Tehnologiýa
 • Asisguard kompaniýasynyň Songar uav atly uçarmansyz uçujy enjamy Türkiýänyň Ýaragly Güýçlerine gelip gowuşdy

 • Asisguard kompaniýasy tarapyndan işlenip taýýarlanylan, ilkinji milli ýaragly Songar atly uçarmansyz uçujy enjamy üstünlikli synaglardan geçirilenden soňra, Türkiýänyň Ýaragly Güýçlerine gelip gowuşdy. Bu dronlar kiçi ölçegde bolup, partlaýjy serişdeleri atmaklyga ...

  24.02.2020
 • Sürüjisiz «KamAZ» synag edilýär

 • «Yandex» tarapyndan 2018-nji ýyldan bäri geçirilip gelinýän awtonom ýeňil awtoulaglar guramasyna ýakynda «KamAZ» bilen Moskwanyň awtoulag ýollary döwlet uniwersiteti hem girdi.

  Rus neşirleriniň ýazmagyna görä, häzir «KamAZ»yň «4308» kysymy Russiýanyň ...

  22.02.2020
 • Ekran durulygyna ýokary baha berildi

 • «DisplayMate» şereketi täze tanyşdyrylan smartfonlaryň tehniki aýratynlyklaryny jikme-jik seljerip, olara baha berýär. Golaýda şereketiň hünärmenleri «Galaxy S20 Ultra» smartfonyň ekranyna ýokary baha berdiler. Hünärmenleriň pikirine görä, bu telefon ýagtylyk, reňkleriň ...

  21.02.2020
 • Norinco ýaragy

 • 2019-njy ýylyň 1-nji oktýabrynda Pekinde Hytaý goşunlarynyň harby paradynda Hytaý özüniň täze hüjüm ýaragyny görkezdi.

  Fire Arms bileleşigine laýyklykda, ýagny täze ýarag «QBZ-191» diýlip atlandyrylyp, onuň gurluşy standart gysga nilli ...

  20.02.2020
 • IWI Carmel ýaragy

 • 5,56x45 mm kalibrli Carmel hüjüm tüpeňi IWI Israel Weapon Industries kompaniýasy tarapyndan 2019-njy ýylyň iýun aýynda tanyşdyryldy. IWI Carmel hüjüm tüpeňi – bu söweş synagyndan geçirilen innowasion ýarag ulgamy ...

  19.02.2020
 • Tizlik rekordyny goýdy

 • 1989-njy ýylyň aprel aýynda ilkinji uçuşyny amala aşyran, häzire çenli 694 sanysy öndürilen «Boeing 747-400» uçary, uly göwrümli howa gämileriniň biri hasaplanýar. Uçaryň beýleki 747-lerden esasy tapawutlarynyň biri-de, gysga ýollara ...

  17.02.2020
 • Ysraýylyň täze kämilleşdirilen AFV Eitan bronlanan söweş ulagy önümçilige çykarylar

 • 9-njy fewralda Ysraýylyň Goranmak ministrligi täze AFV Eitan bronlanan söweş ulagy işläp çykarmaga taýýardygyny mälim etdi.

  «Bu täze Eitan 8x8 ölçegli tehnikasy bolup, esasy Merkava atly söweş tankynyň hem-de Namer ...

  15.02.2020
 • Wodorod bilen işleýän ilkinji tramwaý

 • Hytaýyň «China Railway Rolling Corporation» korporasiýasy wodorod bilen işleýän dünýädäki ilkinji tramwaýy döretdiler. Eýýäm Hytaýyň Hebeý welaýatynyň Tanşan şäherinde ýolagçylara hyzmat edip başlan bu tramwaý tizligini sagatda 70 kilometre ýetirip ...

  12.02.2020
 • DefExpo 2020-de OFB we BEML kompaniýalary özi hereket edýän gaubisany görkezdiler

 • Ordnance Factory Board (OFB) we Bharat Earth Movers Ltd. (BEML) zawodynda işlenip çykarylan 155/52 mm kalibrli asma gurluşly ýaragy tanyşdyryldy.

  155/52 mm kalibrli ýarag nyşanany takmynan 42 km ...

  10.02.2020
 • Robotic Research kompaniýasy özüniň Pegasus Mini VTOL UAS hem-de UGV atly enjamyny görkezdi

 • Robotic Research LLC kompaniýasy CES 2020 (Las-Vegas) sergisinde Pegasus Mini uçarmansyz uçujy enjamy bilen tanyşdyrdy. Mini atly bu enjam awgust aýynda teklip edilen Pegasus enjamynyň kiçi görnüşi bolup, şol bir ...

  07.02.2020
 • Fransiýanyň gury ýer goşunlary täze O-Nyx atly gijeki görüş dürbilerini aldylar

 • Thales kompaniýasy tarapynda işläp çykarylan bu dürbiler gowy hilli hem-de has giň görüş meýdany öz içine alýar.

  2025-nji ýylda bu dürbileriň goşmaça nusgalarynyň gelip gowuşmagyna garaşylýar. Netijede ähli goşunlar bu ...

  04.02.2020
 • Dünýäniň iň kiçi uçýan ulagy

 • “Toyota” kompaniýasynyň inženerleri “SkyDrive” atly dünýäniň iň kiçi uçýan ulagynyň synaglaryny geçirip başladylar. Mundan ozal hem döwrebap ulag birnäçe gezek synagdan geçirilipdi. Emma olaryň ählisi uzakdan dolandyrylypdy. Bu gezekki synag ...

  03.02.2020
 • Hindistan özüniň ilkinji K9 Vajra 155 mm kalibrli hereket edýän zynjyrly gaubisasyny işläp çykardy

 • 2020-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda Hindistanyň goranmak ministri Rajnath Singh habar bermegine görä, Hindistanyň L&T Armored Systems Complex (ACS) goranmak kompaniýasy bilen ýerli önümçiligi özleriniň ilkinji 155 mm kalibrli hereket edýän ...

  31.01.2020
 • Hytaýda dünýäniň ilkinji üç hereketlendirijili sürüjisiz uçary synagdan geçirildi

 • 16-njy ýanwarda Hytaý Halk Respublikasynyň inženerleri tarapyndan aýratyn işlenip taýýarlanylan dünýäniň iň uly ilkinji üç hereketlendirijili sürüjisiz uçuş enjamy özüniň ilkinji uçuşyny amala aşyrdy. Ol Hytaýyň günorta-günbataryndaky uçar meýdanlarynyň birinde ...

  30.01.2020
  <
  1
  2
  3
  4
  ...
  21
  22
  >