Tehnologiýa
 • Ýaponiýanyň «Howa Type 20» atly ýaragy

 • «Howa Type 20» ýaragy resmi taýdan 2020-nji ýylyň maý aýynda köpçülige hödürlendi. Ýaponiýanyň Goranyş Güýçleriniň täze ýaragy, Howa Machinery Co kompaniýasy tarapyndan işlenip düzüldi we bu ýarag üçin 5.56 ...

  24.05.2020
 • “Realme” kompaniýasynyň täze önümleri

 • Hytaýyň belli “Realme” kompaniýasy satuwa özüniñ täze 8 önümini hödürlemek isleýär. Önümleriň resmi tanyşdyrylyşy 25-nji maýda geçiriler. Bu tanyşdyrylyş onlaýn görnüşinde bolar. Köpçülige hödürlenjek täze önümleriň biri hem “Blade Runner” ...

  22.05.2020
 • Boeing kompaniýasy özüniň ilkinji Loyal Wingman kysymly söweşjeň uçarmansyz uçuş enjamyny görkezdi

 • Boeing aerokosmosmiki kompaniýasy tarapyndan Awstraliýanyň harby howa güýçleri üçin öndürilýän täze Loyal Wingman kysymly söweşjeň uçarmansyz uçuş enjamynyň ilkinji tejribelik nusgasy köpçülige hödürlendi. Bu uçarmansyz uçuş enjamynyň uzunlygy 11 metre ...

  15.05.2020
 • Ilkinji «Javelin F-Model» raketa ulgamy öndürildi

 • «Reýton» we «Lockheed Martin» bilelikdäki kärhanasy, ýaraglara, nyşanalara we tanka garşy eginden atylýan Javelin F-Model raketa ulgamynyň önümçiligini tamamlady.

  Şeýle hem ulgamyň haýal hereket edýän ýa-da aýlanýan ganatly uçarlary we ...

  13.05.2020
 • «Akylly» sagatlara isleg ýokarlandy

 • 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde «akylly» sagatlara isleg ýokarlandy. Geçen ýylyň degişli döwründe şeýle sagatlardan 11,4 milliony sargyt edilen bolsa, bu görkeziji şu ýylyň birinji çärýeginde 20 göterim ýokarlanyp, 13 ...

  09.05.2020
 • Awiataksi hyzmaty ýola goýlar

 • Hytaýyň «Ehang» kompaniýasy Heçžou şäherinde dünýäniň ilkinji uçýan taksileriň terminalynyň gurluşygyna başlandy. Kompaniýa mundan iki ýyl ozal CES halkara sergisinde «EHang 184» atly ýolagçy gatnatmaga niýetlenen uçýan ulagyny tanyşdyrypdy. Kompaniýa ...

  08.05.2020
 • Soltam ATMOS 2000 155 mm kalibrli özi hereket edýän gaubisasy

 • «Soltam ATMOS» 155 mm kalibrli özi hereket edýän gaubisasy, häzirki wagtda «Elbit Systems»  kompaniýasynyň bir bölümi bolan Ysraýyl Soltam Systems şereketi tarapyndan işlenip düzüldi. «ATMOS 2000» gaubisasy ATMOS maşgalasynda artilleriýa ...

  06.05.2020
 • Dronuň «akylly» modeli

 • Hytaýyň «SZ DJI Technology» kompaniýasy häzirki döwrüň iň öňdebaryjy kwadrokopteri bolan «DJI Mavic Air 2» dronunyň täze modeli görkezilişe çykardy. Bu model datçikli «Quad Bayer 1/2' 48 МP» wideokamera ...

  04.05.2020
 • Ballistik kaskasy HP-05

 • Kaskanyň HP-05 görnüşi ulanyjynyň kellesini göni urgy täsirinden we käbir ot açýan ýaraglaryndan goramak üçin niýetlenendir. Kaskanyň HP-05 görnüşi, ýörite harby we polisiýa bölümleri üçin döredilen kaskalaryň iň soňky görnüşidir ...

  03.05.2020
 • Eýranyň täze Moraqeb radary bir wagtda (şol bir wagtyň özünde) 300 nyşanany kesgitläp bilýär

 • «Moraqeb (Gözegçi) radar ulgamy 400 km aralykdan bir wagtda 300 nyşana gözegçilik edip, olary doly seljerip bilýär» diýip, 21-nji aprelde, sişenbe güni Eýranyň Harby Howa Güýçleriniň gözleg we öz-özüni üpjün ...

  25.04.2020
 • Elektrik energiýasy bilen işleýär

 • Soňky ýyllarda welosiped ulagyna isleg barha ýokarlanýar. Adamlar diňe gatnaw üçin däl, eýsem, sport ýa-da gezelenç maksady bilen hem welosiped edinýärler. Şeýle bolansoň bu ulagy öndürýänleriň sany hem barha artýar ...

  23.04.2020
 • GLUAS kysymly uçarmansyz uçuş enjamy

 • 2020-nji ýylyň aprelinde ABŞ-nyň Ýaragly Güýçleriniň gözegçilik Laboratoriýasynyň hünärmenleri tarapyndan M203 40 mm granatomýotdan uçurylyşy amala aşyrylýan (ot açyç ukuby bolan) mikrodronlaryň işlenip taýýarlanandygy habar berildi.

  Bu taýýarlanylan dronlar wideo ...

  22.04.2020
 • Ekran bilen bezelen awtoulag

 • «Buton» kompaniýasy «M-Byte» elektrik hereketlendirijide işleýän krossoweriniň synag işlerini geçirdi. Awtoulagyň aýratynlygy, paneliň özüni we multimedia toplumyny birikdirýän egri ornaşdyrylan 48 dýuým görkeziji panelindedir. Ekranlaryň biri sürüjiniň öňünde, beýlekisi bolsa ...

  21.04.2020
 • Russiýa uçarmansyz dikuçarlara garşy Arbalet-DM uzakdan dolandyrylýan ýarag ulgamyny synagdan geçirdi

 • Uzakdan dolandyrylýan «Arbalet-DM» ýarag ulgamy (RCWS) geçen hepde ilkinji gezek, hatda gijelerine dikuçara meňzeş hereketli nyşana garşy üstünlikli synag edildi. Russiýa Federasiýasynyň Goranmak ministrliginiň habar bermegine görä, ol nyşany 2000 ...

  18.04.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  24
  25
  >