Taryh
 • Dünýäniň gadymy diwary

 • Dünýä medeniýetiniň ösüşine mynasyp goşant goşan pederlerimiziň mundan müňlerçe ýyl ozal döreden, guran ajaýyp binalary, köşk-saraýlary bu gün türkmen hünärmenleri bilen bir hatarda, daşary ýurtly alymlaryň hem ünsüni özüne çekýär ...

  17.05.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Osman türkmenleriniň döwletiniň ikinji soltany, Osman begiň ogly, Ärtogrul gazynyň agtygy Orhan gazynyň doglan wagty taryhy çeşmelerde dürlüçe görkezilýär (1274 ý., 1279 ý., 1281 ý., 1287 ý.). Orhanyň Osmanyň körpe ...

  16.05.2019
 • Guryýer goşunlary

 • Esgerleriň agalygyny ýola goýmak üçin şertler diňe bürünç eýýamynda döräp başlapdyr diýlip hasaplanylýar. Hakyky harby demokratiýa «demir asyrynda, ýagny erkek adamlaryň hemmesiniň ýaraglanmagy üçin mümkinçilik dörän wagty» peýda bolýar.

  Miladydan ...

  15.05.2019
 • Medeni miras — gymmatly hazyna

 • Hormatly Prezidentimiziň türkmen halkynyň milli mirasyny aýawly saklamak we wagyz etmek işine ýakyndan goldaw bermegi netijesinde ýurdumyzyň medeniýet we ylym ulgamy täze derejelere çykdy. Häzirki zaman taryhy we arheologiýa barlaglarynyň ...

  14.05.2019
 • Paryzdepeden tapylan naýzalar

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe medeni mirasymyzy öwrenmekde we goramakda öňe sürýän taglymatlary netijesinde ýurdumyzyň taryhy we medeni ýadygärliklerini öwrenmek işleri has-da giň gerime eýe boldy. Alymlar ...

  13.05.2019
 • Şir Kebir – Maşat ata metjidiniň gözelligi

 • Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda Şir Kebir, ýagny Maşat ata ýadygärligi barada: «Onuň seýrek gabat gelýän täsin gözelligi bolup, dürli ýurtlaryň şu babatda barlag işlerini ...

  11.05.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Osman gazy (1258 — 1326 ý.) — Osman türkmenleriniň döwletiniň ilkinji soltany. Ol Ärtogrul gazynyň ogludyr. 23 ýaşynda Osman beg Söwütde uç begliginiň başyna geçýär. Osman beg türkmeniň görmegeý ýigidi ...

  10.05.2019
 • Barsly ata

 • Taryhy-medeni geçmişimizden habar berýän, Diýarymyzyň gözel künjekleriniň dürli ýerlerinde orun tutan arheologik ýadygärliklerimiz, gadymyýetden gaýdyp, üýşmek topraga we gadymy öwlüýälere öwrülen medeni, taryhy ýerlerimiz barmak basyp sanardan juda kändir. Ýurdumyzyň ...

  09.05.2019
 • Mirasy öwrenmegiň ilkinji çeşmesi

 • Halkymyzyň ajaýyp ruhy-medeni mirasyny aýawly saklamagy, geçmişde ýaşan türkmen akyldarlarynyň dürdäne eserlerini öwrenmegi, olardaky paýhasly pikirleri halka ýetirmegi döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň hatarynda goýýan hormatly Prezidentimiz mirasy öwrenmegiň ilkinji çeşmesi ...

  08.05.2019
 • Zenan ady bilen baglanyşykly ýadygärlikler

 • Baýhatyn (Daýahatyn), Amuldan Horezme ugraýan gadymy söwda ýolunyň ugrunda, Amyderýanyň çep kenarynda ýerleşýän orta asyrlar kerwensaraýy. Türkmenabatdan 173 kilometr demirgazykda, Hanabat stansiýasynyň golaýyndaky bu taryhy ýadygärligi ýerli halk «Baýhatyn» diýip ...

  06.05.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Ärtogrulyň esaslandyran kiçijik uç begliginiň gysga wagtda uly bir döwlet halyna gelmegine kaýylaryň wekilçilik eden ýokary medeniýeti, türkmenleriň döwlet gurmaga ata-baba ökdeligi sebäp bolupdyr.

  Söwüt gaýalaryň gyşlag, Domaniç bolsa ýazlag ...

  04.05.2019
 • Murgabyň kenaryndaky gowak şäherleri

 • Hyratdan Merwe barýan kerwen ýollary köpsanly obalar we uly bolmadyk şäherler ýerleşen Murgap derýasynyň çep kenary boýunça geçipdir. Keýf şäherçesi Türkmenistanyň çägine girilýän serhetýakada ýerleşipdir. Bu barada orta asyr geografiýaçysy ...

  03.05.2019
 • Türkmeniň batyr ogly

 • Türkmenler Watan, ar-namys gymmatlygyny ähli zatdan ýokarda goýýan halk. Ata-babalarymyz dost diýip gelene öýüniň töründen orun beripdirler. Emma, ýaman niýet bilen Watan topragyna aýak basana berk gaýtawul bermegi başarypdyrlar. Muny ...

  02.05.2019
 • Gözel Köpetdagyň eteginde, Kesearkajyň ýurdunda

 • Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çäkleri «ýedi ýoluň çatrygynda» bolandygy barada öňe sürlen ylmy taglymaty ylmy esasda teswirlemek hakykata dogry gelýär. Bu hakykaty taryhy çeşmeleriň esasynda subut edip, şeýle ...

  30.04.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  11
  12
  >