Taryh
 • Seniň ýaşyňda

 • ...Sekiz asyra golaý wagt ozal bolan taryhy wakalary hakydamyzda janlandyrmaga synanyşalyň. Gadymy Merw topragy. Türkmen begleriniň geňeşi dowam edýär. Anadola giden kaýy iliniň ilçisiniň howsalaly habary ara alnyp maslahatlaşylýar. Kaýy ...

  29.04.2019
 • Köňül küýsegi – Watan asudalygy

 • Hormatly Prezidentimiz geçiren Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisleriniň birinde häzirki döwürde ýurdumyzda taryhyň giňden, düýpli we köptaraply öwrenilmegine uly ähmiýet berilýändigini aýtdy. Şeýle-de halkymyzyň baý geçmişli taryhynda ýitmejek yz goýan türkmen ...

  27.04.2019
 • Gözel Köpetdagyň eteginde, Kesearkajyň ýurdunda

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gökdepe etrabynyň çäginde bina edilýän Ahal welaýatynyň täze merkezi şäheriniň, gözel Köpetdagyň eteginde, Kesearkajyň ýurdunda XXI asyryň binagärçilik nusgasyna laýyk gelýän şäheriň düýbüni tutdy.

  Bu başlangyçlaryň ...

  26.04.2019
 • Dil taryhyň gözgüsi

 • Dil milli medeniýetiň sütüni. Halkymyzyň dünýä medeniýetine goşan baýlyklaryny, dünýä medeniýetiniň naýbaşy gözellikleriniň biziň ruhy dünýämizde orun alşyny, dabarasy daglar aşýan şan-şöhratly taryhy geçmişimizi öwrenmekde ene dilimiz egsilmez hazynadyr. Biz ...

  24.04.2019
 • Adalat — döwletiň baş sütüni

 • Hormatly Prezidentimiz ýurt başyna geçen ilkinji günlerinden ýurtda adalatyň hem ynamlylygyň bitewüligini gazanmagy başardy. Bu gün her bir raýatyň aňynda döwlet düşünjesi adalatlylygyň we howandarlygyň nyşanyna öwrüldi. Ösüşi, rowaçlygy, bagtyýarlygy ...

  23.04.2019
 • Hazar ýolunyň ugrunda, Dehistanyň baýrynda

 • Gadymyýetde Hazar deňziniň gündogar kenarynda ekerançylyk üçin amatly, tekiz, mes toprakly ýerlerde 3500 ýyllap üznüksiz ýaşaýyş bolupdyr. Gadymy ýazgylaryň berýän maglumatlaryna görä, Dehistan ýurdy mes toprakly, bol suwly, ekin-dikinli, bag-bossanly ...

  22.04.2019
 • Murgap derýasynyň köne hanasynyň aýagynda

 • Goňuryň täsin ybadathanalary

  ...Goňurdaky binalaryň aglaba bölegini ybadathana toplumlary düzüpdir. Bu ýerde ybadathanalaryň ýedi sanysy bolupdyr. Olardan ot ybadathanasy, gurbanlyk berilýän ybadathana, «Şa ybadathanasy» köşge golaý, gorag galasynyň içinde ýerleşipdir ...

  20.04.2019
 • Mukaddes mirasa sarpa

 • Jemgyýetçilik durmuşymyzda taryhy-medeni mirasymyz, ýadygärliklerimiz geçmişi we geljegi, döwürleri hem-de däpleri birleşdirýän köpri hökmünde hyzmat edýär. Ýadygärliklerde jemlenen medeni ösüşiň taryhy dowamaty häzirki döwrüň ösüşlerine akyl ýetirmekde, medeni mirasy goramak ...

  18.04.2019
 • Halkyň milli mirasy, egsilmez guwanjy

 • Hormatly Prezidentimiziň uzak geljegi nazarlaýan parasatly syýasatynyň netijesinde, ýurdumyzyň milli syýahatçylyk ulgamy täze ösüşlere eýe boldy. Bu ulgamyň kanunçylyk binýady kämilleşdirildi. «Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygärliklerini goramak hakynda», «Muzeýler we ...

  16.04.2019
 • Şöhratly ýollaryň çatrygy

 • Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen Ahal welaýatynyň edara ediş merkeziniň Köpetdagyň etegindäki gadymy Oguz ýaýlasynyň merkezinde tutulmagy taryhy we medeni taýdan örän wajyp ähmiýete eýedir. Eziz Diýarymyzyň hut şu künjeginde diňe ...

  15.04.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Alaeddin Keýkubat I 49 ýaşap (1188 — 1237 ý.), şonuň 17 ýylyny Seljuk türkmenleriniň Anadolydaky (Rumdaky) döwletiniň soltany bolýar (hökümdarlyk ýyllary 1220 — 1237 ý.). Diýmek, ol 32 ýaşynda tagta ...

  14.04.2019
 • Gadymy Nusaýyň meşhur alymlary

 • Taryhy döredýän halkdyr. Her bir halkyň dünýä medeniýetine goşýan asylly goşandy bolýar. Gadymy halklaryň biri bolan türkmenleriň dünýä medeniýetine, ylmyna we edebiýatyna goşan önjeýli goşandyna bolsa taryh şaýat. Merweziler, Sarahsylar ...

  11.04.2019
 • Gadymy senet — müdimi senet

 • Ata-babalarymyzyň asyrlaryň dowamynda kemala getirip, taraşlap, kämilleşdirip gelen medeni mirasyny aýawly saklamak, ony geljekki nesillere ýetirmek ugrunda alnyp barylýan giň möçberli işleriň hatarynda Goňurdepe ýadygärliginde geçirilýän gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde ýüze ...

  10.04.2019
 • Gazy gazyp, ýap çekilse

 • Suw gurluşygy biziň döwrümizde kuwwatly tehnikalar arkaly kämil enjamlar bilen öňünden barlanylyp geçirilýär. Suwuň haýsy ýere nähili akjagy, nirede suw sorujylary ulanmaly boljagy öňünden takyk kesgitlenilýär. Ýöne pähimli ata-babalarymyz geçmişde ...

  09.04.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  ...
  11
  12
  >