Taryh
 • Seniň ýaşyňda

 • Türkmen taryhyndaky meşhur şahslaryň biri Seýfeddin Kutuz hasaplanýar. Onuň doglan wagty hakynda anyk maglumat ýok. Ýö­ne onuň 1259-njy ýy­lyň 12-nji no­ýab­ryn­dan 1260-njy ýylyň 24-nji oktýabryna çenli Müsürde Memluk türkmenleriniň döwletine ...

  18.07.2019
 • Bu ýadygärlikler ýene-de geçen asyrlaryň köp syrlaryny açar

 • Türkmen bilermenleri taryhyň täze numizmatik subutnamalaryny öwrenýärler

  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ikinji kitabynda bu täsin söwda ýoly bilen baglanyşykly taryhy künjekleriň örän möhüm ...

  15.07.2019
 • Hanlar hany Baýram han

 • Baýram han ýuwaş-ýuwaşdan kämillige ýetip başlaýar. Ol Zahyreddin Muhammet Babyryň hyzmatynda bolýar. Beýik patyşanyň söýgüsine we hormatyna mynasyp bolýar. Baýram han 16 ýaşa ýetende Babyryň ogly Humaýunyň hyzmatyna geçýär. Çünki ...

  09.07.2019
 • Gadymy Gürgenjiň medeni durmuşy

 • Gojaman hem mukaddes Horezm! Gözbaşyny göz ýetirip bolmaýan gadymyýetden alyp gaýdýan bu keramatly ýurduň we onuň paýtagty Gürgenjiň adyny agzanyňda, beýik hökümdarlaryň we serkerdebaşylaryň, genial alymlaryň, meşhur filosoflaryň we şahyrlaryň ...

  06.07.2019
 • Şöhratly geçmişiň ýaňy

 • Taryhçy Prisk 448-nji ýylda gunlaryň arasynda ilçi bolan döwründe Atillany içgin synlandygy we ol hakynda özünde galan täsirler barada ýazypdyr. Onuň ýazmagyna görä, Atilla özüniň beýleki serkerdelerinden sadalygy, ýönekeýligi, sabyr-kanagatlylygy ...

  04.07.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Beýbars Müsüri kuwwatly döwlete öwürmek üçin suwaryş kanallaryny, gämi ussahanalaryny, harby berkitmeleri, köşkleri, kitaphanalary, metjit-medreseleri, hammamlary, seýilgähleri gurdurypdyr. Nil derýasynyň suwuny ölçemegi ýola goýupdyr. Ekerançylygy, hünärmentçiligi, söwdany, ylmy, sungaty ösdüripdir ...

  03.07.2019
 • Türkmenler we Merkezi Aziýanyň halklary

 • Merkezi Aziýa giňişlik geografiýa babatda ýeterlik derejede birmeňzeş sebit bolmak bilen, Aziýanyň we Ýewropanyň arasynda baglanyşdyryjy halkanyň hyzmatyny ýerine ýetirýär.

  Merkezi Aziýanyň müňýyllyklaryň dowamynda öwrenilýän ykballarynyň umumylygy, diňe bir çäkleriniň ...

  29.06.2019
 • Hanlar hany Baýram han

 • Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyz ähli ugurlar boýunça täze üstünliklere eýe bolýar. Baý medeni we ruhy mirasymyzy öwrenmäge çuňňur çemeleşip, türkmen taryhynda uly yz galdyryp giden beýik ...

  25.06.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • (Türkmen soltany Beýbars hakynda)

  Müsür taryhynda yz galdyran ýene bir türkmen soltany Az-Zahyr Beýbars al-Bundukdardyr. Ol 1223 — 1225-nji ýyllarda doglan diýlip çaklanýar. Ady «Barslaryň begi» manysyny berýän Beýbarsa türki ...

  22.06.2019
 • Şöhratly geçmişiň ýaňy

 • Taryhy maglumatlara görä, Atilla Rim imperiýasynyň paýtagt şäheri bolan Mediolanumy (Milany) eýeländä, ýeňiş dabarasy bilen ol ýerdäki imperator köşgüne barýar. Haçanda Atilla köşge girende tagtyň üstünde oturan rim imperatorynyň we ...

  21.06.2019
 • Selewkiler döwleti

 • Aleksandr Makedonskiý b.e.öň 323-nji ýylda Wawilonda aradan çykandygy baradaky habar ýyldyrym çaltlygynda bütin imperiýanyň çäklerine ýaýraýar. Bu habardan soň Merkezi Aziýadaky grek-makedon goşunlarynyň 20 müňden gowragy watanlaryna dolanmak ...

  17.06.2019
 • Kelteminar medeniýeti

 • Amyderýanyň aşak akymlarynda, gadymy Horezmiň çäklerinde Merkezi Aziýanyň täze daş asyry zamanyna degişli oturymly ýerleriň biri 4-nji Ýanbaşgala mekany bolup, şol mekanyň materiallary Kelteminar medeniýeti ady bilen öwrenilýär. Bu medeniýet ...

  12.06.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Beýbars ökde diplomatdy. Ol duşmanlaryny gowşatmak üçin dürli döwletler bilen syýasy ýaranlygy ussatlyk bilen ulanypdyr. Müsürdäki we Siriýadaky häkimiýetini berkitmek üçin Bagdatdaky Abbasy halyflygyny Müsüre bagly edipdir, mongollara garşy Altyn ...

  11.06.2019
 • Şöhratly geçmişiň ýaňy

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň irginsiz zähmetiniň we döredijilikli zehininiň miwesi bolan «Döwlet guşy» romany türkmen halkynyň gadymy hem şöhratly taryhy hakyndaky gymmatly maglumatlary özünde jemleýär. Onda milli Liderimiziň atasy Berdimuhamet ...

  10.06.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  13
  14
  >