Taryh
 • Ussat yzçy

 • Gün günorta bolupdy. Iş otagymda radiomy açypdym. Gürrüň berýäniň kimdigini bilmesem-de, «Miras» radio ýaýlymyndan ökde awçy Baba yzçy barada gidip duran gepleşik ünsümi çekdi. Dogry bilýän, gürrüň berýän adam alypbaryjy-ha ...

  05.04.2020
 • Taryhda türkmen harbysynyň daşky keşbi we geýim esbaplary

 • Hormatly Prezidentimiziň «Mertler Watany beýgeldýär» atly kitabynda «Watan goragy – atalarymyzyň müdimi pendi» atly bölüm bar [1; 25 s.]. Bu jümle, Watany berk goramalydygyny atalarymyzyň bize müdimilik pent edendigini teswirleýär ...

  02.04.2020
 • Agaç çarh

 • Dowamy.

  Çarhyň çalgy daşy üçin gaty we çeýe daşlar ulanylypdyr. Bäherden etrabynyň Durun obasynyň ýaşaýjysy, ussa Şatmuhammet Orazlyýewiň aýtmagyna görä, ir wagtlarda ýaşan ussalar çalgy daşlary üçin «tejewe daş», «gürgen ...

  29.03.2020
 • Agaç çarh

 • Öňki döwürlerde demirçi ussalar käbir işleri agaç ussalary bilen bilelikde ýerine ýetiripdirler. Ussaçylyk işinde zerur bolan iş gurallaryny ezber elleri bilen ýasapdyrlar. Esasan-da, juda zerur bolan, agaçdan ýasalan «agaç ...

  25.03.2020
 • Merw: gadymy şäheriň müdimi şöhraty

 • Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylyň ilkinji aýynda geçirilen «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatda eden çuň manyly çykyşynda ýurdumyzyň ...

  28.02.2020
 • Ýaşaýşyň täze ojagy tapyldy

 • Ýakynda amerikan alymlary arheolog Maýkl Harroueriň ýolbaşçylygynda Sahara çölüniň günortasynda Efiopiýa döwletiniň çäginde Aksum patyşalygynyň galyndylaryny tapdylar. Alymlaryň pikiriçe, ol biziň eramyzyň 80-nji ýyllaryndan 823-nji ýyla çenli ýaşap, Afrikada ilkinjileriň ...

  17.02.2020
 • Harby «Attaşe»

 • «Attaşe» — (attache) fransuz sözi bolup, öz gözbaşyny bu diliň «berkidilen» işliginden alyp gaýdýar. Taryhda «Attaşe» sözi diplomatik wekilçilik bilen iş sapara ugradylan adamy aňladypdyr.

  Attaşe, bu kiçi diplomatik wezipedir ...

  31.01.2020
 • Beýik oguz türkmen döwleti

 • Oguz türkmen döwleti Günbatar türkmen hanlygyndan bölünip, aýratyn döwlet hökmünde VIII asyrda döräpdir. Beýik oguz türkmen döwletiniň eýelän meýdany Hazar deňziniň gündogar kenarlaryndan başlap, Balhaş kölüne çenli bolan aralyklarydyr. Käbir ...

  27.01.2020
 • Merw — antik dünýäniň syrly merkezleriniň sanawynda

 • Seljuklar imperiýasynyň gadymy paýtagty bolan Merw şäheri meşhur amerikan neşiri «New York Post» gazeti tarapyndan düzülen antik dünýäniň iň syrly we taryhy merkezleriniň sanawyna girizildi. Ady rowaýata öwrülen şeýle taryhy ...

  24.01.2020
 • Gadymy küýzeleriň atlandyrylyşy

 • Gadymy türkmen halky durmuşda öý-hojalygynda zerur bolan gap-gaçlary keramiki önümlerden ýasapdyrlar. Ir döwürlerde sowadyjy enjamlaryň bolmanlygy üçin, ata-babalarymyz özleriniň gündelik iýjek zatlaryny zaýasyz ulanmak maksady bilen her hili gap-gaçlary ...

  23.01.2020
 • Şährihaýbardaky täze barlaglar

 • Ata-babalarymyz asyrlaryň dowamynda ajaýyp binalary, köşk-eýwanlary gurup, maddy we ruhy gymmatlyklaryň nusgalaryny döredip, gadymy türkmen topragynyň şan-şöhratyny dünýä ýaýradypdyr.

  Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe medeni-mirasymyzy, taryhy ...

  15.01.2020
 • Türkmenleriň ýenjiji ýaraglarynyň nusgawy görnüşleri

 • Gürzi

  Gürüz (gürüzi, gürz, gürzi) garşydaşy urup heläklemek üçin ulanylýan ýaraglaryň iň meşhur görnüşleriniň biridir. Türkmende ilat arasynda köp ulanylan «gür» sözi bar, bu bir zadyň köplükde mydamalyk üýşen ýerine ...

  09.01.2020
 • Türkmenleriň ýenjiji ýaraglarynyň nusgawy görnüşleri

 • Türkmen halkyndan çykan hanlar, serkerdeler, begler we alp ýigitler, şonuň ýaly-da hatynlar taryhyň uzak asyrlarynyň dowamynda harby hünär ugrunda ägirt ussatlygy görkezip, dünýä halklaryna nusga bolup gelipdirler. Bu asylzadalar harby ...

  05.01.2020
 • Atylla — gahrymançylygyň nusgasy

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan adalatly hem ynsanperwer syýasaty netijesinde, türkmen halkymyzyň gözbaşyny ençeme ýüzýyllyklardan alyp gaýdýan şöhratly taryhyny, umumadamzat medeniýetine goşan çäksiz goşandyny, milli däp-dessurlarymyzy, merdana ...

  30.12.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  17
  18
  >