Taryh
 • Geçmişiň serhetçi serkerdeleri «Üç begleri»

 • Şöhratly geçmişimizde ady äleme dolan beýik şahsyýetlerimiziň içinde, olaryň taryhyň dürli döwürlerinde guran döwletleriniň serhet çäkleriniň abadanlygyny we asudalygyny goran, taryhy çeşmelerde «uç begleri» diýlip atlandyrylan serkerdeleriň halk, ýurt üçin bitiren işleri nusga ...

  06.09.2018
 • Keýmir Serdar

 • Merdana halkymyzyň şöhratly taryhynda öçmejek yz galdyran gaýduwsyz şahsyýetler kän. Olar öz döwürlerinde halka baş bolup, Watan, ar-namys, mukaddes toprak üçin bütin ömrüni bagyş edip, merdanalygyň, gahrymançylygyň nusgalyk ýollaryny görkezipdirler ...

  06.09.2018
 • Pilli goşun

 • Hä­zir­ki za­man baş ýö­rel­ge­si­niň nuk­daý­ na­za­ry­na esas­la­nyl­sa, Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ugrunda ýer­leş­ýän Hin­dis­tan döw­le­ti­niň esa­sy go­şu­ny pil­li go­şun bo­lup­dyr. Hin­di har­by­la­ry pil­li go­şun­la­ry­ny sö­weş­ler­de us­sat­lyk bi­len ula­nyp, sö­weş meý­danla­ryn­da uly ýe­ňiş­leri ga­zanyp bi­len­dik­le­ri ...

  06.09.2018
 • Beýik ýüpek ýolunyň ugrunda Parfiýalylar

 • Biz, döwlet Baştutanymyzyň durmuşa geçirýän ynsanperwer, oňyn içeri we daşary syýasatynyň netijesinde Watanymyzyň halkara jemgyýetçiligindäki abraýynyň gün-günden ýokary galýandygynyň şaýady bolýarys. Türkmenistanyň geçmiş taryhyna, halkymyzyň medeni-taryhy miraslaryna uly sarpa goýýan hormatly Prezidentimiz «Türkmenistan — ...

  06.09.2018
 • Beýik ýüpek ýolunyň merjen galalary

 • Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynyň neşir edilmegi bäş müň ýyllyk taryhly halkymyzyň dünýä medeniýetine goşan saldamly mirasyny çuňňur öwrenmäge giň mümkinçilikleri döretdi.

  Mälim bolşy ýaly ...

  06.09.2018
  <
  1
  2
  ...
  12
  13
  14
  15
  >