Taryh
 • Murgap derýasynyň köne hanasynyň aýagynda

 • Goňuryň täsin ybadathanalary

  ...Goňurdaky binalaryň aglaba bölegini ybadathana toplumlary düzüpdir. Bu ýerde ybadathanalaryň ýedi sanysy bolupdyr. Olardan ot ybadathanasy, gurbanlyk berilýän ybadathana, «Şa ybadathanasy» köşge golaý, gorag galasynyň içinde ýerleşipdir ...

  20.04.2019
 • Mukaddes mirasa sarpa

 • Jemgyýetçilik durmuşymyzda taryhy-medeni mirasymyz, ýadygärliklerimiz geçmişi we geljegi, döwürleri hem-de däpleri birleşdirýän köpri hökmünde hyzmat edýär. Ýadygärliklerde jemlenen medeni ösüşiň taryhy dowamaty häzirki döwrüň ösüşlerine akyl ýetirmekde, medeni mirasy goramak ...

  18.04.2019
 • Halkyň milli mirasy, egsilmez guwanjy

 • Hormatly Prezidentimiziň uzak geljegi nazarlaýan parasatly syýasatynyň netijesinde, ýurdumyzyň milli syýahatçylyk ulgamy täze ösüşlere eýe boldy. Bu ulgamyň kanunçylyk binýady kämilleşdirildi. «Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygärliklerini goramak hakynda», «Muzeýler we ...

  16.04.2019
 • Şöhratly ýollaryň çatrygy

 • Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen Ahal welaýatynyň edara ediş merkeziniň Köpetdagyň etegindäki gadymy Oguz ýaýlasynyň merkezinde tutulmagy taryhy we medeni taýdan örän wajyp ähmiýete eýedir. Eziz Diýarymyzyň hut şu künjeginde diňe ...

  15.04.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Alaeddin Keýkubat I 49 ýaşap (1188 — 1237 ý.), şonuň 17 ýylyny Seljuk türkmenleriniň Anadolydaky (Rumdaky) döwletiniň soltany bolýar (hökümdarlyk ýyllary 1220 — 1237 ý.). Diýmek, ol 32 ýaşynda tagta ...

  14.04.2019
 • Gadymy Nusaýyň meşhur alymlary

 • Taryhy döredýän halkdyr. Her bir halkyň dünýä medeniýetine goşýan asylly goşandy bolýar. Gadymy halklaryň biri bolan türkmenleriň dünýä medeniýetine, ylmyna we edebiýatyna goşan önjeýli goşandyna bolsa taryh şaýat. Merweziler, Sarahsylar ...

  11.04.2019
 • Gadymy senet — müdimi senet

 • Ata-babalarymyzyň asyrlaryň dowamynda kemala getirip, taraşlap, kämilleşdirip gelen medeni mirasyny aýawly saklamak, ony geljekki nesillere ýetirmek ugrunda alnyp barylýan giň möçberli işleriň hatarynda Goňurdepe ýadygärliginde geçirilýän gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde ýüze ...

  10.04.2019
 • Gazy gazyp, ýap çekilse

 • Suw gurluşygy biziň döwrümizde kuwwatly tehnikalar arkaly kämil enjamlar bilen öňünden barlanylyp geçirilýär. Suwuň haýsy ýere nähili akjagy, nirede suw sorujylary ulanmaly boljagy öňünden takyk kesgitlenilýär. Ýöne pähimli ata-babalarymyz geçmişde ...

  09.04.2019
 • Geçmişiň owazy — geljege dowam

 • Milli Liderimiziň badalga bermeginde milli mirasymyzy çuňňur öwrenmek biziň ählimiziň wajyp borjumyzdyr.

  Bu barada halkymyzda «Geçmişini bilmedik geljegini bilmez» diýen ajaýyp jümle bar. Günorta Türkmenistanda iri merkezleriň aýry-aýry oturymly ýerlerinde ...

  08.04.2019
 • Ahal ili bir bolup

 • (Ahal welaýatynyň täze merkezi barada oýlanma)

  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, gadymy Ahal sährasynyň gözel künjekleriniň birinde Garaşsyz Türkmenistanyň Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezi esaslandyrylýar.

  Ahal welaýatynyň täze dolandyryş ...

  05.04.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  12
  13
  >