Tehnologiýa
 • Russiýanyň täze minomýody

 • Russiýanyň Goranmak ministrligi 2019-njy ýylda iň täze 82 millimetrli 2C41 «Drok» minomýot kompleksiniň döwlet barlaglaryny geçirmegi meýilleşdirýändikleri barada harby edaranyň metbugat gullugy habar berýär. Bu artileriýa enjamy bilen howa we ...

  11.07.2019
 • Russiýa 3D printerde taýýarlanan ilkinji tanky görkezýär

 • Soňky birnäçe ýyllygyň dowamynda 3D görnüşli nusga öňe uly ädim ätdi. Eýýäm bu tehnologiýa süňkleriň agyr şikeslerini çalt bejermekde, adam organlaryny dikeltmekde uly kömek berýär. Emma dolulygyna 3D printerde taýýarlanan ...

  09.07.2019
 • Baýguş görnüşindäki sürüjisiz uçýan enjam

 • Hatda ilkinji uçarlar hem guşlaryň nähili uçýanlygyny öwrenmegiň netijesinde döräpdi. Ynha, Russiýadaky baýguşyň görnüşinde ýasalan sürüjisiz aňtaw dronlary hakykyta ýakyn boldy.

  Hemmeleri haýran galdyryjy ullakan polýar baýguşynyň görnüşinde ýasalan bu ...

  06.07.2019
 • Ilkinji sürüjisiz amfibiýa-kateri synagdan geçirildi

 • «Wuchang Shipbuilding Industry Group» kompaniýasy Hytaýyň gämi gurluşyk korporasiýasy daşky gurluşy garşydaşa çala bildirýän tehnologiýany ulanyp we deňiz ýörite maksatly toparlaryny garşydaşyň kenaryna düşürmek üçin dünýäde ilkinji bolan sürüjisiz kater-amfibiýasyny ...

  03.07.2019
 • Awstraliýada ilkinji suwasty taksiler ulanyşyga goýberildi

 • Awstraliýanyň  Tourism Queensland syýahatçylyk topary Uber kompaniýasy bilen bilelikde iki orunlyk ScUber atly suwasty taksileri döretdiler. Bu barada Uber öz resmi internet sahypasynda habar berdi.

  Bu taksi-de Awstraliýanyň demirgazyk-gündogaryndaky uly ...

  29.06.2019
 • «Taýpan» harby-modul taslamasy

 • Dürli görnüşdäki harby tehnikalar üçin niýetlenen we aradaşlykdan dolandyrylýan modullar häzirki wagtda işjeň ösüşe eýe bolýan ugurlaryň biridir. Ýaňy-ýakynda ukrain oýlap tapyjylary gyzyklanma bildirýän taraplara täze harby-moduly ilkinji gezek hödürlediler ...

  26.06.2019
 • An-225 – dünýädäki iň uly samolýot

 • An-225 uçary 1980-nji ýylda SSSR-de işläp taýýarlanan we gurnalan. Adamzat taryhynda iň agyr uçar hasaplanýan agramy 640 tonna bolup, onda 6 sany turbo hereketlendirijisi bar, mundan başga-da An-225 iň uly ...

  25.06.2019
 • 5G ulgamly 3-nji Ýewropa ýurdy

 • Tehnologiýanyň 5G ulgamly aragatnaşyk hyzmatlary kem-kemden tutuş dünýäde ýaýbaňlanyp ugrady. Aziýanyň tehnologiýa babatda öňdebaryjy ýurdy bolan Koreýadan, Ýaponiýadan we Hytaýdan soňra, Ýewropa ýurtlarynda hem bu ugurda öňegidişlikler gazanylýar. Ýewropada Italiýa ...

  21.06.2019
 • 6G tory kämilleşdiriler

 • «Samsung Electronics» kompaniýasynyň wekilleri telekommunikasiýa torunyň 6-njy neslini kämilleşdirmäge girişendiklerini mälim etdiler. Koreý kompaniýasy 5G telefonlarynyň satuwyny ýola goýan ilkinji şereket bolmagy bilen tapawutlanýar. Entek 5G ýaýramadyk hem bolsa, koreý ...

  17.06.2019
 • Uçýan awtoulag tanyşdyryldy

 • «Geljegiň gatnawy» diýlip atlandyrylýan uçýan awtoulaglaryň hataryna ýene biri goşuldy. ABŞ-da tanyşdyrylan «Skai» atly ulag wodorod ýangyjy bilen işleýär. Bu babatda ilkinji hasap edilýän 6 motorly awtomobil 5 ýolagça niýetlenen ...

  13.06.2019
 • Öz energiýasyny öndürer

 • Ylmy barlag geçirijiler howadan suw we uglerod ýygnap, öz energiýasyny öndürýän serginlediji işläp düzmegiň aladasyny edýärler. Mälim bolşy ýaly, serginledijiler köp energiýa talap edýär. Energiýanyň sarp edilmegi bolsa, global maýylganlyga ...

  03.06.2019
 • Arassa ýangyçly ulaglar

 • Uly şäherlerde howanyň hapalanmagynyň öňüni almakda dürli taslamalar durmuşa geçirilýär. Gollandiýanyň paýtagty Amsterdamda 2030-njy ýyldan başlap benzin we dizel ýangyjy bilen işleýän ulaglar çäklendiriler. Şäheriň mejlisi bu kararyň howanyň arassalygyny ...

  28.05.2019
 • Dünýäniň iň tiz otlulary

 • Dünýäde iň çalt gidýän otly Ýaponiýada döredilendir. «Şinkansen» atly bu otlynyň tizligi adaty ýolda sagatda 443 kilometre ýetip bilýär. Magnitli otly ýolunda ol 581 km/sag tizlikde hereket edip, dünýä ...

  23.05.2019
 • Kolibri guşy ýaly robot

 • Hünärmenler kolibri guşlary ýaly uçup bilýän robot işläp düzdüler. Robotyň emeli aňy kolibrileriň hereketlerini «öwrenip», hakyky guşlar ýaly uçmaga mümkinçilik berýär. Bu kiçijik «guşjagaz» gözleg-halas ediş maksatly ulanylar. Kubanyň adalarynda ...

  21.05.2019
  <
  1
  2
  ...
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  ...
  24
  25
  >