Taryh
 • Seniň ýaşyňda

 • Beýik Seljuk türkmen şadöwletiniň iň soňky hökümdary Soltan Sanjar (hökümdarlyk ýyllary 1118 – 1157 ý.) 1084-nji ýylyň 27-nji noýabrynda dünýä inýär. Sanjar ýaşlygynda atabegi Kamajyň tälim-terbiýesini alypdyr. 10-11 ýaşynda dogany ...

  02.01.2019
 • Täze ýyl arçasyny bezemegiň taryhy

 • Tutuş dünýäde Roždestwo hem-de Täze ýyl baýramçylygy giňden bellenilýär. Hemmeleriň söýgüli baýramçylygynyň esasy nyşany bezelen arçalardyr. Olar dürli bezemen oýnawaçlar, şarlar we beýleki bezeg nagyşlary bilen öwşün atýar.

  Arçalary bezemek ...

  31.12.2018
 • Täsin taryhly ada

 • Taryhyň dürli döwürlerinde Gekateý, Girkan, Abeskun, Gypjak, Oguz, Gulzum, Derbent, Dehistan, Gilan, Teberistan, Kaspi we ş.m. ýüzden-de gowrak at bilen atlandyrylan gojaman Hazaryň goýnunda,  taryhy asyrlara ýaýylyp gidýän ...

  30.12.2018
 • Serhet goragy (dowamy)

 • Ak öýlüler ­­­– serhetçiler taýpanyň oturan ýerinden serhede has golaý ýerde eken. Olar serhedi doly göz astynda saklapdyrlar. Olaryň maly, suwy, ýeri, umuman, öz hojalygy bolmandyr. Olar goşunyň esasyny emele ...

  29.12.2018
 • Seniň ýaşyňda

 • Hytaý bilen Müsür aralykda türkmenleriň döwletlilik taryhyndan Anadoly hem möhüm ähmiýete eýedir. Anadoly – Aziýa yklymynyň günbatara tarap uzaýan, dörtburçluk şekilindäki, 755,688 inedördül km meýdany tutýan adybir ýarymadasy. Ol ...

  28.12.2018
 • Serhet goragy

 • Serhet aslynda döwletleriň döremegi bilen bir wagtda peýda bolýar. Eýýäm bürünç eýýamynda dürli tire-taýpalaryň arasyndaky serhet geografik alamatlar we tebigy belgileri bilen tapawutlanypdyr. Eger juda anyk görkezilmese, onda uly daş ...

  27.12.2018
 • Ýartygümmez kümmeti

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda ýurdumyzyň ähli pudaklarynda, şol sanda ylym-bilim ulgamynda-da uly ösüşlere ýetildi. Şöhratly taryhymyzy öwrenmäge, medeni mirasymyzy wagyz etmäge, milli gymmatlyklarymyzy ...

  27.12.2018
 • Seniň ýaşyňda

 • Mälik şa Beýik Seljuk türkmen şadöwletiniň meşhur soltany Alp Arslanyň ogludyr. Ol 1055-nji ýylyň 6-njy awgustynda dünýä inipdir. Onuň dünýä inen ýyly seljuk türkmenleriniň taryhynda ähmiýetli wakalaryň biri bolupdy. Togrul ...

  27.12.2018
 • Şöhratly taryhyň teswiri

 • Merdana türkmen halky özüniň şöhratly taryhynda döwletleriň ençemesini gurdy. Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistan–Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly eseriniň ikinji kitaby bolsa türkmenleriň guran döwletleriniň taryhyny ylmy taýdan öwrenmegiň çeşmesidir. Beýik Ýüpek ...

  23.12.2018
 • Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky meşhur minara

 • Daşoguz welaýaty taryhy we medeni ýadygärliklere baýdyr. Muňa mysal edip, Köneürgenjiň ýadygärlikleriniň biri bolan Gutlug Temiriň minarasyny görkezmek bolar. Gutlug Temiriň minarasy iň beýik Orta asyr ymaratlarynyň hatarynda durup, Orta ...

  22.12.2018
 • Seniň ýaşyňda

 • Gaznaly türkmenleriň döwletiniň meşhur hökümdary Mahmyt Gaznaly (hökümdarlyk ýyllary 998-1030 ý.) 971-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda Owganystanyň Gazna şäherinde dogulýar. Mahmyt Gaznaly 27 ýaşynda Gaznaly tagtyna geçýär. Gündogarşynaslar K.E.Boswort ...

  21.12.2018
 • Seniň ýaşyňda

 • Ata-babalarymyz okamak, öwrenmek, gurmak, döretmek boýunça dünýä nusgalyk işleri amala aşyrdylar

              Ibn Sina – türkmenleriň arasynda Lukman Hekim ady bilen meşhur bolan dünýä belli lukman, ensiklopedik alym. Doly ady ...

  20.12.2018
 • Seniň ýaşyňda

 • Ata-babalarymyz okamak, öwrenmek, gurmak, döretmek boýunça dünýä nusgalyk işleri amala aşyrdylar

              Abu Nasz al-Faraby käbir taryhy maglumatlara görä, 870-nji ýylda dünýä inipdir. Ylmyň ähli ugurlaryndan diýen ýaly baş çykarypdyr ...

  19.12.2018
 • Seniň ýaşyňda

 • Ata-babalarymyz okamak, öwrenmek, gurmak, döretmek boýunça dünýä nusgalyk işleri amala aşyrdylar

   

  Ahmet ibn Tulun türkmenleriň Müsürdäki Tulunylar begligini (868-905ý.) esaslandyryjydyr. Taryhy çeşmelerde begligiň adynyň «Dolun», ýagny «dolan aý» sözi ...

  17.12.2018
  <
  1
  2
  ...
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  >