Sport
 • Ildeşimiz — Özbegistanyň kümüş medalynyň eýesi

 • Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň kapitany Arslanmyrat Amanow Daşkentiň «Lokomotiwiniň» düzüminde Özbegistanyň çempionatynyň kümüş medalyna mynasyp boldy.

  25-nji tapgyrda «Andijany» 4:0 hasabynda ýeňen «Lokomotiw» çempionatyň tamamlanmagyna iki tapgyr galanda ...

  29.11.2019
 • Sport barada

 • Futbol boýunça dünýä çempionatlarynyň ählisine gatnaşan ýeke-täk döwlet Braziliýadyr.

  Stol tennisiniň topjagazynyň agramy bary-ýogy 2,5 grama barabardyr.

  Dünýäniň iň ýyndam adamy hökmünde ýamaýkaly Useýn Bolt ykrar edilendir. Ol 100 ...

  28.11.2019
 • 30 ýurtda 55 topara tälim berdi

 • Germaniýaly futbol hünärmeni, rowaýaty tälimçi Rudi Gutendorf  77 ýyllyk tälimçilik karýerasynda 5 yklymda, 30 ýurtda 55 topara (milli ýygyndy, klub) tälim berýär. Ol bu ugurda Ginnesiň rekordlar kitabyna adyny ýazdyrmagy ...

  27.11.2019
 • Tokioda Aşgabatda geçjek dünýä we Aziýa çempionatlarynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy

 • Aziýa-Ýuwaş umman ýaýlma goýberiş bileleşiginiň (ABU) Tokio-da geçen 56-njy Baş assambleýasynda Türkmenistanyň wekilýeti 2020-nji ýylda Aşgabatda geçjek iri sport ýaryşlaryny – Futzal boýunça Aziýa çempionatyny we Sambo boýunça dünýä çempionatyny ...

  26.11.2019
 • «Altyn Asyr» altynjy gezek türkmenistanyň futbol çempionatynyň ýeňijisi boldy

 • Aşgabadyň «Altyn asyr» futbol topary nobatdaky gezek çempionlygyny goramagy başardy. Bu topar çempionat tamamlanmaga 3 tapgyr galanda ýeňşini baýram etdi.

  «Aragatnaşykçylar» 25-nji tapgyrda myhmançylykda çempionlyk ugrundaky esasy bäsdeşi «Şagadamdan» 2:1 hasabynda üstün ...

  25.11.2019
 • Türkmenistanyň ýygyndy topary Dünýä çempionaty – 2022-niň saýlama tapgyrynda Şri-Lankadan üstün çykdy

 • Türkmenistanyň milli ýygyndysy Dünýä çempionaty – 2022-niň saýlama tapgyrynda üçünji ýeňşini gazanmagy başardy.

  Şu gün paýtagtymyzdaky “Köpetdag” stadionynda geçirilen duşuşykda ýygyndy toparymyz Şri-Lankanyň milli ýygyndysyny 2:0 hasabynda ýeňlişe sezewar ...

  23.11.2019
 • Türkmen türgenleri bowling boýunça Dünýä kubogyna gatnaşýarlar

 • Türkmen türgenleri Serdar Ataýew bilen Nasiba Orazmedowa bowuling boýunça 55-nji QubicaAMF Dünýä kubogyna gatnaşýarlar. Ýaryş Indoneziýanyň Palembang şäherinde geçirilýär. Milli ýygyndymyza Türkmenistanyň Bouling federasiýasynyň prezidenti Batyr Hangeldiýew ýolbaşçylyk edýär. Türkmen ...

  21.11.2019
 • Dünýä çempionatyndan üç medal

 • Ýakynda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Žindelfingen şäherinde adaty karate (fudokan) boýunça VIII dünýä çempionaty geçirildi. 50-ä golaý ýurtdan 3000-e golaý türgeniň gatnaşmagynda geçirilen bu çempionatda türkmen türgenleri üstünlikli çykyş etmegi başardylar ...

  20.11.2019
 • Türkiýede türkmen agyr atletikaçylary iki medal gazandylar

 • Türkiýäniň Gaziantep şäherinde Naim Süleýman oglunyň ýagty ýadygärligine bagyşlanyp geçirilen Agyr atletika boýunça halkara ýaryşy tamamlandy. Bu ýaryşda Türkmenistanyň ýygyndy topary üstünlikli çykyş edip, altyn we kümüş medallara mynasyp boldy ...

  19.11.2019
 • Aşgabatda «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergi hem-de ylmy maslahat öz işine başlady

 • 14-nji noýabrda Aşgabatda ýurdumyzyň Bilim ministrligi, Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan bilelikde guralan «Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergi hem-de ylmy maslahat ...

  15.11.2019
 • Olimpiýa şäherçesi futzal boýunça Aziýa çempionatyny kabul etmäge taýýarlanýar

 • Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesi bu günki gün iri ýaryşlaryň geçirilýän ýerine öwrüldi. Häzirki wagtda bu ýerdäki Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda we Sportuň oýun görnüşleriniň toplumynda geçiriljek Aziýa yklymynyň fuzal ...

  14.11.2019
 • Türkmen samboçylary dünýä çempionatynyň medallaryny gazandylar

 • Günorta Koreýanyň Çhonju şäherindäki «Soku» sport toplumynda dowam edýän sambo boýunça dünýä çempionatynyň ilkinji güni türkmen samboçylary hormat münberine çykdylar.

  57 kilograma çenli agram derejede çykyş eden Ahmet Taňryberdiýew (Türkmenistanyň ...

  13.11.2019
 • Türkmen woleýbolçylary halkara ýaryşynyň kümüş medalyny gazandylar

 • Türkmenistanyň woleýbol boýunça milli ýygyndysy Özbegistanyň paýtagtynda geçirilen halkara ýaryşyna gatnaşyp, kümüş medala mynasyp boldy.

   Daşkendiň Demirýol ulaglarynyň inženerçiligi institutynyň sport toplumynda geçirilen halkara ýaryşda Türkmenistanyň ýygyndysy ýer eýesi ...

  13.11.2019
 • Ýüzüşiň ugry — Tokio olimpiadasyna!

 •  Ýüzmegiň wajyplygy barada kän kitaplarda duşupdym. Ynsan Ýer üzre ýaşaýan-da bolsa, suw astyna çümüp, gulaçlap ýüzüp bilmek onda bolmaly hökmany ukyp-başarnyklaryň biridir. Belki, gepbaşymyzdan hem aňansyňyz, şu makalamyz ýüzüji türgenlerimiz ...

  11.11.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  ...
  25
  26
  >