Taryh
 • Simap küýzejikleri

 • Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli ugurlarynda bolşy ýaly, medeniýetde, sungatda, şol sanda milli mirasymyzy öwrenmekde, olary aýawly gorap saklamakda hem-de wagyz etmekde tutumly işler durmuşa geçirilýär. Bu ugurda ...

  14.12.2019
 • Gadymy ekerançylygyň mekany

 • Arheologlar adamzat jemgyýetiniň taryhynyň başlangyç zamanyny, ol döwürde ýaşan adamlaryň ýönekeýje zähmet gurallaryny we esbaplaryny daşdan ýasandygyny nazara alyp, ony daş asyry diýip atlandyrýarlar. Daş asyry örän uzak wagt, ýagny ...

  11.12.2019
 • Taryhymyzyň şöhratly sahypalary

 • Hormatly Prezidentimiziň: «Medeni miras we ruhy gymmatlyklar ynsana şatlyk, ata-babalara hormat, ýaşlara söýgi, dowamata hyjuw döredýän gözellik älemidir» diýen manyly sözlerinden ugur alyp, bu uly öňegidişlikde halkymyzyň baý, buýsançly milli ...

  10.12.2019
 • Merwiň orta asyrlardaky danyşment-alymlary we şahyrlary

 • Halkymyzyň, ata-babalarymyzyň köp asyrlap arzuwlan zamanasy bolan Garaşsyzlyk eýýamynyň başlanmaklygy bilen milli taryhymyzy we medeniýetimizi doly öwrenmäge uly mümkinçilik açyldy. Hormatly Prezidentimiziň badalga beren Berkarar döwletiň bagtyýarlyk zamanasynyň başlanmaklygy ...

  09.12.2019
 • Geçmişden — geljege

 • Hormatly Prezidentimiziň 2017-nji ýylyň 15-nji dekabryndaky Karary bilen tassyklanan «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde 2018 — 2021-nji ýyllarda gazuw-agtaryş işlerini geçirmegiň we medeni mirasy ylmy esasda ...

  06.12.2019
 • Abiwerdiň täze gymmatlyklary

 • Mähriban Diýarymyzyň, mukaddes topragymyzyň gadyr–gymmatyna gymmat goşýan taryhy–medeni ýadygärliklerimizi aýawly gorap saklamak, olary geljekki nesillere abat ýagdaýda miras galdyrmak işini biziň Gahryman Arkadagymyz elmydama üns merkezinde saklap gelýär. «Türkmenistan — ...

  03.12.2019
 • Sarahsdan Änewe çenli

 • Hormatly Prezidentimiz milli medeni mirasymyzy öwrenmek we wagyz etmek barada amala aşyrýan beýik işleri bilen birlikde, bu ugra degişli ajaýyp eserleri ýazmak arkaly bize aýdyň ýol görkezýär. Döwlet Baştutanymyzyň «Türkmenistan ...

  02.12.2019
 • Ahalteke bedewini wasp edýän täze tapyndy

 • Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen, «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda medeni mirasymyzy ylmy taýdan çuňňur öwrenmek we döwrebap röwüşde dikeltmek işleri giň gerimde alnyp barylýar. 2019-njy ýylyň 22-nji noýabrynda sanly ...

  30.11.2019
 • Şährihaýbaryň täsin nagyşly küýzesi

 • (Dowamy)

  Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitaplarynyň halkymyza gowuşmagy bilen, halkymyzyň taryhy-medeni ýadygärliklerimize, milli gymmatlyklarymyza bolan buýsanjy has-da artdy. Gadymy oba-kentleriň, arheologiýa ýadygärlikleriň ýa-da täsin tebigatly ...

  28.11.2019
 • Beýik geçmişiň yzlary

 • Türkmen topragynyň müňýyllyklaryň çuňlugyna uzaýan şöhratly taryhy ýaýrawy magrypdan-maşryga çenli uzan kuwwatly döwletlere, nesilşalyklara baýdyr. Şeýle bolansoň, gadymy ýadygärliklerimizde gazuw-agtaryş işlerini geçirýän arheologlarymyzyň taryhyň şanly sahypalaryndan gürrüň berýän tapyndylary ýygy-ýygydan ...

  27.11.2019
 • Şähryslam

 • Bäherden etrap merkeziniň 20 kilometr demirgazygynda ýerleşýän Şähryslam ýadygärligi ýurdumyzyň taryhyny öwrenmekde uly ähmiýete eýedir. Bu taryhy künjek Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen ösen şäherleriň biri bolupdyr.

  Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistan ...

  26.11.2019
 • Şährihaýbaryň täsin nagyşly küýzesi

 • Arkadag Prezidentimiziň başlangyjy bilen «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlen şygar bilen dabaralandyrylan 2019-njy ýylyň her bir güni beýik zähmet ýeňişlerine, taryhy altyn sahypalar bilen bezejek şanly wakalara beslenýär. Milli Liderimiziň ...

  23.11.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • 1714-nji ýylyň ýazynda 36 ýaşly Hojanepes Aleksandr Bekowiç-Çerkasskiniň kömegi bilen patyşa Pýotr I bilen duşuşypdyr. Bu duşuşykda Hojanepes Amyderýanyň kenarlarynda altyn külkeleriniň bardygyny, derýanyň beýleki ýüzünde, Buhara töwereklerinde ýerleşýän ...

  21.11.2019
 • Taryhy baý ülke

 • Daşoguz welaýatynyň çäginde türkmen halkynyň bahasyna ýetip bolmajak gymmatlyklary bolup duran taryhy we arheologik ýadygärlikler jemlenendir. Köneürgenç şäheri dünýäniň dürli ýurtlarynda ýaşaýan köpsanly syýahatçylaryň we Türkmenistanyň ähli künjeklerinden gelýän jahankeşdeleriň ...

  14.11.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  16
  17
  >