Tehnologiýa
 • Täsin gurluşy «Vivo S5» bäsdeşlerinden saýlandy

 • Müşderilerine yzygiderli sowgat taýýarlaýan kompaniýa bu sapar «Vivo S5» bilen hemmeleriň ünsüni çekmegi başardy. Inçe çarçuwaly telefon, 6,44 sm uzynlykdaky 1080x2340 pikselli ekrana we «AMOLED» penjirä eýedir. Onuň öň ...

  11.12.2019
 • Gülleriň terligini saklaýan akylly güldan

 • «Mu Design» dünýädäki ähli adamlara ösümliklerini soldurman, janly we bagtly, edil öý haýwanlary ýaly ýaşatmak üçin, olar bilen düşünişer ýaly täze ideýany, ýagny akylly güldanyny hödürledi. Akylly güldan ösümlikleri ...

  10.12.2019
 • «Lloyd»-yň täsin liftleri

 • Köp gatly binalara hökmany suratda lift goýulýar. Ofis binalarynda wagty tygşytlamak, keselhanalarda hassalar üçin, käbir binalarda bolsa ýük daşamak üçin goýulýar. Mahlasy, lift adamlara uzak ýoluny ýakyn, agyr ýüküni ýeňletmek ...

  09.12.2019
 • Robotlar futbol oýnady

 • «Massaçusets» tehnologiýa institutynda yzy­giderli geçirilen barlaglaryň netijesinde döre­dilen kiçijek robotlar tejribede synlamak üçin meýdança goýberildi. Gyzykly tarapy, «MIT Mini Cheetah» robotlary meýdançada diňe bir hereketlenmän, futbol oýnap hemmeleriň ün­süni özlerine ...

  07.12.2019
 • «Translate» bilen 40 dilde gürle!

 • Tehnologiýanyň pajarlap ösmegi netijesinde, her bir adam birnäçe gaýry dile edil öz ene dilleri ýaly düşünmek mümkinçiligini gazandylar. Has takygy, tehnologiýada hemişe öz adyny sanawyň çürbaşynda goýmagy başarýan ýaponlar içine ...

  06.12.2019
 • Iň köp satylan telefonlar

 • Ýylyň üçünji çärýeginde öňdebaryjy telefon öndürijileriniň täze sanawy mälim edildi. IDC maslahat beriş şereketiniň ýaýradan maglumatlaryna görä, üç aýyň dowamynda global bazarda 358 million 300 müň täze telefon satylypdyr. Birnäçe ...

  05.12.2019
 • «Spotify»-dan garaşylmadyk habar

 • «Magic Leap AR» – äýnekler dünýäsinde garaşylmadyk öwürlişikdir diýsek ýalňyşmarys. «Spotify» programmasy arkaly işleýän «Magic Leap AR» äýnekleri, dakynan adamyň görýän zatlarynyň hemmesini edil kompýuter penjiresine çalymdaş görkezýär. Bu täze ...

  04.12.2019
 • Iň owadan awtomobiller

 • Gözellik wagt hem-de ýer saýlamaýar. Adamda gözelligiň täsiri bilen köplenç gözüniň eglenen owadan zadyny satyn almak meýli döreýär. Awtomobil saýlamakda ýa-da baha bermekde hem edil şu usuly ulanýarys. Adamlaryň ünsüni ...

  03.12.2019
 • Ok geçmeýän awtoulagy tanyşdyrdy

 • Geçen hepde ABŞ-nyň «Tesla» kompaniýasynyň ok geçmeýän «Cybertruck» atly kiçi ýük awtoulagynyň (pikap) tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Gabarasy poslamaýan, berk polatdan taýýarlanylan awtoulag üç hili – bir, iki, üç hereketlendiriji bilen ...

  02.12.2019
 • Kuwwaty 2000 at güýjünden ýokary

 • Ýaponiýanyň “Aspark” atly şereketiniň önümçiligi dowam edýän “Owl” atly elektrokary kuwwatly bolmagy bilen tapawutlanýar. Birnäçe ýyl ozal, elektrik energiýasy bilen işleýän ulaglaryň nebit ýangyçly ulaglar ýaly güýçli bolmajakdygy öňe sürülýärdi ...

  30.11.2019
 • Traktoryň tizligi sagatda 217 km

 • Ýörite tehnikalary öndürýän JCB kompaniýasy “Williams Advanced Engineering” şereketi bilen bilelikde dünýäniň iň ýyndam traktoryny öndürdi. “Fastrac” atly tehnikanyň kuwwaty 1000 at güýjüne barabar bolup, sagatda 217 kilometr tizlik bilen ...

  28.11.2019
 • Gury ýerde 1010 km/s

 • Angliýanyň “Bloodhound LSR” atly, daşky şekili uçara çalym edýän ulagy sagatda 1010 km tizlige ýetdi. “Bloodhound” şereketiniň işläp düzen çendenaşa ýokary tizlikli ulagy Günorta Afrikadaky Hakskinpan çölünde birnäçe synaglardan geçirildi ...

  27.11.2019
 • Elektrik energiýasy bilen uçar

 • Dubaýda geçirilen halkara awiasiýa sergisinde elektrik energiýasy bilen işleýän dünýäniň ilkinji uçary tanyşdyryldy. Dolulygyna elektrik energiýasy bilen işleýän kiçi göwrümli uçar geljekde peýda boljak ýolagçy uçarlaryny öndürmekde hem peýdalanylar. “White ...

  26.11.2019
 • Internetiň 6-njy nesli taýýarlanýar

 • Golaýda internet aragatnaşygynyň 5-nji nesli ýola goýlan Hytaýda nobatdaky nesli işläp taýýarlamak üçin taýýarlyk görülýär. Has ýokary tizlikli aragatnaşygyň ýola goýulmagy üçin hususy pudakda iş alyp barýan hünärmenler hem-de ylmy ...

  25.11.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  19
  20
  >