Taryh
 • Şähryslam

 • Bäherden etrap merkeziniň 20 kilometr demirgazygynda ýerleşýän Şähryslam ýadygärligi ýurdumyzyň taryhyny öwrenmekde uly ähmiýete eýedir. Bu taryhy künjek Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen ösen şäherleriň biri bolupdyr.

  Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistan ...

  26.11.2019
 • Şährihaýbaryň täsin nagyşly küýzesi

 • Arkadag Prezidentimiziň başlangyjy bilen «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlen şygar bilen dabaralandyrylan 2019-njy ýylyň her bir güni beýik zähmet ýeňişlerine, taryhy altyn sahypalar bilen bezejek şanly wakalara beslenýär. Milli Liderimiziň ...

  23.11.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • 1714-nji ýylyň ýazynda 36 ýaşly Hojanepes Aleksandr Bekowiç-Çerkasskiniň kömegi bilen patyşa Pýotr I bilen duşuşypdyr. Bu duşuşykda Hojanepes Amyderýanyň kenarlarynda altyn külkeleriniň bardygyny, derýanyň beýleki ýüzünde, Buhara töwereklerinde ýerleşýän ...

  21.11.2019
 • Taryhy baý ülke

 • Daşoguz welaýatynyň çäginde türkmen halkynyň bahasyna ýetip bolmajak gymmatlyklary bolup duran taryhy we arheologik ýadygärlikler jemlenendir. Köneürgenç şäheri dünýäniň dürli ýurtlarynda ýaşaýan köpsanly syýahatçylaryň we Türkmenistanyň ähli künjeklerinden gelýän jahankeşdeleriň ...

  14.11.2019
 • Göksüýri ýadygärlikleri — Tejeniň kenaryndaky beýik medeniýetiň yzlary

 • Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda belleýşi ýaly, türkmen topragynyň her daban ýerinde beýik medeniýetiň yzlaryna duşýarys. Mundan müňlerçe ýyl ozal şöhratly Merwden günbatara rowan bolan ...

  11.11.2019
 • Türkmenleriň sanjylýan ýaraglarynyň nusgawy görnüşleri

 • (Dowamy)

  Süýngi. «Süýngi» – sanjylýan ýaraglaryň bir görnüşiniň atlandyrylyşy bolup, onuň «süni», «süýni», «süňi» ýaly aýdylyşy hem bardyr. Bu ýaragyň ady-da «Däde Gorkut» eposynda agzalýar: «Gargy daly (şahasy) süýngümi ne ...

  04.11.2019
 • Türkmenleriň sanjylýan ýaraglarynyň nusgawy görnüşleri

 • Ata-babalarymyzyň synmaz döwletleri gurup, taryhda uly üstünlikleri gazanmaklary harby hünäre ussat il-ulus bolandygyndan gelip çykýar. Bu ildeşlerimiziň öz döwrüniň diýseň kämil ýaraglarynyň eýesi bolandyklaryna taryhy ýazuw çeşmeleri, arheologik gazyp agtaryşlaryň ...

  31.10.2019
 • Türkmeniň gerçek ogly

 • Halkymyzda «Suw akar, daş galar» diýlen aýtgy bar. Geçmişde şöhratly yz galdyran Oguz han, Görogly beg, Togrul beg, Çagry beg, Soltan Sanjar, Alp Arslan, Mälik şa, Baýram han, Keýmir serdar ...

  26.10.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Hindistanyň taryhynda uly yz galdyran türkmen nesilşalyklarynyň birem Kutubşa türkmenleriniň döwletidir. Kutubşalar Günorta Hindistanda we Gündogar Dekan welaýatynda hökümdarlyk eden türkmen neberesidir. Bu neberäniň esaslandyryjysy Soltanguly Kutubşa garagoýunly türkmenleriniň baharly ...

  18.10.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Halaçlardan soňra Deli soltanlygyny Togalaklaryň nesilşalygy dolandyrypdyr. Bu nebereden bolan hökümdarlar Demirgazyk Hindistandan başlap, Dekan ýaýlasyna çenli bolan ýerleri 94 ýyllap edara edipdirler. (1320-1414 ý.). Togalaklaryň paýtagty ilki Deli, soňra ...

  17.10.2019
 • Sumerler hakda söhbet

 • O.Süleýmenow: «Şumer dili b.e. öňki IV müňýyllykda ýüze çykypdyr. Şumer Wawilon sillabirileri (bogunlardan düzülen ýazuw ulgamy — B.A.) bolsa, b.e. öňki VI asyra degişlidir» diýip takyklaýar ...

  15.10.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Iltutmyşyň maslahatçysy Mübärek şa türkmen diplomatiýasynyň taryhyndan möhüm çeşme hasaplanýan «Uruş alyp barmagyň hem-de edermenligiň kada-kanuny» («Adab al-harb wa-ş-şujaat») eserinde ähli döwürleriň hökümdarlaryna pent bolmaly şu ajaýyp setirleri miras goýup ...

  07.10.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Baýram hanyň ogly Abdyrahym han hem (1556 — 1626 ý.) kakasy ýaly, «Hanlar hany» derejesini alan harby serkerde, şahyr bolupdyr. Çagalygynda kakasy haýynlyk bilen öldürilensoň, Abdyrahym Ekber şanyň köşgünde ...

  03.10.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Hindi alymlary N.K.Sinha bilen A.Ç.Banerji Alaeddiniň döwrüniň Deli soltanlygynyň gülläp ösen hem-de iň kuwwatly döwri bolandygyny tassyklaýarlar. Emma biz sowet hindişynasy K.Z.Aşrafýanyň bu hökümdaryň ...

  23.09.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  16
  17
  >