Taryh
 • Seniň ýaşyňda

 • Hindistanyň taryhynda uly yz galdyran türkmen nesilşalyklarynyň birem Kutubşa türkmenleriniň döwletidir. Kutubşalar Günorta Hindistanda we Gündogar Dekan welaýatynda hökümdarlyk eden türkmen neberesidir. Bu neberäniň esaslandyryjysy Soltanguly Kutubşa garagoýunly türkmenleriniň baharly ...

  18.10.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Halaçlardan soňra Deli soltanlygyny Togalaklaryň nesilşalygy dolandyrypdyr. Bu nebereden bolan hökümdarlar Demirgazyk Hindistandan başlap, Dekan ýaýlasyna çenli bolan ýerleri 94 ýyllap edara edipdirler. (1320-1414 ý.). Togalaklaryň paýtagty ilki Deli, soňra ...

  17.10.2019
 • Sumerler hakda söhbet

 • O.Süleýmenow: «Şumer dili b.e. öňki IV müňýyllykda ýüze çykypdyr. Şumer Wawilon sillabirileri (bogunlardan düzülen ýazuw ulgamy — B.A.) bolsa, b.e. öňki VI asyra degişlidir» diýip takyklaýar ...

  15.10.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Iltutmyşyň maslahatçysy Mübärek şa türkmen diplomatiýasynyň taryhyndan möhüm çeşme hasaplanýan «Uruş alyp barmagyň hem-de edermenligiň kada-kanuny» («Adab al-harb wa-ş-şujaat») eserinde ähli döwürleriň hökümdarlaryna pent bolmaly şu ajaýyp setirleri miras goýup ...

  07.10.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Baýram hanyň ogly Abdyrahym han hem (1556 — 1626 ý.) kakasy ýaly, «Hanlar hany» derejesini alan harby serkerde, şahyr bolupdyr. Çagalygynda kakasy haýynlyk bilen öldürilensoň, Abdyrahym Ekber şanyň köşgünde ...

  03.10.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Hindi alymlary N.K.Sinha bilen A.Ç.Banerji Alaeddiniň döwrüniň Deli soltanlygynyň gülläp ösen hem-de iň kuwwatly döwri bolandygyny tassyklaýarlar. Emma biz sowet hindişynasy K.Z.Aşrafýanyň bu hökümdaryň ...

  23.09.2019
 • Soltanyň kasamy

 • (Dowamy)

   

  Soltanyň ýakyn egindeşleri Afşin, Meňgüjük beg, Atsyz ibn Uwak, Sadr beg, Kurly beg, Danyşment beg, Abulkasym Saltyk beg we Artyk beg dagy ikinji watanlary Anadola baryp, köp wagt ...

  21.09.2019
 • Sumerler hakda söhbet

 • Türk arheology A.M.Mansel Hindistandan, Günorta Türkmenistandan, Yrakdan, Siriýadan, Müsürden, Egeý deňziniň etraplaryndan dürli ýyllarda toplanan nagyşly keramikalara syn berip, olaryň sumer medeniýeti bilen meňzeşligini kesgitledi we sumerleriň gelip ...

  20.09.2019
 • Soltanyň kasamy

 • (Dowamy)

  (Dünýä taryhynda juda şöhratly ýeňiş hökmünde baha berlen türkmen-seljuklarynyň soltan Alp Arslanyň ýolbaşçylygynda wizantiýalylaryň üstünden gazanan meşhur Malazgirt ýeňşi barada söhbet)

  Meşhur gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň «Ene gurt» atly ...

  17.09.2019
 • Gündogar bilen günbataryň medeni gatnaşyklarynda Beýik Ýüpek Ýolunyň hyzmaty

 • (Dowamy)

  Merkezi Aziýada uly araçäklere eýe bolan türkmen halky özüne mahsus medeniýetleri döredipdir. Amyderýa bilen Hazar deňziniň arasyndaky giň topraklar asyrlarboýy türkmenleriň ata Watany bolup gelipdir. Türkmenler, ýaşaýan şertlerine görä ...

  13.09.2019
 • Gündogar bilen günbataryň medeni gatnaşyklarynda Beýik Ýüpek Ýolunyň hyzmaty

 • Halkymyz mukaddes Garaşsyzlygyna gowşansoň, ýurdumyzda türkmen halkynyň medeni mirasyny öwrenmekde we gaýtadan dikeltmekde ummasyz uly işler amala aşyryldy. Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň “Berkarar döwlet islärin” diýip arzuw eden Berkarar döwletimiziň ...

  12.09.2019
 • Teňňeler — taryhyň ygtybarly çeşmeleri

 • Türkmen alymlarynyň Ahal welaýatynyň Kaka etrabyndaky Mänebaba ýadygärliginde geçiren ylmy gözlegleriniň netijesinde kümmetiň gündogar burçunda, 25-30 sm çuňlukdan, XIII-XIV asyrlara degişli düşegiň 5-7 sm aşagyndan kümüş teňňeleriň 91 sanysyndan ybarat ...

  11.09.2019
 • Soltanyň kasamy

 • (Dünýä taryhynda juda şöhratly ýeňiş hökmünde baha berlen türkmen-seljuklarynyň soltan

  Alp Arslanyň ýolbaşçylygynda wizantiýalylaryň üstünden gazanan meşhur Malazgirt ýeňşi barada söhbet)

   

  Orta asyrlaryň taryhçylarynyň ýazmaklaryna görä, soltan Alp Arslanyň ...

  10.09.2019
 • Daşlydepe — Oguz şäheri

 • Arkadag Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly eseri köp müň ýyllyk şan-şöhratly taryhymyzy goýnunda saklap oturan taryhy-arheologiýa ýadygärliklerimizi, ümmülmez etnografiýa baýlyklarymyzy ylmy taýdan toplumlaýyn öwrenmegiň ...

  06.09.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  14
  15
  >