Taryh
 • Hazar ýolunyň ugrunda, Dehistanyň baýrynda

 • Gadymyýetde Hazar deňziniň gündogar kenarynda ekerançylyk üçin amatly, tekiz, mes toprakly ýerlerde 3500 ýyllap üznüksiz ýaşaýyş bolupdyr. Gadymy ýazgylaryň berýän maglumatlaryna görä, Dehistan ýurdy mes toprakly, bol suwly, ekin-dikinli, bag-bossanly ...

  05.09.2019
 • Şöhratly Nusaýda Isgenderiň yzlary

 • (Dowamy)

  Türkmen alymy N.Gullaýewiň ýazmagyna görä: «Aleksandr Makedonskiý Nusaýa gelende, onuň kätibi Hares Mitilinli tarapyndan söýgini we wepadarlygy dabaralandyrýan «Zeririň hatyrasyna düzülen dessan», «Hurma agajy we geçi» ýaly poemalary ...

  04.09.2019
 • Şöhratly Nusaýda Isgenderiň yzlary

 • Belli serkerde Aleksandr Makedonskiniň ömri, pelsepesi, harby sungaty we jahanşalygy barada ençeme kitaplaryň, ylmy monografiýalaryň ýazylandygyna, kinofilmleriň düşürilendigine seretmezden, adamzat nesli Aleksandryň yzlaryna dahylly täze maglumatlaryň ýüze çykarylmagyna garaşýar.

  Miladydan ...

  03.09.2019
 • Orta asyrlaryň täsin küýzejikleri

 • Orta asyrlar şäherlerinde VIII—IX asyrlardan başlap keramiki önümleri ýasamak sungaty kämilleşip başlaýar. Dehistan, Şährislam, Nusaý, Abiwert, Merw, Ürgenç ýaly iri şäherlerde sungat gülläp ösýär. XI—XII asyrlarda bu şäherlerde farfordan gap-gaçlar ...

  01.09.2019
 • Gadymy Änew medeniýeti

 • Ata-babalarymyz asyrlaryň dowamynda gojaman taryhda maddy we medeni gymmatlyklaryň beýik nusgalaryny döredip, gadymy türkmen topragynyň şan-şöhratynyň dünýä ýaýylmagynda ägirt uly işleri alyp barypdyrlar. Bu günki gün şol medeni we taryhy ...

  30.08.2019
 • Çarwalaryň suw çeşmeleri

 • Ata Watanymyz taryhy-medeni mirasa örän baý ýurt. Şonuň bilen birlikde, gojaman Köpetdagyň degresi bolsa ýurdumyzda ekerançylyk pudagynyň iň irki ýüze çykan mekanydyr. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly: «Ata-babalarymyz çylşyrymly suwaryş ulgamlaryny ...

  28.08.2019
 • Şöhratly taryhymyzyň gymmaty

 • Bu goja zeminde ýaşaýan gadymy halklaryň biri bolan türkmen halkynyň taryhynda öçmejek yz galdyran beýik-beýik şahsyýetler juda köp bolupdyr. Türkmen halkynyň beýik şahsyýetleriniň görkezip giden aýdyň ýol-ýörelgesi, nusgalyk keşbi akylly-başlylykdan ...

  27.08.2019
 • Sumerler hakda söhbet

 • Türkmen halkynyň uzak geçmişiň jümmüşine uzaýan baý taryhy ýoly bar. Şol ýoluň dowamynda gadymy pederlerimiz çarwaçylygy hem, çomruçylygy hem başyndan geçirdiler, ýöne nähili bolanda-da millet hökmünde elmydama öz hormatyny we ...

  26.08.2019
 • Dünýäň çar künjüne ýaýran türkmenim

 • Taryhy maglumatlara nazar aýlanymyzda, türkmenleriň köpsanlysynyň Ho­ra­san­dan Ki­çi Azi­ýa ýaý­ra­ma­gy­nyň tapgyrlaýyn häsiýete eýe bolandygyny görüp bol­ýar. Tu­ruw­baş­dan, türk­men­le­riň Ki­çi Aziýa tarap göçmeginiň Seljuk Türkmen döwletiniň döremegi bilen baglanyşyklydygyny bel­le­me­li­di­ris. 1040-njy ...

  23.08.2019
 • Ylym äleminiň şöhlezar ýyldyzy

 • Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň: «Türk­men hal­ky­nyň ençe­me alym­la­ry, şa­hyr­la­ry uzak asyr­la­ryň do­wa­mynda öz köp­ta­rap­ly yl­my we aja­ýyp çe­per eser­le­ri bi­len türk­me­niň ady­ny şöh­rat­lan­dyrdy­lar. Olar yl­my we çe­per döre­di­ji­li­gi bi­len dün­ýä me­de­niýe­ti­niň ösü­şi­ne ...

  21.08.2019
 • Taryhda diplomatiýanyň orny

 • Merkezi Aziýa sebitinde geografik taýdan oňaýly we geostrategik nukdaýnazardan uly ähmiýete eýe bolan hemişelik Bitarap Türkmenistanyň saldamly ornunyň barha berkemeginde halkymyzyň gadymyýetden gelýän parahatçylyk söýüjilikli we hoşniýetli goňşuçylyk däpleriniň täze ...

  20.08.2019
 • Köneürgenç-taryhy buýsanjymyz

 • Dünýä taryhynda öçmez yz galdyran beýik Horezm döwletiniň paýtagty Ürgenç (Köneürgenç) häzir hem dünýäniň dürli ýurtlaryndan gelýän jahankeşdeleriň, syýahatçylaryň, beýleki myhmanlaryň üns merkezinde. Bu ýerdäki Nejmeddin Kubranyň kümmeti, Gutlug Temiriň ...

  18.08.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Nureddin Mahmyt (1116 — 1174 ý.) Zeňňileriň Halap şahasynyň hökümdarydyr. Ol 30 ýaşynda atabegligiň başyna geçip, 28 ýyl hökümdar bolupdyr (1146 — 1174). Haçparazlara garşy göreşmekde köp hyzmatlar bitiripdir. Dogany ...

  09.08.2019
 • Taryhyň synmajak ýaňy

 • Türkmenistanyň çäginde dürli döwürlere degişli, ata-babalarymyzyň ýaşaýşynyň, durmuşynyň şaýady bolan ýüzlerçe ýadygärlik bar. Bu ýadygärlikleriň iň gadymylary häzirki wagtda dürli ululykdaky depeler görnüşinde saklanyp galypdyr. Palçykdan we çig kerpiçden gurlan ...

  08.08.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  14
  15
  >