Taryh
 • Seniň ýaşyňda

 • Ata-babalarymyz okamak, öwrenmek, gurmak, döretmek boýunça dünýä nusgalyk işleri amala aşyrdylar

              Ibn Sina – türkmenleriň arasynda Lukman Hekim ady bilen meşhur bolan dünýä belli lukman, ensiklopedik alym. Doly ady ...

  20.12.2018
 • Seniň ýaşyňda

 • Ata-babalarymyz okamak, öwrenmek, gurmak, döretmek boýunça dünýä nusgalyk işleri amala aşyrdylar

              Abu Nasz al-Faraby käbir taryhy maglumatlara görä, 870-nji ýylda dünýä inipdir. Ylmyň ähli ugurlaryndan diýen ýaly baş çykarypdyr ...

  19.12.2018
 • Seniň ýaşyňda

 • Ata-babalarymyz okamak, öwrenmek, gurmak, döretmek boýunça dünýä nusgalyk işleri amala aşyrdylar

   

  Ahmet ibn Tulun türkmenleriň Müsürdäki Tulunylar begligini (868-905ý.) esaslandyryjydyr. Taryhy çeşmelerde begligiň adynyň «Dolun», ýagny «dolan aý» sözi ...

  17.12.2018
 • Seniň ýaşyňda

 • Ata-babalarymyz okamak, öwrenmek, gurmak, döretmek boýunça dünýä nusgalyk işleri amala aşyrdylar

  Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynyň ilkinji tomunda Köneürgençde ady latynlaşdyrylan görnüşde «logarifm – matematika» ...

  15.12.2018
 • Degreleri dynç saklanan Çandybil

 • Göroglynyň edermenliklerine eýlenip, heňňamlaryň hakydasynda türkmen watanperwerliginiň nusgasy hökmünde hemişelik orun tapdy

   

  2015-nji ýylda «Görogly» şadessany hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ÝUNESKO-nyň adamzadyň Maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň ...

  14.12.2018
 • Seniň ýaşyňda

 • Ata-babalarymyz okamak, öwrenmek, gurmak, döretmek boýunça dünýä nusgalyk işleri amala aşyrdylar

   

  Bile han (638-734) 33 ýaşynda Göktürkmen döwletiniň Gündogar böleginiň beýik hany bolýar. Ol Ilteriş Gutlug hanyň ogludyr. Döwlet ...

  12.12.2018
 • Oguz taryhynyň çeper ýazgysy

 • Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ajaýyp kitabynda ata Watanymyzyň gadymy Ýüpek ýolunyň merkezinde ýerleşip, ýakynu-alys ýurtlaryň biri-birleri bilen aragatnaşyk saklamaklarynda uly ähmiýete eýe bolandygy nygtalýar. Beýik ...

  10.12.2018
 • Taryhda atabegler mekdebi

 • Nesil terbiýesi ähli döwürlerde-de juda jogapkärli hem-de seresaply çemeleşmegi talap edýän meseleliginde galýar. Türkmeniň örän gadymdan gelýän atabegler däbi bu meseläni kesgitli çözýän kämil mekdep bolupdyr. Oguz han eýýamynda ...

  07.12.2018
 • Seniň ýaşyňda

 • Ata-babalarymyz okamak, öwrenmek, gurmak, döretmek boýunça dünýä nusgalyk işleri amala aşyrdylar

   

  Bumyn han (hökümdarlyk ýyllary 545-552 ý.) kämil ýaşynda Göktürkmenleriň döwletine hökümdar bolýar. Tagta geçen ýyly Günbatar Hytaý imperatory ...

  02.12.2018
 • Jemgyýetçilik ösüşiniň bähbidine ylmyň we işewürligiň hyzmatdaşlygy

 • Ylym tutuş adamzadyň bahasyna ýetip bolmajak gymmatlygydyr, taryhda ösüşleriň binýadydyr. Şoňa görä-de, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ylmy we bilimi ösdürmäge uly üns berýär. Milli Liderimiziň başlangyjy boýunça Türkmenistanyň Ylymlar ...

  30.11.2018
 • Seniň ýaşyňda

 • Ata-babalarymyz okamak, öwrenmek, gurmak, döretmek boýunça

  dünýä nusgalyk işleri amala aşyrdylar

   

  Oguz türkmenleriniň beýik Hun döwletiniň hökümdary ( hökümdarlyk döwri b.e. öňki 209-174 ý.) Mete hana gadymy atasynyň ady ...

  23.11.2018
 • Ýol Sarahsdan uzaýar

 • Türkmen halkynyň bäş müň ýyllyk taryhynyň bolşy ýaly, onuň milli gymmatlyklary hem öz gözbaşyny gadymdan alyp gaýdýar. Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşýän gadymy taryhy-medeni ojaklar hem türkmeniň geçmişini açyp görkezýär. Dünýä ...

  19.11.2018
 • Taryhyň täsinlikleri

 • Taryhy çeşmelerde hunlaryň serhet saklawynyň bolandygy hakynda anyk maglumatlar bar. Ony umumy aňlatmak üçin ýörite «orda» sözi hem ulanylypdyr.

  Serhet aslynda döwletleriň döremegi bilen peýda bolýar. Eýýäm bürünç eýýamynda dürli tire-taýpalaryň ...

  03.11.2018
 • Geçmişiň şöhratly ýaňy ýa-da Jelaleddin Meňburnuň gahrymançylygy hakda söhbet

 • Merdana halkymyzyň gadymy hem şöhratly taryhy, medeni mirasy, geçmişdäki beýik akyldarlaryň, söz ussatlarynyň, gaýduwsyz hem merdana serdarlaryň, serkerdeleriň ömür ýoly bilen baglanyşykly gymmatly maglumatlary öwrenmeklige Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe giň ...

  21.10.2018
  <
  1
  2
  ...
  8
  9
  10
  11
  12
  >