Tehnologiýa
 • KUB-BLA uçarmansyz uçary

 • «Kalaşnikow» kompaniýasynyň jogapkär wekilleri Russiýanyň ot atyjy goşunlary üçin garşydaşy ýok ediji täze uçarmansyz uçýan (dronlary) uçarlary öndürip başlady.

  Russiýanyň «Kalaşnikow» kompaniýasynyň şertnamasy esasynda iň meşhur işläp düzüjiler ot atyjy ...

  20.04.2019
 • Şöhleden goraýan aýna

 • Reno Newada uniwersitetiniň hünärmenleri ýagtylykdan netijeli peýdalanýan birnäçe gatly aýnany işläp taýýarladylar. Bu aýna tomsuň jöwzaly yssysynda serginledijiniň ulanylyşyny azaltmaga ýardam edýär. Salkyn howaly günlerde bolsa, Gün şöhlesinden has köp ...

  18.04.2019
 • Maslahatçy Robot

 • Sephora kompaniýasynyň dükany ýakynda Pariž şäherinde öz müşderilerine robot maslahatçysyny hödürledi. Bu robotyň gelýän müşderiler bilen salamlaşmak ukyby bar hem-de robotdaky elektron sebede müşderileriň islän harytlaryny ýerleşdirmek bolar. Bu dükan ...

  16.04.2019
 • Suwy arassalaýan täze usul

 • Arassa suwuň elýeterliligi diňe bir adam saglygy üçin däl, eýsem, beýleki janly-jandarlaryň ýaşaýşy üçin hem örän ähmiýetlidir. Şol sebäpli arassa agyz suwy bilen üpjün etmek üçin dürli taslamalar durmuşa geçirilýär ...

  15.04.2019
 • Elektrik energiýaly awtobuslar

 • Bilermenler gibrid ulaglaryň we elektrokarlaryň peýda bolmagy bilen nebite bolan islegiň azaljakdygyny çaklaýardylar. Emma bu ulaglaryň nebit satuwyna o diýen täsiri bolmady. Maglumatlara görä, soňky ýyllarda, esasan, elektrik energiýaly awtobuslaryň ...

  14.04.2019
 • Awtomatlaşdyrylan önümçilik ýaýbaňlanýar

 • Dünýäniň ähli ýerinde önümçilikde we beýleki pudaklarda awtomatlaşdyrylan tehnologiýa ösýär. Angliýada awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň ýakyn geljekde 1,5 million adamyň işini ýerine ýetirip biljekdigi aýdylýar. Ýurduň milli statistika edarasy (ONS) iş ...

  11.04.2019
 • Aýda «Toyotaly» gezelenç

 • Ýaponiýanyň awiakosmos agentligi (JAXA) sürüjisiz hereket edýän alty tigirli ulagy öndürmek üçin «Toyota» kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. 2029-njy ýylda Aýa gonjak ulag Gün şöhlesinden alýan energiýasy bilen işlär. «Toyota»-nyň ...

  10.04.2019
 • Ýeri goramak üçin teleskop

 • Asmandan ýokarda – diňe älem giňişligi bar. Bu günki Halkara ylalaşyklaryň älem giňişliginde zarply urgy ýaraglaryny ýerleşdirmezlik hakyndaky ähtnamalaryna garamazdan, döwletleriň köpüsi älem giňişliginde şeýle ýaraglary ýerleşdirýändikleri hakynda biri-birine şübhelenýärler ...

  09.04.2019
 • Sürüjisiz awtobus

 • Singapuryň Nanýang tehnologiýa uniwersiteti hem-de «Volvo Buses» kompaniýasy tarapyndan işlenip taýýarlanan 12 metrlik sürüjisiz awtobus bellenen aralykda ilkinji synagdan geçirildi. Bu synag uniwersitet bilen ýurduň gara ýollary edarasynyň sürüjisiz ulaglary ...

  08.04.2019
 • Aurora iň güýçli superkompýuter

 • “Intel” 2021-nji ýyla çenli sekuntda bir kentillion amal işläp bilýän superkompýuter işläp taýýarlar. “Cray” şereketi bilen bilelikde işlenip düzüljek kompýuteri ABŞ-nyň Energetika ministrligi sargyt edipdir. “Aurora” atly enjam emeli aň ...

  05.04.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  14
  15
  >