Taryh
 • Seniň ýaşyňda

 • Beýbars Müsüri kuwwatly döwlete öwürmek üçin suwaryş kanallaryny, gämi ussahanalaryny, harby berkitmeleri, köşkleri, kitaphanalary, metjit-medreseleri, hammamlary, seýilgähleri gurdurypdyr. Nil derýasynyň suwuny ölçemegi ýola goýupdyr. Ekerançylygy, hünärmentçiligi, söwdany, ylmy, sungaty ösdüripdir ...

  03.07.2019
 • Türkmenler we Merkezi Aziýanyň halklary

 • Merkezi Aziýa giňişlik geografiýa babatda ýeterlik derejede birmeňzeş sebit bolmak bilen, Aziýanyň we Ýewropanyň arasynda baglanyşdyryjy halkanyň hyzmatyny ýerine ýetirýär.

  Merkezi Aziýanyň müňýyllyklaryň dowamynda öwrenilýän ykballarynyň umumylygy, diňe bir çäkleriniň ...

  29.06.2019
 • Hanlar hany Baýram han

 • Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyz ähli ugurlar boýunça täze üstünliklere eýe bolýar. Baý medeni we ruhy mirasymyzy öwrenmäge çuňňur çemeleşip, türkmen taryhynda uly yz galdyryp giden beýik ...

  25.06.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • (Türkmen soltany Beýbars hakynda)

  Müsür taryhynda yz galdyran ýene bir türkmen soltany Az-Zahyr Beýbars al-Bundukdardyr. Ol 1223 — 1225-nji ýyllarda doglan diýlip çaklanýar. Ady «Barslaryň begi» manysyny berýän Beýbarsa türki ...

  22.06.2019
 • Şöhratly geçmişiň ýaňy

 • Taryhy maglumatlara görä, Atilla Rim imperiýasynyň paýtagt şäheri bolan Mediolanumy (Milany) eýeländä, ýeňiş dabarasy bilen ol ýerdäki imperator köşgüne barýar. Haçanda Atilla köşge girende tagtyň üstünde oturan rim imperatorynyň we ...

  21.06.2019
 • Selewkiler döwleti

 • Aleksandr Makedonskiý b.e.öň 323-nji ýylda Wawilonda aradan çykandygy baradaky habar ýyldyrym çaltlygynda bütin imperiýanyň çäklerine ýaýraýar. Bu habardan soň Merkezi Aziýadaky grek-makedon goşunlarynyň 20 müňden gowragy watanlaryna dolanmak ...

  17.06.2019
 • Kelteminar medeniýeti

 • Amyderýanyň aşak akymlarynda, gadymy Horezmiň çäklerinde Merkezi Aziýanyň täze daş asyry zamanyna degişli oturymly ýerleriň biri 4-nji Ýanbaşgala mekany bolup, şol mekanyň materiallary Kelteminar medeniýeti ady bilen öwrenilýär. Bu medeniýet ...

  12.06.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Beýbars ökde diplomatdy. Ol duşmanlaryny gowşatmak üçin dürli döwletler bilen syýasy ýaranlygy ussatlyk bilen ulanypdyr. Müsürdäki we Siriýadaky häkimiýetini berkitmek üçin Bagdatdaky Abbasy halyflygyny Müsüre bagly edipdir, mongollara garşy Altyn ...

  11.06.2019
 • Şöhratly geçmişiň ýaňy

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň irginsiz zähmetiniň we döredijilikli zehininiň miwesi bolan «Döwlet guşy» romany türkmen halkynyň gadymy hem şöhratly taryhy hakyndaky gymmatly maglumatlary özünde jemleýär. Onda milli Liderimiziň atasy Berdimuhamet ...

  10.06.2019
 • Döwkesen — üstýurtdaky gorag galasy

 • Uzakdan magallaklap görünýän ýumrulan galalaryň täsin harabalyklary orta asyrlara degişli golýazmalarda gülläp ösüşiniň waspy edilen Wezir şäheri ýerli ilat tarapyndan Döwkesengala diýlip atlandyrylýar. Ol Demirgazyk Türkmenistanyň iň bir täsin galdyrýan ...

  08.06.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Süleýman Kanuny jenaýat kanunçylygyny hem düzgünleşdiripdir, has takygy, ony ynsanperwerleşdiripdir. Her bir jenaýat üçin bellenen jerimeler ulgamy öňki ten jezalaryny çalyşmaga gönükdirilipdir. Ölüm jezasy azaldylypdyr. Ýalan görkezme bermek, resminamalaryň galplaşdyrylmagy ...

  07.06.2019
 • Taryhymyzyň şöhratly yzlary

 • Ýurdumyzyň Lebap welaýatynyň Birata etrabynyň çäginde ýerleşýän Dargangala hem-de Baýhatyn (Daýahatyn hem diýilýär) ady bilen at-owazasy äleme dolan taryhy ýadygärlikler halkymyzyň buýsanjydyr.

  Taryhy maglumatlarda beýan edilişine görä, Dargangala — kerwen ...

  05.06.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Beýleki musulman döwletlerinde dünýewi kanunçylygyň entek ýok mahaly, onuň ýerine şerigatyň hereket edýän wagty Süleýman Kanunynyň döwründe döwletiň her bir etraby üçin kanunnamalar, ýagny kanunlaryň ýygyndysy düzülipdir. Döwletiň ähli ýerleri ...

  03.06.2019
 • Seljuklaryň altyn teňňeleri

 • ХI-ХII asyrlarda türkmen topragynda edebiýat, binagärçilik, bezeg sungaty, takyk ylymlar ösýär, uly medeni merkezler döreýär. Şol medeni merkezleriň hataryna Merw, Nusaý we beýleki şäherler giripdir. Merwiň ýokary derejede ösmegine onuň ...

  01.06.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  ...
  14
  15
  >