ýaryşyň geçen ýylky çempionydygyny buýsanç bilen habar ...

  27.07.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  ...
  21
  22
  >