Tehnologiýa
 • 2019-njy ýylda satuwa çykaryljak awtoulaglar

 • Elektroulag öndürmekde kompaniýalaryň arasyndaky bäsdeşlik barha ýitileşýär. Bu ugurda täze şereketler döreýär, olaryň aralarynda hyzmatdaşlyklar ýola goýulýar. Awtoulag öndürijileri bu ugruň geljeginiň uly boljakdygyna ynam bildirýärler. Muny önümçiligi ýola goýlan ...

  13.01.2019
 • 2018-nji ýylda iň köp satylan oýunlar

 • Onlaýn bölek söwda bilen meşgullanýan «Amazon» geçen ýyl iň köp satylan 10 wideo oýnunyň sanawyny ýaýratdy. Sanawyň ilkinji basgançagyny «Super Smash Bros. Ultimate» eýeleýär. «Red Dead Redemption 2» we «Super ...

  12.01.2019
 • «Huawei»-iň rekordy

 • Hytaýyň tehnologiýa ägirdi «Huawei Technologies» 2018-nji ýylda 200 milliondan gowurak smartfon satdy. Bu barada «The Washington Post» gazeti habar berýär.

  «Huawei» kompaniýasy ululygy boýunça dünýäde ikinji smartfon öndüriji ...

  11.01.2019
 • Ýylyň ilkinji sergisi

 • 8-11-nji ýanwar aralygynda elektron enjamlaryna bagyşlanan şu ýylyň ilkinji sergisi ABŞ-nyň Las-Wegas şäherinde geçiriler. «CES 2019» sergisinde elektron senagatyndaky täzelikler, ses ulgamlary, kompýuter enjamlary, daşky gurşaw enjamlary, sanlaýyn görkezijili tehnologiýalar ...

  10.01.2019
 • Awstraliýada awtoulag festiwaly

 • 1988-nji ýylda Awstraliýanyň Kanberra şäherinde döredilen «Summernate» awtoulag festiwaly şu ýyl hem geçirilýär. Howanyň gyzgynlygynyň 37 derejä ýetýän döwründe Kanberranyň iri köçeleriniň birinde her ýyl geçirilýän awtoulag festiwalynda 2 müňden ...

  09.01.2019
 • Halkara awiasergisi geçiriler

 • «Dubai Airshow – 2019» halkara awiasergisini geljek ýylyň noýabrynda geçirmek meýilleşdirilip, onda häzirki zaman raýat awiasiýasyna hem-de harby howa güýçlerine degişli uçarlar görkeziler. Awiasergide dünýäniň awia enjamlaryny öndürijiler ...

  07.01.2019
 • Iň uly Gün elektrik bekedi

 • Portugaliýanyň Orike şäheriniň golaýynda Ýewropada iň uly Gün elektrik bekedi işe girizildi. Onuň energiýa kuwwatlylygy 25 müň hojalygy üpjün etmäge ýeterlik bolup, kömürturşy gazynyň howa goýberilişini ýylda 50 müň tonna ...

  06.01.2019
 • Dünýäniň iň çalasyn jandary

 • Alymlaryň «Roýal Society Open Science» žurnalynda çap edilen makalasyna görä, «drakula» garynjalary dünýäde agzyny iň çalt hereket etdirýän ýa-da dişlemekde çalasyn jandar hökmünde kabul edildi. Bu garynjalaryň agzynyň hereketiniň tizligi ...

  05.01.2019
 • 2 sekuntdan az

 • Elektromobilleriň adaty ýangyçly ulaglardan kuwwatly boljakdygyny öňe sürýän we muny subut etmek üçin birnäçe ýyldan bäri iş alyp barýan «Tesla»-nyň «Roadster» modeli 100 km/s tizlige 2 sekuntdan hem ...

  04.01.2019
 • Iň uzakdaky jisim tapyldy

 • Astronomlar Gün ulgamyna degişli iň uzakdaky asman jisimini tapdylar. «2018 VG18» atly jisime «alysdaky ýer» manysyny berýän «Farout» hem diýilýär. Ol Günden Gün bilen Ýeriň arasyndaky uzaklygyň 120 essesi ýaly ...

  03.01.2019
 • Maglumat merkezini gurýar

 • «Google» kompaniýasy Daniýada deňiz kenarynda täze maglumat merkezini gurjakdygyny mälim etdi. Ýurduň paýtagty Kopengageniň günbataryndaky Ýutlandiýa ýarym adasynda guruljak bu desga amerikan brendiniň Ýewropadaky 5-nji, bu ýurtdaky 3-nji maglumat merkezi ...

  02.01.2019
 • Dünýäniň iň uly Täze ýyl oýnawajy

 • Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherindäki «The Dubai Mall» söwda-dynç alyş merkezinde dünýäniň iň uly Täze ýyl şary oturdyldy. Ol Amerikanyň «Venue Arts» bezeg kompaniýasynyň sargydy boýunça taýýyrlandy.

  Metaldan ýasalan oýnawajyň ...

  31.12.2018
 • Eplenýän smartfon

 • «Samsung», «LG», «Huawei» ýaly belli brendler köp wagtdan bäri eplenýän ekranly mobil enjamlary işläp düzýän hem bolsalar, şeýle ekranly ilkinji smartfony ady o diýen eşdilmedik bir firma satuwa çykarjakdygyny mälim ...

  30.12.2018
 • «Akylly» şäher näme?

 • Ilatyň has köp mukdarynyň şäherlerde ýaşamagy ýol dyknyşygy, howanyň hapalanmagy, energiýa çeşmeleriniň ýetmezçiligi, azyk bilen üpjünçiligi ýaly käbir meseleleri döredýär. «Akylly» şäherler bu meseleleriň ählisini daşky gurşawa zyýan ýetirmezden çözmegi ...

  29.12.2018
  <
  1
  2
  ...
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  >