Tehnologiýa
 • Rex atly ekzosklet

 • Täze Zelandiýaly iki sany oýlap tapyjy Riçard Littl we Robert Irwing maýyplara özbaşdak hereket eder ýaly ekzosklet işläp taýýarladylar. Rex atly bu enjamyň iki aýagy bolup, olaryň agramy 38 kg ...

  21.08.2019
 • Sürüjüsiz tiz kömek

 • Köçedäki köp sanly transport hereketleri sebäpli hereket tiz hereket etmekde päsgelçilik çekýän tiz kömek ulagynyň tizligi bilen deňeşdireniňde bellenen ýere sürüjüsiz dron çalt barýar. Dron ähli gerek bolan serişdeler bilen ...

  20.08.2019
 • Uber şereketiniň uçýan taksisi

 • Waşingtondaky Uber şereketiniň geçiren maslahatynda uçýan taksiniň ilkinji nusgasy görkezildi. Bu täsin tehnika edil biziň hemişeki taksi ulaglarymyz ýaly 4 adama niýetlenendir we goş goýmak üçin özüniň ýeri bardyr. 2020-nji ...

  18.08.2019
 • SB-1 Defiant we V-280 Valor özüniň mümkinçiliklerini görkezer

 • ABŞ-yň harby ulgamynda «Gara gyrgy» ady bilen dikuçarlaryň ýerini tutar ýaly, hut guşlar kimin dik ýokary galmagy başarýan samolýotlaryň täze neslini döretmek göz öňünde tutulýar. Olaryň iň gowy nusgalaryndan ikisi ...

  16.08.2019
 • Geljegiň duralgasy

 • Ertirki günüň ýokary tehnologiýaly duralgasy «EyeStop» Massaçuset tehnika institutynyň SENSEable City Lab laborotoriýasy tarapyndan taýýarlanyldy. Duralganyň esasy aýratynlygy onuň isledigiňçe her dürli gadžetler (köptaraplaýyn enjam) we dewaýslar hem-de elektron syýaly ...

  15.08.2019
 • Türkmenistanyň IIM-niň robotlary «Türkmen sährasy-2019» awtoulag sergisinde

 • Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň hünärmenleri tarapyndan taýýarlanan robotlar birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde geçirilýän «Türkmen sährasy-2019» awtoulag sergisiniň özboluşlylygyny artdyrýar. Bu robotlar ýurdumyzyň Içeri işler ministrliginiň önümi bolup, şol ýerde ...

  11.08.2019
 • 1000 metr aralykdan

 • Ýaponiýanyň «Fujifilm» şereketi özüniň dünýädäki «ýiti gözli» wideogözegçilik ediji kamerasyny döredendigini yglan etdi. Döredijiniň nygtamagyna görä, SX800 modeli 40 esse optik zumly we fokus aralygy 20-800 milli metrdir. Bu awtoulaglaryň ...

  10.08.2019
 • ABŞ-nyň goşuny özüniň täze tankyny görkezdi

 • M1A2 1992-nji ýylda peýda boldy. Bu M1A1 tankyna garanyňda ýokary hilli goragy bilen, şeýle hem täze içki gurluşy, çeneýjä we serkerdä garamazdan özbaşdak nyşany gözläp bilýän täze enjamlar bilen gurnalan ...

  09.08.2019
 • Dolulygyna arassa energiýadan peýdalanar

 • Günorta Afrikadaky Keniýa indiki ýyldan başlap energiýa zerurlyklaryny dolulygyna arassa çeşmelerden üpjün etmegi maksat edinýär. Bu maksatnamanyň çäklerinde Afrikanyň iň iri ýel energiýa bekedi gurlup, ulanmaga berildi. Maglumatlara görä, bu ...

  08.08.2019
 • Hytaý Gün energiýasynyň kömegi bilen uçýan sürüjisiz enjamy oýlap tapdy

 • Sinhua habarlar agentliginiň aýtmagyna görä, asmanasty uçýan enjamlaryň inženerleri gün energiýasynyň hasabyna uçup bilýän sürüjisiz enjamy taýýarladylar. Bu enjam Günorta Hytaýyň Desin aeraportunda uçuryldy we ony «Moszy-2» diýip atlandyrdylar. Enjamyň ...

  07.08.2019
 • PHASR lazer tüpeňi

 • Kirklandyň WWS bazasynda ABŞ-nyň goranmak ministriligi tarapyndan ýasalan lazer tüpeňi PHASR harby gullukçylar we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri üçin döredilipdir. Yşyk tüpeňinden atýan atyjy fokuslanan lazer şöhlesiniň kömegi bilen wagtlaýynça ...

  03.08.2019
 • Kuwwatly lazer mehanizmi

 • Harby işler üçin ulanmaga niýetlenen lazer tehnologiýalarynyň ösüşi söweş ugurlaryny we ýaraglanyşy özgertmäge ukyplydyr. Meselem, lazer-indusiýaly plazmanyň (güýçli gyzma ýa-da urgy netijesinde ionlaşýan madda) täsiri ses döredýär. Ol sesler özüniň ...

  02.08.2019
 • Aýa uçuryldy

 • Hindistan «Chandrayaan-2» atly enjamyny ýurduň iň kuwwatly raketasy bolan «GSLV MkIII-M1» bilen Şriharikota adasyndaky Satişa Dhawana kosmodromyndan uçurdy. «Chandrayaan-2» taslamasy «Chandrayaan» maksatnamasynyň ikinji tapgyry bolup, Aýa gonduryljak dürli enjamlar arkaly ...

  01.08.2019
 • T-20

 • T-20 esasy uglerod süýüminden işläp çykarylan monokok dizaýny, uly göwrümli ýükleri birleşdirmek üçin kawernoz daşky görnüşi bilen üpjün edilendir. Ganatynyň berk nokatlary ýükleri birleşdirmek üçin goşmaça mümkinçilikleri açýandyr. Awionikanyň merkezi ...

  31.07.2019
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  14
  15
  >