Sport
 • Ýedinji gezek ýeňiji

 • Sportuň gyşky görnüşleriniň biri bolan kýorling boýunça zenanlaryň arasyndaky dünýä birinjiliginde Şweýsariýanyň ýygyndysy ýeňiş gazandy. Daniýanyň Silkerborg şäherinde geçirilen çempionata 12 ýygyndy topar gatnaşdy. Toparçalarda geçirilen birnäçe oýunlardan soň ýarym ...

  01.04.2019
 • Sport bilen hoşlaşdy

 • Söweş sungatlarynyň meşhur türgeni irlandiýaly Konor Makgregor özüniň söýgüli sporty bilen hoşlaşandygyny habar berdi. 30 ýaşyndaky türgen özüniň şahsy durmuş internet sahypasynda: «Garyşyk söweş sungatlary diýilýän sport bilen häzirlikçe hoşlaşýaryn ...

  29.03.2019
 • Sport göreşi

 • Sport göreşi özüne iki görnüşi — grek-rim hem-de erkin görnüşleri birleşdirýär. Olaryň ikisiniň hem gözbaşyny antiki döwürden alyp gaýdýandygyny aýratyn bellemek gerek.

  Göreş boýunça ýaryşlar baryp biziň eýýamymyzdan öňki VIII ...

  28.03.2019
 • Jogapkärli ýaryşlara taýýarlyk

 • Türkmenistanyň 3x3 basketbol boýunça milli ýygyndysy Aziýa we dünýä çempionatlarynyň öňüsyrasynda Baku şäherinde (Azerbaýjan) okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçýär. Olar bu ýerde, esasan, oýun gurnamak we fiziki taýýarlyk boýunça türgenleşer. Azerbaýjandaky türgenleşiklerden ...

  27.03.2019
 • Nobatdaky bürünç medal

 • Ýakynda sambo boýunça Moskwanyň «Lužniki» olimpiýa toplumynda «Harlampiýewiň ýadygärligine» atly dünýä kubogy ugrundaky ýaryşlar geçirildi. Bu ýyl ýaryşa 33 ýurtdan 250-den gowrak türgenler gatnaşdy. Sambo göreşini esaslandyryjy Anatoliý Harlampiýewiň ýadygärligine ...

  26.03.2019
 • «Rubiniň» tälimçisi Aşgabatda boldy

 • Abraýly guramalaryň reýtinglerinde dünýäniň iň ussat 50 tälimçisiniň hatarynda goýlan Gurban Berdiýew nirä barsa hem tanalýar. Ýöne onuň bu ýerde öz töweregindäki janköýerleriň hem aglabasyny tanaýandygyny görüp geň galýarsyň. Bu ...

  25.03.2019
 • Aşgabat – gözelligiň we sagdynlygyň merkezi

 • Aşgabat şäheriniň bagy-bossanlyga, gözellige beslenen goýny gün-günden täze mazmun bilen baýlaşýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: «Aşgabat gözümiziň alnynda zamananyň iň ajaýyp şäherleriniň birine öwrüldi» diýmek bilen, ýurdumyzyň paýtagtynyň mundan bu ...

  23.03.2019
 • Ýaş nesle görelde

 • Hormatly Prezidentimiziň: «2020-nji ýylda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçiriljek XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň gatnaşmagy hakynda» gol çeken Karary kalbymyzy buýsançdan doldurdy. Sportuň ösdürilmegine hemmetaraplaýyn ýardam bermek Olimpiýa hereketiniň ...

  22.03.2019
 • Atly sport konkur

 • Konkur atçylyk sportunyň has gyzykly görnüşleriniň biridir, ol Fransiýada ХIХ asyryň ortalarynda döredi. Şonda dürli beýiklikdäki we çylşyrymlykdaky päsgelçiliklerden atly böküp geçmek ýaryşlary däp bolan Pariž at sergilerinde geçirilýär. Ilkibaşda ...

  21.03.2019
 • «Serhetçiniň» ýeňişi

 • Sportuň mekanyna öwrülen Türkmenistan döwletimizde sagdyn durmuş ýörelgeleri özüniň mynasyp beýanyny tapýar. Indi her ýylda harby we hukuk goraýjy edaralaryň arasynda yglan edilýän spartakiada ýaryşlary asylly däbe öwrülip, harby gullukçylaryň ...

  20.03.2019
 • Tejribeli toparlar öňe saýlandy

 • Ýewropada esasy futbol bäsleşikleriniň biri bolan Çempionlar ligasynyň 1/8 final oýunlarynyň jogap duşuşyklary geçirildi. Bu duşuşyklarda ýaryşyň indiki tapgyryna çykmak ugrunda toparlar hüjüme aýratyn üns berdiler.

  Merkezi duşuşyk Italiýada ...

  18.03.2019
 • Bilýard

 • Bilýard stoluň üstünde oýnalýan birnäçe oýnuň birleşen görnüşi hasaplanýar. Sebäbi onuň birnäçe ugurdaş görnüşleri giňden bellidir. Olaryň hemmesinde hem stoluň üstündäki şarlary taýak bilen (kiý) urup, torly halka girizmek boýunça ...

  16.03.2019
 • Sport habarlary

 • Futzal

  Futzal boýunça zenan ýygyndylaryň arasyndaky ilkinji Ýewropa çempionatynda Ispaniýanyň milli topary ýeňiş gazandy. Olar Portugaliýada geçirilen çempionatyň finalynda ýer eýelerini 4-0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. Matadorlara ýeňiş getiren gollary ...

  15.03.2019
 • LeBron we onuň ýoldaşlary

 • «NBA All Star» basketbol şüweleňinde LeBron Jeýmsiň topary Jiannis Antetokunmponyň toparyndan üstün çykdy. ABŞ-nyň Şarlott şäherinde oýnalan «All Star» duşuşygynda LeBronyň topary 178-164 hasabynda ýeňiş gazandy. Biri-birinden owadan hereketlere baý ...

  14.03.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  ...
  15
  16
  >