Taryh
 • Togrul beg türkmen

 • Türkmeniň taryhynda beýik döwletiň düýbüni tutmakda Togrul beg türkmeniň aýratyn orny bardyr. Ol türkmen döwletini döredip, onuň serhetlerini giňeldip, at-abraýyny dünýä ýaýradypdyr. Gündogaryň köp ýerlerini öz ýurduna birikdirip, halkynyň parahat ...

  04.03.2019
 • Şanly geçmiş

 • Orta asyr taryhy çeşmelerde Horezm ýa-da Gürgenç ady bilen tanalan Köneürgenç Türkmen döwleti dünýä taryhynda öçmejek yz galdyrdy. Bu gadymy toprak asyrlaryň dowamynda ençeme medeniýeti we syýasy ýagdaýy başdan geçirdi ...

  03.03.2019
 • Orta Aziýanyň ilkinji türkmen çapçylary

 • Atajan Abdal ogly we onuň neşir eden kitaplary

  XIX asyryň dowamynda Orta Aziýanyň çäklerinden daşarda we şol asyryň soňky çärýeginde onuň öz içinde kitap neşir edijileriň we kitap söwdagärleriniň tagallalary ...

  02.03.2019
 • Öwrendim Amuly, Merw, Dehistany...

 • «Paýhas çeşmesi» kitabynda şeýle jümleler bar: «Kitap okamaýan görýänini görer, kitap okaýan dünýäni görer», «Kitap okaýanyň ruhy baý». Bu dana sözlerde umman ýaly çuň we giň many bar. Mähriban Arkadagymyz ...

  01.03.2019
 • Miras — asyrlaryň ýaňy

 • Hormatly Prezidentimiz milli taryhy-medeni mirasymyzyň asylly däpleriniň dowam etdirilmegine aýratyn ähmiýet berýär. Ýurdumyzda adamzadyň ýeten derejesiniň möhüm bölegine öwrülen binagärlik ýadygärlikleriniň we maddy däl mirasyň aýawly saklanylmagy, hemmetaraplaýyn öwrenilmegi hem-de ...

  28.02.2019
 • Beýik Soltan Sanjaryň mawzoleýi

 • Islendik halkyň medeni derejesi onuň öz taryhyna bolan garaýyşlary bilen kesgitlenýär. Özleriniň gelip çykyş şejeresini arkama-arka ýitirmän gelen ata-babalarymyz muňa örän gowy düşünipdirler. Şonuň üçin hem olar külli türkmen halkynyň ...

  27.02.2019
 • Muhammet al-Horezmi

 • Türkmen topragymyz adamzadyň häzirki zaman ruhy we medeni, jemgyýeti ilerledýän nazary we amaly ylymlaryň kemala gelen ojaklarynyň biridir. Häzirki zaman nazary we amaly ylymlaryň binýadyny irki orta asyrlaryň maglumatlaryny umumylaşdyryp ...

  26.02.2019
 • Paraw — gadymy serhet galasy

 • Mähriban Watanymyzyň çar ýanyndan agyr ýükli kerwenler geçipdir. Şol ýagdaý hem halkymyzyň ykdysady, medeni durmuşynda, syýasy garaýşynda özboluşly orun eýeläpdir. Häzirki döwürde Gahryman Arkadagymyzyň aladasy bilen dünýä dolan milli medeniýetimiz ...

  25.02.2019
 • Taryhyň sahypalaryny yzarlap...

 • Ýurdumyzda taryhymyzy öwrenmek bilen bagly düýpli işler alnyp barylýar. Paryzdepede geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde ýüze çykarylan taryhy tapyndylar, bu taryhy künjek bilen bagly gadymy ýazuw çeşmelerinde bar bolan maglumatlaryň öwrenilmegi ...

  24.02.2019
 • Merwde öndürilen önümler Beýik Ýüpek ýolunyň harytlary hökmünde

 • Türkmenistanyň üstünden geçen we halkara gatnaşyklarynda möhüm orny eýelän Beýik Ýüpek ýoly Gündogary Günbatar bilen birleşdirip, dürli siwilizasiýaly we medeniýetli halklaryň arasynda hemmetaraplaýyn syýasy, ykdysady we medeni hyzmatdaşlygy ýola goýmakda ...

  23.02.2019
 • Ýürekden ýürege ornan şahsyýetler

 • Türkmen halky baý medeni, ruhy gymmatlyklary döreden, adamzadyň medeni, ylmy genji-hazynasyna taýsyz goşant goşan gadymy halklarynyň biridir.

  Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda, gör, näçe edebi gymmatlyklar döräpdir, täzeden dikeldilipdir. Türkmen topragyna ...

  22.02.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Beýik alymlar bir ömür, bir döwür, bir millet üçin döretmeýärler. Olar üçin milli serhet ýatdyr. Olaryň tutuş adamzat nesline baky galdyrylan eserleri hem ähli döwürlere, ähli milletlere degişlidir. Çünki olar ...

  21.02.2019
 • Jebel gowagyna syýahat

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistany açyk asmanyň astyndaky muzeý diýip adalatly atlandyryşy ýaly, Watanymyzyň çäklerinde geçmişiň dürli döwürlerinde adamlaryň ýaşan oturymly ýerleriniň, oba-şäherleriniň, guran we zähmet çeken önümçilik desgalarynyň galyndylary ...

  20.02.2019
 • Parawbibi ýadygärligi

 • Parawbibi ýadygärligi Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Paraw obasynyň kyblasynda, Köpetdagyň gerişleriniň birinde ýerleşýär. Ol, gözýetimden seredeniňde, daga ýabşyrylyp, bina edilen kiçiräk bir metjide çalym edýär. Parawbibi ýadygärliginiň XI-XII asyrlarda halk ...

  19.02.2019
  <
  1
  2
  ...
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  ...
  17
  18
  >