Taryh
 • Şährihaýbardaky täze barlaglar

 • Ata-babalarymyz asyrlaryň dowamynda ajaýyp binalary, köşk-eýwanlary gurup, maddy we ruhy gymmatlyklaryň nusgalaryny döredip, gadymy türkmen topragynyň şan-şöhratyny dünýä ýaýradypdyr.

  Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe medeni-mirasymyzy, taryhy ...

  15.01.2020
 • Türkmenleriň ýenjiji ýaraglarynyň nusgawy görnüşleri

 • Gürzi

  Gürüz (gürüzi, gürz, gürzi) garşydaşy urup heläklemek üçin ulanylýan ýaraglaryň iň meşhur görnüşleriniň biridir. Türkmende ilat arasynda köp ulanylan «gür» sözi bar, bu bir zadyň köplükde mydamalyk üýşen ýerine ...

  09.01.2020
 • Türkmenleriň ýenjiji ýaraglarynyň nusgawy görnüşleri

 • Türkmen halkyndan çykan hanlar, serkerdeler, begler we alp ýigitler, şonuň ýaly-da hatynlar taryhyň uzak asyrlarynyň dowamynda harby hünär ugrunda ägirt ussatlygy görkezip, dünýä halklaryna nusga bolup gelipdirler. Bu asylzadalar harby ...

  05.01.2020
 • Atylla — gahrymançylygyň nusgasy

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan adalatly hem ynsanperwer syýasaty netijesinde, türkmen halkymyzyň gözbaşyny ençeme ýüzýyllyklardan alyp gaýdýan şöhratly taryhyny, umumadamzat medeniýetine goşan çäksiz goşandyny, milli däp-dessurlarymyzy, merdana ...

  30.12.2019
 • Simap küýzejikleri

 • Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli ugurlarynda bolşy ýaly, medeniýetde, sungatda, şol sanda milli mirasymyzy öwrenmekde, olary aýawly gorap saklamakda hem-de wagyz etmekde tutumly işler durmuşa geçirilýär. Bu ugurda ...

  14.12.2019
 • Gadymy ekerançylygyň mekany

 • Arheologlar adamzat jemgyýetiniň taryhynyň başlangyç zamanyny, ol döwürde ýaşan adamlaryň ýönekeýje zähmet gurallaryny we esbaplaryny daşdan ýasandygyny nazara alyp, ony daş asyry diýip atlandyrýarlar. Daş asyry örän uzak wagt, ýagny ...

  11.12.2019
 • Taryhymyzyň şöhratly sahypalary

 • Hormatly Prezidentimiziň: «Medeni miras we ruhy gymmatlyklar ynsana şatlyk, ata-babalara hormat, ýaşlara söýgi, dowamata hyjuw döredýän gözellik älemidir» diýen manyly sözlerinden ugur alyp, bu uly öňegidişlikde halkymyzyň baý, buýsançly milli ...

  10.12.2019
 • Merwiň orta asyrlardaky danyşment-alymlary we şahyrlary

 • Halkymyzyň, ata-babalarymyzyň köp asyrlap arzuwlan zamanasy bolan Garaşsyzlyk eýýamynyň başlanmaklygy bilen milli taryhymyzy we medeniýetimizi doly öwrenmäge uly mümkinçilik açyldy. Hormatly Prezidentimiziň badalga beren Berkarar döwletiň bagtyýarlyk zamanasynyň başlanmaklygy ...

  09.12.2019
 • Geçmişden — geljege

 • Hormatly Prezidentimiziň 2017-nji ýylyň 15-nji dekabryndaky Karary bilen tassyklanan «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde 2018 — 2021-nji ýyllarda gazuw-agtaryş işlerini geçirmegiň we medeni mirasy ylmy esasda ...

  06.12.2019
 • Abiwerdiň täze gymmatlyklary

 • Mähriban Diýarymyzyň, mukaddes topragymyzyň gadyr–gymmatyna gymmat goşýan taryhy–medeni ýadygärliklerimizi aýawly gorap saklamak, olary geljekki nesillere abat ýagdaýda miras galdyrmak işini biziň Gahryman Arkadagymyz elmydama üns merkezinde saklap gelýär. «Türkmenistan — ...

  03.12.2019
 • Sarahsdan Änewe çenli

 • Hormatly Prezidentimiz milli medeni mirasymyzy öwrenmek we wagyz etmek barada amala aşyrýan beýik işleri bilen birlikde, bu ugra degişli ajaýyp eserleri ýazmak arkaly bize aýdyň ýol görkezýär. Döwlet Baştutanymyzyň «Türkmenistan ...

  02.12.2019
 • Ahalteke bedewini wasp edýän täze tapyndy

 • Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen, «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda medeni mirasymyzy ylmy taýdan çuňňur öwrenmek we döwrebap röwüşde dikeltmek işleri giň gerimde alnyp barylýar. 2019-njy ýylyň 22-nji noýabrynda sanly ...

  30.11.2019
 • Şährihaýbaryň täsin nagyşly küýzesi

 • (Dowamy)

  Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitaplarynyň halkymyza gowuşmagy bilen, halkymyzyň taryhy-medeni ýadygärliklerimize, milli gymmatlyklarymyza bolan buýsanjy has-da artdy. Gadymy oba-kentleriň, arheologiýa ýadygärlikleriň ýa-da täsin tebigatly ...

  28.11.2019
 • Beýik geçmişiň yzlary

 • Türkmen topragynyň müňýyllyklaryň çuňlugyna uzaýan şöhratly taryhy ýaýrawy magrypdan-maşryga çenli uzan kuwwatly döwletlere, nesilşalyklara baýdyr. Şeýle bolansoň, gadymy ýadygärliklerimizde gazuw-agtaryş işlerini geçirýän arheologlarymyzyň taryhyň şanly sahypalaryndan gürrüň berýän tapyndylary ýygy-ýygydan ...

  27.11.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  16
  17
  >