Tehnologiýa
 • Ýedi ekranly kompýuter

 • Beýik Britaniýanyň «Expanscape» kompaniýasy dünýädäki ilkinji ýedi ekranly noutbugy öndürdi. «Aurora 7» diýlip atlandyrylýan kompýuter has professional işler üçin niýetlenendir. Bu täsin kompýuter barada «Somag News» neşiri habar berýär.

  Noutbugyň ...

  17.01.2020
 • Eplenýän ekranly ilkinji noutbuk

 • Hytaýyň «Lenovo» kompaniýasy Las- Wegasda geçirilen «Consumer Electronics Show — 2020» sergisinde ekrany eplenýän «ThinkPad X1 Fold» noutbuk modelini tanyşdyrdy. Enjam «Windows» operatiw düzgüninde işleýän ilkinji eplenýän ekranly noutbuk bolup ...

  15.01.2020
 • Fransiýanyň WASP – Safran ýarag enjamy

 • WASP bu ýeňil we ykjam, bronlanan ýeňil awtoulaglarda hem-de taktiki ýük maşynlarynda oturdylyp bolýan häzirki zaman ýarag enjamydyr. Bu ýarag 24 sagadyň dowamynda islendik howa şertlerinde işläp bilýär. Az meýdany ...

  10.01.2020
 • FLW 200 ýarag ulgamy

 • FLW 200 ýarag ulgamy konteýnerde oturdylyp, onuň sag tarapynda sapançaly ulgamy bolup, çep tarapynda bolsa okly guty ýerleşdirilendir. Bu ulgamda x10 kadalaşdyryjy reňkli CCD kamerasy hem-de teplowizor bardyr. Onuň anyklamak ...

  09.01.2020
 • Iň gowy kameraly telefonlar

 • Kameralara, fotoapparatlara we linzalara baha berýän “DxOMark” maslahat beriş şereketi öňki kamerasy iň dury telefonlaryň sanawyny ýaýratdy. Şereketiň hünärmenleri baha berenlerinde, esasan bu telefonlaryň dürli ýerlerde düşürilen suratlaryna seredýär. Soňky ...

  08.01.2020
 • Belgiýanyň FN MAG pulemýoty

 • FN MAG – bu Belgiýanyň FN Herstal kompaniýasy tarapyndan işläp çykarylan 7.62 mm kalibrli umumy maksatly awtomadydyr. FN MAG® ähli yklymlarda kabul edilendir. Bu pulemýot anyklygy we ygtybarlylygy bilen ...

  07.01.2020
 • «Rolls Royce»-den täze önüm

 • 1906-njy ýylda Rolls Çarlz hem-de Roýs Genri tarapyndan esaslandyrylan «Rolls Royce» kompaniýasy sagatda 480 kilometr tizlige ýetip bilýän bir adama niýetlenilen «ionBird» uçarynyň prototipini tanyşdyrdy. Sport elektrouçaryny elektrodwigateller işläp çykarýan ...

  05.01.2020
 • Adidas «smart» krassowka öndürip başlady

 • Awtobusda kart bilen däl-de, krossowka bilen hasaplaşmagyň mümkinçiligi ýola goýuldy.

  Adidas kompaniýasy we Berliniň jemgyýetçilik ulag kärhanasy bilen bilelikde çäklendirilen goýberilişli krossowkalaryň toplumyny çykardylar. Ol krossowkalar töleg kartlarynyň wezipesini ýerine ...

  02.01.2020
 • 609M – Rheinmetall ýaragy

 • Modul ýarag stansiýasynyň düzümindäki 609M ýeňil bronlanan awtoulagy howa we gury ýer hüjümlerinden goranmaga mümkinçilik berer. Onda iki sany aýry ýarag ulgamy bolup ýeňil we agyr pulemýotly ulgamy hem-de awtomatik ...

  30.12.2019
 • «Altyn asyr» mobil ulgamy müşderilerine täze internet paketini hödürledi

 • «Altyn asyr» mobil aragatnaşyk ulgamy öz internet paketleriniň üstüni olaryň ýene biri bilen ýetirdi. Bu barada kompaniýanyň resmi saýtynda habar berildi. 

  «Internet ― 5» diýlip atlandyrylýan bu paket mobil interneti ...

  29.12.2019
 • “Akylly” sagatlaryň sany artýar

 • Geçip barýan ýylyň tehnologiýa bazary baradaky hasabatlar ýaýradylyp başlandy. IDC kompaniýasynyň “akylly” sagat bazary barada ýaýradan maglumaty bu enjamlara islegiň ýokarlanýandygyny görkezýär. “Apple” kompaniýasynyň smartfon bazaryndaky satuwy azalýan hem bolsa ...

  26.12.2019
 • Ses tizligini sessiz geçer

 • Sesden gaty gidýän ýolagçy uçarlary 1970-nji ýyllarda peýda bolupdy. 2000-nji ýyllarda çendenaşa ýokary tizlikli ýolagçy uçar gatnawlary ýatyryldy. Onuň birnäçe sebäbi bolup, uçaryň ses tizligini geçen mahaly aşa batly ses ...

  25.12.2019
 • Hytaý Tianyi atly kiçi uçarmansyz uçarlary synagdan geçirýär

 • Hytaýyň tehnologiýa firmasy harby çaknyşyklarda ýakyndan ýardam berjek hüjüm üçin täze kiçi uçarmansyz uçarlary synagdan geçirýär. Bu barada Liu Zhen «South China Morning Post» gazetinde habar berdi.

  «Современное вооружение»-nyň ...

  24.12.2019
 • Uçarmansyz uçujy enjamlaryň hüjüminden gorar

 • Russiýa tarapyndan işlenip çykarylan 9K333 Verba (SA-25) MAN uzak aralykdan radarlaryň we uçarmansyz uçujy enjamlaryň salyp biläýjek howplaryndan goranmaga ýardam edýär. Olar raketalary we uçarmansyz uçujy enjamlary howada urup ýok ...

  21.12.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  20
  21
  >