Taryh
 • Şöhratly taryhymyzyň gymmaty

 • Bu goja zeminde ýaşaýan gadymy halklaryň biri bolan türkmen halkynyň taryhynda öçmejek yz galdyran beýik-beýik şahsyýetler juda köp bolupdyr. Türkmen halkynyň beýik şahsyýetleriniň görkezip giden aýdyň ýol-ýörelgesi, nusgalyk keşbi akylly-başlylykdan ...

  27.08.2019
 • Sumerler hakda söhbet

 • Türkmen halkynyň uzak geçmişiň jümmüşine uzaýan baý taryhy ýoly bar. Şol ýoluň dowamynda gadymy pederlerimiz çarwaçylygy hem, çomruçylygy hem başyndan geçirdiler, ýöne nähili bolanda-da millet hökmünde elmydama öz hormatyny we ...

  26.08.2019
 • Dünýäň çar künjüne ýaýran türkmenim

 • Taryhy maglumatlara nazar aýlanymyzda, türkmenleriň köpsanlysynyň Ho­ra­san­dan Ki­çi Azi­ýa ýaý­ra­ma­gy­nyň tapgyrlaýyn häsiýete eýe bolandygyny görüp bol­ýar. Tu­ruw­baş­dan, türk­men­le­riň Ki­çi Aziýa tarap göçmeginiň Seljuk Türkmen döwletiniň döremegi bilen baglanyşyklydygyny bel­le­me­li­di­ris. 1040-njy ...

  23.08.2019
 • Ylym äleminiň şöhlezar ýyldyzy

 • Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň: «Türk­men hal­ky­nyň ençe­me alym­la­ry, şa­hyr­la­ry uzak asyr­la­ryň do­wa­mynda öz köp­ta­rap­ly yl­my we aja­ýyp çe­per eser­le­ri bi­len türk­me­niň ady­ny şöh­rat­lan­dyrdy­lar. Olar yl­my we çe­per döre­di­ji­li­gi bi­len dün­ýä me­de­niýe­ti­niň ösü­şi­ne ...

  21.08.2019
 • Taryhda diplomatiýanyň orny

 • Merkezi Aziýa sebitinde geografik taýdan oňaýly we geostrategik nukdaýnazardan uly ähmiýete eýe bolan hemişelik Bitarap Türkmenistanyň saldamly ornunyň barha berkemeginde halkymyzyň gadymyýetden gelýän parahatçylyk söýüjilikli we hoşniýetli goňşuçylyk däpleriniň täze ...

  20.08.2019
 • Köneürgenç-taryhy buýsanjymyz

 • Dünýä taryhynda öçmez yz galdyran beýik Horezm döwletiniň paýtagty Ürgenç (Köneürgenç) häzir hem dünýäniň dürli ýurtlaryndan gelýän jahankeşdeleriň, syýahatçylaryň, beýleki myhmanlaryň üns merkezinde. Bu ýerdäki Nejmeddin Kubranyň kümmeti, Gutlug Temiriň ...

  18.08.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Nureddin Mahmyt (1116 — 1174 ý.) Zeňňileriň Halap şahasynyň hökümdarydyr. Ol 30 ýaşynda atabegligiň başyna geçip, 28 ýyl hökümdar bolupdyr (1146 — 1174). Haçparazlara garşy göreşmekde köp hyzmatlar bitiripdir. Dogany ...

  09.08.2019
 • Taryhyň synmajak ýaňy

 • Türkmenistanyň çäginde dürli döwürlere degişli, ata-babalarymyzyň ýaşaýşynyň, durmuşynyň şaýady bolan ýüzlerçe ýadygärlik bar. Bu ýadygärlikleriň iň gadymylary häzirki wagtda dürli ululykdaky depeler görnüşinde saklanyp galypdyr. Palçykdan we çig kerpiçden gurlan ...

  08.08.2019
 • Türkmenleriň irki orta asyrlardaky serhetçi serkerdeleri — Mübärek Türki we beýlekiler

 • Türkmen milleti geçmişde diýseň meşhurlyga eýe bolan harby milletleriň biridir. Munuň şeýle bolmagynda biziň halkymyzdan çykan tanymal harbylaryň, görnükli serkerdeleriň möhüm orny bolupdyr. Ýurt Baştutanymyzyň: «Serdarlyk täze doglan oglanjygyň geljegi ...

  07.08.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Seljuk soltany Alp Arslanyň Malazgirt söweşindäki ajaýyp ýeňşinden soň, oguz türkmen boýlarynyň Anadolyda köpçülikleýin ýerleşmegi başlanýar. Aslynda, türkmen oguz kowmy bu ýerlerde ozal hem birnäçe gezekki akynlaryň netijesinde ýerleşipdi. XII–XIV ...

  03.08.2019
 • Han kerweni

 • Gadymy oguz ilinde «Han kerweni» ady bilen meşhur kerwen barada bilýän kän däl bolsa gerek. Biz bu barada ilkinji gezek, Gahryman Arkadagymyzyň 2016-njy ýylda «Paryzdepe» ýadygärligine barmagy hem-de arheolog, etnograf ...

  02.08.2019
 • Seniň ýaşyňda

 • Gara Arslan Gurt — Seljuk türkmenleriniň Kermandaky döwletini esaslandyryjy. Ol Dawut Çagry begiň (990 — 1060 ý.) iň uly ogludyr, Mikaýylyň agtygydyr. Türk alymy Ý.Öztuna onuň 1027-nji ýylda doglan ...

  31.07.2019
 • Şähryslam — senetçilik merkezi

 • Dowamy

  Häzirki wagtda Şähryslamda alnyp barylýan gazuw-agtaryş işleriniň dowamynda täze we gymmatly tapyndylar ýüze çykaryldy. Arheolog A.Berdiýewiň «Şähryslam» diýen işinde belleýşi ýaly, geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň dowamynda altyndan, misden, demirden ...

  30.07.2019
 • Şähryslam — senetçilik merkezi

 • Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen türkmen taryhynyň şöhratly geçmişi we baý mirasy bu gün taryhyň altyn sahypasynda täze öwüşgin bilen beýan edilýär. Gözbaşyny gadymdan alyp gaýdýan geçmiş ...

  29.07.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  ...
  16
  17
  >