Taryh
 • Ýartygümmez kümmeti

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda ýurdumyzyň ähli pudaklarynda, şol sanda ylym-bilim ulgamynda-da uly ösüşlere ýetildi. Şöhratly taryhymyzy öwrenmäge, medeni mirasymyzy wagyz etmäge, milli gymmatlyklarymyzy ...

  27.12.2018
 • Seniň ýaşyňda

 • Mälik şa Beýik Seljuk türkmen şadöwletiniň meşhur soltany Alp Arslanyň ogludyr. Ol 1055-nji ýylyň 6-njy awgustynda dünýä inipdir. Onuň dünýä inen ýyly seljuk türkmenleriniň taryhynda ähmiýetli wakalaryň biri bolupdy. Togrul ...

  27.12.2018
 • Şöhratly taryhyň teswiri

 • Merdana türkmen halky özüniň şöhratly taryhynda döwletleriň ençemesini gurdy. Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistan–Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly eseriniň ikinji kitaby bolsa türkmenleriň guran döwletleriniň taryhyny ylmy taýdan öwrenmegiň çeşmesidir. Beýik Ýüpek ...

  23.12.2018
 • Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky meşhur minara

 • Daşoguz welaýaty taryhy we medeni ýadygärliklere baýdyr. Muňa mysal edip, Köneürgenjiň ýadygärlikleriniň biri bolan Gutlug Temiriň minarasyny görkezmek bolar. Gutlug Temiriň minarasy iň beýik Orta asyr ymaratlarynyň hatarynda durup, Orta ...

  22.12.2018
 • Seniň ýaşyňda

 • Gaznaly türkmenleriň döwletiniň meşhur hökümdary Mahmyt Gaznaly (hökümdarlyk ýyllary 998-1030 ý.) 971-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda Owganystanyň Gazna şäherinde dogulýar. Mahmyt Gaznaly 27 ýaşynda Gaznaly tagtyna geçýär. Gündogarşynaslar K.E.Boswort ...

  21.12.2018
 • Seniň ýaşyňda

 • Ata-babalarymyz okamak, öwrenmek, gurmak, döretmek boýunça dünýä nusgalyk işleri amala aşyrdylar

              Ibn Sina – türkmenleriň arasynda Lukman Hekim ady bilen meşhur bolan dünýä belli lukman, ensiklopedik alym. Doly ady ...

  20.12.2018
 • Seniň ýaşyňda

 • Ata-babalarymyz okamak, öwrenmek, gurmak, döretmek boýunça dünýä nusgalyk işleri amala aşyrdylar

              Abu Nasz al-Faraby käbir taryhy maglumatlara görä, 870-nji ýylda dünýä inipdir. Ylmyň ähli ugurlaryndan diýen ýaly baş çykarypdyr ...

  19.12.2018
 • Seniň ýaşyňda

 • Ata-babalarymyz okamak, öwrenmek, gurmak, döretmek boýunça dünýä nusgalyk işleri amala aşyrdylar

   

  Ahmet ibn Tulun türkmenleriň Müsürdäki Tulunylar begligini (868-905ý.) esaslandyryjydyr. Taryhy çeşmelerde begligiň adynyň «Dolun», ýagny «dolan aý» sözi ...

  17.12.2018
 • Seniň ýaşyňda

 • Ata-babalarymyz okamak, öwrenmek, gurmak, döretmek boýunça dünýä nusgalyk işleri amala aşyrdylar

  Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynyň ilkinji tomunda Köneürgençde ady latynlaşdyrylan görnüşde «logarifm – matematika» ...

  15.12.2018
 • Degreleri dynç saklanan Çandybil

 • Göroglynyň edermenliklerine eýlenip, heňňamlaryň hakydasynda türkmen watanperwerliginiň nusgasy hökmünde hemişelik orun tapdy

   

  2015-nji ýylda «Görogly» şadessany hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ÝUNESKO-nyň adamzadyň Maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň ...

  14.12.2018
 • Seniň ýaşyňda

 • Ata-babalarymyz okamak, öwrenmek, gurmak, döretmek boýunça dünýä nusgalyk işleri amala aşyrdylar

   

  Bile han (638-734) 33 ýaşynda Göktürkmen döwletiniň Gündogar böleginiň beýik hany bolýar. Ol Ilteriş Gutlug hanyň ogludyr. Döwlet ...

  12.12.2018
 • Oguz taryhynyň çeper ýazgysy

 • Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ajaýyp kitabynda ata Watanymyzyň gadymy Ýüpek ýolunyň merkezinde ýerleşip, ýakynu-alys ýurtlaryň biri-birleri bilen aragatnaşyk saklamaklarynda uly ähmiýete eýe bolandygy nygtalýar. Beýik ...

  10.12.2018
 • Taryhda atabegler mekdebi

 • Nesil terbiýesi ähli döwürlerde-de juda jogapkärli hem-de seresaply çemeleşmegi talap edýän meseleliginde galýar. Türkmeniň örän gadymdan gelýän atabegler däbi bu meseläni kesgitli çözýän kämil mekdep bolupdyr. Oguz han eýýamynda ...

  07.12.2018
 • Seniň ýaşyňda

 • Ata-babalarymyz okamak, öwrenmek, gurmak, döretmek boýunça dünýä nusgalyk işleri amala aşyrdylar

   

  Bumyn han (hökümdarlyk ýyllary 545-552 ý.) kämil ýaşynda Göktürkmenleriň döwletine hökümdar bolýar. Tagta geçen ýyly Günbatar Hytaý imperatory ...

  02.12.2018
  <
  1
  2
  ...
  11
  12
  13
  14
  15
  >