Tehnologiýa
 • 5G internetiniň rekord tizligi

 • Şweýsariýanyň «Sunrise» aragatnaşyk kompaniýasy bilen Hytaýyň «Huawei» kompaniýasy 5G internetiň tizligini synagdan geçirdiler. Sýurih şäherinde gurnalan 5G infrastrukturasy arkaly sekuntda 3,67 gigabit göçürip almak tizligi hasaba alyndy. «Huawei bu ...

  22.10.2019
 • Kosmiki gämi

 • «SpaceX»-iň esaslandyryjysy Ilon Mask planetalaryň aralygynda gatnamak üçin gurlan täze kosmiki gämisiniň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi. «Starship» diýlip atlandyrylan bu gämi Gün ulgamynda ekipažy bilen bilelikde birnäçe uçuşlary amala aşyrmaga ...

  20.10.2019
 • Otluda uçmaga taýýar boluň!

 • Ähli pudaklarda dünýäniň iň öňdebaryjy döwletleriniň biri hasaplanylýan Hytaý öz ýolagçylaryny barmaly ýerlerine tiz wagtda eltmegiň aladasynda. Ýurtda 2020-nji ýylda ulanylmaga beriljek wakuum trubinasynyň içinde magnit ýassyga eýe bolan, sagatda ...

  20.10.2019
 • Sürüjisiz ýük ulagy

 • «Scania» kompaniýasy gurluşyk meýdançalarynda ulanmak maksady bilen sürüjisiz hereket edýän AXL atly ýük ulagyny tanyşdyrdy. Sürüji üçin kabina göz öňünde tutulmadyk nusgalyk ulag bioýangyç arkaly işleýär. Bu ýangyç alternatiw çeşmelerden ...

  18.10.2019
 • «Oppo» şereketiniň «Reno Ace» atly täze smartfony 30 minutda 100 göterim zarýad alýar

 • «Oppo» şereketi «Reno Ace» atly smartfony köpçülige tanyşdyrdy. Bu mobil enjam bary-ýogy 30 minutda 100 göterim zarýad alýar. Oňa 5 minut zarýad berlende batareýasynyň görkezijisi 27 göterime ýetýär. Beýleki aýratynlyklary ...

  17.10.2019
 • Çarçuwasyz telewizorlaryny tanyşdyrar

 • «Samsung» kompaniýasy diňe mobil enjamlary däl, eýsem, öý hojalyk enjamlarynyň dürli görnüşlerini hem öndürýär. Koreý kompaniýasy indiki ýylyň ýanwar aýynda geçiriljek «CES 2020» sergisinde «Zero Bezel» atly telewizory tanyşdyrmaga taýýarlyk ...

  16.10.2019
 • Dikligine eplenýän telefon

 • «Samsung» we «Huawei» kompaniýalary eplenýän telefonlaryny tanyşdyran hem bolsalar, entek satuwa çykarmadylar. «Lenovo» kompaniýasy bolsa, eplenýän telefonyň has başgaça görnüşini çykarmaga taýýarlanýar. Beýlekilerden tapawutlylykda ol keseligine däl-de, dikligine eplenýär. Smartfonyň ...

  14.10.2019
 • Has çeýe robot ýasaldy

 • Robot önümçiligi bilen meşgullanýan ABŞ-nyň «Boston Dynamics» şereketi dünýäniň iň «çeýe» adamsypat roboty hasaplanýan «Atlas»-a aşyr atmak we beýleki kyn hereketleri ýerine ýetirmegi öwretdi. Şereket bu adamsypat robota has ...

  10.10.2019
 • Uçýan awtoulag öndürer

 • «Hyundai» kompaniýasy uçýan awtoulaglary işläp düzmäge girişdi. Täze taslamany durmuşa geçirmek üçin täze topar döredilip, oňa NASA-da birnäçe ýyl zähmet çeken Jaýwon Şin ýolbaşçylyk edýär. Şin geljek 20 ýylyň dowamynda ...

  09.10.2019
 • Sloweniýanyň täze ýük ulagy

 • Sloweniýanyň «ETF Mining Equipment» şereketi ulanyşa goýbermäge täze aşa agyr ýük ulagyny taýýarlaýar. Öňki Ginnesiň rekordlar kitabyna giren Belarussiýanyň BelA3-75710 ýük ulagynyň ýük göterijilik ukyby 450 tonna barabardy. Täze ETF ...

  08.10.2019
 • Gök aýy: kiçijek dronlar

 • 2019-njy yýlyň mart aýynda Angliýada uçarmansyz uçýan enjamlary işläp çykarýan Blue Bear şereketi, gizlin ýagdaýda maglumatlary toplar ýaly tehnologiýalar bilen üpjün etmek maksady esasynda Goranmak Ministrligi bilen 2,5 million ...

  07.10.2019
 • «Huawei» kompaniýasynyň «Mate 30» we «Mate 30 Pro» atly modelleri ýörgünli

 • «Huawei» kompaniýasynyň «Mate 30» we «Mate 30 Pro» atly modelleri Hytaýda satuwa çykarylyp, bir hepdäniň dowamynda 1 milliondan gowragy müşderilere ýetirildi. Aslynda, bu enjamlaryň internet arkaly sargytlary satuwa çykarylandan üç ...

  04.10.2019
 • Russiýanyň täze suwasty gämisi

 • «Boreý» synpynyň ähli suwasty gämileri diýseň ägirtdir. Olaryň herisiniň uzynlygy 160 metr bolup, ini 14 metre barabardyr we olaryň suwdaky agramy 21 müň tonna deňdir.

   190 megawattlyk OK-650B ýader güýji ...

  02.10.2019
 • «Tornado» reaktiw zalp ot açyş ulgamy

 • Tornadonyň RZOAU (reaktiw zalp ot açyş ulgamy) – bu köne «Grad» ýaragyny täzelemek üçin meýilleşdirilen Russiýa Federasiýasynyň raketa harby senagatynyň iň soňky önümidir. RZOAU Tornado öňki SSSR-iň döwründe öndürülen ýaragyň ...

  01.10.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  17
  18
  >