Taryh
 • Döwkesen — üstýurtdaky gorag galasy

 • Uzakdan magallaklap görünýän ýumrulan galalaryň täsin harabalyklary orta asyrlara degişli golýazmalarda gülläp ösüşiniň waspy edilen Wezir şäheri ýerli ilat tarapyndan Döwkesengala diýlip atlandyrylýar. Ol Demirgazyk Türkmenistanyň iň bir täsin galdyrýan ...

  08.06.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Süleýman Kanuny jenaýat kanunçylygyny hem düzgünleşdiripdir, has takygy, ony ynsanperwerleşdiripdir. Her bir jenaýat üçin bellenen jerimeler ulgamy öňki ten jezalaryny çalyşmaga gönükdirilipdir. Ölüm jezasy azaldylypdyr. Ýalan görkezme bermek, resminamalaryň galplaşdyrylmagy ...

  07.06.2019
 • Taryhymyzyň şöhratly yzlary

 • Ýurdumyzyň Lebap welaýatynyň Birata etrabynyň çäginde ýerleşýän Dargangala hem-de Baýhatyn (Daýahatyn hem diýilýär) ady bilen at-owazasy äleme dolan taryhy ýadygärlikler halkymyzyň buýsanjydyr.

  Taryhy maglumatlarda beýan edilişine görä, Dargangala — kerwen ...

  05.06.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Beýleki musulman döwletlerinde dünýewi kanunçylygyň entek ýok mahaly, onuň ýerine şerigatyň hereket edýän wagty Süleýman Kanunynyň döwründe döwletiň her bir etraby üçin kanunnamalar, ýagny kanunlaryň ýygyndysy düzülipdir. Döwletiň ähli ýerleri ...

  03.06.2019
 • Seljuklaryň altyn teňňeleri

 • ХI-ХII asyrlarda türkmen topragynda edebiýat, binagärçilik, bezeg sungaty, takyk ylymlar ösýär, uly medeni merkezler döreýär. Şol medeni merkezleriň hataryna Merw, Nusaý we beýleki şäherler giripdir. Merwiň ýokary derejede ösmegine onuň ...

  01.06.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Osman türkmenleriniň soltany Sü­leýman Ka­nu­ny­ hakynda

  Ka­nun­lar — döw­le­tiň aý­ryl­maz bölegi. Jemgyýetde asudalygy, düzgün-tertibi üpjün edýän kanunlar, döwletiň goragynda durýan goşun, kanunlaryň bozulmagyna garşy göreşmek üçin kazyýet ulgamy bolmasa, döwleti ...

  30.05.2019
 • Ýaraglaryň taryhy hakynda

 • Türkmen dili uzak-uzak heňňamlaryň içinde taplanyp, nesilden-nesle kämilleşip gelen egsilmez ruhy çeşmedir. Dilimiziň köp öwüşginliligi aýry-aýry pudaklara, ulgamlara degişli sözlük gorlarynda has hem aýdyň ýüze çykýar. Türkmen diliniň baý hem-de ...

  28.05.2019
 • Köne we Täze Nusaý

 • Ata Watanymyz Türkmenistan taryhy ýadygärliklere baý mekandyr. Geçmişden söhbet açýan şol ýadygärlikleri, gadymy galalary göreniňde, Watanymyzyň geçmişi baradaky taryhy ýazgylaryna nazar aýlanyňda, pederlerimiziň döwlet gurmakda-da, ony dolandyrmakda-da, ylymda-da, bilimde-de, garaz ...

  25.05.2019
 • Nesil terbiýesiniň taryhy kökleri

 • Türkmenlerde adaty we milli däp-dessurlarymyzda ata-baba gelýän bir ýörelge bar. Ol hem halkymyzyň süňňüne siňip, şu günlerimize ýeten sargytlardyr wesýetlere uýmak ýörelgesidir. Ol sargytlar, wesýetler daşa ýazylan kibi kalbymyzda, ýörelgämizde ...

  23.05.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Fatyh soltan Mämmet (ýaşan ýyllary 1432 — 1481 ý.) Osman türkmen döwletiniň ýedinji soltany. Hakyky ady Mämmet (Muhammet) bolan bu soltana çeşmelerde Mämmet II (türkçe Mehmet II) diýilýär. 12-14 ýa­şyn­da ...

  21.05.2019
 • Dünýäniň gadymy diwary

 • Dünýä medeniýetiniň ösüşine mynasyp goşant goşan pederlerimiziň mundan müňlerçe ýyl ozal döreden, guran ajaýyp binalary, köşk-saraýlary bu gün türkmen hünärmenleri bilen bir hatarda, daşary ýurtly alymlaryň hem ünsüni özüne çekýär ...

  17.05.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Osman türkmenleriniň döwletiniň ikinji soltany, Osman begiň ogly, Ärtogrul gazynyň agtygy Orhan gazynyň doglan wagty taryhy çeşmelerde dürlüçe görkezilýär (1274 ý., 1279 ý., 1281 ý., 1287 ý.). Orhanyň Osmanyň körpe ...

  16.05.2019
 • Guryýer goşunlary

 • Esgerleriň agalygyny ýola goýmak üçin şertler diňe bürünç eýýamynda döräp başlapdyr diýlip hasaplanylýar. Hakyky harby demokratiýa «demir asyrynda, ýagny erkek adamlaryň hemmesiniň ýaraglanmagy üçin mümkinçilik dörän wagty» peýda bolýar.

  Miladydan ...

  15.05.2019
 • Medeni miras — gymmatly hazyna

 • Hormatly Prezidentimiziň türkmen halkynyň milli mirasyny aýawly saklamak we wagyz etmek işine ýakyndan goldaw bermegi netijesinde ýurdumyzyň medeniýet we ylym ulgamy täze derejelere çykdy. Häzirki zaman taryhy we arheologiýa barlaglarynyň ...

  14.05.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ...
  13
  14
  >