Tehnologiýa
 • Maglumat merkezini gurýar

 • «Google» kompaniýasy Daniýada deňiz kenarynda täze maglumat merkezini gurjakdygyny mälim etdi. Ýurduň paýtagty Kopengageniň günbataryndaky Ýutlandiýa ýarym adasynda guruljak bu desga amerikan brendiniň Ýewropadaky 5-nji, bu ýurtdaky 3-nji maglumat merkezi ...

  02.01.2019
 • Dünýäniň iň uly Täze ýyl oýnawajy

 • Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherindäki «The Dubai Mall» söwda-dynç alyş merkezinde dünýäniň iň uly Täze ýyl şary oturdyldy. Ol Amerikanyň «Venue Arts» bezeg kompaniýasynyň sargydy boýunça taýýyrlandy.

  Metaldan ýasalan oýnawajyň ...

  31.12.2018
 • Eplenýän smartfon

 • «Samsung», «LG», «Huawei» ýaly belli brendler köp wagtdan bäri eplenýän ekranly mobil enjamlary işläp düzýän hem bolsalar, şeýle ekranly ilkinji smartfony ady o diýen eşdilmedik bir firma satuwa çykarjakdygyny mälim ...

  30.12.2018
 • «Akylly» şäher näme?

 • Ilatyň has köp mukdarynyň şäherlerde ýaşamagy ýol dyknyşygy, howanyň hapalanmagy, energiýa çeşmeleriniň ýetmezçiligi, azyk bilen üpjünçiligi ýaly käbir meseleleri döredýär. «Akylly» şäherler bu meseleleriň ählisini daşky gurşawa zyýan ýetirmezden çözmegi ...

  29.12.2018
 • Sürüjisiz ulaglar işläp başlar

 • Sürüjisiz ulaglary işläp düzýän “Waymo” kompaniýasy söwda maksatly ilkinji hyzmatlaryny hödürläp başlajakdygyny habar berdi. Bu ulaglarda häzire çenli dowam eden synag sürüşlerinde millionlarça kilometr ýol geçildi. Kompaniýa özbaşdak hereket edýän ...

  28.12.2018
 • Ikinji emeli hemrasy

 • Marokko   «MOHAMMED VI-A» atly emeli hemrany kosmosa uçurdy. Fransiýanyň «Thales Alenia Space» kompaniýasyna sargyt edilen kosmos enjamy Ýer ýüzüni ýokary durulykda surata almaga ýardam eder. Uçurylandan 55 minutdan soňra raketadan ...

  27.12.2018
 • Howany arassalaýan perde

 • Dünýä möçberinde howa goýberilýän kömürturşy gazyny azaltmak üçin uly tagalla edilýär. Munuň üçin günden, ýelden, suwdan we beýleki çeşmelerden tok alýan beketler gurulýar. Irlandiýanyň paýtagty Dublinde bolsa, kiçiräk taslama durmuşa ...

  27.12.2018
 • Uçarlar nädip bulut döredýär?

 • Käwagt ýokary seredenimizde al-asmanda yzynda bulutdan ýol ýasap barýan uçarlara gözümiz düşýär. Eýsem, ol nädip peýda bolýarka?! Eger uçaryň hereketlendirijisinden çykýan tüsse bulut döredýän bolsa, onda näme üçin hemme uçardan ...

  27.12.2018
 • Dizel çäklendiriler

 • Öňdebaryjy nemes ulag öndürijileri howa gurşawyna goýberilýän zyýanly gazlary azaltmak maksady bilen, dizel hereketlendirijili her bir awtoulaga goşmaça 3 müň ýewro harçlamaga borçly edildi. Degişli ylalaşyk kompaniýanyň wekilleri bilen ýurduň ...

  27.12.2018
 • Tölegsiz jemgyýetçilik ulaglary

 • Lýuksemburgyň hökümet başlygy Ksawýe Bettel geljek ýylyň tomsundan başlap ähli otlularyň, tramwaýlaryň we awtobuslaryň tölegsiz boljakdygyny mälim etdi. Daşky gurşawy aýawly saklamak maksady bilen, ýurduň köçelerinde emele gelen dyknyşygy aradan ...

  27.12.2018
 • 5G ulanyjylary 1,5 milliarda ýeter

 • Mobil internetde 5G ulanylyşynyň ýene bir ýyldan ýola goýulmagyna garaşylýar. Eýsem, aragatnaşygyň has ösen görnüşi näçe wagtda ýaýrarka?! «Ericsson» kompaniýasy bu barada maglumat taýýarlapdyr. 2023-nji ýyla çenli dünýäde 5G abunaçylarynyň ...

  25.12.2018
 • Günden güýç alýan uçar

 • «Aurora Flight Sciences» şereketi 10 ýyldan bäri işlenip taýýarlanýan, energiýasyny Günden alýan, dolulygyna özbaşdak hereket edip bilýän howa ulagyny tanyşdyrdy. «Odysseus» atly uçar birnäçe aýlap uçup bilýär. Ilkinji synag uçuşyny ...

  25.12.2018
 • Mekdeplerde emeli aň öwrediler

 • Hy­taý 2030-njy ýy­la çen­li eme­li aň teh­no­lo­gi­ýa­sy­na 150 mil­liard dol­lar bö­lüp be­rer. Gel­jek ýyl­dan baş­lap bol­sa, mek­dep­ler­de hem eme­li aň öw­re­di­lip baş­la­nar. Hä­zir­ki wagt­da bu ders ýur­duň kä­bir şäherlerinde oka­dyl­ýar ...

  24.12.2018
 • Suwuk wodorodly uçar

 • Howanyň aras­sa bol­ma­gy adam sag­ly­gy we te­bi­gat üçin örän äh­mi­ýet­li bo­lup, soň­ky ýyllar­da has hem ile­ri tu­tul­ýar. Hü­när­men­ler ho­wa­ny ha­pa­la­ma­ýan teh­no­lo­gi­ýa­ny iş­läp düz­mek üçin ýüz­ler­çe tas­la­ma­ny dur­mu­şa ge­çir­ýär. Glo­bal de­re­je­de ...

  23.12.2018
  <
  1
  2
  ...
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  >