Taryh
 • Geçmişiň owazy — geljege dowam

 • Milli Liderimiziň badalga bermeginde milli mirasymyzy çuňňur öwrenmek biziň ählimiziň wajyp borjumyzdyr.

  Bu barada halkymyzda «Geçmişini bilmedik geljegini bilmez» diýen ajaýyp jümle bar. Günorta Türkmenistanda iri merkezleriň aýry-aýry oturymly ýerlerinde ...

  08.04.2019
 • Ahal ili bir bolup

 • (Ahal welaýatynyň täze merkezi barada oýlanma)

  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, gadymy Ahal sährasynyň gözel künjekleriniň birinde Garaşsyz Türkmenistanyň Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezi esaslandyrylýar.

  Ahal welaýatynyň täze dolandyryş ...

  05.04.2019
 • Gadymy şäheriň medeni mirasy

 • Üstünde küýze döwükleri, kerpiç bölekleri dargap ýatan dürli ululykdaky depeler, köne gala görnüşinde saklanyp galan arheologik ýadygärlikler Watanymyzyň taryhynyň, ylaýta-da, gadymy döwrüň sahypalaryny ýüze çykarmakda iňňän möhüm çeşme bolup durýar ...

  04.04.2019
 • Gadymy ikbaşlar

 • Küýze döwükleri, iş gurallary, tumarlar, möhürler, iňňebagjyklar, humlar, zergärlik önümleri, dürli kosmetiki gutular... dürli taryhy döwürlerde adamlaryň näme bilen meşgul bolanlygyndan habar berýär.

  Ýurdumyzda eneolit döwrüne degişli Tilkidepe, Daşlydepe, Akdepe ...

  03.04.2019
 • Türkmenistanyň iň gadymy suwaryş ulgamlary

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary bilen «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda ylmyň dürli ugurlarynda düýpli işler taryha we medeni mirasymyza daýanmak esasynda alnyp barylýar. Çünki türkmen halkynyň gojaman geçmişiniň dowamynda ...

  02.04.2019
 • Gadymy Dehistana syýahat

 • Häzirki wagtda Türkmenistan özüniň baý taryhy, milli mirasy, ylmy ähmiýetli arheologiýa ýadygärlikleri, dünýäde seýrek duş gelýän dinozawrlaryň aýak yzlary, «Garagum ýalkymy», şeýle hem, başga-da birnäçe täsin ýerleri bilen syýahatçylaryň ünsüni ...

  01.04.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Hakykatdan-da, Jelaleddiniň şahsyýetine kesgitli, anyk baha bermek birtaraplayyn hem-de egsik bolardy. Eger ol gowşak syýasatçy bolanda, Horezmşalar şadöwleti ýykylandan soň, hatda onuň ozalky çägine girmedik ýerlerde oňa öz döwletini gurmak ...

  29.03.2019
 • Murgap derýasynyň köne hanasynyň aýagynda

 • Goňurdepe syrlaryny açýar

  ...Murgap derýasynyň köne hanasynyň aşak akymynda ýaşan gadymy oturymly halk barada alymlaryň ozalky garaýşyny düýpli özgerden maglumatlaryň esasy toplumy Goňurdepede geçirilen arheologik gazuw-barlag işleriniň dowamynda ýüze çykaryldy ...

  28.03.2019
 • Şanly taryhdan nyşan

 • Ýurdumyz medeni we taryhy ýadygärliklere diýseň baýdyr. Şeýle taryhy-medeni ýadygärlikleriň biri hem gadymy we bereketli Lebap topragynda ýerleşen Astanababa kümmetidir. Garagum çölüni etekläp oturan bu gadymy arhitektura ýadygärligi alymlaryň çaklamalaryna ...

  27.03.2019
 • Milli ýörelge – edebi görelde

 • Hormatly Prezidentimiz jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen bolan duşuşygynda: «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe biz milli medeniýetimizi ösdürmäge aýratyn üns berýäris. Medeniýetimiz jemgyýetimizi beýik işlere, maddy we ruhy gymmatlyklarymyzy ...

  26.03.2019
 • Murgap derýasynyň köne hanasynyň aýagynda

 • Murgap derýasynyň peşgeşi

  Gojaman Murgabyň jülgesinde ýerleşýän Mary welaýaty häzir Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň energetika hem-de senagat taýdan ösen, öňdebaryjy sebitleriniň biri bolup durýar. Ol özü-niň dowamly geçmişiniň ähli ...

  25.03.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Meşhur türkmen soltany Jelaleddin hakda dürli döwürde, dürli dillerde, dürli matlap bilen ýazylan taryhy çeşmeleriň, eserleriň, ylmy işleriň sany örän kän. Olary ilik-düwme öwrenip, «Çingiz hanyň garşydaşy: Horezmşa Jelaleddin Meňburun ...

  23.03.2019
 • Jeýhunyň kenarynda gülläp ösen şäher

 • X asyryň arap syýahatçysy Istahriniň «Döwlet ýollarynyň kitaby» («Kitab Mesalik Al-Memalik») atly meşhur eserinde hem Horezm ülkesiniň meşhur şäheri Köneürgenç barada juda gymmatly maglumatlar berilýär. Bu syýahatçy ady agzalan eserinde ...

  20.03.2019
 • Pulhatyn köprüsi

 • Pulhatyn köprüsi Sarahs etrabynyň günortasynda, Tejen derýasynyň daglykdan çykyp, düzlüge ýaýylyp ugraýan ýerinde gurlupdyr. Il arasynda bu köpriniň gurluşygyny taryhda belli şahslar Aleksandr Makedonskiý (b.e.öňki 356-323 ý.), Emir ...

  18.03.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  ...
  11
  12
  >