Tehnologiýa
 • Dünýäniň iň ýuka ýankompýuteri

 • «Acer» kompaniýasy iň ýuka «Swift 7» ýankompýuterini tanyşdyrdy. Galyňlygy 9,98 mm bolan enjam mundan ozalky rekordyň eýesi bolan «HP Spectre 13»-den (10,4 mm) ozdurdy. Agramy ...

  09.02.2019
 • Täze sagat tanyşdyryldy

 • Şweýsar sagat öndürijisi «Tissot» täze «akylly» sagady «SMART-TOUCH» modelini tanyşdyrdy. Ygtybarlylygy bilen tanalýan şweýsar sagatlaryna bolan ynam oňa bolan islegi artdyrýar. Smartfonlar bilen baglanyşdyryp ...

  08.02.2019
 • Kwant radary

 • Hytaýyň «SETS» korporasiýasynyň işewürleri kwant görnüşli radaryň protopini işläp düzýärler. Enjam uçarlarda gurnalýar we hat-da radiolakasiýa tarapyndan garşylyk ýüze çykýan ýagdaýlarynda, çala saýgarylýan nyşanalary-da ýüze çykarmaga mümkinçilik berýär.

  Häzirki wagtda ...

  07.02.2019
 • Hem planşet, hem kompýuter

 • Mundan ozal, ýan kompýuter bilen planşetleri bir ýerde jemleýän enjamlaryň dürli görnüşleri satuwa çykarylypdy we uly islegden peýdalanypdy. Golaýda «Home-tech» kompaniýasy «e-Box Mini PC» atly adaty kompýutere öwrüp bolýan planşeti ...

  06.02.2019
 • Iň ýeňil emeli hemra uçuryldy

 • Hindistanly talyplaryň işläp düzen «Kalamsat-V2» emeli hemrasy kosmosa uçuryldy. Agramy 1 kg 26 gram bolan enjam ýurduň Kosmos Barlaglary Guramasy (ISRO) tarapyndan Sriharikota kosmodromyndan älem giňişligine iberildi. ISRO-nyň ...

  05.02.2019
 • Ýöreýär, bökýär, uçýar

 • ABŞ-nyň Illinoýs ştatyndaky Demirgazyk-Günbatar uniwersitetiniň hünärmenleri Lenordo atly roboty işläp düzdüler. Adatça, robotlar ýöremek, haýsydyr bir zady götermek, basgançakdan çykmak ýaly hereketleri edip bilýär. Leonardo atly boýy 80 sm bolan ...

  04.02.2019
 • Awtoulaglar üçin goranyş häsiýetli ulgam

 • «Boeng» kompaniýasy partlaýjy maddalardan goranyş häsiýetli  awtoulaglary goramak maksady bilen plazma meýdanly ulgamyny döretmek üçin öz teklibini hödürledi . Bu teklip ionirlenen howa meýdanyny döretmek bilen, aňyrdan gelýän partlamany saklamakdan we ...

  02.02.2019
 • Elektroawtobuslara geçer

 • ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň ýolbaşçylary 2029-njy ýyldan başlap, diňe elektroawtobuslary satyn aljakdyklaryny we 2040-njy ýyla çenli içinden otlanýan hereketlendirijili jemgyýetçilik transportlaryndan doly ýüz öwürjekdiklerini mälim etdiler. Kaliforniýanyň Howa we ätiýaçlyklar boýunça ...

  01.02.2019
 • Ýerasty baýlyklar gözlener

 • Ýewropanyň Kosmos Agentligi (ESA) 2025-nji ýyla çenli Aýa adamly uçuşlary ýola goýmagy we ol ýerde magdan gözlemek üçin beket gurmagy maksat edinýär. ESA Aýda ýerasty magdan gözlejek we Ýere ýük ...

  31.01.2019
 • 5G tehnologiýasyndan nämä garaşmaly?

 • Ilki bilen, tizlik babatda düýpgöter ösüş bolar. Bilermenler bu tehnologiýanyň ak-gara telewizordan reňkli telewizor döwrüne geçilendäki ýaly üýtgeşiklik boljakdygyny belleýärler. Emma, häzirki bar bolan telefon applikasiýalarynda ýa-da kompýuter programmalarynda o ...

  31.01.2019
 • Dünýäniň kompýuter öndürýän öňdebaryjy kompaniýalary

 • Hytaýyň “Lenovo” kompaniýasy 2018-nji ýylda kompýuter önümçiliginde birinjiligi eýeledi. Onuň bu bazardaky paýy 22,5 göterime deňdir. Bu barada “Gartner” kompaniýasy habar berýär. Bilermenleriň hasabatyna görä, 2018-nji ýylda jemi satylan ...

  29.01.2019
 • «Samsung» telewizorlarynda «iTunes» elýeterli

 • Täze öndüriljek «Samsung» telewizorlarynda kompaniýanyň bäsdeşi «Apple»-iň «iTunes» atly film we serial arhiwinden peýdalanyp boljakdygy habar berildi. «iTunes» film applikasiýasy dünýäniň 100 ýurdunda «Samsung» telewizorlary arkaly elýeterli bolar. Şeýle ...

  28.01.2019
 • Kämil tehnologiýa — ösüşleriň gözbaşy

 • Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda häzirki wagtda Türkmenistanda innowasion senagat, jemgyýetiň gülläp ösüşiniň binýady bolan bäsleşige ukyply innowasion ykdysadyýet kemala gelýär. Häzirki zaman tehnologiýalary bilen üpjün edilen täze edara-kärhanalar döredilýär, bar bolanlary ...

  27.01.2019
 • Sürüjisiz suwasty gämisi

 • Gün-günden dünýä ýurtlary özlerinde kenar ýakalarynda görülmezlige, gizlenmäge ukyply bolan ultrasessiz, ýuwaş suwasty gämilerini ornaşdyrýarlar. «Deňiz awçysy» ady bilen tanalýan sürüjisiz gämisi şeýle gämileriň biridir.

  Suw astynda aýlanyp, awçylyk edip bilýän ...

  26.01.2019
  <
  1
  2
  ...
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  ...
  19
  20
  >